Anasayfa / Emeklilik / 15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ?

15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Şu an yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı ile yaşlılık aylığı bağlanması (emeklilik) konusunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu konudaki düzenleme 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değiştirilmiş – yürürlükten kaldırılmış olan 60 ıncı ve halen yürürlükte olan geçici 81 inci maddesi ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’nun halen yürürlükte olan 20 nci maddesinde yer almaktadır.

506 Sayılı Kanuna Göre 15 Yıl – 3600 Günle Emekli Olma Şartları (SSK Sigortalıları İçin) :

Bu konudaki düzenleme, önceleri 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin (A) bendinde emeklilik koşullarından biri olarak yer almaktaydı. Buna göre kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olan, 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve adına en az 3600 gün prim ödenmiş olan SSK sigortalıları emekli olabiliyordu. Ancak, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı ve 15 yıl – 3600 günle emekli olma şartı 25 yıl – 4500 gün olarak yeniden belirlendi. Dolayısıyla 15 yıl – 3600 günle emekli olma imkanı ortadan kaldırılmış oldu. Fakat kazanılmış hakların korunması adına bu düzenleme 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81 inci maddenin (C) bendinde yer aldı. SSK (4/1-a) sigortalılarının 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yürütülmektedir. Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalıları için geçerli olduğundan, 8/9/1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar bu haktan yararlanamaz.

81 inci maddenin (C) bendinde yer alan hükümlere göre 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalılarından;

– 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini – kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

– 23.5.2002 tarihinde bu şartları yerine getirememiş olanlardan, 15 yıllık sigortalılık süresi – kadın ise 50 erkek ise 55 yaş – 3600 prim ödeme gün sayı şartını;

a) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

b) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

c) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

d) 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

e) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler  60 yaşını doldurmuş olmaları,

şartıyla emekli olabilirler.

Yukarıda belirttiğimiz gibi 8/9/1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar ise bu haktan yararlanamaz. Ancak 8/9/1999 ile 30/4/2008 tarihleri arasında işe girmiş SSK sigortalıları ise bunun yerine Kadın ise 58 – erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemiş olması halinde emekli olabilir.

Erkek Sigortalılar İçin Askerlik Borçlanması İle Hak Kazanılabilir:

SSK şartlarında 15 yıl – 3600 gün ile emeklilik imkanından, 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş olanların yararlanabileceğini, 8/9/1999 tarihi veya sonrasında işe girenlerin ise 25 yıl – 4500 günle emekli olabileceğini yukarıda belirtmiştik. Ancak askerliğini sigorta başlangıcından önce yapmış olan sigortalıların, askerlik borçlanması yapması halinde, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geri gittiğinden, askerlik borçlanması yapması halinde sigorta başlangıcı 8/9/1999 tarihinden öncesine giden / gidecek olan erkek sigortalılar da yaş şartını da yerine getirmeleri halinde 15 yıl – 3600 gün ile emeklilik imkanından yararlanabilirler.

2925 Sayılı Kanuna Göre 15 Yıl – 3600 Günle Emekli Olma Şartları (Tarım SSK’lılar İçin) :

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki Tarım SSK uygulaması Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1/10/2008 tarihi itibariyle sona ermiş olmakla beraber, 1/10/2008 tarihinden önce Tarım SSK’ya girmiş olanlar, herhangi bir çıkış yapmadığı sürece bu sigortalılıkları devam etmekte ve 30/4/2008 tarihi veya öncesinde Tarım SSK’ya girmiş olanların emeklilik işlemleri de 2925 sayılı Kanuna göre yürütülmektedir.

Söz konusu 2925 sayılı Kanunun “Yaşlılık aylığından yararlanma şartları” başlıklı 20 nci maddesine göre ise yaşlılık aylığı bağlanabilmesi yani emeklilik için Tarım SSK sigortalısının;

– Kadın ise 58 yaşını – erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması,

– 15 yıldan beri sigortalı olması,

– En az 3600 gün prim ödemiş olması,

gerekmektedir.

Ancak bu yaş şartları 4447 sayılı Kanunla getirildiğinden, 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli olmayıp, 8/9/1999 tarihi veya sonrasında sigortalı olanlar için geçerlidir. 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için ise 2925 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yer alan kademeli yaş şartları geçerlidir.

Buna göre;

– 08/09/1999 tarihinde 13 yıl ve daha fazla sigortalılığı bulunanlar; her hangi bir yaş şartı aranmaksınız en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirdikleri zaman emekli olabileceklerdir.

08/09/1999 tarihinde 13 yıl sigortalılık süresini doldurmamış olanlar ise 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartı yanında, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen yaş haddini doldurduklarında emekli olabileceklerdir.

Sigortalılık Başlangıç Tarihi

Doldurması Gereken Yaş

Kadın

Erkek

09/09/1986-23/05/19894044
24/05/1989-23/02/19904145
24/02/1990-23/11/19904246
24/11/1990-23/08/19914347
24/08/1991-23/05/19924448
24/05/1992-23/02/19934549
24/02/1993-23/11/19934650
24/11/1993-23/08/19944751
24/08/1994-23/05/19954852
24/05/1995-23/02/19964953
24/02/1996-23/11/19965054
24/11/1996-23/08/19975155
24/08/1997-23/05/19985256
24/05/1998-23/02/19995357
24/02/1999-08/09/19995458

30/4/2008 Tarihinden Sonra Tarım SSK’ya Girmiş Olanlarla İlgili İstisnai Durum:

5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; 30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926  sayılı Kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanacağı belirtildiğinden, 1/5/2008 tarihi veya sonrasında Tarım SSK’ya girmiş olanlar yukarıda belirtilen 15 yıl – 3600 günle değil; kadın ise 58 – erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve en az 7200 gün prim ödemiş olmaları şartıyla emekli olabilirler.

Ek 5 Tarım Sigortası

Öte yandan, 2011 yılında 6111 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanuna ek 5 inci madde eklenerek tarım işçileri için yeni bir tarım sigortası uygulaması getirildi, ancak bu sigortaya tabi olanlar emeklilik yönünden normal 4/1-a (SSK) sigortalılarıyla aynı şartlara tabi. Yani bu sigorta uygulamasının 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortası ile ilgisi yok.

Bağ-Kur (4/1-b) Sigortalılarının Durumu:

30/4/2008 tarihi veya öncesinde tescil edilmiş olan (Bağ-Kur’a girmiş olan) Bağ – Kur sigortalıları için de 15 yılla kısmi emeklilik imkanları vardır. Ancak Bağ-Kur’da sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı yerine tam yıl esas alındığından, 15 tam yıl 5400 güne tekabül etmektedir. Dolayısıyla 30/4/2008 tarihi veya öncesinde girişi olan Bağ – Kur sigortalıları 15 yıl – 3600 gün ile değil, 15 tam yıl yani 5400 günle emekli olabilirler. Bu şartlar normal Bağ – Kur’lular yanında, Tarım Bağ – Kur ve İsteğe Bağlı Bağ – Kur sigortalıları için de geçerlidir.

Ancak 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla Bağ – Kur sigortalıları için de emeklilik şartları değiştirildiğinden, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun mülga 35 inci maddesi uyarınca; sigorta girişi 08/09/1999 tarihi veya sonrasında olan Bağ – Kur sigortalılarından, Kadın ise 60 – erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyenlere kısmi yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlanır.

Sigorta girişi 01/10/1999 tarihinden önce olan Bağ – Kur sigortalıları için ise 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun geçici 10 uncu maddesinde kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Buna göre;

01/10/1999 tarihi itibariyle 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50 – erkek ise 55 yaşını doldurmuş olan Bağ – Kur sigortalıları kısmi emeklilikten yararlanabilirler. 01/10/1999 tarihi itibariyle bu şartları doldurmamış olanlar ise 15 tam yıl sigortalılık yanında aşağıdaki tabloda belirtilen yaşı doldurduklarında kısmi emekliliğe hak kazanabilirler.(www.isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

ERKEK SİGORTALI
Sigorta Başlangıç TarihiDoldurması Gereken Yaş
01.06.86’dan önce55
01.06.86-31.05.8856
01.06.88-31.05.9056
01.06.90-31.05.9257
01.06.92-31.05.9457
01.06.94’den sonra58

 

KADIN SİGORTALI
Sigorta Başlangıç TarihiDoldurması Gereken Yaş
01.06.86’dan önce50
01.06.86-31.05.8851
01.06.88-31.05.9052
01.06.90-31.05.9253
01.06.92-31.05.9454
01.06.94’den sonra56

——————-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu

244 comments

 1. (atalay oruç) 3600 günle emeklilik SSK’lılar için geçerli. Bağ-Kur’dan emeklilik için en az 15 tam yıl yani 5400 gün olması gerekir.

 2. pardon admin doğumu 1969

 3. eşim 30.06.1999 tarihinde tarım bağkurlu 3200 günü var 3600günden emekli olma şartı nedir

 4. (Mustafa) En erken ileri yaşta 5400 günle kısmi emekli olabilirsiniz. Normal emeklilik içinse 9000 prim gününü tamamlamanız gerekir.

 5. 94 sikorta. 96 bagkur. 1971 dogumluyum halen bagkur luyum ne zman emekli olurum

 6. (nuretın can) 51 yaşında emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıcınız 24.05.1988 tarihinden önce olsaydı 50 yaşında emekli olabilirdiniz.

 7. (Sıtkı) 55 yaşını 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlamış olacağınızdan, kademeli geçiş sistemine göre 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Yaş beklemeden 5.300 günle de emekli olabilirsiniz.

 8. (yunus) Normalde 3600 günde emeklilik yaşı kadınlar için 50, erkekler için 55 idi. Ancak 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla bunlar için de kademeli yaş getirildi. 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü ve 55 yaş şartının üçünü 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlayan erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde 3600 prim günü ile emekli olabilecekleri hükme bağlandı. Diğer şartları daha önce tamamlamış olsanız bile 55 yaşını 24 Mayıs 2014’den sonra tamamlamış olacağınızdan 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 9. mrb hocam ıse gırıs tarıhı.25:05:1988 dogum tarıhım:10:04:1970 pırım 4a ssk 8900 nezaman emeklı olurum ıyı aksamlar

 10. Selam ben 1967 dogumluyum ssk girişim 15.07.1986 şu anda 3469 günüm 3600 güne göre ne zaman emekli olabilirm teşekkür ler

 11. Hocam Tessekur ederim, yasim 55 olsaydi emekliligim 55 de mi basliyordu? yoksa 60 yasinimi bekleyecegim? 3600 gunu doldurdugum tarih benim tabloda hangi yilda dolmus oluyor? Saygilarimla.

 12. (Erdal) 60 yaş ve 9000 (9 bin) günü veya 63 yaş ve 5400 günü doldurunca emekli olabilirsiniz.

 13. (yılmaz K) Kastettikleri ihbar süresidir. İş Kanunu 17 nci madde uyarınca, 24 üncü maddede belirtilen haklı sebeplere dayanmadan işten ayrılacak işçi veya 25 inci maddede yer alan haklı sebeplere dayanmadan işçiyi işten çıkaracak işverenin ihbar süresi kadar önceden karşı tarafa haber vermesi gerekmektedir. Sizin 3600 gün nedeniyle işten ayrılmanız 24 üncü maddedeki haklı sebepleri kapsamına girmediğinden, bu nedenle ihbar süresi kadar önceden işten ayrılacağınızı işverene haber vermeniz gerekmektedir. Öte yandan Yargıtay 24 üncü madde kapsamına girmese de emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçinin ihbar süresine uymak zorunda olmadığınız belirtmişse de siz şu an emeklilik nedeniyle işten ayrılmıyorsunuz.
  Evlilik – Emeklilik veya Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi İhbar Süresine Uymak Zorunda mı?

 14. Mrb admin
  Babam 1942 doğumlu 01/10/2008 de tarım Bağkur oldu ne zmn emekli olur?

 15. merhabalar,
  öncelikle bilgilendirme ve yardımlarınız için teşekkürler,
  Halen çalışmakta olduğum iş yerimde 3600 günümü doldurdum ve kıdem tazminatımı alıp işten ayrılmak istiyorum fakat şirketten 3600 ü doldurmuş olsamda bu haktan yararlanmak için işten çıkmadan önce 56 gün daha çalışmam gerektiğini söylediler.(şuan izindeyim izin dönüşü ilk gün işi bırakmak istiyorum ama 56 gün daha çalışmak zorunda olduğumu söylediler.)

  sorum ise böyle bir yasal zorunluluk var mı ?
  site içinde aramama rağmen bi sonuca ulaşamadım.
  Ayrıca;

  15/07/1970 doğumluyum,
  01.07.1994 sigorta girişim ve
  hali hazırda 6638 günüm var ne zaman emekli olabilirim ?
  Teşekkürler…

 16. (yunus) 3600 gün dolmuş ancak 55 yaş henüz dolmamış. Bu nedenle 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 17. Merhaba Hocam,

  Asagidaki tabloya gore benim 3600 gun hangi tarihde doluyor ve kac yasinda emeklilik hakim oluyor?

  SGK da Tablo aynen asagida oldugu gibi,

  4 a HIZMET DOKUMU.

  Turkiye de ise giris …. cikis Gun

  08-12-2014 10-12-2014 3 gun (2014 yili genel toplam Turkiye)

  Yurtdisi Hizmet borclanmasi ( Hollanda)

  31-08-2008 29-09-2009 389 gun (2008 yili genel toplam Hollanda)

  13-06-1988 30-12-1999 3660 gun ( 1988 yili genel toplam Hollanda)

  Toplam 4052 gun

  Agustos 1966 dogumluyum,

 18. (Hasan Fehmi) Verdiğiniz bilgilere göre borçlanmalar dahil zaten 3500 gününüz oluyor, 100 gün de isteğe bağlı öderseniz 3600 günü tamamlarsınız, yurtdışı borçlanmayı niye sildiriyorsunuz ki ?

 19. Mrb ben 1958 doğumluyum SSK girişim 1981 prim sayım 900 gün askerlik 600 gün yurtdışı borçlanması 2000 gün 3600 gün prim olmuyor bunu nasıl öderim 60 yaşında emekli olmak için nasıl prim borçlanmasi yapabilirim yurtdışı silinse prim nasıl ne şartla odenebilir

 20. (Serdar) SSK şartlarında 57 yaşında, 5.900 prim günü ile emekli olabilirsiniz.

 21. (Hamide) Size yanlış bilgi vermişler, 3600 günü henüz doldurmamış olduğunuzdan 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Buna ilişkin açıklama aşağıda linki verilen yazıda yer almaktadır.
  15 Yıl 3600 Günle Emeklilikte Yaş Şartı 58 – 60 Oldu

 22. Mrb hocam 1961 doğumlu bayanım 1977 sigorta girişim var 3 çocuk doğum parası yatırdım şuan çalışıyorum 3550 günüm var 3600 günle nezaman emekli olurum yaş vuruyomu bana tskler

 23. Ilk işe giriş tarihim 11.07. 1990. Buna göre kaç yaşında emekli olabilirim acaba teşekkürler

 24. 1961 doğum yılı 1977 de sigortalının 3 çocuk doğum parası yatırdım toplam 3550 günüm var şuanda çalışıyorum 3600 günden yaştan nezaman emekli olurum tskler sigortaya gittim Nisan’da emeklisiindedi

 25. (mehmet ali demirtaş) Eşiniz 58 yaşını doldurunca 3600 günle emekli olabilir.

 26. mehmet ali demirtaş

  eşim 12 02 1965doğumlu işe giriş tarihi 02 09 1985 şuan ssklı çalışıyor doğum borçlanması dahil 4061pirim günü var 3600 günle ne zaman emekli olabilir şimdiden teşekkür ederim

 27. (Serdar) İlk sigorta başlangıcınızı gün – ay – yıl olarak belirtmeniz halinde emeklilik yaşınızı söyleyebiliriz.

 28. Teşekkür ederim gün olarak aydınlattığınız için. Ama yaş olarak kaç yaşımı beklemem gerekiyor acaba

 29. (Serdar) 2925 tarım devam ederse 3600 günle emekli olabilirsiniz.

 30. Meraba. Ben 1977 doğumluyum.1990 ssk giri§im var.ve 1050 gün ssk primim var. Daha sonra 2004 te 2925 tarım sigortasına geçtim. 2100 günde
  ordan primim var.acaba ben kaç yaşında emekli olurum. Yardımcı olursanız sevinirim.

 31. (BAHRİYE) 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Staj başlangıcı emeklilikte dikkate alınmaz. İkinci alternatif. SSK şartlarında eğer girişiniz 24.05.1991 öncesi ise 47 yaş – 5.450 günle, girişiniz 24.05.1991 veya sonrası ise 48 yaş – 5.525 günle emekli olabilirsiniz. İsteğe bağlı öderseniz 1260 gün ödediğinizde BAĞ-KUR emeklilik şartlarına tabi hale gelirsiniz ve en erken ileri yaşta 5400 günle emekli olabilirsiniz.
  Çıraklık veya Stajdaki Sigorta Başlangıcı Emeklilikte Dikkate Alınır mı ?

 32. Merhaba

  1988 yılında stajer olarak sigorta başlangıcım ve 1991 yılında ise çalışan olarak başlayan bir sigortalık sürem var. 1972 doğumluyum ve toplamda 4/a dan 3600 gün prim ödemem bulunmakta. Emekli olabilmek.icin İsteğe bağlı olarak ne kadar süre prim ödemesi yapmaliyim ve kac yaşında emekli olabilirim.Yardimlariniz için şimdiden teşekkür ederim.

 33. (Hatice Karaman) Tarım sigortanız SSK tarım mı yoksa BAĞ-KUR tarım mı ?

 34. (Mustafa Dündar Koşumcu) 55 yaşını 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra doldurduğunuz için 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Ya da 48 yaş – 5.225 günle normal emekli olabilirsiniz. Burada da yaşı doldurmuşsunuz, geriye sadece prim gününü tamamlamak kalıyor.

 35. Merhaba 01.07.1959 doğumluyum 01.02.2006 tarihinde ilk defa tarım sigortası başlangıcım var 09.10.2014 tarihine kadar 1569 gün tarım sigortam mevcut bu tarihten itibaren çalışan olarak devam etmekteyim ve 832 günlük sgk pirim günü var pirimlerin toplamı 2401 gündür. Hangi koşullarda emekli olabilirim? Tarım sigortam kapatılmadı bağkur isteğe bağlı ödemem koşulu ile en erken 41 ay sonra 3600 pirim günü ile yada tarım sigortasına geçmem koşulu ile 15 yıl 3600 pirim gün sayısı ile emekli olabileceğim söylendi yardımcı olursanız sevinirim.

 36. Mustafa Dündar Koşumcu

  Merhabalar 29.09.1962 doğumluyum, 20.02.1984 te ssk başlama tarihi. şu an 3996 gün primim var. 18 ay askerlik süremi de dahil edersek 3600 gün ve 56 yaş ile emekli olabilirmiyim?

 37. (Özlem Yıldız) SSK olsaydı kolaydı. Mevcut prim gününüzle 58 yaşında veya 54 yaşında 5.975 günle emekli olabilirdiniz. Normalde 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformu uyarınca banka sandıkları SGK’ya devredilecekti, ancak ertelendikçe erteleniyor, halen devredilmedi. Dolayısıyla siz banka sandığınızın emeklilik şartlarına tabisiniz. Sandığınızın emeklilik şartlarını da biz bilemeyiz.

 38. (recep ATAŞ) Prim günü ve sigortalılık süresini fazlasıyla doldurmuşsunuz. 50 yaşında emekli olabilirsiniz.

 39. Özlem Yıldız

  07.04.1974 Doğumluyum Özel bir Bankada ( Özel Sandık ) çalıştım.
  Sigorta Başlangıç tarihim 01.06.1997 4810 işgünü pirimim var .
  Şu anda çalışmıyorum.
  Sandığa pirim ödersem ne zaman , ödemez isem ne zaman emekli olabilirim ?
  Sizce hangi seçenek daha iyidir.

 40. 1974 doğumluyum.
  10.10.1987 tarihide ssklı olarak çalışmaya başladım.

  Şuan 6500 gün sigortam var.

  Mevcut yasalara göre ne zaman emekli olurum.

  Teşekkürler.
  Recep ATAŞ

 41. (CENGİZ) 55 yaşını doldurunca emekli olabilirsiniz. Bundan daha erken emekli olmanız mümkün değil.

 42. 10.04.1995 tarinde işe girişliyim 6730 prim günümü doldurmuş durumdayım ne zaman emekli olabilirim ve erken emeklilikten nasıl faydalanırım

 43. (Levent akhan) 60 yaş – 7000 günle veya sigorta başlangıcından itibaren 25 yılı ve 4500 günü doldurunca emekli olabilirsiniz. 6 senelik yer altı sigortanız için 6×180=1080 gün eklenir. Ayrıca yeraltında çalışmanızın en az 1800 gün olması halinde, eklenen sürelerin yarısı doldurmanız gereken yaştan indirilir.

 44. (ilknur) SSK şartlarında 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. 44 yaş – 5.225 günle de normal emekli olabilirsiniz. Bağlanacak maaş konusuna gelince, bu teknik bir konu olup birçok parametre esas alınarak belirlendiğinden, o kişi adına ilk sigorta girişinden itibaren ödenen prim tutarlarının düşük veya yüksek oluşu, prim ödemelerinin denk geldiği tarih aralıkları (dönemler) vs. hepsi sonucu etkilediğinden bu konuda herhangi bir bilgi vermemiz zor.

 45. 1şubat2002 tarihinde sigortalı calışmaya başladım. 2010 yılıında yer altı maden işlerinde calışmaya başladım 6 senelık yer altı sigortam var. Ne zamanan emekli olabilirim

 46. 1970 doğumlu bayanım.
  ilk işe giriş tarihim.14.9.1998 bu dönemden 750 gün ssk ödemem var.sonrasında 2011 yılında ek 5 tarım dan ödeme yapmaya devam ettim.şuan toplamda 2600 günüm var.
  3600 den emekli olmak istesem ödemem gereken gün sayısı nedir.ve bugun itibariyle 3600 den emeklilik maas tutarı nedir .normal emeklilikle arasındaki fark nekadar dır?
  en önemliside ek 5 den emekliliğin diğer ssk maaşlarına göre daha düşük olduğunu duydum doğruluğu nedir? şimdiden çok tşk ederim

 47. (refik) Yüzde 59 engelli raporunuz BAĞ-KUR şartlarında geçerli değil, sadece SSK şartlarında emeklilik için geçerli. Eğer SSK şartlarında çalışıyorken doğum borçlanması yaparsanız borçlanma da SSK şartlarında sayılır. Ancak doğum borçlanması için ödeyeceğiniz primler doğumdan sonraki iki yıllık sürenin hizmeti olarak dikkate alınacağından, dolayısıyla doğum borçlanmasının maledileceği dönem son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde yer almazsa bu durumda son 7 yılın hesabında bir işe yaramaz, dolayısıyla sigortalı bir işte çalışarak veya şartlar tutuyorsa Ek-5 tarım ödeyerek son 7 yıl içerisindeki SSK gün sayısını fazla hale getirmek gerekir.

 48. (AYCAN) Bayansanız 58 yaşında, erkek iseniz 60 yaşında 3600 günle emekli olabilirsiniz.

 49. 2 şubatta yazmış oldugum yazıya istinaden bana bi, link vernişsiniz o linkteki yazanın ne anlama galdigini çıkaramadım o yazıya göre yüzde 59 özürlü raporlu ve vergi indirimine hak kazanmış biri bagkurdan ssk ya 176 günlük geçiş yapmışsa dogum borçlanması gününü doldurmak için geçerli olurmu dogum barçlanmasının yetmedigi gün kadarda çalışsa olurmu

 50. 04.08.1964 doğumluyum tarım sigortası girişim 01.07.1996 yılndan burdan kazanılmış 1500 günüm var sonrasında sgk dan 2200 günüm var 3600 günden nezaman emekli olabilirim

 51. (refik) Aşağıda linki yer alan yazıya bakabilirsiniz. Yine de kafanızda soru işareti kalırsa yardımcı oluruz.
  Hizmet Borçlanmaları Emeklilikte Son Yedi Yıla Dahil Edilir mi ?

 52. (İbrahim) 25 tam yılı yani 9000 günü doldurmanız gerekir. İkinci seçenek ise 62 yaşında 15 tam yıl (5400 gün) il emekli olabilirsiniz.

 53. (sedat) Bağlanacak aylık miktarı dışında herhangi bir fark olmaz. Zaten bütün emekliler sağlık yardımlarından yararlanma yönüyle aynı şartlara tabidir, herhangi bir ayrım söz konusu değildir.

 54. iyi günler 27 ocak 2017 deki yazımı cevap olarak ssk dan 1260 gün gerekir ama bizim dogum borçlanmasıyla ssk gün sayısı 891 gün yapar kurtarmaz demişsiniz fakat ssk bize illede çalışması gerekir dogum borçlanası sadece gün satın alır dogum borçlanması geçerli degildir diyor sizin hesaba göre 1 yıl çalışması gerekir ssk ya göre 3 yıl gerekir bunun hangisini yapabiliriz bu arada özür raporu yüzde 59 180
  0 gündende olmuyor

 55. Mart 2005 çiftçi bağkur girişim var .Aralıksız ocak 2017 ye kadar ödedim Ne zaman emekli olabilirim.

 56. İyi günler.25 yıllık normal emeklilik ile 15 yıllık kısmı emeklilik arasında yüzde 10 daha düşük maaş olması dışında sağlık ve sosyal haklar açısından herhangi bir fark var mıdır
  Teşekkürler

 57. (Eyüp) Eğer halen sigortalılığı aktif ise yani çıkışı yapılmadıysa her aya ait prim borcu ekleniyordur, onları gecikme faiziyle geriye dönük ödeyebilir. Zaman zaman çıkan kanunlarla primini ödemeyen BAĞ-KUR sigortalılarının borçları da hizmetleri de silindi, ancak babanız isterse onları da ödeyip ihya edebilir. Ancak çıkışı yapılmışsa o tarihten sonrası için herhangi bir ödeme yapamaz.

 58. Babam 1995 Yılında 3 yıl tarım bağkur yatırdı. ve kaydı halen duruyor. Hehangi bir çıkışı yapılmadı . Bu şekilde toplu ödeme yapabilirmi. Lütfen bi çaresi olmalı kendisi ömür boyu çiftçilik yaptı. Defalarca menşei kağıdı ile küçük baş hayvan sattı ancak eski olduğu için kayıtlara ulaşamıyor.

 59. (Eyüp) Anladığımız kadarıyla babanızın adına tarımsal ürün satışından dolayı herhangi bir tevkifat yok. Eğer Tarım Bağ-Kur sigortasından çıkışı da yapıldıysa, bu durumda şu anki mevzuata göre geriye dönük olarak toptan ödeme yapması zor, en fazla askerlik yaptığı dönem boşluktaysa onu borçlanabilir.

 60. (refik) Öncelikle Allah Acil Şifalar Versin. Vergi indiriminin işe yaraması veya 3600 günle eşinizin emekli olabilmesi için eşinizin SSK emeklilik şartlarına tabi olması, bunun için de eşinizin Bağ-Kur’dan sonraki SSK gün sayısının en az 1260 gün olması gerekir. Eşiniz 1997 yılındaki sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığı doğumu borçlanabilir, bu tarihten önceki doğumu ise borçlanamaz. Doğum borçlanması 720 gün + 171 gün = 891 de gün eder. 1260 günü bulmuyor. Eğer eşinizin sigorta başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl olduysa, çalışma gücü kaybı da yüzde 60 veya daha fazla çıkarsa SSK – Bağkur farketmez malulen emekli olabilir. En uygunu bu gibi görünüyor.

 61. Babam Şu an 60 yaşında. 1983 ssk girişinden 30 günü var. 1995 Yılında 3 yıl tarım bağkur yatırdı. Kendisi çiftçi olmasına rağmen tüm hasatını kendi babasının üzerine satmış. Bu nedenle emekli olamadı. aynı zamanda eski ziraat odası üyeliği ve Çks kaydıda mevcut Babamın 2008 Yılında çıkan torba yasadan emekli olma şansı varmı. Veya ne kadar zamanda emekli olabilir.

 62. Eşimin 1997 de 45 günlük sigorta açılışı var 2006 nın 1. ayında çitfçi bagkuru başlangıcı oldu 5.ayında beyin ameliyatı oldu sonra 8 senelik çiftçi bagkuru ödendi 2016 dada 171 günlük bi işyerinde sgk lı olarak çalıştı ve 171 gün sgk ödendi şimdi geçirdigi beyin kanaması ve epilepsi gibi birsürü şikayetinden dolayı 2017 de yüzde 59 dokuz sürekli rapor aldı ankaraya vergi indirimi için gitti ve hakettik bu durumda 2 yıllık dogum borçlanmasıyla emekli olabilirmi eşim yoksa sgk bagkurdan sonra 171 gündü daha sgk ödemesimi gerekr 171 günü sgk kabul edermi eşim dogum borçlanmasıyla 3600 günü tamamlıyor bu hesap bayan için olacak tabii

 63. (sedat) 15 yılı tamamlamanıza 1 yıl 6 ay kalmış, bu süreyi normal isteğe bağlı (BAĞ-KUR) olarak ödeyebilirsiniz, üç buçuk yıl yani 1260 isteğe bağlı olmadığı sürece sorun çıkmaz, Emekli Sandığı şartlarında emekli olabilirsiniz.
  Çünkü hizmet birleştirmelerini düzenleyen Mülga 2829 sayılı Kanunun “Aylığı bağlayacak kurum” başlıklı maddesi aynen aşağıdaki gibidir.
  Madde 8 – Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.
  Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma (Ek ibare: 27/1/2000 – 4505/1 md.) süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca,kendi mevzuatına göre aylık bağlanır.

  Emeklilik Başvurusunda Son Yedi Yıl – 1260 Gün Uygulaması Nedir ?
  Emeklilikte Son Yedi veya Üçbuçuk Yılın Hesabı Nasıl Yapılır ?

 64. (Şahin) 52 yaşını doldurunca emekli olabilirsiniz.

 65. Memurluğa 2002 eylulunde atandim.2016 ‘da istifa ettim

 66. 1977 dogumluyum.13 yıl 6 ay memur olarak çalıştıktan sonra istifa ettim.15 yıla tamamlamak istiyorum.emekli sandığı isteğe bağlı primleri pahalı.onun yerine isteğe bağlı bağ-kur ödeyip,15 yıla tamamlasam memurluktan kısmı emekli olabilir miyim
  Cevaplarsaniz çok sevinirim.tesekkurler

 67. Merhaba….12.11.1990 sigorta başlangıcın var.20.02.1969 doğumluyum.8125 primin var.ne zaman emekli olabilirim.

 68. (aysegul) İşyerinizi kapatmadan ve devretmeden yani vergi mükellefiyetinizi sona erdirmeden, herhangi bir işyerinde işe başlayabilirsiniz ve 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olabilirsiniz, hatta olmanız zorunlu. Çünkü 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 6111 sayılı Torba Kanun ile yapılan düzenleme uyarınca, 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olanların, herhangi bir işyerinde hizmet akdiyle çalışmaya başlamaları halinde 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olmaları gerekiyor.
  1.8.1998 SSK girişinize göre de SSK şartlarında 54 yaşında 5.975 günle veya 58 yaşında 3600 günle emekli olabilirsiniz.

 69. (ilknur) Tabii ki maaş farkı olabilir, ancak ne kadar olur o konuda bir şey söylemek zor.

 70. Merhaba 1983 dogumluyum 01.08.1998 ssk girisim ve toplamda 1880 gun.su anda basit usul esnafim ve 900 gunde bagkurda var.is yerimi kapatmadan,devretmeden baska bir yerde sskli olarak ise baslayabilirmiyim? gercek usule gecmek zorunda kalirmiyim? toplamda kac gunde ve kac yasinda emekli olabilirim? Tesekkurler

 71. yanıtınız için çok tşk ederim.bir sorum da şu normal emeklilikle 3600 den emeklilik arasında maaş farkı varmı?

 72. (nurgül topkan) Çocuk indiriminden kastınız doğum borçlanması ise doğum yaptığınız tarihten sonraki iki yıl sigortasız geçtiyse borçlanabilirsiniz. Verdiğiniz giriş tarihine göre SSK şartlarında 44 yaş – 5.225 gün ile emekli olabilirsiniz. 4237+720 (iki yıllık doğum borçlanması) = 4957, 268 gün eksiğiniz kalır, onu da tamamlamanız halinde emekli olabilirsiniz. Aslında 3600 günden emeklilik için gününüz fazlasıyla yetiyor ancak 58 yaşını doldurmanız gerekiyor.

 73. nurgül topkan

  01/09/1987 ssk girişim var ve toplamda 4237 günüm var.01.05.1970 doğumluyum ve ne zaman emekli olabilirim .bu arada bir tanede 06.06.1994 doğumlu çocuğum var ve çocuk indirimindende yararlanabilirmiyim

 74. (Şirin ışık) Sigorta girişiniz eğer 2005 ise 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olan bayanlar için SSK kapsamında emeklilikte iki seçenek var.
  1- 58 yaş – 7000 gün.
  2- 58 yaş – sigorta başlangıç tarihinden itibaren 25 yıl – 4500 gün.
  Eğer 2925 tarım SSK’dan çıkmamış olsaydınız o zaman 58 yaş – 15 yıl – 3600 günle emekli olabilirdiniz. Ek-5 tarım kapsamına alınmakla bu hakkı kaybetmiş oldunuz, normal SSK sigortalıları ile aynı emeklilik şartlarına tabi hale geldiniz.
  2925 tarımdan çıkmak istediğinize dair SGK’ya herhangi bir başvuru yapmadınızsa, SGK isteğiniz dışında ve sitem hatası nedeniyle bir kaç ay prim ödeyemeyişinizden dolayı sizi Ek-5 kapsamına aldıysa, tekrar 2925 kapsamına alınmanız için isterseniz dava açabilirsiniz, ancak sonuç ne olur bilemeyiz.

 75. Şirin ışık

  Merhabalar ben şirin. ( bayan )
  Ben 2005 nisan ayında tarım sigortalı olarak işe başladım. Doğum tarihim 15.01.1962.
  Sistemlerdeki teknik sıkıntı nedeni ile 2008 yılı Ocak ayında sigortami yatiramadim. Sonra 01.05.2008 yılında tarım sigortasına tekrar giriş yaptım. Ve Ogünden beridir tarım sigortaliyim. 01.03.2011 yılında ek 5 ten sigortalı olarak devam ettim. Aradaki boşluktan dolayı tereddutlerim oldu. Bugün itibari ile 3135 gün sigortam var. Hangi tarihte emekli olabileceğim konusunda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Diye size bir yazı yazmıştım. Çok teşekkür ederim cevap vermissiniz. Ama ben ek5 e mecburiyetten geçtim. Bunu devlet zorunlu kıldı. O 4 aylık arayı da sistemler bozuk olduğu için yatiramadik. Yani hata gene bizim değil. Ama tüm bunlara rağmen 58 yaşında 3600 günden 15 yıl ile emekli olabilirmiyim. Yada 58 yaşında 4500 gün 15 yıl ile emekli olabilirmiyim. Bu şekilde emekli olamaz isem eğer 3600 gün 15 yıl ile 60 yaşında emekli olabilirmiyim. Çünkü 7000 günü doldurmam imkansız. Bu nedenle 3600 veya maximum 4500 gün ile en erken kaç yaşında emekli olabilirim benim durumumla. Eğer 58 de emekli olmayacaksam. 3600 günüm ve 15 yılım dolduğunda yatırımı durdurup 60 yaşını beklemeyi düşünüyorum. O zaman emekli olabilirmiyim mesela.

 76. (ilknur) Ek-5 tarım ödediğiniz sürece çalışan olarak prim ödemenize gerek yok, çünkü emeklilik şartları yönüyle Ek-5 tarım da aynen SSK şartlarına tabi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce girişiniz olduğu için 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Ek-5 tarıma devam etmeniz buna engel olmaz. Diğer seçenek, girişiniz 24.05.1998 tarihinden önce ise 54
  5.975 gün ile, girişiniz 24.05.1998 veya sonrasında ise 55 yaş 5.975 günle normal emekli olabilirsiniz.

 77. (Rasim Karakaya) BAĞ-KUR ve SSK kapsamındakilerin emeklilik şartlarındaki farklılık öteden beri eleştiriliyor, hatta Bağ-Kur şartlarında emeklilik zor olduğu için birçok insanı sahtekarlığa itiyor, sahte SSK sigortalılıklarına yol açıyor. Ancak şu an için eşitleme yönünde bir çalışma yok. Belki ilerde olabilir. Bazen Bakanlıklar herhangi bir konuyla ilgili ön çalışma, araştırma yapıyor, ancak sonra sonucun maliyetli olacağı görülüyor, o konuda herhangi bir düzenleme yapmaktan vazgeçiliyor, ancak basında sanki o konuda bir düzenleme yapılacakmış gibi haberler çıkıyor. Ek-5 tarım sigortalılığınız konusuna gelince, biz sadece ilerde olabilecek durumu belirttik, özellikle tarımla iştigal ettiğinizi belirtiğiniz adresiniz farklı, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adresiniz farklı ise ilerde bu sorun olabilir.

 78. merhaba.70 doğumlu bayanım.ssk ilk girişim 1998 o dönemden 2,5 yıl çalışmıslığım var.şuan 5 yıl 5 aydır ek 5 tarımdan ödeme yapıyorum.son 3,5 yıl çalışan olarak ödemek istiyorum.siz ne önerirsiniz.3600 den emekli olma sansım varmı?hangisinden emekli olmam bana daha iyi olanak sağlar?yardımcı olursanız çok sevinirim.tşkler.

 79. Tarım işçisi olmadığım için Ek-5’ten çıkmamı tavsiye etmişsiniz.Bazen basından bağkur ve SSK nın emeklilik şartları ve maaş yönünden eşitleneceği konusunda haberler okuyoruz, ki sanırım daha 3-4 ay önce bir haber daha yapılmıştı. Bu tip haberler insanların ümitlerini sömürerek okunma saıyısını, tıklanma ve tiraj sayısını artırmak için mi yapılıyor, yoksa gerçekten (komisyonlara ve meclise gelmese bile) çalışma bakanlığı bünyesinde bu eşitlenmenin yapılması için bir çalışma var mı?

 80. (Şirin ışık) 2005 yılında başlayan 2925 tarım sigortasından keşke hiç çıkmasaydınız, çünkü o sigorta kapsamında olanlar aylık 15 gün üzerinden prim ödediği gibi, 15 yıl – 3600 gün üzerinden emekli olabiliyorlar. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra tarım SSK’ya girenler ise 2925 kapsamında değil, Ek-5 kapsamında sigortalı sayılıyorlar. Bunlar emeklilik yönüyle de normal SSK sigortalılarıyla aynı şartlara tabiler. Siz bu durumda 4500 gün – ilk girişten itibaren 25 yıl ve 58 yaşında emekli olabilirsiniz. İkinci alternatif ise 58 yaş – 7000 günle emekli olabilirsiniz.

 81. Şirin ışık

  Merhabalar ben şirin. ( bayan )
  Ben 2005 nisan ayında tarım sigortalı olarak işe başladım. Doğum tarihim 15.01.1962.
  Sistemlerdeki teknik sıkıntı nedeni ile 2008 yılı Ocak ayında sigortami yatiramadim. Sonra 01.05.2008 yılında tarım sigortasına tekrar giriş yaptım. Ve Ogünden beridir tarım sigortaliyim. 01.03.2011 yılında ek 5 ten sigortalı olarak devam ettim. Aradaki boşluktan dolayı tereddutlerim oldu. Bugün itibari ile 3135 gün sigortam var. Hangi tarihte emekli olabileceğim konusunda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 82. (İsa) 05.11.2013 den emekli olabilmesi derken neyi kastettiğinizi anlayamadık.

 83. Öncelikle vereceğiniz cvp için teşekkürler.esim 1989 dogumlu sigorta girişi 05.11.2013 den emekli olabilmesi için kaç iş günü gerekir ve emeklilik yaşı nedir?

 84. (erbil) Emekli aylık hesaplaması çok çetrefilli ve karışık bir konu olup, birçok katsayı kullanılmaktadır. Bu nedenle emekli aylığı hesaplaması yapmıyor ve bağlanacak aylık miktarı konusunda bilgi veremiyoruz. Aşağıda linki yer alan sayfadan faydalanabilirsiniz.
  https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

 85. merhaba annem 1980 ssk girişli. 56 yaşında 3600 günü doldu. benim öğrenmek istediğim
  3600 günün 1500 günü 1980 girişinden sonra. kalan 2100 günü 2007 yılından sonra. anladığıma göre 800 tl aralığında maaş bağlanacak. bu kadar düşümükdür ? taban tutar nekadardır şuan emekli olsa ortalama? teşekkürler.

 86. (ali) Öncelikle yaptığınız doğru değil, Ek-5 tarım isteğe bağlı bir sigorta, çalıştığınız işyerinin sizi sigorta yapma zorunluluğu var, Ek-5 tarım sigortalısı olmanız çalıştığınız işyerinin sizi sigortalı yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Emeklilik konusuna gelince. 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olmakla Ek-5 kapsamında sigortalı olmak arasında hiçbir fark yok, çünkü ikisinde de aynı emeklilik şartları geçerli.

 87. merhaba 1977 doğumluyum ilk girişim tarım sigortadan (2925) 01.2005 dir tarım sigortasından 810 gün ek 5 tarımdan 2070 toplamda 2880 günüm var. şuan bir iş yerinde çalışıyorum fakat hala ek 5 tarım kendim yatırıyorum. acaba ek5 den çıkıp iş yerimin yatırması dahamı uygun olur benim için. ayrıca emeklilik yaşında hangisi avantajlıdır? syg iyi çalışmalar

 88. (Gamze) 3600 günle 58 yaşında emekli olabilir. Ya da 43 yaş 5.150 günle normal emekli olabilir.

 89. (Nasrettin) Sigorta giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçtiyse olabilir. Bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğü tahsis servisine başvurun.

 90. Merhaba,

  Annemin 01.04.1987 tarihinde sigorta başlangıcı var. şuan 1886 gün primi var. 10/2012 – 07/2016 tarihleri arasında yani 1380 günü ek5 tarım ile ödendi. sonrasında tekrar normal sigortaya geçti. hepsi ssk. doğum tarihi 23.02.1965 – bu şartlarda ne zaman emekli olabilir ? ayrıca sigorta girişinden sonra 2 defa doğum yaptı. ne zaman emekli olabilir, bilgi rica ediyorum

 91. Babam toplam 1300 günü var askeri yatırsa1800 gün olur felçli raporu yüzde 95 var malulen emekli olurmu lütfen yardımcı olun

 92. (Rasim Karakaya) Maalesef bu sık karşılaşılan bir sorun. Şu an Ek-5 ile ilgili böyle bir denetim yok bildiğimiz kadarıyla. Ancak aynı uygulama yıllarca Tarım BAĞ-KUR sigortalıları için yapıldı. Yıllarca Tarım BAĞ-KUR primi ödeyip, emeklilik başvurusunda bulunduğunda, kontrol edilip, çevre soruşturması yapılıp, sigortalılığı gerçek tarımsal faaliyete dayanmadığı için iptal edilen kişiler oldu. Yalnız size imzalatılmış olan bu yazı yeni bir uygulama değil. Ek-5 Tarım sigortasına girerken doldurduğunuz ve Muhtara ve Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne de ilgili kısımlarını imzalatmış olduğunuz Giriş Bildirgesinin alt kısmında aynen “Tarım işlerinde süreksiz çalışmam nedeniyle 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi gereğince sigortalı olmak istiyorum. Ek 5 inci maddeye göre tescilimin yapılmasını, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine tabi olarak çalışmadığımı, gelir veya aylık almadığımı, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sonradan tespit edildiği takdirde yapılan işlemlerin iptalini şimdiden kabul ettiğimi, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları Kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.” şeklinde bir yazı var ve bunun altını da imzalamışsınızdır. Dolayısıyla size imzalatılmış olan son yazı da aynı anlama geliyor, yani yeni bir şey değil.

 93. Rasim Karakaya

  Ek-5 sigortalısıyım. Bu gün primimi 613.24 TL’ye yükseltmek için SGK’ya gittiğimde önüme bir form koydular. Bu formda eğer tarım işçisi değilsek sigortamızın iptal edileceği, sigortalılık süremizi kaybedeceğimiz gibi ödediğimiz primlerin de geri iade edilmeyeceği, ayrıca hakkımıza sacvılığa suç duyruusnda bulunulacağı gibi bir sürü şeyler yazılmış. En sonunda okudum anladım mahiyetinde imzamız istendi.

  İşin doğrusu ben tarım işçisi değilim. Ama aynı SGK şubesinden bir ünde onlarca kişiye Ek-5 formlarını sebil gibi dağıttıklarını gözlerimle gördüm, şimdi de gerçekten tarım işçisi değilseniz başınız yanar haaa diye uyarıyorlar. Sizce ne yapalım? Kulağınıza hiç EK-5 denetimleri yapıldığına, mahalle muhtarı, konu komşu araştırıldığına dair somut olaylar geldi mi? Denetimlerden ötürü başı derde giren Ek-5’lilere şahit oldunuz mu? Denetleme yoluyla korkutmanın tutarlı bir yanı var mı? Tarım işçiliği denetlnebilir mi?

 94. (Tuncay) 2925 tarım SSK 1/10/2008 tarihi itibariyle kaldırıldı. Daha sonra 2011 yılında 6111 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 5 inci madde ile Ek-5 tarım sigortası (SSK) getirildi. Aynı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 29 uncu maddede de “1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren birinci fıkra ile ek 5 inci madde hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verildi. Dolayısıyla siz 30/4/2008 tarihinden sonra 2925’e geçmiş olduğunuz için aslında 2925’e göre değil Ek-5’e göre prim ödemiş olmanız gerekirdi. Ancak bu hüküm 25/2/2011 tarihinde yürürlüğe girdiği için, ayrıca Ek 5 tarım için ödenmesi gereken prim 2925 için ödenmesi gereken primden yüksek olduğu için demek ki sizden aradaki prim eksiğini sizden istemişler. Ayrıca siz bu durumda 2925 emeklilik şartlarına değil Ek-5 emeklilik şartlarına yani normal SSK’lılar ile aynı emeklilik şartlarına tabisiniz.

 95. Yeni kanunda diyor ki . 01.10.2008 tarihinden önce 2925 e tabi olanlar 2925 e göre devam ederler ancak 30.04.2008 tarihinden önce kayıtlı olanlar 2925 e göre emekli olurlar diyor . Ben 01.09.2008 tarihinde 2925 e geçtim. Ve şu ana kadar da 2925 e göre yatırdım para .ve günüm doldu ama geçen hafta gelir tespiti için gittiğimde bana dediler ki 2011 den sonra yatırdıkların eksik kalanına borçlanacaksın dediler . Yani beni 2925 kapsamına almadılar . Ama bu zamana kadar 2925 e göre yatırdım aylık parayı

 96. (Tuncay) Durumunuz biraz karışık, arada boşluklar var mı belirtmemişsiniz. Ancak eğer halen 2925 tarım devam ediyorsa gününüz fazlasıyla yeter, emekli olabilirsiniz.

 97. İlk sigorta başlangıcım 15.01.1993 emekli sandığı . 2008 yılına kadar da esnaf Bağkur yatırttım. 01.09.2008 tarihinde 2925 sayılı kanun kapsamına geçtim . 1390 gün 2925 kapsamında yatırdım. Toplam gün sayım 5250 . Bu bilgilere göre 2925 kapsamında emekli olabilir miyim

 98. (Abdülkadir) 3600 gün SSK kapsamındakiler için geçerli, BAĞ-KUR ve Tarım BAĞ-KUR kapsamındakiler için 15 tam yıl yani 5400 günü doldurmak zorunlu. Ayrıca 58 yaşında emekli olabilir.

 99. İyi günler kayınvalidenin edevlet sayfasında Mecburi tarım sigortalı olarak gözüküyor ancak sgk dan sorduğumuzda tarım bağ-kur olarak gözüküyor,doğum tarihi 26.10.1960 sigortaya giriş 01.08.2007 kısmı olarak ne zaman emekli olabilir 3600 güne tabimidir yoksa 15 yıl prim mi ödemek zorundamıdır

 100. (hasan) Annenizin girişi 7 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğu için 3600 günle değil 25 yıl – 4500 gün – 58 yaşla emekli olabilir.

 101. Merhabalar, annem 18/12/1967 doğumlu İşe Giriş Tarihi 08.02.2008 Toplam sgk gün sayısı 2933 . 3600 günü doldurduğu zaman emekli olabilir mi ? yani hemen hemen 2 sene sonra emekli olabiliyor mu ?

 102. (Cumali) Babanız yaşı tamamlamış, 3600 günü de tamamladığında emekli olabilir. Askerlik ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanılması dışında toplu ödeme imkanı yok. Ayrıca ek-5 tarım sigortasından ayrılmadan devam etmeniz önerilir. Çünkü 3600 gün sadece SSK şartları için geçerli ve ek-5 tarım sigortası da SSK şartlarında değerlendiriliyor.
  Geriye Dönük Sigorta Boşlukları Nasıl Doldurulur ?

 103. Merhabalar babam 15/05/1955 doğumlu ve 01//07/1977 sigorta girişi toplamda 2122 primi var.Son 4 yıldır ek5 olarak ssk sı yatıyor. 600 gün askerlik borçlanması var bu şartlarda nezaman emekli olur toplu yatırma gibi bir yolu var mı? Teşekkürler

 104. (burakhan) Bahsettiğiniz çalıştıkça emekli maaşının düşmesi konusu ise ve çalıştığınız işyerinden asgari ücret üzerinden SGK’ya bildirirseniz ilerde bağlanacak emekli aylığınızda düşme olabilir, ancak 3600 günle emeklilik için 60 yaşını doldurmanız gerekir. Normal emeklilik içinse 5.750 veya 5.825 prim gününü doldurmanız gerekir. Bu durumda 60 yaşını bekleyemeyeceğinize göre mecburen çalışmaya devam edip normal prim gününü dolduracaksınız. Dolayısıyla yapacak bir şey yok.
  Çalıştıkça İleride Bağlanacak Emekli Aylığı Düşer mi Artar mı?
  Bağlanacak Emekli Maaşının Düşük Olmaması İçin 3 Bin Lira Sınırı Önemli

 105. iyi günler! Yaşım 37 sigorta girişim 1995 gün 4100. 6 yıldır çalıştığım iş yerinden 15 yıl 3600 ile ayrılır başka bir işyerinde çalışmaya başlarsam, ilerideki emekli maaşım bundan etkilenir kayba uğrarmı?
  teşekkürler!

 106. (Hamide) 3600 günle emekli olmak istiyorsanız yaşı bekleyebilirsiniz, tabii ki sıkıntı olmaz. Ancak doğum borçlanması yapma imkanınız varsa borçlanma ile 5000 güne tamamlayıp şimdi de emekli olabilirsiniz.

 107. TSK ederim hocam hemen cvp vermiştiniz Allah razı olsun 3 çocuğu yatırarak 3500 günüm oldu zaten 3600den sonra çalışmayı bıraksam yaşı beklesem sıkıntı ölürmü bu arada yaşım 55

 108. (Hamide) Henüz 3600 günü doldurmamış olduğunuz için 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Bunun yerine herhangi bir yaş şartına takılmadan 5000 günle daha erken emekli olabilirsiniz. Sigorta girişinizden sonra doğum yaptınızsa 3 çocuğa ve toplam 6 yıla kadar doğum borçlanması yaparak 5000 günü daha erken tamamlayıp daha erken emekli olabilirsiniz.

 109. Şimdiden tşk ederim. 1961 doğumluyum işe giriş tarihi 1977 de girdim 3500 günüm var çalışıyorum şu an 3600 le nasıl emekli olurum herkes bişey diyor cok TSK ederim 4a

 110. (Ali) 15 yıl – 3600 günle emeklilik 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle kaldırılmış, bu tarihten önce sigorta girişi olanlar içinse kademeli yaş şartı getirilmişti. Buna göre 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim günü ve 55 yaş şartını en son 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra yerine getiren erkeklerin 3600 günle emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Siz de 3600 günü 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlamış olduğunuz için 60 yaşını doldurmanız gerekiyor. Fakat 340 gün askerlik borçlanması yapmanız halinde 02.02.2017 tarihi itibariyle emekli olabileceğiniz nasıl söylemişler anlayamadık. Çünkü siz şu an askerlik borçlanması yapsanız dahi 3600 günü 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlamış olduğunuz gerçeği değişmeyecek, bu nedenle 60 yaş şartı da değişmez.

 111. Merhaba, ben 02.02.1958 dogumluyum. 04.03.1981 sigorta girisim var, giristen sonra 2007 yilina kadar cok fazla sigorta primim yatmadi. 09/2007 tarinden sonra 2 yil 8 ay istege bagliolarak sigortami yatirtim. Daha sonrasinda geri kalan gunlerimi 2011-2015 yillari arasinda bir firmada calisarak ssk primim yatti son 120 gunumu askerlikten borclanarak yatirdim ve istege bagli+ssk primi+askerlik borclanmasi toplami ile 14.12.2016 tarihinde 3600 gunu tamamladim. Sgk kurumuna emeklilik islemleri icin gittigimde 60 yas dan emekli olabilirsin dendi. Fakat 340 gun askerlik odemesi yaparsan 02.02.2017 tarihi itibari ile emekli olabilitsin dediler. Konu hakkinda izlemem gereken yol nedir yardimci olurmusunuz?

 112. (Esma) Kafanızın karışması çok normal, çünkü emeklilik sistemi o kadar karmaşık ki. Eğer işin için hem BAĞ-KUR hem SSK girerse daha karışık hal geliyor. Biz bile işin içinden çıkmakta zorlanıyoruz, bazen bilgi verirken yanlış bilgi vermiş olmayalım diye bir sürü vakit harcıyoruz. Sorularınıza gelince. Sizin sigorta başlangıcınız 7 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğu için BAĞ-KUR şartlarında emeklilik için iki seçeneğiniz var. Birincisi 58 yaşında 25 tam yılla emeklilik. Buda 9000 güne tekabül ediyor. İkincisi ise 60 yaş 15 tam yılla emeklilik. Buda 5400 güne tekabül ediyor. İkincisinde prim günü daha düşük ancak yaş şartı yüksek. İsteğe bağlı sigorta da 1 Ekim 2008 tarihinden beri 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında sayılıyor. Bağkur şartlarında emeklilik tabi ki SSK şartlarına göre daha zor. 3,5 yıl konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise aşağıda linki yer alan yazıda mevcuttur.
  Emeklilik Başvurusunda Son Yedi Yıl – 1260 Gün Uygulaması Nedir ?
  Emeklilikte Son Yedi veya Üçbuçuk Yılın Hesabı Nasıl Yapılır ?

 113. (Sevgi) Yurtdışında 4 ay 4 gün çalışmışsınız. Bu sürenin tamamını borçlanmanız halinde Türkiye’deki sigorta başlangıcınız 26.5.1985 tarihine geri gider. Bu sigorta girişinize göre de 42 yaş 5.075 günle emekli olabiliriniz. Yaşı doldurmuşsunuz. İki çocuğunuz için 1.440 borçlanabilirsiniz. İkinci alternatif 3.600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 114. b kafam o kadar karıştı ki bu sigorta olayından . 3-4 yıllık çalıştığımız için normal sigortam vardı şimdi 2-3 yıldır isteğe bağlı Bağkur yatırıyorum tabi arasında boşluk yıllarım var 1984 doğumluyum ilk sigortam 2005 giriş. Benim anlamadığım int yazı okuyorum isteğe bağlı Bağkur 5400 ve 9000 prim günü ödeme varmış buna kim karar veriyor ve nasıl oluyor . Ben mi seçmem gerekiyor du böle bir şeyi .Kendi şahsıma bilgi girip sorgu yaptıgım da 9000 çıktı sanki . Ama neye göre Napmam gerek onu bilmiyorum. İsteğe bağlı Bağkur dan emekli olmak çok iyi bişe deil mi herkes öle diyor sinirim bozuldu artık . 3,5 yıl ödersen Bağkur dan emekli olmak zorunda kalırsın her şart da deniliyor 3 yıl olacak kapatsam mı Bağkur u acaba

 115. 15.03.1985 -20.07.1989 tarihleri arası Bulgaristan da çalıştım.

 116. (Sevgi) Yurtdışı çalışmanız hangi ülkede geçti ? Çünkü yurtdışı çalışmanın geçtiği ülke ile Ülkemiz arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olup olmaması sonucu değiştiriyor. Ayrıca yurtdışında sigortalı olarak çalıştınızsa sigorta başlangıç tarihini hatırlıyor musunuz ?

 117. (Volkan) Bilgileriniz verdiğiniz kişinin sigorta girişi 30 Nisan 2008 sonrası olduğu için Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun emeklilik şartlarına tabi. Buna göre SSK şartlarında 58 yaşı 7200 gün veya 61 yaş 5400 günle emekli olabilir.

 118. Doğum tarihim 28.04.1966 sigorta giriş tarihim 01.10.1989 3600 ssk günüm var ve çalışıyorum,1996 ve 2001 doğumlu 2 çocuğum var 4 senede 1989 öncesi yurt dışı çalışmam var,ne zaman emekli olabilirim.Teşekkür ederim

 119. Merhaba Sayın Admin. Sizden emeklilik hesaplaması konusunda bir ricam olucaktı.

  Cinsiyet: Bayan
  Doğum Tarihi: 11/03/1961
  İşe Başlama Tarihi: 01/08/2008
  Uzun Vade Gün Sayısı: 2739
  Tescil Bilgileri SGK 4A’ da gözüküyor.

  Mümkünse bize emekli olma durumu, emekli olma şartları hakkında detaylı bilgi verebilirseniz sevinirim. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dileğimle.

 120. (Zeynep) Son yedi yıllık prim gün sayısı içerisinde BAĞ-KUR daha fazla görünüyor. Dolayısıyla emeklilik yönünden BAĞ-KUR şartlarına tabi hale gelmişsiniz. 3600 günle emeklilik ise SSK şartlarında geçerli. Bu nedenle son yedi yıllık prim günü içerisinde SSK (4/1-a) prim gün sayınızın 1260 gün olması gerekir ki tekrar SSK emeklilik şartlarına tabi hale gelesiniz ve 3600 günle emekli olma hakkı elde edesiniz. Yalnız 3600 günle emekli olabilmeniz için 58 yaşını da doldurmanız gerekir.

 121. 4/4/1964 doğumluyum 15/02/1999 ssk baslangicim 111 gün pirim ödemem 1/10/2008 esnaf bagkur geçtim 27/01/2013 kadar1860 bagkur ödedim 28/01/2014 ssk 360 gun13/01/2015 tekrar esnaf bagkuru 667 gün toplam 2956 günüm var 3600 günden kısmı emekli olabilirmiyim geriye kalan primimi nasıl ödeyip esnaflik tan çıktım bagkuru kapattım saygilarimla

 122. (Cüneyt) Annenizin sigorta başlangıcı 01/10/1999 tarihinden önce ise 15 tam yılla emekli olabilir, yaşı dolmuş. Toptan ödeme için de emeklilik için gerekli yaş şartını doldurması gerekir. Ancak 8 ay daha prim ödeyerek emekli olması daha mantıklı. Emekli olursa toplu ikramiye alamaz, sadece maaş bağlanır. İkramiye sadece memurlar için geçerlidir. Toptan ödemede, ödenmiş olan primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek ödenir.

 123. Merhaba,

  Annem Ocak 1959 doğumlu. Şu ana kadar bağkurlu olarak 14 yıl 4 ay prim ödemesi yaptı.

  1-Toptan ödeme alabilir mi? Ya da 15 yıla tamamlayarak emekli olabilir mi?

  2-Emekli olursa toplu ikramiye alacak mı yoksa sadece emekli aylığı mı bağlanacak?

  3-Toptan ödeme nasıl hesaplanıyor? Örneğin Annem son 7 senedir tarım sigortası yatırıyor. En son bu ay yatırdığı ücret 372TL. Kabaca kaç TL alır?

  4-Emekli aylığına hak kazanırsa devletin belirlediği en düşük emekli maaşı olan 1300TL ya da daha fazla mı alır?

 124. (mustafa kelöz) Emeklilik için iki seçeneğiniz var. 1- 60 yaşını ve 7000 prim gününü doldurmak. 2- 60 yaşını – SSK girişinizden itibaren 25 yılı ve 4500 günü doldurmak.
  Genel Olarak Herkes İçin Geçerli Emeklilik Şartları

 125. merhabalar.benim ssk girişim 15.04.2008 –1798 gün prim var.şu an serbest çalışıyorum. geri kalanını ek 5 tarım sigortası ödeyerek ne zaman emekli olabilirim.

 126. Merhaba temmuz-kasım 2016 dönemi eflasyon toplamı yüzde kaçtır.bilgi rica ederim.

 127. (sema güner) 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. 01.01.1993 tarihinden sonra doğum yaptınızsa 3 çocuğa kadar, toplam 6 yıllık süreyi borçlanabilirsiniz. 3600 gün sadece SSK kapsamında geçerli olduğundan, kalan günleri SSK kapsamında sigortalı olarak doldurmanız gerekir. İsteğe bağlı sigorta BAĞ-KUR kapsamında sayıldığından bu olmaz. Şartlarınız tutuyorsa Ek 5 Tarım Sigortasına kaydolup eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz.

 128. Merhaba.Doğum tarihim 06.04.1970.İşe giriş tarihim.01.01.1993.Prim gün sayım 1899.Şu anda çalışmıyorum ev hanımıyım.3600 günle ne zaman emekli olabilirim?Eksik olan 1701 günün primini nasıl ödeyebilirim?teşekkür ederim.

 129. (EMİNE ATEŞ) 3600 günü 24.5.2011 tarihinden sonra doldurmuş olduğunuz için 3600 günle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Normal emekliliğiniz içinse SSK şartlarında 50 yaş ve 5.675 prim gününü doldurmanız gerekir. Ek 5 SSK sigortalıları da zaten normal SSK sigortalılarıyla aynı emeklilik şartlarına tabidir.

 130. Merhaba. Doğum tarihim, 01,01,1967- sigorta başlangıcım 15,03,1994 – ssk lı olarak bir işyerinde çalıştım. 10 gün 01,11,1995–30,08,2008 Tarihleri arasında 2,580 gün İSTEĞE BAĞLI SSK Primi ödedim, 04,03,2014 – 31,12,2016 tarihleri arası ise 1,018 gün EK 5 TARIM SİGORTASI ödedim. Bu yıl sonuna kadar toplam ………. 3,608 gün primim yapıyor. ne zaman emekli olabilirim. SAGILARIMLA. Emine ATEŞ

 131. (ceren) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 39 uncu maddesinde; “Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki (c ve d) fıkralarında  yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, (e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Eğer anneniz emekli keseneklerini geri almadıysa, yaşı ilerlemiş olduğu için belki emekli olabilir. Bunun için bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğü tahsis (emeklilik) servisine isterseniz yazılı bir başvuru yapın.

 132. (Mustafa) Malulen emeklilik için yaş şartı yok, ancak en az yüzde 60 çalışma gücü kaybı şart. 4500 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz, ancak 2001 sigorta başlangıcından itibaren 25 yılı da doldurmanız gerekir ki bu da 2026 yılında mümkün olur.

 133. (Nuri GÜLAY) 2003 yılında çıkan 4956 sayılı Kanunda, vergi mükellefi olduğu halde daha önce BAĞ-KUR kaydını yaptırmayanların sigortalılıklarının 4/10/2000 tarihi itibariyle başlatılması yönünde hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle vergiye tabi olduğunuz dönemle ilgili borçlanma talebiniz kabul edilmez. Ancak bu konuda mahkemeye gidip kazananlar var. Emeklilik şartlarınıza gelince, durumunuz çok karışık, 25.05.1999 tarihinden sonra sigortanız var mı, varsa hangi kapsamda belirtmemişsiniz. Dolayısıyla şu an SSK emeklilik şartlarına mı yoksa Emekli Sandığı emeklilik şartlarına mı tabi olduğunuz anlaşılamıyor.

 134. merhaba, annem 1946 doğumlu. 1981 yılında 16 senelik öğretmenken istifa etmişti.şuanda sgk ya başvursak emeklilik durumu olabilir mi.

 135. Merhabalar ben 2001 / 8 .ayında ssk sigorta başlangıcım var 20 gün , daha sonra 2010 dan 2014 kadar 4 yıl 28 gün tarım bagkur ödedim daha sonra sgk lı olarak işe başladım 2 yıl dan beri sgk lı olarak çalışıyorum , şimdi sgk lı olarak 7 sene daha çalışırsam 4500 gün yoplamda primim oluyor ,bu primle ve bu şartlarla 60 yaşında malülen emekli olabilirmiyim.

 136. .01.01.1971 dogumluyum.

  01.07.1989 yilindan 14.10.1989 ve 29.06.1990 ve 30.09.1990 yillari arasinda cay ocagi calistirdim vergiye tabi olarak .vergi numaram var .ama bagkur kaydim yok bu durumu bagkura borclanma yapmam mumkunmu.
  01.10.1989 dan lise 2.den staja gittigim icin sgk.numaram var.ici bos.15.09.1990dan baslamak uzere 30 gun sgkli calismisligim var.1991dende 100 gunum var.27.11.1991den 05.03.1993 yillari arasida 15 ay askerlik yaptim.ödedim
  25.05.1994 ve 25.05.1999 yillari arasinda MSB.na bagli p.uz.cvs.olarak emekli sandiginda 5 yil hizmetim var.
  emekli sandina bagli askeriyede 5 yil calismam karsiliginda yipranmami almak uzerede kac yasinda en erken emekli olabilirim gün ay yil olarak .Tesekkurler.

 137. 3600’den emekli olsam ne kadar maaş alırım

 138. (tülay) Ek-5 tarım SSK kapsamındakilerden emeklilik yönünden normal SSK’lılarla aynı şartlara tabidir. Girişiniz 7/9/1999 sonrası olduğuna göre SSK şartlarında 25 yıl sigortalılık süresi (2025 yılında dolar) – 58 yaş – 4.500 prim günü ile veya 58 yaş – 7.000 prim günü ile emekli olabilirsiniz.

 139. (Bünyamin) Emekli Sandığı işin içine girince iş zorlaşıyor. Öncelikle sizin de bildiğiniz gibi 25 tam yılı yani 9 bin günü dolduracaksınız. Yaş konusuna gelince. 23/5/2002 tarihinden önceki memurluk süresine yine bu tarihten öncesi SSK gün sayınızı ekleyeceksiniz, bu gün sayısına göre 23/5/2002 tarihinden geriye doğru gideceksiniz, örneğin ikisinin toplamı 5 yıl ediyorsa 1997 yılına gideceksiniz, aşağıda linki yer alan sayfadaki ERKEK MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK KADEMELİ GEÇİŞ ŞARTLARI tablosunda hangi tarih aralığına geliyorsa, o tarih aralığına karşılık gelen yaşta emekli olabileceksiniz.
  Emeklilik Kademeli Geçiş Süreleri-Emeklilik Şartları

 140. Tekrar cevabınız için teşekkür ederim, pirim tutarı için değil ben ek-5 tarım ssk dan kaç yıl süre ödeme yapmam gerekir ki kısmi veya tam emekli olabilirim. doğum tarihi 1/1/1965 — bağkur işyer sahipilğinden dolayı giriş 14/10/2000 1364 gün ödenmiş günüm var işyerimi kapattım daha sonra.. çok çok teşekkür ederim şimdiden

 141. 1970 doğumluyum. 04.04.1990 tarihinde ssk lı olarak iş hayatım başladı. 1280 gün ssk prim günüm var. 11.03.1998 yılında ise Emekli sandığına tabi olarak çalışmaya başladım ve halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

 142. (Recep Yılmaz) 2925 tarım sigortası 2008 yılında kaldırıldı. Siz 2925 tarım sigortasından çıkmamış olsaydınız daha erken emekli olurdunuz, ancak çıktığınıza göre artık yapacak bir şey yok, daha ona giremezsiniz. Şu an onun yerine Ek-5 tarım sigortası var ancak emeklilik şartları normal SSK ile aynı. Dolayısıyla hangisine devam ederseniz edin sonuç aynı olur, aynı şartlarla emekli olursunuz.

 143. (TÜLAY) Sigorta başlangıcınız 8.9.1999 sonrası olduğu için SSK şartlarında 25 yıl sigortalılık süresi (2025 yılında dolar) – 58 yaş – 4.500 gün veya 58 yaş 7.000 gün ile emekli olabilirsiniz. Şu an Tarım BAĞ-KUR ve Ek-5 Tarım SSK için aylık ne kadar prim ödendiğini aşağıda linki yer alan sayfadan öğrenebilirsiniz. Ekim ayından geçerli olmak üzere Tarım BAĞ-KUR için beş puanlık indirim getirildiğinden tabii ki Tarım BAĞ-KUR primleri daha düşük olur.
  2016 Yılında Uygulanacak Tutarlar

 144. Merhaba 1981 doğumlyum 1/9/2000 tarihinde ssk ile başladım 2004 ile 2009 a kadar 2925 tarım sigorta ile devam ettim sonrasında 2009 ile 2015 sonuna kadar ssk ödendi size göre hangisini devam edersem daha iyi olur

 145. Cevaplamanız nedeniyle çok teşekkür ederim öncelikle, peki EK-5 ile giriş yapılırsa ne kadar daha pirim ödemesi yapmam gerekir ve kaç yaşında emekli olurum. doğum tarihi 1/1/1965— bağkur giriş 14-10-2000 ve 1364 gün ödemem var tesekkürler

 146. (TÜLAY) Tarım BAĞ-KUR sigortalıları da normal BAĞ-KUR emeklilik şartlarına tabidir. Tarım BAĞ-KUR öderseniz, 5 bin 400 günü ve 60 yaşını doldurduğunuzda kısmi emekli, 9 bin günü ve 58 yaşını doldurduğunuzda ise normal emekli olabilirsiniz. Ancak Tarım BAĞ-KUR yerine şartlarınız tutuyorsa Ek-5 SSK tarım sigortalısı olmanız daha avantajlı olur, çünkü SSK şartlarında emekli olabilirsiniz.

 147. 1/1/1965 doğumluyum. 14.10.2000 tarihinde işyeri sahipliğinden dolayı 1364 gün ödenmiş bağkur primim var. Tarım işinden dolayı tarım bağ-kuru ödersem ne zaman emekli olabilirim. cevaplarsanız sevinirim bu konu hakkında net bişey elde edemedim tesekkürler

 148. (Halit) Tarım Bağ-Kur’a tabi olanlar emeklilik şartları bakımından normal BAĞ-KUR sigortalılarıyla yanı şartlara tabidirler. Dolayısıyla siz en erken 58 yaşında 15 tam yıl yani 5400 günle emekli olabilirsiniz. Normal emeklilik içinse 9 bin prim gününü tamamlamanız gerekir.

 149. 14-04- 1966 doğumluyum 01- 04 – 1995 tarihinden itibaren kesintisiz çiftci bagkuru prim ödüyorum 18 ay askerlik borçlanmasını ödersem ne zaman emekli olabilirim
  Saygılarımla

 150. (meryem) 3600 gün SSK şartlarında emeklilik için geçerli olup siz BAĞ-KUR şartlarına tabi hale geldiğinizden 5400 günle emekli olabilirsiniz.

 151. (meryem) İsteğe bağlı sigortaya ödediğiniz prim gün sayısı üç buçuk yılı yani 1260 günü geçmiş görünüyor. Bu nedenle emeklilik yönünden artık BAĞ-KUR şartların tabisiniz. Bağ-Kur şartlarında ileri yaşta 15 tam yıl yani 5400 prim günü ile kısmi emekli olabilirsiniz. Normal emeklilik için ise 20 tam yıl yani 7200 prim gününü tamamlamanız gerekir.

 152. Tekrar merhabalar.Az onceku soruma istinaden 1305 gun olan ssk primimi 3600 gune, istege bagli sigorta odeyerek tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilirmiyim.Teşekkur ederim.

 153. Merhabalar.Ben 1979 dogumlu bayanim.15.10.1996 ile 15.07.2000 arasi 1305 gun ssklı olarak calistım.Daha sonra 15.11.2012 tarihinde itibaren araliksiz olarak istege baglı sigorta ödüyorum.Hangi şartla ve tarihte emekli olabilirim.

 154. (Serap) Eğer sigorta başlangıcınız 24.05.1996 öncesi ise 53 yaş – 5.900 prim günü ile, 24.05.1996 veya sonrası ise 54 yaş – 5.975 prim günü ile emekli olabilirsiniz. 1993 yılındaki staj sigortanız normalde emeklilikte dikkate alınmaz, ancak doğumunuzu 1996 sigorta başlangıcınızdan önce fakat 1993 staj sigorta başlangıcınızdan sonra yaptıysanız, doğum borçlanması yapmanız halinde sigorta başlangıcınız iki yıl geriye yani 1994 yılına çekilir, bu durumda da belirlenecek yeni sigorta başlangıç tarihinize göre 51 yaş – 5.750 prim günü ile veya 50 yaş – 5.675 prim günü ile normal emekli olabilirsiniz.

 155. cevabınız için teşekkür ederim bi sorum daha olacak; daha erken yaşta emekli olabilmem için kaç gün prim ödemem gerekir ? Yani normal emeklilik şartlarında kaç yaşında kaç gün prim doldurmam gerek? tşkler

 156. (serap) Doğumu 1993 sigorta başlangıcından sonra yaptınızsa doğum borçlanması yapabilirsiniz. Çocuktan sonra çalışıp çalışmamanızın bir önemi yok. 3600 günden 58 yaşını doldurunca emekli olabilirsiniz. Ayrıca sigorta başlangıcınızın 1993 yerine 1996 görünmesi normal, çünkü stajdaki sigorta emeklilikte dikkate alınmaz.
  Çıraklık veya Stajdaki Sigorta Başlangıcı Emeklilikte Dikkate Alınır mı ?

 157. 1978 doğumluyum. Pirim günüm 1958 gün. Ssk girişim 1996 – staj geçerliyse giriş 1993 kaç gün primle kaç yaşında emekli olabilirim? Ve 3600 günle kaç yaşında emekli olurum? 1 çocuk (doğumdan 2 seen sonra çalışmadım) doğum borçlanması ile 720 gün primden düşermi?

 158. belirtmemişim doğum tarihim 1978

 159. Merhaba 1993 sigorta başlangıcım(okul stajında) hizmet dökümünde işe başlama tarihim ,1996 görünüyor. 1958 gün prim günüm var
  1 çocuk var, çocuktan sonra 2 sene çalışmadım çocuk borçlanmasından 720 gün eklenirmi?
  normal emeklilikten ve 3600 günden ne zaman emekli olurum? teşekkürler

 160. (Serab) 1999 yılından 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu 15 yıl – 3600 günle emeklilik şartı 25 yıl – 4500 gün olarak değiştirildi. Ancak sigorta girişi 8/9/1999 öncesi olanlar için 3600 günle emeklilikte kademeli yaş şartı getirildi. 55 yaş – 3600 gün – 15 yıl sigortalılık şartının üçünün birlikte tamamlandığı tarihe göre kademeli yaş belirlenmekte olup, yukarıdaki yazıda belirtilmiştir. Bu kademeli yaş sistemine göre bu üç şartın tamamını 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar için 3600 günle emeklilik şartı 58 olarak belirlendi. Siz de diğer şartları tamamlamış olsanız bile 55 yaş şartını henüz tamamlamamış olduğunuzdan 3600 günle emeklilikte 58 yaşına tabisiniz. Ancak 1/6/1989 SSK girişinize göre SSK şartlarında 46 yaş – 5375 günle normal emekli olabilirsiniz. Eğer 5375 günü tamamlayabiliyorsanız bu durumda 3600 günle emekliliği beklemenize gerek yok.

 161. (meral sanalaner) Şu an BAĞ-KUR emekli şartlarına tabisiniz gibi görünüyor. SSK kapsamındaki prim gün sayınız 1260 olduğunda SSK emekli şartlarına tabi hale gelirsiniz ve 3600 günden de faydalanıp emekli olabilirsiniz.

 162. (Şule Urhan) En erken 58 yaşınızı doldurduğunuzda 3600 günle emekli olabilirsiniz.

 163. Ek bilgi en son ssk ödemem 2008 eylülde yapılmış saygılar

 164. Sayın uzmanımız pardon yurt dışı prim gün sayısmı 12160 yazmşim doğrusu 2160 idi sonuçta toplamda 3600 günü geçen prim ödemem var. Cevabını için şimdiden teşekkürler

 165. Sayın uzmanımız, 7.2.1964 doğum 1.6.1989 yılı ssk girişli 1326 gün ssk, 171 gün bağkur ve 12160 gün yurt dışı ev hanımı prim günüm var. İnternetten bakınca 3600 dan emekli olabileceğime inanarak sgkya gitiim ama 58 yasta olablirsin dediler. Ama gerekçesini anlatmadılar. Ben şu an 52 yaşındayım neden hak kazanamıyorum acaba aydınlatabilirseniz çok müteşekkür olurum. Saygılar

 166. meral sanalaner

  Merhaba
  ben 62 yasindayi
  1995-2006 bagkurluydum
  2013 – 2015 sskliydim
  ben netden emekli olabilirim ve 3600 gunden fayda bilirmiyim
  tsk

 167. 1981 doğumluyum 1.11.1995 işe ilk giriş tarihim 2 çocuğum var 3600 günden erken emekli ne zaman olabilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 168. Bayansanız 58 yaşında, erkekseniz 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

 169. Doğum borçlanması yapacak kişi borçlanma yaptığı tarihte çalışıyorsa eğer, hangi kapsamda çalışıyorsa yapacağı borçlanma da o kapsamda değerlendirilir. Eğer borçlanma yaptığı tarihte sigortalı değilse bu durumda en son sigortası hangi kapsamdaysa borçlanma da o kapsamda sayılır. Verdiğiniz bilgilere göre şu an eşiniz doğum borçlanması yaparsa 4/1-a (SSK) kapsamında değerlendirilir. Eşiniz SSK kapsamında 3600 günle 58 yaşında emekli olabilir. Eşinizi normal şartlarda ise 42 yaş – 5075 günle emekli olabilir. Ayrıca doğum borçlanması 2 çocuktan 3 çocuğa çıktı. Eğer çocukların doğumlarından sonraki iki yıllık süreler boş ise 3 çocuk için toplam 2160 gün borçlanabilir. Bu durumda sadece 23 gün eksiği kalır. Eğer çalışıyorsa bir ayda tamamlanır, çalışmıyorsa bir ay isteğe bağlı sigortaya prim ödeyip tamamlayabilir. Ancak borçlanma primini ödeyecek maddi gücünüz var mı bu önemli. En düşük yani asgari ücretten bir aylık doğum borçlanması için 527 lira prim ödenmesi gerekir. İki yıllık borçlanma ise 12 bin 648 lira tutmaktadır.

 170. 1988 Sigorta girişim var 1000primim 3600emekli olabiliyormuyum kaç yaşında olabilirim

 171. Yukarıdaki yazıda kademeli geçiş süresini belirttik. Sadece 3600 günü değil, 55 yaşını ve sigorta girişinden itibaren 15 yılı doldurduğunuz, yani üç şartı da tamamladığınız tarihe denk gelen yaşta 3600 günle emekli olabilirsiniz. 55 yaşını da henüz doldurmadığınız için 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Buna karşılık normal emeklilik şartınız ise 25 yıl sigortalılık süresi – 45 yaş – 5000 prim günü. Dolayısıyla 5000 prim gününü doldurduğunuz an emekli olabilirsiniz, askerlik borçlanması yapmadıysanız borçlanma da yapıp, kalan süreyi de sigortalı çalışarak tamamlayıp iki yıla kalmadan emekli olabilirsiniz.

 172. Prim gününüz fazlasıyla yeterli. 25 yıllık sigortalılık süreniz de dolmuş. 53 yaşınızı da doldurunca, yani 2026 yılında ancak emekli olabilirsiniz.

 173. Sebahattin Geç

  Merhaba
  Eşim 10/03/1971 doğumlu olup ilk sigorta girişi 01/10/1985 tir muhtelif ii yerlerinde adına 1920 gün prim ödenmiştir ilk doğum sonrası doğum iznini kullanarak 30/06/1992 de iş ten ayrılmıştır.
  04/10-2000 ile 16/06/2003 tarileri arası Bağkur kapsamında adına ödenmiş 972 gün prim mevcut olup bu tarihte bağkur işi terk olarak prim ödemesi durmuş 01/11/2014 tarihine kadar her hangi bir prim ödemesi yapılmamış olup bu tarihten bu güne değin tekrar 4A kapsamında adına prim ödenmektedir.
  11/05/1992
  18/09/1995
  20/04/1998
  28/01/2000 tarihlerinde dört doğum yapmış ve çocukların tamamı hayattadır.
  sormak istediğimiz bu doğumlardan 2 çocuk için doğum borçlanması yaparak emekli olabilir mi yapılacak doğum borçlanması SSK mı bağkur a mı sayılır ne zaman emekli olabilir

 174. Doğum tarihim 27.04.1963 sigorta girişim 18.06.1980 toplam 3923 günüm var 3600 günü doldurdugum tarih 1997 acaba 55 yasindami emekli olucam

 175. Selam
  1973 doğumluyum
  1.7.1991 sigorta girişim var
  8222 gün prim ödemem var.
  En erken ne zaman emekli olabilirim.
  Kolay gelsin.

 176. Sigorta girişiniz 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için 3600 gün ile emekli olabilirsiniz ancak 60 yaşında. Normal emeklilik hakkınız ise 5900 prim günü ve 57 yaşında doğar.

 177. merhaba;
  1980 doğumluyum. sigorta girişim 02-1998
  şuan 4178 günüm var ayrıca 15 ay askerlik borçlanması yaptırabilirim.
  hangi şartlarda emekli olabilirim? 55 mi 57 mi? 3600 gün mü 5400 gün mü?
  ayrıca askerlik borçlanması yaptırmam bana artı sağlar mı?
  teşekkürler…

 178. Çok karışık bir durum olup, ayrıntılı hesaplama gerektirir. Ancak Türkiye’deki son çalışmanız SSK kapsamında olduğuna göre, yurtdışı borçlanmanız da SSK kapsamında değerlendirilir, dolayısıyla SSK emeklilik şartlarına tabi olursunuz ve hangi şartlarda emekli olacağınız sigorta başlangıç tarihinize göre belirlenir. Sigorta başlangıç tarihiniz ise Türkiye’deki sigorta başlangıç tarihinize, yurtdışı borçlanma yapacağınız süre kadar ekleme yapılıp geriye götürülerek hesaplanır. Örneğin, 10 yıllık borçlanma yapacaksanız, 2013 yılındaki sigorta başlangıcınız 2003 yılına geri götürülür. Bu şekilde sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihi öncesine götürecek kadar yurtdışı borçlanması yapmanız halinde, 15 yıl – 3600 günü tamamlamış olacağınızdan 60 yaşını doldurunca emekli olabilirsiniz.

 179. 1957 Doğumluyum.
  1986-2008 yıllarında, Amerikâ’da 20 sene çalışmam var.
  1990 senesinde 2 ay askerlik yaptım.
  2013-14 seneleri arasında 10 ay Türkiye’de çalıştım (SSK)
  Borçlanarak emekli olmak istiyorum.
  * Kaç gün borçlu ödemem olur?
  Teşekkür Ederim

 180. 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

 181. merhaba 01/01/1960 doğumluyum 21/09/1982 yılında bağkur girişim (252 gün) 01/11/1983 yılından itibaren ssk girişim (2617 gün) var .09/12/1980-09/08/1982 tarihleri arasında 20 ay askerlik yaptım askerlik borçlanması yaparak 3600 gün ile ne zaman emekli olabilirim.şu anda isteğe bağlı sigortalıyım.şimdiden teşekkür ederim.

 182. Siz SSK şartlarında 7000 prim günü 58 yaş veya 25 yıl sigortalılık süresi – 4500 gün – 58 yaş ile emekli olabilirsiniz. Ancak şu an Bağ-Kur’a girdiğinize göre üçbuçuk yıl BAĞ-KUR ödedidğinizde BAĞ-KUR emeklilik şartlarına tabi hale gelirsiniz. BAĞ-KUR şartlarında da 9000 prim günü 58 yaş veya 5400 prim günü 60 yaş ile emekli olabilirsiniz.

 183. Kıdem tazminatı alabilirsiniz. Hatta kıdem tazminatı alıp ayrıldıktan sonra başka işte de çalışabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak aşağıdaki yazılara bakabilirsiniz.
  15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ? 15 Yılla Kıdem Tazminatı Alacaklara Yargıtay’dan Bir İyi Haber Daha

 184. Şimdiden cevap için teşekkürler Admin
  Ben 1964 doğumluyum 2003 yılından sigorta girişim var toplamda 2100 gün.. 2016 yılının Şubat ayından itibaren Tarım sigortası bagkuru girişi yaptırdım aralıksız yatiriyorum benim en yakın paralı ve parasız emekliligim ne zaman Sayın Admin Teşekkürler

 185. 40 yasindayim.. 3900 gunum var. 1996 sigorta girisim.. calisdigim ozel sektorden tazminatimi alip kendi istegimle ayrilabilirmiyim.. bildigim kadariyla emeklilik basvurusu ile ayrilirsam baska bir isde calisma yasagi var. tespit edilirse. Isveren tazminati geri alabiliyormus.. peki bu konuyla alakali calisabilir su tarihde yada su zamanda diye emsal bir mahkeme karari varmidir . Sirket dava acarsa kullana bilecegim.. saygilar tesekkurler.

 186. Ne kadar maaş alacağı veya doğum borçlanmasının yüksek fiyattan yapması halinde aylığının ne kadar artacağını, ayrıntılı hesaplama yapmadan söylemek zor. Ne zaman emekli olacağına gelince, 3600 günü ve 58 yaşı tamamladığında anneniz emekli olabilir.

 187. fatma çalışkan

  slm  annem  01.04.1963 doğumlu. 29.08.1989  yılına ait ssk sigortası var. 2012 yılına kadar ssklı 972 günü vardı. 2012 şubattan beri boşluksuz ek5 ödüyoruz. Toplam 2630 günümüz oldu. 1 tane 2001 doğumlu çocuğu için  doğum borçlanması da yapıp geriye kalan günleri de e5 olarak ödemeyi düşünüyoruz.  3600 günden ne zaman emekli olur ve ne kadar maaş alır? Ayrıca doğum borçlanmasını yüksek fiyattan ödemek alınacak aylığı arttırır mı yada ne kadar arttırır?  iyi günler…

 188. İki doğum için toplam 4 yıl yani 1440 borçlanma yapabilirsiniz ve 2440 prim gününüz olur. Bunu SSK kapsamında 3600 güne tamamlarsanız 58 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

 189. 07,02,1999 sigorta girişim var.2001 ve 2007 de olmak üzere iki doğumum var.şu anda 1000 gün primim var.13.11.1981 doğum tarihim.3600 dan emekli olabilmem için ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabilirim.

 190. 10.07 1972.dogumluyum.işe gıriş tarihim.01.06.1989.2006 yılından buyana tarım perim su anlipirim 3016 nrzaman emekli?

 191. Staj başlangıcınız emeklilikte dikkate alınmaz, normal sigorta başlangıç tarihinizi belirtirseniz, sorunuza cevap verebiliriz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/ciraklik-veya-stajdaki-sigorta-baslangici-emeklilikte-dikkate-alinir-mi/

 192. Buket Serdaroğlu

  Merhaba,

  16.07.1971 doğumluyum sigorta başlangıcım Endüstiri Meslek Lisesinde okurken staj yaptığım dönemde 01.10.1989 tarihinde başladı. Buna göre 3600 günden emekli olabilir miyim. Ödenmiş prim günüm 3704’dür.

 193. 15 yıl – 3600 günle emeklilikte normalde kadınlar için yaş şartı 50 idi. Ancak daha sonra 1999 yılında diğer emekliler için getirilen kademeli yaş şartı 15 yıl – 3600 günle emekli olacaklar için de getirildi. Siz 3600 gün ve 15 yıl sigortalılık süresini doldurduğunuz yılları belirtmişsiniz, ancak 50 yaşını doldurduğunuz yıla değinmemişsiniz. Siz 50 yaş şartını 2014’te doldurduğunuz için bu üç şartı birlikte 2014 yılında doldurmuş oluyorsunuz. Yukarıdaki yazıda yer alan kademeli geçiş şartlarına göre siz 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Çünkü 3600 gün – 15 yıl – 50 yaş şartlarının üçünü birlikte 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58 yaşında emekli olabilmektedir. Biraz karışık bir konu olduğu için kafanızın karışması gayet doğal.

 194. Tskler yanitiniz icin,
  fakat benim 3600 günümün doldugu tarih 1994
  ve 15 yil sigortalilik süresinin doldugu tarihte 1999
  bu durumda 50 yastan emekli olamiyormuyum?

 195. 58 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

 196. 01.04.1964 dogumluyum
  01.08.1984 sigorta baslangicim var
  3600 gün prim günüm var
  3600 günden ne Zaman emekli olurum?

 197. 1800,gün 10 yıl sgk 4b esnaf (malülen) emekli maaşı ne kadardır.

 198. Son 7 yıl içerisindeki BAĞ-KUR prim gün sayınız SSK kapsamındaki prim gün sayınızdan fazla göründüğünden, BAĞ-KUR emeklilik şartlarına tabisiniz.

 199. Merhaba, 01.01.1966 doğum trhi, 01.07.1984 sgk 1986 yılına kadar 450 gün 1988 yılında esnaf bağkurum var 1998 tarine kadar hangi emeklilik şartlarına bağlıyım. bir sorumda malülen emeklilikle ilgili 1800 günle esnaf bağkurundan malülen emekli olunduğunda sgk lı malülen emekli maaşı arasında fark olurmu. saygılarımla

 200. Malulen emeklilik için 1800 prim günü yetiyor. Ayrıca SGK’nın sevk edeceği hastaneden çalışma gücünün en az % 60’ını kaybettiğine dair sağlık kurulu raporu alması lazım. Ancak babanız askerliğini de yapmadığına göre 05.11.1984 SSK giriş tarihinden önce bu iş göremezlik durumu var idiyse malulen emekli olamaz. Bu durumda Maliye’den vergi indirim belgesi alması şartıyla, aşağıda linki yer alan yazıda belirtilen şartlarla emekli olabilir.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/engelliler-calisma-gucu-kaybi-olanlar-icin-ozel-emeklilik-sartlari-nelerdir/

 201. 3433 gününüz SSK kapsamında ise 3600 günle ancak 58 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

 202. Son yedi yıl içerisinde en fazla hangi sigorta kapsamında prim günü var onu bilmeden emeklilik tarihinizi söylemek zor.

 203. Saygıdeğer Admin,
  Şimdiden verecek olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim saygılar sunarım.
  Size Babam için yazıyorum. 02.10.1963 doğumlu, 05.11.1984 ssk girişli, 2108 prim gün sayısı olup askerlik (yapılmadı) yoktur. Babam aynı zamanda da GUT hastasıdır ki bildiğiniz üzere tedavisi olmayan sadece ilaçlarla dengelenen bir hastalık. (Diğer bir konu ise 1996 yılında beyin kanamasından dolayı ameliyat olarak stent takılmıştır.) Babam için malülen bir emeklilik şansı olabilir mi ? Ne zaman hangi şart ve koşulda emekli olabilir ? Yada izlememiz gereken bir yol var mıdır?
  Saygılar.

 204. aslı demirtaş

  merhaba , 14/09/1998 işe giriş tarihim gün sayım 3433 şuanda. 3600 günden emekli olabilme sansım nedir yas mı beklenior nasıl ve nereye müracaat ediliyor

 205. 1958 dogumluyum sigorta baslangic tarihi 1976 toplam ssk prim gun 2137 bagkurdan 327 emekli sandigi 1185 ne zaman emekli olurum

 206. Ne zaman emekli olacağınız, son yedi yıl içerisindeki isteğe bağlı ve BAĞ-KUR prim gün sayınızın SSK prim gün sayısından fazla olup olmadığına bağlı. Çünkü SSK emeklilik şartlarına mı yoksa BAĞ-KUR emeklilik şartlarına mı tabi olduğunuz buna göre belirlenmektedir.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/emeklilik-basvurusunda-son-yedi-yil-1260-gun-uygulamasi-nedir/

 207. merhaba, 1970 doğumlu kadınım. eylül 1991’de ssk lı olarak işe başladım, 1130 gün çalıştım. Daha sonra isteğe bağlı + bağkur+ek5 ve annelik olmak üzere prim ödemelerim oldu. Şu anda toplam 3490 gün sigortalılık sürem var. Ne zaman emekli olabilirim. Eksik kalan süreyi şu an olduğu gibi ek-5 ten devam ettirmem ya da bir işe girip ssk’lı devam etmem durumunda alacağım emekli maaşım değişir mi?
  Teşekkür ederim.

 208. Son 7 yıl içerisinde BAĞ-KUR kapsamındaki prim ödemesi daha fazla olduğu için eşiniz BAĞ-KUR emeklilik şartlarına tabi hale gelmiş. Bağ-Kur’da da 3600 gün değil 15 tam yılı yani 5400 günü doldurması gerekir. Yaş da en az 58 olmalıdır. 3600 günden emekli olabilmesi içinse SSK kapsamında üç buçuk yıl (1260) gün prim günü olması gerekir ki SSK emeklilik şartlarına tabi hale gelsin ve 3600 günden yararlanma hakkı doğsun. Ancak bu durumda da 58 yaşı doldurması gerekir.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/emeklilikte-son-yedi-veya-ucbucuk-yilin-hesabi-nasil-yapilir/
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/15-yil-3600-gunle-emeklilikte-yas-sarti-58-60-oldu/

 209. Sayın admin, vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Eşim 1. 1. 1973 doğumlu. 1 şubat 1991 yılında SSK girişi var.Şu an için SSK dan 600 günü var.
  2011 den itibarende BAĞKUR ‘ lu. Bağkurdan ise 1800 günü mevcut. 3600 günden emekli olabilmesi için ne önerirsiniz.??

 210. Tevkifat varsa ilgili SGK müdürlüğüne başvurup, tevkifata tekabül eden sürelere ait primi ödeyip hizmet kazanabilir. Bu konu aşağıda linki yer alan yazıda yer açıklanmıştır. Ancak BAĞ-KUR kapsamında sigortalılık için en az 5400 prim günü olması gerekir.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/tarim-tevkifatina-kesintisine-istinaden-bag-kur-sigortaliligi/

 211. Prim gün sayınız fazlasıyla yeterli. Ancak yaş sorununuz var. Askerlik borçlanması yaparsanız sigorta başlangıcınız borçlandığınız süre kadar geri gider, duruma göre emeklilik yaşınız bir veya iki yaş düşer. Ayrıca maden yer altındaki çalışmanızın her 360 günü için ilave 180 gün eklenir, ayrıca emeklilik yaşınızda da bir yaş daha düşüş sağlayabilir.

 212. Merhaba benim babam 61 yaçinda çifçi hiç bagkur kaydı yok ama1994-2004 yılları arasında bagkur keşintisi olan evrakları var emekli olabilirmi

 213. 1966 doğumlu askerden sonra s.s.k başlangıcım.1995. 3400.gün normal pirim im var.2009.dan sonra yeraltı maden ocaklarından.1920 günüm pirim im var toplam pirim gün.3400.yerüstü+1920.maden yeraltı ilave+960=toplam.6280.askerli borçlanır sam s.s.k. başlangıcım neolur ve emekli seceneklerimi bildiriseniz sevinirim

 214. Son 7 yıl içerisinde en çok BAĞ-KUR kapsamında prim gününüz olduğundan artık emeklilik yönüyle BAĞ-KUR şartlarına tabi hale gelmişsiniz. Normal emeklilik için 9000 günü tamamlamanız gerekir. İkinci alternatif ise en erken 60 yaşında ve 5400 günle emekli olabilirsiniz.

 215. 16.10.1996 tarihinde işe başladım.nisan2002 de işten ayrıldım.sigorta başlangıcı işe başlama tarihim 2039 günüm var.daha sonra 23 eylül 2010 tarihide isteğe bağlı bağkura kayıt oldum.bayanım 09.2.1972 doğumluyum ne zaman emekli olurum önceki ssk idi bağkur başladığımdan beri primleri eksiksiz ödüyorum. Beni aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler ederim

 216. Sigorta giriş tarihinizi belirtmemişsiniz. Ancak burada 55 yaş – 3600 gün ve sigorta başlangıcından itibaren 15 yılın üçünün doldurulduğu tarih esas alınarak 3600 günle emeklilik yaşı belirlenmektedir. Siz 24.5.2014 tarihinden sonra 55 yaşı doldurduğunuza göre kademeli yaş geçişine göre 60 yaşını doldurunca 3600 günle emekli olabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/15-yil-3600-gunle-emeklilikte-yas-sarti-58-60-oldu/

 217. 10.09.1959 doğumlu prim gün sayısı 4003 olan bir kişi 3600 göre suan emekli olabilir mi ? Yoksa 3600 doldurduğu tarih mi önemli bu hususta askerlik 02.11.1982 02.07.1984 arası yapıldı.Askerlikten sonra ilk kez sigortalı oldu.Askerlik günleri ödeyerek prim gün sayısına ekletti.Bu konuların tamamını değerlendirilerek cevap verebilirmisiniz?

 218. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacaktı ancak şu ana kadar yapılmadı. Dolayısıyla gelir testi yaptırıp gelir durumunuza göre prim ödemeden veya prim ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz. Zaten gelir testi yaptırmanız zorunlu. Eğer sosyal güvencesi olan bir çocuğunuz varsa onun üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

 219. Merhaba.Bütün bu yükümlülükleri yerine getiripte çalışmayıp yaşı bekleyenler hastanelerde sgk lı haklarından faydalanabilir mi?yani devlet hastanelerinde ücretsiz özel hastanelerde indirimli bakınabilir mi?yoksa gelir testi yaptırıp sgk ya para yatırması gerekir mi?teşekkürler

 220. 8.9.1999 tarihinden sonra sigortanız başladığı için 15 yıl – 3600 günle değil, 25 yıl sigortalılık süresi – 4500 prim ünü – 60 yaş ile emekli olabilirsiniz.

 221. Merhaba 1960 doğumluyum 2002 s.s.g girişim var 3706 pirim kismi yasliliktan emekli olabilirmiyim saygilarimls

 222. 16_01_1998 işe giriş tarihim ne zaman emekli olabilirim yas bekleniyor mu yoksa maaş bağlanıyor mu

 223. 16_01_1998 işe giriş tarihim var 3600 den nasıl emekli olabilirim yas bekleniyor mu yoksa maaş bağlanıyorum.

 224. şükrü turacı

  1961 doğumluyum sigorta girişim 1984 pirim günüm 3100+askerlik borçlanmasını yatırıp 610 gün 3600 günle ne zaman emekli olabilirim.

 225. 21/06/1966 doğumluyum. Şimdiye dek toplamda aralıklarla 2960 gün pirim odenmisim var. Sigorta giriş tarihim 1985 senesinin ilk 4 aylık dönemi yani ocak ayı askerlik 1986 eylül ayında gidiş 1988 mart ayında tezkere olmak üzere 550 gün bunu da borçlanıp ne zaman 3600 den emekli olabilirdim. Saygilarimla

 226. Merhabaalar kolay gelsin… ilk işe giriş tarihim 01.03.1983 dogum tarihi 07.03.1966. ödenen gün 3655 ne zaman emkli olabilirim … teşekürler iyi çalışmalar dilerim

 227. iyi çalışmalar 21/09/1962 doğumluyum. 12/11/1979 tarihinde sigorta girişim var.Şu anda aktif sigortalı olarak çalışmaktayım.Mevcut sigorta gün sayım 3011 gün askerlik borçlanmasını yaptırdığım takdirde ne zaman emekli olabilirim.

 228. 01/01/1966 doğumluyum SSK giriş 05/06/1984 SSK pirim 2300 bağ-kur 1650 ne zaman emekli olurum

 229. Girişiniz 8.9.1999 tarihinden önce olduğu için 3600 günden yararlanabilirsiniz. Ancak 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 230. Sigorta girisim 01/10/1998 sigorta prim 2311 günüm var 3600 günden yararlanabiliyormuyum.

 231. Yatırdığınız parayı geri alamazsınız. Bu dediğiniz sadece hizmet borçlanmalarında mümkündür. Ancak eğer kişinin tarım sigortasına prim ödediği dönemde başka kapsamda sigortalılığı veya tarım sigortalısı olma şartlarını taşımadığı ortaya çıkarsa, bu nedenle tarım sigortası geçersiz sayılır ve bu durumda ödenen prim iade alınabilir. İkinci bir durum ise kişi emeklilik için gerekli yaşı doldurduğu halde emekli olamıyorsa ödediği primleri geri alabilir. Bunun dışında SGK’nın ödenmiş primleri iade edebileceğini zannetmiyoruz. Ancak yine de başvuruda bulunup deneyin.

 232. Babam, 01/01/1958 doğumlu. Sigorta hizmet dökümümde 126 gün 4B’den ( giriş: 23/08/1983), 3616 gün 4A’dan(giriş: 03/06/2006) prim günü görünmektedir. Halen 4A da sigortalı olarak prim günü ödenmektedir. Ne zaman emekli olabilir. Hizmet birleştirmesi yapılabilir mi? yapılırsa erken emekli olabilir mi? dönüşünüz için şimdiden teşekkür ediyorum.

 233. cok teşekkürler yardimlariniz icin son bir sorum daha olacak
  ek/5 isteğe bagli tarim sigortami tamamen kapattirirsam yatirdigimiz parayi geri alabiliyormuyuz bi arkadaşım geri çekmişti

 234. 3600 günle ancak 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Bankadaki çalışmalarınızı birleştirip SGK müdürlüğünden yazı alıp buna istinaden kıdem tazminatınızı çalıştığınız işyerinden isteyebilirsiniz.

 235. Eğer 2012’den önce sigortanız yoksa 58 yaşında 7200 günle veya en erken 61 yaşında 5400 günle emekli olabilirsiniz. Eğer doğum yaptığınızda da ek 5 tarım ödemeye devam ettinizse doğum borçlanması yapamazsınız, yani iki yıl düşülmez.

 236. 1996 Mart ayında sgk girişim oldu 1900 gün vakıflar bankasında çalıştım ayrıldım . Sonra da 3000 gün kadar da sgk dan prim ödendi çalışmaya devam ettim farklı yerlerde.şu an çalıştığım yerden 3600 ile emeklilik hakkımı isteyip tazminatımı almak istiyorum. 2 farklı hizmet süresini birleştirip 3600 den emeliliğimi isteyip tazminatımı alıp yaşımı beklemem mümkün mü 1975 doğumluyum

 237. merhabalar ben 1991dogumluyum 2012den itibaren ek/5tarim sigortasi istege bagli heray yatiriyoruz
  kac sene yatirmaliyim?
  kac yasinda emekli olurum?
  2014dogumlu oglum var 2yil dusuyormu?

 238. 1966 doğumluyum 3335 iş günü +550 gün askerlik bu şartlarda 3600 den yarallana bilirmiyim ne zaman emekli olabilirim işe başlama tarihim 1982

 239. 8.9.1999 tarihinden önce girişiniz olduğu için 3600 günle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. http://www.isvesosyalguvenlik.com/15-yil-3600-gunle-emeklilikte-yas-sarti-58-60-oldu/

 240. 26061964 doğumluyum 1990 yılında işe giriş başlangıcı 3600e göre emekli olabilecekmiyim yaş bekliyecekmiyim ? şu an 3388 prim günüm var

 241. 02 03 1964 doğumluyum işe giriş tarim 24 05 1983 3350prim var yaştan nezaman emekli olurum

 242. 02 03 1964 doğumluyum ssk girişim 24 05 1983 3350 prim günüm var yaştan nezaman emekli olurum

 243. güldane. yeken

  Ssk girişim 26 10 81 3600 gün ile emekli olabilirmiyim

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*