Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 155-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

155-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme sağlık, güvenlik ve çalışma ortamına ilişkin belirli önerilerin kabulüne ve bu önerilerin bir uluslararası sözleşme şeklini almasına karar verilerek düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– Kapsam ve Tanımlar başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmenin uygulanacağı ve uygulanmayacağı alanlar, 2 nci maddesinde sözleşmenin uygulanacağı işçiler, 3 üncü maddesinde tanımlar,

– Ulusal Politika İlkeleri başlıklı İkinci Bölümünün; 4 üncü maddesinde her üye ülkenin işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak sözleşmenin uygulanması konusunda ulusal politika geliştireceği, 5 inci maddesinde oluşturulacak politikada dikkate alınacak hususlar, 6 ncı maddesinde oluşturulacak politikada kamu makamlarının, işverenlerin, işçilerin ve diğer kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirtileceği, 7 nci maddesinde uygulamanın belirli aralıklarla gözden geçirileceği,

– Ulusal Düzeyde Eylem başlıklı Üçüncü Bölümünün; 8 inci maddesinde her üye ülkenin ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak sözleşmenin uygulanması için gerekli önlemleri alacağı, 9 uncu maddesinde ilgili mevzuatın uygulanmasının etkili bir denetim mekanizması ile güvence altına alınacağı, 10 uncu maddesinde yasal yükümlülüklere uyulmasını teminen işçi ve işverenler için yol gösterici tedbirler alınacağı, 11 inci maddesinde belirlenen politikanın uygulanması için yetkili merciler tarafından yerine getirilmesi gereken işlevler, 12 nci maddesinde işin yapımında kullanılan makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üreten, ithal edenlerin uymaları gereken kurallar, 13 üncü maddesinde tehlike nedeniyle işinden uzaklaşan işçinin korunacağı, 14 üncü maddesinde çalışanların eğitimi için gerekli önlemlerin alınacağı, 15 inci maddesinde sözleşmenin uygulayıcıları arasında gerekli koordinasyonun sağlanacağı,

– İşletme Düzeyinde Eylem başlıklı Dördüncü Bölümünün; 16 ncı maddesinde risklerin önlenmesi için işverenden nelerin isteneceği, 17 nci maddesinde İki veya daha fazla işletmenin aynı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde aralarında işbirliği yapacağı, 18 inci maddesinde işverenlerden alınması istenecek önlemler, 19 uncu maddesinde işletme düzeyinde yapılması gerekenler, 20 nci maddesinde işletmedeki işçiler ve temsilcileri ile yönetim arasındaki işbirliğinin nasıl yapılacağı, 21 inci maddesinde alınacak önlemlerin işçilere herhangi bir mali yük getirmeyeceği,

– Beşinci Bölümünde Genel Hükümler,

düzenlenmiştir

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz