Anasayfa / Yargı Kararları / 2012 Yargıtay Kararları İkinci Bölüm

2012 Yargıtay Kararları İkinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; gerçek ücreti yerine düşük ücret üzerinden sigortalı bildirimi yapılan işçinin gerçek ücretinin tespiti, işten çıkarılması üzerine kıdem – ihbar tazminatı, fazla mesai, tatil ücreti alacaklarının ödenmesini talep eden içinin ücret bordrolarında bazı fazla çalışma ve tatil ücretlerinin ödendiğinin gösterilmesi, bu durumda bordrodaki imzanın işçiye ait olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği, işveren tarafından uyarıldığı halde görevlerini yerine getirmediği için işten çıkarılan işçinin işverenden kıdem ve ihbar tazminatı talep etmesi, iş akdinin feshine neden olan olay tam aydınlatılamadan yani feshin haklı sebebe dayanıp dayanmadığı belirlenmeden mahkemece karar verilmiş olması, belirli süreli iş sözleşmesinin hangi durumda belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşeceği, fazla mesai alacaklarının tespitinde günlük çalışma ve ara dinlenme süreleri tam olarak belirlenmeden mahkemece fazla çalışma süresinin hesaplanmış olması, fiilen çalışması devam eden işçi adına muvazaalı (hileli) giriş çıkış verilmesi, milli bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarının varsayıma dayalı olarak hesaplanamayacağı, ödenmemiş olan fazla çalışma ve yol ücretinin işverenden talep edilmesi, doğum izninin bitiminde işten çıkarılan işçinin işverenden ayrımcılık tazminatı talebi, işe girerken işçiden alınan boş senedin işten çıktığında işveren tarafından geri verilmemiş olması, gece çalışmalarında da günlük 7,5 saati geçen çalışmaların fazla çalışma (mesai) olarak kabul edilmesi gerektiği, yıllık ücretli izinlerinin bir kısmını kullandığını belirten işçi için tüm süre üzerinden fazladan yıllık ücretli izin alacağına hükmedilmesinin hatalı olduğu, işe iade davasında fesih nedeni olarak belirtilen olaylarla fesih arasında illiyet bağı (sebep – sonuç ilişkisi) olması gerektiği, günlük yevmiye ile çalışan işçinin kıdem – ihbar tazminatı ve fazla mesai alacaklarının hesaplanma şekli, iş kanunu kapsamı dışında kalan işçiyle ilgili davaya hukuk mahkemesinin bakması gerektiği, Türkiye İş Kurumu tarafından verilen idari para cezasının iptalinin istenmesi, işçi alacaklarının belirli alacaklardan olup olmadığı yani miktar belirtilemeden kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti talep edilip edilemeyeceği, mahkemenin kısa kararı ile gerekçeli kararının çelişemeyeceği yani aynı olması gerektiği, işçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği kanıtlanmadıkça kesin delil sayılması gerektiği, özel okul öğretmeninin eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği ödenmediği gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshedemeyeceği yani bu nedenle yapılan feshin haklı fesih sayılamayacağı, trafik kazası sonucu işverenin aracına zarar veren işçinin zarardan ne derece sorumlu olacağı, kendisine eksik ödeme yapıldığı belirten işçinin fark ücret ve fark teşvik primi talep etmesi, iş mahkemesi kararına karşı temyiz süresinin kararın tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı, iş güvencesi uygulaması ve işe iade davasında 30 işçi şartının nisbi emredici düzenleme olduğu, işletmesel nedenlerle fesihte feshin geçersizliği ve işe iade davası, alt işveren ilişkisinin sona ermesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde feshin haklı sayılıp sayılamayacağı, mahkemece işe iadesine karar verilen işçinin süresinde işe başlamaması, asgari işçilik uygulaması kapsamında SGK tarafından eksik isçilik bildirimine dayalı olarak tahakkuk ettirilen ek prim ile gecikme zammının iptali istemi, ücret ve prim ile çalışan işçinin prim ödemelerinin kaldırılmasının işçi için haklı fesih sebebi sayılacağı, başka belediyede geçici olarak görevlendirilen işçinin harcırah ve seyyar görev tazminatı talep etmesi, ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerektiği, işten çıkarılan işçinin yıllık izin hakları tam kullandırılmadığı gerekçesiyle izin ücretlerinin ödenmesini talep etmesi konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Alt işveren ilişkisinin sona ermesinin geçerli fesih nedeni olduğu

• Ara dinlenmesi

• Ara dinlenmesinde işçinin çalışmaya zorlanamayacağı

• Asgari işçilik tutarı

• Belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşeceği

• Fazla çalışmanın kanıtlanması

• Feshe neden olayın tam olarak aydınlatılmamış olması

• Fesih sebebi olarak gösterilen olgularla fesih arasında sebep sonuç ilişkisinin bulunmasının gerekmesi

• Gece çalışması

• Genel tatil ücreti

• Gider avansının dava şartı olması

• Hükmün tefhimi

• İş kur tarafından verilen idari para cezasına itiraz

• İş sözleşmesinde ücretin miktarının kararlaştırılmamış olması iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmeyeceği

• İşçi açısından haklı fesih

• İşçiden işe girerken alınan boş senet

• İşçilik alacaklarının kısmi davaya konu olup olamayacağı

• İşçinin eğitimden geçirildikten sonra bir başka işte çalıştırılma olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması

• İşçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi

• İşçinin yıllık izinlerinin bir kısmını kullandığını kabul etmesinin ikrar niteliğinde olduğu

• İşe iade başvurusu

• İşe iade davası için işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinin gerekmesi

• İşin özenle yerine getirilmesi yükümlülüğüne uymama

• İşletmesel nedenlerle fesih

• İşverenin aracına verilen zarardan işçinin sorumluluğu

• Kısa kararla gerekçeli kararın çelişemeyeceği

• Muvazaalı işe giriş çıkış yapılması

• Özel okul öğretmenlerinin öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanamayacağı

• Radyoloji servisinde günlük beş saati aşan çalışmalar

• Saat ücretinin hesaplanma yöntemi

• Seyyar görev tazminatı

• Temyiz süresinin tefhimden başlayacağı

• Usuli kazanılmış hak

• Ücret alacağı

• Ücret bordrolarının gerçek ücreti yansıtmaması

• Ücret bordrolarının ihtirazi kayıtsız imzalanmış olması

• Vekalet akdi

• Yıllık izin

• Yirmi dört saat esasına dayalı çalışmada günlük çalışma süresinin 14 saat olarak kabulünün gerekmesi