Anasayfa / Yargı Kararları / 2012 Yargıtay Kararları Üçüncü Bölüm

2012 Yargıtay Kararları Üçüncü Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; prim usulü çalışan satış temsilcisine fazla çalışma (mesai) ücreti ödenmesi gerekip gerekmediği, üst düzey şirket yöneticisinin fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanamayacağı, mevsimlik işte çalışan işçinin yıllık izne hak kazanıp kazanamayacağı, kasada açık vermesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, işe başlatmama tazminatı, işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinde asıl işveren ile alt işverenin sorumluk durumları, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin kıdem – ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı talebi, sigortalının malullük aylığı bağlanması (malulen emeklilik) yönündeki talebinin reddiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu kararının iptali istemi, SGK’nın trafik kazası geçiren sigortalı için yaptığı giderlerin davalı sürücü ile davalı Güvence Hesabından tahsili istemi, vakıf üniversitesinde öğrenim görevlisi olarak çalışan kişinin fazla mesai, hafta tatili, bayram ve genel tatil alacağı, ödenmeyen ücret alacağı ile mahrum kalınan ücret alacaklarının ödetilmesi talebi, işletmesel karar ile personel politikasında yeniden yapılanmaya gidilmesi nedeniyle iş akdi feshedilen kişinin feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesi talebi, organizasyon değişikliği nedeniyle iş akdi feshedilen kişinin feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesi talebi, gerçeğe aykırı ihale ve harcama evrakı düzenleyerek idareyi zarara uğrattığı gerekçesiyle iş sözleşmesi feshedilen kişinin işe iade talebi, ihale süresinin dolması nedeniyle işten çıkarılan kişinin (taşeron işçinin) kıdem, ihbar tazminatı, yol ücreti, yıllık izin ücreti, yemek ücreti, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesi talebi, ulaşım hizmetlerinin dışarıdan satın alma yoluna gidilmesi sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen kişinin işe iade talebi, işe iade davasında işyerinin iş güvencesi kapsamına girip girmediği konusunda esas alınan 30 işçi sayısının tespiti, iş koşullarındaki esaslı değişikliği kabul etmemesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, işten çıkarılan alt işveren (taşeron) işçisinin işe iade davasına asıl işverenin dahil edilip edilemeyeceği, iş kazasında ölen sigortalının hak sahiplerinin destekten yoksun kalma gerekçesiyle işverenden tazminat talebi, yetim aylığı alıyorken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde gelir – aylık almaya başlayan kız çocuğunun yetim aylığının kesilip kesilmeyeceği, hizmet tespit davası açan kişi için 5 yıllık zaman aşımı süresinin geçerliliği, hem hizmet tespiti hem işçilik alacaklarının tahsili talebinin aynı davada birleştirilemeyeceği yani ayrı dava açılması gerektiği, tespit edilen fazla çalışma ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından mahkemece indirim (hakkaniyet indirimi) yapılıp yapılamayacağı, işletmesel nedenlerle iş akdinin işverence feshinde feshin son çare olması gerektiği, işe iade davasında feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığının tespitinde fesih tarihindeki koşulların incelemede esas alınması gerektiği, doğumdan önce sigortalı olarak tescili bulunmadığı için doğum borçlanması talebi reddedilen kişinin borçlanma hakkı olup olmadığı, hakimin manevi tazminata ilişkin takdir yetkisini objektif olarak kullanması (ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması) gerektiği, işe başlatmama tazminatının hesaplanması, işsizlik ödeneğiyle ilgili davada şubenin (ilgili Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün) bulunduğu yerdeki mahkemenin yetkili olduğu, zorunlu Bağ-Kur tescili yapılıp primi alınan kişinin Bağ-Kur sigortalılığını iptal edilemeyeceği, sigorta başlangıç tarihinin tespiti ve yaşlılık aylığı bağlanması talebi, alt işveren (taşeron) bulunan işte taşerona verilen işin asıl iş niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Alt işverene verilen işlerin asıl iş olup olmadığının belirlenmesinin gerekmesi

• Alt işverenlerin değişmesi

• Asıl işin bölünerek alt işverene verilebilmesi için yasadaki koşulların birlikte gerçekleşmesinin gerekmesi

• Asıl işveren alt işveren arasında işe iade davalarında mecburi dava arkadaşlığının bulunması

• Belirsiz süreli iş sözleşmesi

• Destekten yoksun kalma tazminatı

• Doğum borçlanmasının ancak sigortalı olarak tescil sonrası doğumlar için olanaklı olduğu

• Feshin geçerlilik denetiminde fesih tarihindeki koşulların dikkate alınmasının gerekmesi

• Feshin son çare olması ilkesi

• Geçici iş göremezlik ödeneğinin tahsili

• Felir veya aylık alan kız çocuklarının sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde gelir vaya aylık alamya başlamaları

• Hak düşürücü süre

• Hizmet tespiti

• Hizmet tespiti davası ile işçilik alacakları talepli davanın birlikte açılamayacağı

• İhbar öneli

• İş koşullarında esaslı değişiklik

• İşçinin çalışmasının sağlığını bozduğunu gösterir tam teşekküllü hastaneden rapor alınmasının gerekmesi

• İşe başlatmama tazminatının işçinin işe başlatılmadığı tarihteki ücrete göre hesaplanmasının gerekmesi

• İşe iade davasında feshin haklı olup olmadığının belirlenmesinde yarar bulunduğu

• İşe iade sonrası işçinin işe başvurmasının gerekmesi

• İşletmesel nedenlerle fesih

• İşyerinde açık verilmesi

• İşyerinde çalışan otuz işçi sayısının tespiti

• Malullük kararına itiraz süreci

• Manevi tazminat tutarının düşük olması

• Mevsimlik işlerde yıllık izin hakkı

• Organizasyon değişikliği nedeniyle fesih

• Satış temsilcilerinin fazla çalışması

• Tutarlılık ve ölçülülük denetimi

• Ücretin bilindiği dönemlerin asgari ücrete orantılandırılarak hesaplanamayacağı

• Üst düzey yöneticinin fazla çalışması

• Yardımcı işlerin alt işverene verilmesi

• Zorunlu bağ kur tescili bulunan sigortalıdan prim alındıktan sonra prim alınan sigortalılık döneminin iptal edilemeyeceği