Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Birinci Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Birinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde işe iade davası açan işçinin kullandırılmayan yıllık izin ücretini talep edip edemeyeceği, işyerinin iş güvencesi kapsamına girip girmediğine esas olan 30 işçi sayısının tespitinde, işe iade davası açan kişinin iş akdinin feshedildiği tarihteki çalışan sayısının esas alınması gerektiği, iş mahkemesi kararında davacının hangi taleplerinin reddedildiği, yargılama giderlerinin (masraf ve vekalet ücretleri) ne şekilde hüküm altına alındığı, kanun yoluna başvurma süresinin ne kadar olduğu hususlarının yer alması gerektiği, vakıf üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personelin kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarıyla ilgili davanın adli yargı da (iş mahkemesinde) değil idari yargıda görülmesi gerektiği, iş akdinin feshiyle ilgili bildirimin açık ve belirgin biçimde yapılması gerektiği, şarta bağlı fesih bildirimin geçersiz olacağı, alt işveren (taşerona) bağlı olarak çalışan işçinin bağlı olduğu alt işverenin değişmesinin işyeri devri sayılıp sayılmayacağı, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatılmayan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, çalışma koşulları ağırlaştırıldığı (koşullarda esaslı değişiklik yapıldığı) gerekçesiyle yeni görevi reddeden işçinin işveren tarafından görevlerini yapmadığı gerekçesiyle işten çıkarılması nedeniyle işverenden kıdem ve ihbar tazminatı talebi, işe iade davasının bir aylık sürede açılıp açılmadığının tespitinde işçiye fesih bildirimin yapıldığı tarihin esas alınması gerektiği, tazminat niteliğindeki işçilik alacaklarında zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu ve zaman aşımının alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu eksik bir borç haline dönüştüreceği, haklı nedene dayansa bile iş akdini kendisi fesheden işçinin ihbar tazminatı almaya hak kazanamayacağı, emekliliği geldiği için işten çıkarılan işçinin işe iade davası, asgari geçim indiriminin ücretin parçası olmadığı için ihbar ve kıdem tazminatının hesabına dahil edilemeyeceği, işveren tarafından iş akdi feshedilen kişinin işverene ihtarname çekerek kıdem ve ihbar tazminatı talep etmesi, belediye çalışanının ödenmeyen ilave tediye ve toplu iş sözleşmesi ikramiyesi, organizasyonel değişiklik gerekçesiyle (ekonomik nedenlerle) iş akdi feshedilen işçinin işe iade davası, performans düşüklüğü iddiası ile iş akdi feshedilen işçinin işe iade talebi, sendika genel merkezi tarafından kapatılmasına karar verilen şubenin tekrar açılması talebi, mevsimlik işçinin kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ödenmesi talebi, iş sözleşmesi devam ederken başka işyerinde çalıştığı için işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, işyerinde yapılan işin alt işverene (taşerona) verilmesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, sigorta primi eksik yatırıldığı (eksik gün veya düşük ücretten sigortalı gösterildiği) için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı talebi, işyerinde arkadaşıyla kavga ettiği için işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, kullandırılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesini talep eden işçinin tanık ifadesi ile yıllık iznini kullandığının kanıtlanamayacağı, sendika üyelik ve dayanışma aidatının ödenmesinin talep edilmesi, mevsimlik işçinin toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı, ücret, ilave tediye ve ikramiye fark alacaklarının ödenmesini istemesi, vakıf üniversitesinde doçent olarak çalışırken sözleşmesi feshedilen kişinin işe iade talebi, devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, ücret, prim, kötüniyet tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesi talebi, işvereni diğer işçilere göre eşit davranmadığı için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı talebi, imzalı ücret bordrosunda fazla çalışma ücretinin ödendiği belirtilen işçinin fazla çalışma ücretinin ödenmediği iddiası, mevsimlik işçinin yıllık izin hakkı olup olmadığı, ikramiye ödeme uygulamasına son verildiği için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı talebi, 15 yıl – 3600 gün sigortalılık süresini tamamladığı için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı talebi konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

•  Ekonomik nedenlerle fesih

•  Sendika genel kurul kararı ile şubenin kapatılması

•  Yılın tamamına yakın bir bölümünde mevsimlik işçi olarak çalışan işçinin yıllık izin hakkının bulunduğu

•  Yıllık izin ücretinin ödeme zamanı

• Alt işveren

• Alt işverene işlerin verilmesinin geçerli neden oluşturacağı

• Asgari geçim indiriminin ücretin parçası olmadığı

• Devamsızlığın her durumda haklı fesih sebebi oluşturmayacağı

• Emeklilik nedeniyle işverenin feshi

• Eşit işlem borcuna aykırılığın araştırılmasının gerekmesi

• Fesih bildiriminin açık ve belirgin olması

• Fesih yazısının tebliğ tarihinin belirlenmesinin gerekmesi

• Gerekçeli kararın tefhim edilen hüküm kısmına aykırı olamayacağı

• İhtirazi kayıtsız imzalanmış bordrolardaki fazla çalışmaların aksinin eş değer yazılı belge ile kanıtlanmasının gerekmesi

• İş sözleşmesini sona erdirerek kıdem tazminatı almanın yeniden çalışmaya engel olmayacağı

• İşçi alacaklarının kısmi dava konusu olup olmayacağının somut olaya göre belirlenmesinin gerekmesi

• İşçinin haklı nedenlerle feshi

• İşçinin iş sözleşmesi devam ederken başka işyerlerinde çalışması

• İş güvencesinin kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi için fesih tarihindeki çalışan sayısının tespitinin gerekmesi

• İşverenin hatırlatıldığı halde işçinin görevlerini yapmadığını ileri sürmesi

• İşyeri devri

• İşyerinde iş arkadaşına yumruk atma

• İşyerinde uzun süre ikramiye ödemesinin yapılmaması

• Mevsimlik işçinin toplu iş sözleşmesinden yararlanması

• Mevsimlik işçinin yıllık izin hakkının bulunmadığı hükmünün nispi emredici nitelikte olduğu

• Alt işveren (taşeron) muvazaa

• Sendika aidat alacağının dönemsel olması

• Tazminat niteliğindeki işçilik alacaklarının 10 yıllık zaman aşımı süresine tabi olacağı

• Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ikramiye alacağına en yüksek işletme kredisi faizinin uygulanacağı

• Vakıf üniversitelerinde çalışanların kıdem ihbar tazminatı haklarının idari yargıda tam yargı davası ile görüleceği

• Yardımcı doçent kadrosunda çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışma zorunluluğunun bulunmadığı

• Yıllık izin alacağının fesih tarihinden sonra beş yıllık zaman aşımına tabi olduğu

• Yıllık iznin kullanıldığının tanıkla kanıtlanamayacağı