Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları İkinci Bölüm

2013 Yargıtay Kararları İkinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde süresinde ödenmemiş olan ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi işçilik alacaklarına yasal faiz uygulanması gerektiği, işçinin fazla çalışmasının ispatı konusunda işyeri kayıtlarının, işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazışmalarının delil niteliğinde olduğu, işe iade davasında tazminat miktarının işçinin kıdemine göre belirlenmesi gerektiği, işçinin niteliğine göre iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz olarak değerlendirilmesini imkanının ortadan kalktığı durumlarda bunu işin niteliğine göre belirlenebileceği, ibra name imzalatılarak işten çıkarılan işçinin ihbar – kıdem tazminatı, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, izin ücreti ile ilave tediye ücreti alacaklarının ödenmesini istemesi, görevini yerine getirmesi konusunda uyarılmadan ve savunma alınmadan işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı talebi, anonim şirket ortaklarının şirket borcundan sorumluluğu, rekabet yasağına uyması şartıyla tazminat ödenerek işten çıkarılan işçinin tazminat eksik ödendiği gerekçesiyle ilave tazminat talebi, alt işveren verilen işlerin teknolojik uzmanlık gerektiren işlerden olması zorunluluğu, çağrı üzerine çalışmada ücretleri ödenmediği için işten ayrılan işçinin kıdem süresinin hesabı, sendikanın grevle ilgili bilgilendirme toplantısı ve basın açıklamasına katıldığı için işten çıkarılan işçinin işe iade davası, ilk dönem çalışması istifa ile sona erip sonraki dönem çalışması sırasında işe iade davası açan işçinin kıdem tazminatına esas süresi, belirli iş sözleşmesinin süresi dolduğu için işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı talebi, asıl işveren – alt işveren (taşeron) ilişkisi olan işte iaşe iade davası, başka işyerinden sigortalı gösterilen işçinin kıdem tazminatı talebinde çalışmış olduğu işyerinin belirlenmesi gerektiği, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan davranışta bulunması nedeni ile işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, gerçek ücreti yerine düşük ücret üzerinden gösterilmiş olan kişinin alacaklarını tespitinde, ücretinin ne olabileceği yaptığı iş, branşı, meslekte ve davalı işyerindeki kıdemi, çalıştığı süreler bildirilmek suretiyle ilgili meslek odalarından sorularak davacının ücreti belirlendikten sonra ödenmeyen alacağın hesaplanması gerektiği, işletmesel nedenlerle iş sözleşmesi feshedilen işçinin işe iade davası, işe iade davasında iş güvencesi niteliğindeki tazminatın işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, valilikten gelen vizenin yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarılan belediye çalışanının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, sosyal yardım alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi talebi, işverenin işçiye mükerrer ödendiğini iddia ettiği kıdem tazminatını geri talep etmesi, fazla mesai alacağı hesabında ara dinlenme sürelerinin düşülmesi gerektiği, Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden görülecek davada ıslah yoluna gidilemeyeceği yani davacının taleplerinde değişiklik yapamayacağı, iş sözleşmesi feshinin haklı sebebe dayanıp dayanmadığının işe iade davası sırasında değerlendirileceği, işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle ilgili davada ücreti düşük gösterilen kişi için emsal ücret araştırması yapılması gerektiği, emekli olduktan sonra çalışıyorken işten çıkarılan işçinin işe iade davası, yıllık iznini kullandıktan sonra mazereti nedeniyle rapor alması üzerine devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin tazminat talebi, objektif koşullar bulunmaması halinde belirli iş sözleşmesinin belirsiz iş sözleşmesi sayılacağı, ihale süresinin bitmesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi talebi, iş değişikliğini kabul etmemesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, genel tatil ücreti ile fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesi talebi konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Ara dinlenmesi

• Asıl işlerin alt işverene verilebilmesi için iş yasasında belirlenen üç koşulun birlikte gerçekleşmiş olmasının zorunlu olması

• Belirli süreli iş sözleşmesi yapılması için gerekli objektif koşullarının bulunmaması

• Belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi

• Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işin niteliğine göre belirleneceği

• Çağrı üzerine çalışma

• Devamsızlığın her durumda işverene haklı fesih olanağı vermeyeceği

• Doğruluk ve bağlıkla uymayan davranış

• Emekli işçi

• Emsal ücret araştırması yapılmasının gerekmesi

• Fazla çalışma

• Fazla çalışmayı işçinin kanıtlamak zorunda olması

• Fazla çalışmaların kanıtlanması

• Geçerli fesih

• Gerçek ücretin tespiti

• Islahın bozma kararından sonra yapılamayacağı

• İbraname

• İhbar tazminatına ve yıllık izin ücretine yasal faiz uygulanacağı

• İstifayla sona eren ilk dönem için kıdem tazminatına karar verilemeyeceği

• İşçinin kıdemine göre işe iade tazminatının belirlenmesi

• İşçinin yapmakla görevli olduğu işleri yapması konusunda uyarılmaması

• İşletmesel nedenlerle fesih

• İşyeri devrinin hukuki sonuçları

• Kötü niyet tazminatının koşulları

• Rekabet yasağı sözleşmesi

• Siyasi nitelikli grev

• Tüzel kişi ortaklarının tüzel kişinin borcundan sorumlu olamayacakları

• Ücretin asgari ücretin altına düşmemek üzere taraflarca kararlaştırılabilmesi

• Vekile tebliğ zorunluluğu