Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Dördüncü Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Dördüncü Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; işçilik alacaklarının ödendiğinin tanık beyanıyla değil belge ile ispatlanması gerektiği, kullanılmayan yıllık izinlere ait ücretleri alma hakkının doğması için iş sözleşmesinin feshedilmiş olması gerektiği, süresinde ödenmeyen kıdem tazminatı için faiz başlangıcı olarak fesih tarihinin esas alınması gerektiği, gazetecinin yüzde 5 fazla alacağının ödenmesi talebi, toplu iş sözleşmesinde 30 çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvencesi kapsamında olduğu belirtilen işyeri çalışanının kötü niyet tazminatı isteyemeyeceği, işe iade davası açabileceği, sendikal nedenlerle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, kıdem ve ihbar tazminatı için geçerli olan 10 yıllık zamanaşımı süresinin fesih tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı, işe iade davasını kazanıp işe başlamayan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, işyerindeki iş makinesine zarar verdiği için işten çıkarılan işçinin işe iade davası, sendika genel kurul kararının iptal edilmesi talebi, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, işyerindeki amiriyle tartışmaya girmesi nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, hem işçinin kendi isteğiyle istifa ettiği hem de kıdem tazminatı alacağını aldığı belirtilen ibranamenin çelişkili olduğu ve geçersiz sayılacağı, işten çıkarılan işçinin işçilik alacakları ve fazla mesai ücret alacağının ödenmesi talebi, işe iade davasında geçerli fesih ile haklı fesih ayrımı, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatılmayan işçinin işçilik ve işe başlatmama tazminatının icra yoluyla tahsili, işyerinde başka işçiye sataşması nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, onbir ayın altında çalışma süresi olan işin mevsimlik iş kapsamından çıkacağı, işçinin davayı hangi iş mahkemesinde açması gerektiği, iş kazası sonucu ölen kişinin hak sahibinin maddi-manevi tazminat talebinde tazminat miktarının işçinin gerçek ücreti esas alınarak tespit edilmesi gerektiği, iş akdinin feshinde altı iş günü ve bir yıllık sürelerin hak düşürücü süre olduğu, meslek hastalığına yakalanan sigortalıya bağlanan gelirin SGK tarafından işverenden rücuan talep edilmesinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınması gerektiği, ihale makamının işçinin ödenmeyen alacağını hakedişten keserek ödemesindeki sorumluluğunun son üç aylık ücretle sınırlı olduğu, konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Derhal fesih hakkını kullanma süresi

• Feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işe başlatılmayan işçiye tekrar ihbar öneli verilemeyeceği

• Feshin sendikal nedene dayandığının sadece tanık beyanlarıyla ispat edilemeyeceği

• Gazetecinin yüzde beş alacağının hesaplanması

• Geçerli ancak haksız fesih

• Geçerli fesih haklı fesih ayrımı

• İbranamenin kendi içerisinde çelişmesi nedeniyle değer verilemeyeceği

• İş davalarında yetkili mahkeme

• İş güvencesi kapsamına giren işçinin kötü niyet tazminatı isteyemeyeceği

• İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih

• İşe iade davası sonrası işe başlatılmayan işçinin alacaklarının işveren tarafından belirlenebilecek nitelik¬te olduğu

• İşe iade davasında feshin geçerli olduğuna karar verilmiş olması

• İşletmesel nedenlerle fesih

• İşyerinde diğer işçilerle gereksiz tartışma geçimsizlik

• Kamu kuruluşu ihale makamının sorumluluğunun son üç aylık ücretle sınırlı olduğu

• Kıdem ihbar tazminatında zaman aşımı süresinin fesihten itibaren 10 yıl olması

• Kıdem tazminatına uygulanacak faizin başlangıcı

• Maddi zararın gerçek ücret esas alınarak hesaplanmasının gerekmesi

• Makinelerde oluşan hasarda işçinin de sorumluluğunun bulunması

• Matbu ve neden belirtilmemiş istifa belgesine değer verilemeyeceği

• Meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün uygulanamayacağı

• Mevsimlik iş sayılması için yılın 11 ayını aşan çalışmanın bulunmasının gerekmesi

• Sendika başkanlar kurulunun zorunlu organ olmadığı

• Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için feshin gerçekleşmiş olması