Anasayfa / Yargı Kararları / 2014 Yargıtay Kararları İkinci Bölüm

2014 Yargıtay Kararları İkinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; sendikanın çeşitli birimlerinde görev yapan işçinin hizmet ödeneği, ücret alacağı, ikramiye, iletişim yardımı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesi talebi, ihale süresi bittiği halde kendisine yeni işyeri gösterilmediği için iş akdini fesheden işçinin kıdem tazminatı talebi, iş akdinin feshinin geçersizliği ve işe iade talebi, sendikal nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin feshin geçersiz sayılması talebi, işçi sıfatı taşımayan yani işverenle arasında hizmet akdi ilişkisi olmayan çalışanın hakkında verilen disiplin kararının iptal talebi, muvazaalı alt işveren (taşeron) ilişkisinde asıl işverenin işçinin tazminat ve ücret alacaklarından sorumluluğu, işten ayrılan işçi için aynı konuda yeni bir işe girme veya iş yapma şeklindeki rekabet yasağı, iş sözleşmesi haksız olarak feshedilen işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, belediyede mevsimlik işçi olarak çalışıyorken işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, şirket ortağı olan kişinin şirketle arasında iş sözleşmesi doğup doğmayacağı, dolayısıyla işten çıkarılınca kıdem tazminatı alıp alamayacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yapılan sendika yetki tespitine itiraz, sendika işkolu tespitinin iptali, iş sözleşmesi haksız olarak feshedilen işçinin kıdem – ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili alacaklarının ödenmesi talebi, iş sözleşmesinin işverence feshinin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığının tespiti, fazla mesai ücretlerinin işverence ödenmemiş olması, işyerinde geçen sigortasız çalışmaların tespiti, sendikal faaliyetleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçinin sendikal tazminat talebi konularında açılan davalarla ilgili Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Alt işveren asıl işveren ilişkisinin muvazaaya dayanıp dayanmadığının re’sen araştırılmasının gerekmesi

• Alt işveren ilişkisinin sona ermesi

• Asıl işin bir bölümünün alt işverene verilmesinin sınırlandırılmış olması

• Belediyede vize dönemi dışında ücret almadan çalışmanın resmi belge ile kanıtlanmasının gerekmesi

• Geçerli feshi kanıt yükünün işverende olması

• Hizmet tespiti

• İmzalı puantaj kayıtlarının bulunması halinde tanık anlatımlarına değer verilemeyeceği

• İş sözleşmesi devam ederken sendikal ayrımcılığa uğrama

• İş sözleşmesinin ayırt edici unsuru

• İşkolu tespiti

• İşyeri disiplin kurulu kararlarının da yargısal denetime tabi olduğu

• İşyerine yeni alınan işçilerin muvazaalı olarak alınıp alınmadığının araştırılmasının gerekmesi

• Olağanüstü genel kurul koşullarının bulunması

• Özen borcuna aykırı davranarak işverene zarar verme

• Profesyonel sendika yöneticisinin hizmet ödeneği

• Rekabet yasağı sözleşmesi

• Savunma hakkının kısıtlanamayacağı

• Sefer primlerinin ücret niteliğinde olduğu