Anasayfa / Yargı Kararları / 2014 Yargıtay Kararları Üçüncü Bölüm

2014 Yargıtay Kararları Üçüncü Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; ikale (bozma) sözleşmesi ile işten çıkarılan işçinin feshin geçersiz sayılmasına karar verilmesini istemesi, işçilik alacakları için dava açan işçinin ıslah yoluna gitmesi, yani fark ücretler konusundaki talebinde değişiklik yapması, devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin feshin geçersizliğine karar verilmesini istemesi, devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin işverence haklı feshi, sendika işkolu tespitinde o işkolunda örgütlü olan sendikaların davaya dahil edilmesi gerektiği, iş kazası sonucu malul kalan işçinin maddi ve manevi tazminat talebi ve tazminat talebinde zamanaşımı süresi, birden fazla işyerinde çalışmış olan işçinin kıdem tazminatı hesabına esas alınacak kıdem yani çalışma süresinin tespiti, haksız olarak işten çıkarıldığı gerekçesiyle tazminat ve ücret alacaklarının ödenmesini talep eden işçinin fazla mesai ücretlerinin durumu, hizmet akdi askıda iken bir başka işyerinde çalıştığı için işten çıkarılan mevsimlik işçinin durumu, toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın tespiti kararına itiraz, genel tatil günlerinde çalıştığı halde tatil ücreti ödenmediğini iddia eden işçinin bu ücretlerin işverence ödenmesi talebi, kamu işyerinde alt işveren (taşeron) işçi olarak çalışıyorken haksız olarak işten çıkarıldığını iddia eden içinin ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesi talebi, fazla çalışma ücretinin ödenmesini talep eden işçinin fazla çalışmalarını kanıtlaması, muvazaalı işveren ilişkisinde işe iade davası açan işçinin asıl işverenin işyerine iadesi gerektiği, iş akdi işveren tarafından bildirimsiz ve haksız olarak feshedilen gazetecinin işçilik alacaklarının ödenmesini talep etmesi, hizmet akdi feshedilen işçinin kullandırılmayan yıllık izne ait ücretleri talep etmesi, iş kazası sonucu ölen içinin varislerinin destek yoksun kalma nedeniyle işverenden maddi ve manevi tazminat talepleri, iş sözleşmesinin geçersiz olarak feshedildiğini iddia eden işçinin feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesi talebi, ibraname imzalatılarak işten çıkarılan işçinin işçilik alacaklarının eksik ödendiği gerekçesiyle bunların işverenden tarafından ödenmesini talep etmesi konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• İkale (bozma) sözleşmesinde işçiye makul yararın sağlanmamış olması

• Ücret alacaklarının beş yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğu

• Sair her türlü delil denilmesi

• Devamsızlık nedeniyle haklı fesih

• İşkolunda örgütlü sendikaların davaya dahil edilmelerinin gerekmesi

• İş kazası meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davalarında zaman aşımının başlangıcı

• Kıdem süresinin hesabında başka işyerlerinde geçen çalışma sürelerinin dışlanmasının gerekmesi

• İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücretin ödendiğinin gösteril¬mesi

• Mevsimlik işçinin askı döneminde bir başka işkolunda çalışmasının sendika üyeliğini sona erdireceği

• Toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itiraz

• Genel tatil ücretlerinin aylık ücretin içerisinde olduğunun kararlaştırılabileceği

• Sendika içi demokrasi

• Yirmi dört saat çalışıp yirmi dört saat dinlenme esasına göre çalışma

• Fazla çalışmanın kanıtlanamaması

• Muvazaalı asıl işveren alt işveren ilişkisi

• Ücretin ödenmemesi

• Yıllık izini kanıt yükünün işverende olması

• İş kazası meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davalarında rücu edilemeyen alacakların tazminattan indirilemeyeceği

• Emeklilik nedeniyle feshin objektif olarak uygulanmasının gerekmesi