Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2014 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2014 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI –   (01.01.2014-31.12.2014)

Yükümlülük ve Cezanın Yer Aldığı Maddeler

Yerine Getirilmeyen Yükümlülük

Uygulanacak İdari

Para Cezası

4/1-a

26/1-a

İşverenin; mesleki riskleri önlenme, eğitim ve bilgi   verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve   gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun   hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen   her bir yükümlülük için 2.240 TL

4/1-b

26/1-a

İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine   uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülüklerini   yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen   her bir yükümlülük için 2.240 TL

6/1-a

26/1-b

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı görevlendirmemesi   / çalıştırmaması

Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan   her bir kişi için 5.601 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 5.601 TL

İşverenin; belirlenen nitelikte işyeri hekimi görevlendirmemesi   / çalıştırmaması
İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması

2.800 TL /   Aykırılığın devam ettiği her ay için 2.800 TL

6/1-b

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve   kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç, mekân   ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması

1.680 TL

6/1-c

26/1-b

İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler   arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması

1.680 TL

6/1-ç

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve   kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan   ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen   her bir tedbir için ayrı ayrı 1.120 TL

6/1-d

26/1-b

İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemesi

1.680 TL

8/1

26/1-c

İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin   hak ve yetkilerinin kısıtlaması

1.680 TL

8/6

26/1-c

İşverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve güvenlik birimi   kurmaması

1.680 TL

10/1

26/1-ç

İşverenin; risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması

3.361 TL /   Aykırılığın devam ettiği her ay içi 5.041 TL

10/4

26/1-ç

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına   ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik   gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması

1.680 TL

11

26/1-d

İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir   alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç   gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak   düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen   her bir yükümlülük için 1.120 TL /   Aykırılığın devam ettiği her ay   için 1.120 TL

12

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi   bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler dışındaki   çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan çalışanların sorumlu   tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen   her bir yükümlülük için 1.120 TL /   Aykırılığın devam ettiği her ay   için 1.120 TL

14/1

26/1-e

İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını   tutma, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme,   işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde   işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri   ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek   bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen   her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.680 TL

14/2

26/1-e

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü   içinde SGK’ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi

2.240 TL

14/4

26/1-e

Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını   en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Yükümlülüğü yerine   getirmeyen sağlık hizmet sunucusuna   2.240 TL

15/1

26/1-f

İşverenin; işçilerin sağlık gözetiminin yapılması yükümlülüğünü   yerine getirmemesi

Sağlık gözetimine   tabi tutulmayan her çalışan için 1.120   TL

15/2

26/1-f

İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde   çalışacakları, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu   olmadan işe başlatması

Sağlık raporu   alınmayan her çalışan için 1.120 TL

16

26/1-g

İşverenin; 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları   ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Bilgilendirilmeyen   her bir çalışan için 1.120 TL

17

26/1-ğ

İşverenin; 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara   iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Her bir çalışan   için 1.120 TL

18

26/1-h

İşverenin; 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların   görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Her bir aykırılık   için ayrı ayrı 1.120 TL

20/1

26/1-ı

İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine   getirmemesi

1.120 TL

20/3

26/1-ı

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya   tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve   işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme haklarının işverence sağlanmaması

1.680 TL

20/4

26/1-ı

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve   destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri   için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması

1.120 TL

22

26/1-i

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul   kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu   oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı çalışma alanında birden   fazla işverenin bulunması halinde, kurul kararları hakkında diğer işvereni   bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmemesi

Her bir aykırılık   için ayrı ayrı 2.240 TL

23/2

26/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetim;   iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak, işyerlerinde iş   sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler   hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara   uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu halde, yönetim   tarafından bu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Bildirim   yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime 5.601 TL

24/2

26/1-k

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm,   inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları   ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına   engel olması

5.601 TL

25

26/1-l

İşverenin; işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma   kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine   getirmeden devam ettirmesi

11.203 TL

25/6

26/1-l

İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara   ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da   durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlülüğünü yerine getirmemesi

İhlale uğrayan her   bir çalışan için 1.120 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.120 TL

29

26/1-m

İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamaması

56.018 TL

İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine   sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi

89.629 TL

İşverenin; işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini   açması

89.629 TL

İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi

89.629 TL

30

26/1-n

İşverenin; 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği   ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine   getirmemesi

Uyulmayan her hüküm   için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.120 TL

Yukarıda belirtilen   idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il   müdürlüğünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz   gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum   ve kuruluşları adına da uygulanabilir.