Anasayfa / Haber / 2014’te Hayata Geçecek Bu Uygulamalar Herkesi Yakından Etkileyecek

2014’te Hayata Geçecek Bu Uygulamalar Herkesi Yakından Etkileyecek

Sponsorlu Bağlantılar

2 Kasım 2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı Programı’nda yer alan iki konuya, SGK’ya Borcu Olanlar İçin E-Haciz İşleminin Kapsamı Genişliyor, 2014 Yılı Tahmini Asgari Ücret ve Emekli Zamları Belli Oldu başlıklı yazılarımızda daha önce değinmiştik.

Ancak söz konusu programda, sosyal güvenlik, toplumsal ve sosyal hayat, kayıt dışı istihdam, mesleki eğitim, işsizlik gibi bir çok alanda 2014 yılında hayata geçirilmesi planlanan, Ülkemizde yaşayan herkesi yakından ilgilendiren ve etkileyecek olan konular da yer alıyor.

Programa göre alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar genel olarak şunlar;

• Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği, güvenceli esneklik yaklaşımının benimsendiği bir işgücü piyasasının oluşturulması temel amaçtır.

• Esneklik ile güvence arasındaki dengenin sağlandığı, verimliliği esas alan ücret sisteminin oluşturulduğu, teknolojik gelişme ve değişime uyum sağlayabilecek istihdam olanaklarıyla herkese cinsiyet eşitliğine dayalı hak ve fırsatların sunulduğu etkin bir işgücü piyasası oluşturulacaktır.

• Personel giderlerinde son yıllarda gözlenen yüksek artış sebebiyle 2014 yılında sisteme yeni girecek personel sayısının sınırlandırılması yönünde tedbir alınması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2014 yılında çeşitli nedenlerle kamudan ayrılan personelin yüzde 50’si kadar yeni personel alınması uygulamasına gidilmeyecek olup, merkezi yönetim kapsamındaki idarelere 40 bini kontenjan, 34 bini istisna mahiyetinde olmak üzere 74 bin yeni personel alınması programlanmıştır.

• 2014 yılında prim gelirleri artışı ve sosyal güvenlik harcamalarının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirlerle sosyal güvenlik transferlerinin GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre daha düşük seviyede gerçekleşmesi öngörülmektedir.

• Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsayan, adil, kaliteli ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

• Çalışanları sosyal sigorta çatısı altında toplayan, kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda etkin denetim-koordinasyon mekanizmasına sahip bir sistem hedeflenmektedir.

• Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır.

• Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

• Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini bozucu uygulamalardan kaçınılması, prim gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak kayıt dışılığın azaltılması ve sağlık harcamalarının kontrol altına alınması suretiyle sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi temel amaçtır.

• Büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla, 2014 yılında tüketim artışının harcanabilir gelir artışıyla uyumsuz bir seyir izlemesinin önüne geçilerek yurt içi tasarrufların artırılmasına destek verecek yapısal ve makro ihtiyati tedbirler alınacak ve özel kesim yatırımlarının ekonomik büyümeye daha fazla katkı yapması sağlanacaktır. Bu çerçevede, para, finansal sektör, maliye ve gelirler politikaları,  birbiriyle uyumlu ve aynı hedefi gözetecek şekilde yürütülmeye devam edilecektir. Bu yapı içinde, dış dengenin gözetilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, fiyat istikrarının korunması ve finansal istikrarın güçlendirilmesi temel amaçlardır.

• 2014 yılında ekonominin rekabet gücünün artırılması, büyümenin üretim faktörleri açısından daha dengeli bir yapıya kavuşturulması ve büyümenin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Büyümenin sürdürülebilirliği açısından işgücü piyasasının etkinleştirilmesine ve istihdam yaratılmasına yönelik politikalar izlenmesi sonucunda işsizlik oranı aşağı çekilecektir. Ayrıca özellikle kadınların ve gençlerin işgücüne katılma oranlarının artırılmasına yönelik politikalar sürdürülecektir.

• 2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda yer alan temel amaç ve makroekonomik öncelikler çerçevesinde; uluslararası finans piyasalarındaki dalgalanmaların getirdiği belirsizlik ortamı ve risklere rağmen yüksek büyüme ortamına geçişin sağlanması için verimliliğin ve yurtiçi tasarrufların artırılması, cari işlemler açığının düşürülmesi, istihdam artışının sürdürülmesi, kamu mali dengelerinin gözetilmesi, enflasyonla mücadeleye devam edilmesi ve finansal istikrarın korunması 2014 Yılı Programının temel makroekonomik amaçlarıdır.

Sorunların çözümü için alınacak özel tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar ise aşağıda belirtilen başlıklar altında programda ayrıntılı olarak yer alıyor.

– Sosyal güvenlik alanında alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

– Genel sağlık sigortası alanında alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

– Çalışma ve istihdam alanında alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

– İş sağlığı ve güvenliği alanında alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

– Engellilerle ilgili olarak alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

– Kamu personeliyle ilgili alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

– Aile ve sosyal politikalar alanında alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

– Kırsal kalkınmayla ilgili alınacak tedbirler ve hayata geçirilecek uygulamalar

Program metninin yer aldığı 2 Kasım 2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ sayfasından ulaşabilirsiniz.