Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2015 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2015 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

Önemli Not: 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, aşağıda belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Yükümlülük Maddesi

Ceza Maddesi

Yerine Getirilmeyen YükümlülükUygulanacak İdariPara Cezası
4/1-a

26/1-a

İşverenin; mesleki riskleri önlenme, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.466 TL
4/1-b

26/1-a

İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.466 TL
6/1-a

26/1-b

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemesi / çalıştırmaması.Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 6.167 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 6.167 TL
İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması / görevlendirmemesi.3.083 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.083 TL
6/1-b

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması.1.849 TL
6/1-c

26/1-b

İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması.1.849 TL
6/1-ç

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak kendisine bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.233 TL
6/1-d

26/1-b

İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkileme ihtimali olan konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemesi.1.849 TL
8/1

26/1-c

İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlaması.1.849 TL
8/6

26/1-c

İşverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması1.849 TL
10/1

26/1-ç

İşverenin; mevzuat çerçevesinde risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması.3.700 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay içi 5.550 TL
10/4

26/1-ç

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden; çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik olarak gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması.1.849 TL
11

26/1-d

İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.233 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.233 TL
12

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.233 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.233 TL
14/1

26/1-e

İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışanları, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi.Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.849 TL
14/2

26/1-e

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.2.466 TL
14/4

26/1-e

Sağlık hizmet sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucusuna 2.466 TL
15/1

26/1-f

İşverenin; işçilerin sağlık gözetimini yapma/yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.233 TL
15/2

26/1-f

İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişileri, yapacakları işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu olmadan işe başlatması.Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.233 TL
16

26/1-g

İşverenin; Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.233 TL
17

26/1-ğ

İşverenin; Çalışanların eğitimi başlıklı 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 500 TL
18

26/1-h

İşverenin; Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıklı 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi.Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.233 TL
20/1

26/1-ı

İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.1.233 TL
20/3

26/1-ı

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını istemelerini sağlama konusunda işverenin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi.1.849 TL
20/4

26/1-ı

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması.1.233 TL
22

26/1-i

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmemesi.Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.466 TL
23/2

26/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetimin; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek yükümlülüklerini yerine getirilmemesiBildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime 6.167 TL
24/2

26/1-k

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olması.6.167 TL
25/6

26/1-l

İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.İhlale uğrayan her bir çalışan için 1.000 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000 TL
29

26/1-m

İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi.61.681 TL
İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi.98.690 TL
İşverenin; işletilmesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmeyen işyerini açması.98.690 TL
İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi.98.690 TL
30

26/1-n

İşverenin; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler başlıklı 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi.Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.233 TL
26/1-oÇalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi.Çalışan başına 500 TL
26/1-öYer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş -çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması.Çalışan başına 500 TL
14 üncü madde belirtilen iş kazası ve meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemeyle ilgili idari para cezası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, diğer idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce verilir.

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*