Anasayfa / Bilgi / 25 Ağustos’ta Yayımlanan Yönetmelik Birçok SGK Uygulamasını Değiştirdi

25 Ağustos’ta Yayımlanan Yönetmelik Birçok SGK Uygulamasını Değiştirdi

Sponsorlu Bağlantılar

25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, SGK uygulamalarının temelini oluşturan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde çok önemli ve kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerden bazıları daha önce bazı kanunlarla 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve düzenlemeler doğrultusunda yapıldı. Bazı değişiklik ve düzenlemelerle ise birçok işlem ve uygulamada değişikliğe gidildi. Bazı yeni uygulamalar getirildi.

Bu değişiklik ve düzenlemelerden asgari işçilik uygulamasıyla ilgili olanlar İnşaat ve İhale Asgari İşçilik Uygulamalarında Süreç Hızlandı başlıklı yazıda belirtilmişti.

25 Ağustos 2016 tarihli 37 maddelik Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği değişikliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu işlem ve uygulamalarında yapılan önemli değişiklik ve düzenlemeler ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

———–

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortasıyla birlikte, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar yani bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında başkası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri de uygulanıyordu, yani bunlar genel sağlık sigortalısı da sayılıyordu. Bu konudaki istisna kaldırıldı, artık bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında başkası üzerinden sağlık yardımı alma hakları olsa dahi bunlar yine genel sağlık sigortalısı sayılacak ve kendi sigortaları üzerinden sağlık yardımı alacaklar. (Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklik uyarınca.)

———–

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 9 uncu maddeyle getirilen ev hizmetlerinde çalışanlara (hizmetçilere) yönelik sigortalılıkta (Bkz. Yeni Düzenlemelere Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı); çalışma sürelerine göre bunların hangi sigorta statülerine tabi olacağı konusuna açıklık getirildi. Buna göre, söz konusu ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde;

– Aynı gerçek kişi yanında ayda on gün ve daha fazla çalışanlar, uzun vadeli sigorta, kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortasına tabi olacak.

– On günden az çalışanlar ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi olacak. Bunlar istekleri halinde uzun vadeli sigorta primlerini de kendirleri ödeyebilecek, yani isterlerse uzun vadeli sigortaya da tabi olabilecekler. (Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (e) bendi uyarınca.)

———–

Vergi mükellefi olan, dolayısıyla 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığı başlayan kişilerin vergi daireleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilme şekli ve süresi daha ayrıntılı şekilde düzenlendi. Buna göre; ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başladığından, bunlar vergi mükellefiyeti işlemlerinin tekemmül ettirildiği (tamamlandığı) tarihten yani vergi mükellefiyeti işlemlerinin tamamlanması akabinde, vergi dairesince bilgisayar sistemine girildiği tarihten itibaren 15 gün içinde e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek. Ancak bu süre, vergi mükellefinin işe başlamaya ilişkin yoklama dahil tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyeti tesisi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmak üzere ilgili vergi dairesine gönderildiği tarihten itibaren iki ayı geçmeyecek.  (Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik uyarınca.)

Aynı şekilde, bunların sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarih itibarıyla sona erdiğinden, vergi mükellefinin işi terk işlemlerinin tamamlanması akabinde, bilgisayar sistemine girildiği tarihten itibaren vergi dairelerince ve sigortalılarca 10 gün içinde e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılacak. Bu süre yukarıda belirtildiği şekilde iki ayı geçemeyecek. (Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik uyarınca.)

———–

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, bu sigortalılarla ilgili olarak e-sigorta yoluyla (e-bildirge üzerinden) verdikleri sigortalı işe giriş bildirgelerini, bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta (e-bildirge) yoluyla iptal edebilecekler. (Yönetmeliğin 11 inci maddesine eklenen yedinci fıkra uyarınca.) Bu süre geçtikten sonra ise sigortalı işe giriş bildirgesinin iptali için işverenin ilgili SGK müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekir. (Bkz. Hatalı Verilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin İptali için dilekçe.)

———–

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediği halde, o kişi adına sigorta prim bordrosunda yer alan çalışmalar müdürlük sicilsiz tahakkuk komisyonunca hizmet olarak sayılanlar ile işe giriş bildirgesi verilmediği halde başkasına ait sigorta sicil numarasında kayıtlı hizmetleri kabul edilenler ilgili SGK müdürlüğü tarafından re’sen yapılacak. Yani adlarına sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecek. (Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) bendi uyarınca.

———–

Primini kendisi ödeyen sigortalıların (isteğe bağlı sigorta, ek 5 veya 2925 tarım ssk, ek 6, ek 9 kapsamında sigortalı olanlar gibi) sigortalı hizmet kayıtları, prim tahsilat bilgilerinin bilgi işlem ortamına aktarılması suretiyle oluşturulacak. Hizmet kayıtları bunlara ait giriş ve çıkış tarihleri, prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançlar ve diğer bilgileri kapsayacak. (Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca.)

———–

Sigortalıların hizmet kayıtları, kendilerine veya hak sahiplerine gelir ya da aylık bağlanmadan önce güncellenecek, ardından eğer hak ediyorsa gelir ve aylık bağlama işlemleri yapılacak. (Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümle uyarınca.)

———–

İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin yani işten çıkan veya çıkarılanların, söz konusu bir aylık sürenin (sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarihten itibaren bir aylık sürenin) dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacak. Normalde sigortalı işten ayrılış bildirgesinin hizmet akdi sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde verilmesi gerekir. Ancak burada 10 gün geçmiş olsa bile sorun olmayacak. (Yönetmeliğin 25 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra uyarınca.)

———–

Vazife malullüğü aylığı alanların çalışma durumları yeniden düzenlendi. Buna göre; vazife malullüğü aylığı almakta olanların aylıkları, (Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükmü (kısmi sigortalı olanlara ait hükümler) saklı kalmak üzere) 4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde kesilecek. Bunlardan 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları ise yazılı istekleri halinde kesilecek. Ancak; harp malullüğü, 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında meydana gelen olaylar neticesinde malûl olan ve kendilerine vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlasalar dahi aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca, harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere, görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacak. (Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin değiştirilen on altıncı fıkrası uyarınca.)

———–

Engelli çocuğu olan kadın sigortalıların erken emeklilik imkanından yararlanabilmeleri için, çocuklarının başkasının sürekli bakımına muhtaçlık durumları değil, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olup olmadıklarına bakılacak. Zaten 5510 sayılı Kanundaki düzenleme de 6552 sayılı Kanunla bu yönde değiştirilmişti. (Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca.) (Bkz. Kadınlara Tanınan Erken – Kolay Emeklilik Şartları Nelerdir ?)

———–

6663 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklikle, emekli olduktan (yaşlılık aylığı bağlandıktan) sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi yapılması uygulamasına son verilmişti. (Bkz. Meclis’te Kabul Edilen 6663 Sayılı Torba Kanunda Yer Alan Düzenlemeler) Bu doğrultuda Yönetmeliğin 57 nci maddesinde bazı değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Ayrıca yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başladıkları için aylığını kestirenlerin, aylıklarını tekrar başlatabilmeleri için işyerlerini kapatmaları gerekiyordu. Burada aylığı tekrar başlatabilmek için aranan işyerini kapatmış olma şartı kaldırıldı.

———–

Yönetmeliğin “Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma” başlıklı 58 inci maddesi yürürlükten kaldırıldı.

———–

Hizmet borçlanması yapılan sürelerin sigortalılıkta değerlendirilmesi konusunda hükümler içeren 66 ncı maddede bazı değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

– 2925 sayılı Kanuna (Tarım SSK’ya) tabi sigortalılardan daha önce 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalılığı bulunmayanların borçlanılacak süreleri 4/1-a (SSK) kapsamında, daha önce sigortalılığı bulunanların borçlanılacak süreleri ise en son sigortalı olduğu kapsama göre değerlendirilecek.

– Herhangi bir kapsamda zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerden sigortalılığı sona erdikten sonra Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre yaptıkları hizmet borçlanmaları 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilecek. Doğum ve askerlik borçlanmaları da bu şekilde değerlendirilecek. Zaten yurtdışı borçlanmasında da kişinin Türkiye’de sigortalılığı varsa, ödediği borçlanma primi borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye’deki son sigortalılığı isteğe bağlı sigorta kapsamındaysa, yurtdışı borçlanmaya ödediği primler de 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında değerlendiriliyor.

– Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin yapacakları hizmet borçlanmaları 4/1-a (SSK) değerlendirilecek.

– Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların ödedikleri borçlanma tutarı ile sigortalıların vefatından önce yapmış olduğu borçlanmalara ilişkin borçlanma tutarları, bunların ölümü halinde hak sahipleri istese de iade edilmeyecek.

– Borçlanma gün sayısının ilgili aylara mal edilmesinde, borçlanması ayın ilk gününde başlayanlar için o ay kaç gün çekerse çeksin 30 gün olarak sayılacak. Borçlanması ayın ilk günü dışında başlayanların borçlanma gün sayısı ise ait olduğu ayın kaç gün olduğuna bakılarak hesaplanacak.

– 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince (doğum ve askerlik borçlanması bu madde kapsamına girmektedir), sigortalılar ya da hak sahiplerinin borçlanılan sürelerin bir kısmını ödemeleri halinde hizmet süresi borçlanılan sürenin sonundan başına doğru hesaplanacak.

———–

Emeklilik (tahsis talep) başvurusunun Sosyal Güvenlik Kurumuna posta yoluyla yapılması halinde; sadece taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilen tahsis taleplerinde dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul ediliyordu. Buradaki kapsam genişletildi. Artık, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilen tahsis taleplerinde dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecek. Aynı şekilde, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanılan tarihin ayın son günü resmî tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle taleplerini Kuruma veremeyen sigortalıların, bu resmî tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilecek. (Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler uyarınca.)

———–

Yönetmeliğin “Kontrol muayenesi” başlıklı 78 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirildi. Kontrol muayeneleriyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulları tarafından düzenlenecek raporlara yapılacak itirazlara ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Buna göre;

– Kurum Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulan hallerde veya Kurum Sağlık Kurullarınca verilen kararlara sigortalı ve hak sahiplerinin itirazları ya da sigortalı ve hak sahipleri dışında bu kararlara yapılan itirazlar, ihbar ve şikayetler ile Kurumca yürütülen denetim ve soruşturma kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına (iş kazası ve meslek hastalığı) ilişkin kontrol muayeneleri, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine; uzun vadeli sigortalı kollarına ilişkin kontrol muayeneleri ise Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine göre düzenlenmiş yeni tarihli sağlık kurulu raporu ve daha önce Kurum tarafından verilmiş kararlara ilişkin tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi ile yapılacak.

– Kurum Sağlık Kurullarınca; kontrol muayenesi sonucunda düzenlenmiş yeni tarihli sağlık kurulu raporunun değerlendirilmesi sonucu gerekli görülen hâllerde, ek bilgi belge ve/veya yeniden muayenesiyle düzenlenecek rapor/sağlık kurulu raporu istenecek.

———–

5510 sayılı Kanunda belirtilen ödeneklerin verilmesi, gelir ve aylıkların bağlanması, ödenmesi ve yoklanması sırasında olduğu gibi; sigortalı hizmet kayıtlarının oluşturulması sırasında da bu Yönetmelik gereğince Kuruma veya diğer ilgili kişi ve kuruluşlara verilen belgelerdeki kayıtların, Kurumca yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiği takdirde, bu belgelere dayanılarak işlem yapılmayacak, yapılmış işlemler varsa geri alınacak. (Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca.)

———–

Ek 5 tarım ve Ek 6 (taksi-dolmuş-otobüs şoförleri ve sanatçılar) kapsamında sigortalı olanlar, ay içinde 30 günden az çalışan veya 5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında (eksik günlerini 30’a tamamlamak için) isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların ve Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların (Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin) prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınacak ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılacak. Beyanda bulunmayan veya beyanları belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının (brüt asgari ücretin) otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı yani aylık brüt asgari ücret olarak esas alınacak. (Yönetmeliğin 97 nci maddesine eklenen yedinci fıkra uyarınca.)

———–

Yönetmeliğin 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesiyle ilgili hükümler içeren 98 inci maddesinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre; prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilecek. Aynı ay içinde başlatılan yeniden sigortalılık hali hariç olmak üzere, sigortalılık süresi sona erdikten sonra beyanın geçerliliği ortadan kalkacak. 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve tescil işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların prime esas kazançları, tescil işlemlerine ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde beyanda bulunulması ve beyanın 1 Ekim 2008 ve sonraki sürelere ilişkin olması şartıyla kabul edilecek. Aksi halde bu kişilerin geriye dönük prime esas kazancı olarak brüt asgari ücret esas alınacak. Ayrıca, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde maddede belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulacak.

———–

Yönetmeliğin 102 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde çalışanlara ilişkin olarak süresinden sonra verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi durumlarda süresinde verilmiş sayılacağı hususları yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin 108 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile de aynı şekilde bu sigortalılara ait primler süresi dışında ödenmiş olsa da hangi durumlarda süresinde ödenmiş sayılacağı hususları yeniden düzenlendi.

———–

Sosyal Güvenlik Kurumu işlem ve uygulamalarıyla ilgili olarak sigortalı, hak sahibi, işveren ve diğer kişiler tarafından Kuruma yapılacak başvurularda; adi posta veya kargo ile ya da Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi yolu ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul ediliyordu. Artık; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi yanında ayrıca PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde de başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecek. (Yönetmeliğin değiştirilen 124 üncü maddesi uyarınca.)

———–

Ek-5 tarım SSK kapsamındaki sigortalılar ile Ek 6 kapsamındaki şoför ve sanatçılar, her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecekler. Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere Kanunun 89 uncu maddesi gereğince ödenme tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak. Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecek. Ayrıca Ek 6 kapsamındaki şoför ve sanatçıları çalıştıranlar, sigortalıların işe başlama ve işten ayrılışlarını sigortalı işe başlama ve işten ayrılış tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirecekler. (Yönetmeliğin ek 1 ve ek 2 inci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca.)

———–

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlarla ilgili olarak Yönetmeliğe Ek 10 uncu madde eklendi. Bunların sigortalılığıyla ilgili ayrıntılı bilgi Yeni Düzenlemelere Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı başlıklı yazıda yer almaktadır.

———–

Yönetmeliğe; 1 Ekim 2008 tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranının 1 Ekim 2008 tarihinden 2013 Eylül ayı başına kadar geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanacağına dair geçici 32 nci madde eklendi.

———–

Yönetmeliğe; 1 Mart 2011 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olup Kuruma prime esas kazanç beyanı vermeyen sigortalıların (Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri) prim ödemelerinin beyan kabul edileceğine dair geçici 33 üncü madde eklendi. (isvesosyalguvenlik.com)