Anasayfa / Eski Haberler / 2821 ve 2822 Sayılı Kanunları da Kapsayan Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Yayımlandı

2821 ve 2822 Sayılı Kanunları da Kapsayan Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 23.1.2008 günlü – 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklik yapılan ve 17 adet Kanunu kapsayan iptal ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açtığı dava sonucu Anayasa Mahkemesi, 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile;

• 2821  sayılı  Sendikalar Kanununun 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 384. maddesiyle değiştirilen  5. maddesinin birinci fıkrasının “ … milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  …” bölümünün,

• 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 387. maddesiyle değiştirilen 56. maddesinin (4) numaralı bendinin “ … milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,  …” bölümünün,

Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı maddelere ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin reddine, ayrıca iptal edilen bölümlerin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153.  maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, bu bölümlere ilişkin iptal hükmünün, kararın resmî gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine 25.2.2010 tarihinde oybirliğiyle karar vermişti.

Buna ilişkin gerekçeli karar 01/12/2010 tarih – 27772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı, dolayısıyla söz konusu iptal kararları 01/12/2011 tarihinde yürürlüğe girecek.

2821  sayılı  Sendikalar Kanununun “Kurucularda aranacak nitelikler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “(Değişik: 23/1/2008-5728/384 md.) Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medeni hakları kullanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; Türkçe okur-yazar olmak ve ayrıca; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyetin bulunmaması şarttır.” hükmü yer almaktadır.

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun “İşçiler ve işverenler adına katılacak üyelerde aranacak nitelikler” başlıklı Yüksek Hakem Kuruluna işçi ve işverenler adına seçilecek üyelerde aranacak niteliklerin düzenlendiği 56 ncı maddesinin (4) numaralı bendinde; “4. (Değişik: 23/1/2008-5728/387 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyetin bulunmaması ve siyasi partilerin organlarında görevli olmamak,” hükmü yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)