Anasayfa / Haber / 30 Günden Az Gösterilenlerle İlgili Belge Verme Yükümlülüğü Kalktı mı ?

30 Günden Az Gösterilenlerle İlgili Belge Verme Yükümlülüğü Kalktı mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Daha düşük sigorta primi ödemek için çalışanların aylık çalışma süresinin 30 günden az gösterilmesi şeklindeki uygulamanın yaygın olması nedeniyle ilk olarak 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile çalışanların 30 günden az gösterilmesi zorlaştırılmıştı.

Daha sonra bu konudaki düzenlemeye 5510 sayılı Kanunda da yer verilmiş, hangi durumlarda çalışanlarının aylık çalışma sürelerinin 30 günden az gösterilebileceği, hangi işyerlerinden eksik gün bildirim nedenlerinin belgelenmesinin isteneceği yönetmeliklerle düzenlenmişti. Son olarak 10 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerleri için ek belge verme zorunluluğu kaldırılmıştı. (Bkz. Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılarla İlgili İşlemler, 10 ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşyerleri Ek Belge Vermeyecek)

27 Mart 2018 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları;

“Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, saklanması ve diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.”

şeklinde değiştirildi.

Yapılan bu düzenleme ile 30 günden az gösterilenlerle ilgili eksik gün nedenlerini ispatlayan belgeleri verme zorunluluğu tam olarak kaldırılmadı, uygulamanın ayrıntısı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102 nci maddesinde yapılacak düzenlemeden sonra netleşecek ve hangi durumlarda ve/veya hangi işyerlerinin eksik günlerle ilgili ispatlayıcı belge vereceği, hangi durumlarda işverenin beyanıyla yani aylık prim ve hizmet belgesine girilecek eksik gün koduyla (Bkz. SGK Eksik Gün Kodları) yetinileceği açıklığa kavuşacak.

Ancak söz konusu meyle ilgili madde gerekçesinde aynen; “Madde ile, ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanının kabul edilerek, Kurumca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmemesi uygulaması getirilerek, Kurumun arşiv yükünün azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin kaldırılması, eksik güne ilişkin belgeleri ibraz etmeyen veya ibraz etmekle birlikte bu belgeleri geçerli sayılmayanlarla ilgili aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kurumca resen düzenlenmeden önce işverenlerden öngörülen sürede istenmesi amaçlanmaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.(isvesosyalguvenlik.com)