Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Gün Sayıları ve Kazançlara Nasıl Yer Verilmesi Gerekir ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Gün Sayıları ve Kazançlara Nasıl Yer Verilmesi Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 57- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE GÜN SAYILARI VE KAZANÇLARA NASIL YER VERİLMESİ GEREKİR ?

CEVAP 57-

-Sigortalı kazançları türlerine sosyal güvenlik mevzuatına göre değişik olarak değerlendirildiğinden, ay/dönem içinde ücret almaya hak kazanılan süreler “prim ödeme günü” bölümüne, hak ettikleri ücretleri “prime esas kazanç” bölümüne, ay içinde ödenen prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkaklar ise “prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak” bölümüne kaydedilmektedir.

-Ay veya dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay veya dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.

-Ay veya dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay veya dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

-Ay veya dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay veya dönemin kaç gün olduğuna bakılarak yine parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

-İşe başladığı ay veya dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay veya dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

-Ay veya dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay veya dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay veya dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

-Ay veya dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/veya dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  ilgili ay veya dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

-Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

-İşverenlerce SGK’ca geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için SGK’ca geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılar için, işvereni tarafından bu süreler için SGK’ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödenmesi durumunda, söz konusu sigortalı için prim ödeme gün sayısı tam, istirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının geçici iş göremezlik süresi düşülerek prim ödeme gün sayısı belirlenecektir.

-Sigortalıların işe başladığı ay veya dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

-Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.

-Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, sigortalının durumunu açıklayan kod numarası kaydedilmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, APHB’lerinde prim ödeme gün sayılarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI   DURUMU

PRİM ÖDEME GÜN   SAYISININ NASIL HESAPLANACAĞI

Ay içinde çalışmanın tam olmasıAyın 28, 29, 30 ve 31 gün çektiği üzerinde   durulmaksızın 30 gün üzerinden bildirilecektir.
Ay içinde işe başlama– Ayın kalan gün sayısına bakılarak parmak hesabı   yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

– Ancak, ayın ilk günü işe başlayan ve ayın sonuna   kadar kesintisiz çalışanlar 30 gün üzerinden bildirilecektir.

Ay içinde işten ayrılma– İşten ayrıldığı tarihe kadar geçen gün sayısı   üzerinden parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

– Ancak, ayın son gününde de çalıştıktan sonra   ayrılanlar, ayın diğer günlerinde tam çalışmış olması halinde 30 gün   üzerinden bildirilecektir.

İşe başladığı ay içinde işten ayrılma– İşe giriş ve işten çıkış tarihleri arasında geçen   gün üzerinden parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

– Ancak, ayın ilk günü işe başlayıp son günü de   çalıştıktan sonra işten ayrılanlar 30 gün üzerinden bildirilecektir.

Ay içinde 30 günden az çalışmaİstirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası,   grev-lokavt vd.
1) Ay içinde işe girişi-çıkışı yoksaİlgili aydaki gün sayısından (28, 29, 30 ve 31),   ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle   hesaplanacaktır.

Örneğin: 2012/Şubat ayında 10 gün istirahat kullanan   bir kişinin PÖGS (29-10=) 19 gün olacaktır.

Örneğin: 2012/Mart ayında 1 gün ücretsiz izin   kullanan bir kişinin PÖGS (31-1=)30 gün olacaktır.

2) Ay içinde işe girişi veya çıkışı varsaİlgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten   önceki gün sayısı ve işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ile ücret   almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin; 08/03/2012 tarihinde işe girmiş ve 3 gün   raporlu ise PÖGS (24-3=) 21 gün olacaktır.

Geçici iş göremezlik süresince ücret ödenmemesi   halinde PÖGSİlgili aydaki gün sayısından, istirahat süresi   çıkartılarak hesaplanacaktır.

Örneğin; 2012/Ocak ayında 5 gün istirahat   kullanılmış ve bu süre için ücret de ödenmemiş ise, PÖGS (31-5=)26 gün   olacaktır.

Geçici iş göremezlik süresince ücret ödenmesi   halinde PÖGSÜcret ödenen istirahat süreleri de dikkate alınarak   hesaplanacaktır.

Örneğin; 2012/Şubat ayında 10 istirahat kullanılmış   ve bu süre için ücret ödenmiş ise PÖGS 30 olacaktır.

Hafta tatiline hak kazanılıp kazanmama halinde PÖGS– 6 gün çalışmasından dolayı hafta tatiline hak   kazanan kişinin PÖGS’nın hesabında hafta tatili de dahil edilecektir.

– Hafta tatiline hak kazanmamış olmasına rağmen   hafta tatili için de ücret ödenmiş ise, aynı şekilde hafta tatili PÖGS’na   dahil edilecektir.

– Hak kazanılmayan hafta tatili için ücret ödenmemiş   ise, puantaj kaydı düzenlenerek PÖGS’na dahil edilmeyecektir.