Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların Primlerinin Belirlenen Süreler Dışında Ödenmesi Konusunda İstisnalar Var mıdır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların Primlerinin Belirlenen Süreler Dışında Ödenmesi Konusunda İstisnalar Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 82- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN PRİMLERİNİN BELİRLENEN SÜRELER DIŞINDA ÖDENMESİ KONUSUNDA İSTİSNALAR SÖZ KONUSU MUDUR ?

CEVAP 82- Bu konuda getirilen istisnai ödeme süreleri aşağıda belirtilmiştir:

 -2822 sayılı Kanuna göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

-Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatlı bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, istirahat süresinin sona erdiği tarihi,

-4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının, sigortalıya tebliğinden sonra 10 iş günü içinde sigortalı işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ay veya dönemi,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında bulunanlardan hizmet akdi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin sigorta primlerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

-Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin sigorta primlerinin yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,

izleyen ayın sonuna kadar SGK’ya ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilmektedir.