Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) ve 4/c (Eski Emekli Sandığı) Sigortalıları İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresinde Verilmemesi Halinde Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

4/a (Eski SSK) ve 4/c (Eski Emekli Sandığı) Sigortalıları İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresinde Verilmemesi Halinde Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 70- 4/a (ESKİ SSK) VE 4/c (ESKİ EMEKLİ SANDIĞI) SİGORTALILARI İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE HANGİ MÜEYYİDELER UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 70- APHB’lerinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi, yani aylık prim hizmet belgelerinin süresinde SGK’ya gönderilmemesi durumunda; SGK’ca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler ya da SGK’ca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

-Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında,

-Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında,

-Ek belgenin SGK’ca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

-Belgenin mahkeme kararı, SGK’nın denetim elemanlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları SGK’ya bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin 2 katı tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.