Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Açıklama:  10 Şubat 2013 Tarihli ve 28555 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” ile bu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun malullük sigortası hükümleriyle getirilen hak ve yükümlülükler ile malullük işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere ve 5510 sayılı Kanunun Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri başlıklı 20, Malûl sayılma başlıklı 25, Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 26, Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 27, Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlıklı 34, Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 35, Kontrol muayenesi başlıklı 94 ve Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi başlıklı 95 inci maddesi hükümlerine dayanılarak çıkarılan bu Tebliğ 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine göre (4/1-a ve 4/1-b kapsamında) sigortalı olanlar ile bunların hak sahibi çocuklarının malullük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; aylık, gelir, hak sahibi, kurum sağlık kurulu, ödeme dönemi, sağlık hizmeti sunucusu kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 5 inci maddesinde Malul sayılma,

– 6 ncı maddesinde Yararlanma şartları,

– 7 nci maddesinde Sevk işlemleri,

– 8 inci maddesinde Sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi ve itirazlar,

– 9 uncu maddesinde Malullük aylığının başlangıcı,

– 10 uncu maddesinde Malullük aylığının  kesilmesi ve yeniden bağlanması,

– 11 inci maddesinde Kontrol muayene işlemleri,

– 12 nci maddesinde Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlar ile malullük aylığına hak kazananlar,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.