Anasayfa / Bilgi / 6728 Sayılı Torba Kanunla Gelen Önemli Değişiklik ve Düzenlemeler

6728 Sayılı Torba Kanunla Gelen Önemli Değişiklik ve Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak bazı maddeleri hariç yürürlüğe girdi.

75 maddeden oluşan söz konusu Torba Kanun ile birçok konuda önemli düzenlemeler yapıldı. Bu Torba Kanunda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler sadece 5510 sayılı Kanunun kapsadığından, bu yazıda da sadece SGK mevzuatıyla ilgili olarak yapılan düzenlemeler belirtilmiş olup, bu düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

1- Kanunun 16 ncı maddesiyle 193 Gelir Vergisi Kanununa 98/A maddesi eklenerek; Maliye’ye verilen Muhtasar Beyanname ile SGK’ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi adı altında birleştirildi. Uygulamanın ayrıntısı Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik tarafından hazırlanacak alt mevzuat (yönetmelik veya tebliğ) ile belirlenecek ve muhtemelen ilk başta tüm işyerlerini kapsamayacak, uygulama kademeli olarak yürürlüğe girecek. Dolayısıyla ilk başta uygulama kapsamına alınacak işyerleri hariç diğer işyerleri şu an olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim ve hizmet belgesi vermeye devam edecekler. Uygulamanın ayrıntısına daha önce Muhtasar İle Prim Belgesinin Birleştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısı Meclis’te başlıklı yazıda yer vermiştik.

2- Kanunun 46 ncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine eklenen cümlelerle muhasebe meslek mensuplarına da sorumluluk getirildi. Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklar.

3- Kanunun 47 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) ve (i) bendine eklenen ibareler uyarınca, aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeyen işverenler gibi muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde Maliye Bakanlığına vermeyen işverenler de 5 puanlık pirim indiriminden yararlanamayacaklar.

4- Kanunun 48 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, ayda 30 günden az çalışanlarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgesi ekinde verilmesi gereken belgeler ve yapılacak işlemler aynı şartlarla muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için de geçerli olacak.

5- 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi uyarınca, afet durumlarında Kuruma olan prim borçları bir yıla kadar ertelenebiliyordu. Kanunun 49 uncu maddesiyle söz konusu 91 inci madde tamamen değiştirildi. Buna göre; yangın, su baskım, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticarî veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenlerin, 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının ve primlerini kendi ödeyen sigortalıların (isteğe bağlı, tarım SSK, ek-5, ek-6 gibi); bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilecek.

Maddede yapılan bu değişiklikle kapsam genişledi, primlerini kendileri ödeyen sigortalılara da bu imkan verildi.

6- Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmemesi veya geç verilmesi halinde uygulanacak idari para cezaları 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesi birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenmişti. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmemesi veya geç verilmesi, çalışanlarının düşük ücretten bildirilmesi halinde uygulanacak idari para cezaları is söz konusu 102 nci maddeye eklenen (m) bendi ile düzenlendi.

Ayrıca söz konusu 102 nci maddeye eklenen (n) bendi uyarınca; muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için; aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak. (isvesosyalguvenlik.com)