Anasayfa / Bilgi / 7103 Sayılı Torba Kanun İle Gelen Yeni Teşvik ve Destekler

7103 Sayılı Torba Kanun İle Gelen Yeni Teşvik ve Destekler

Sponsorlu Bağlantılar

27 Mart 2018 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Torba Kanun ile istihdam desteği kapsamında işverenlere yeni teşvik ve destekler geldi. Bu teşvik ve destekler aşağıda belirtilmiştir.

I- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 19. Madde İle Getirilen Teşvik

• Bu teşvikten yararlanabilmek için;

– İşe alınan işçinin Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kayıtlı olması ve 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

– İşe alındığı aydan önceki üç ayda 4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında 10 günden fazla sigortalılığının bulunmaması ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmaması (işe alınanın isteğe bağlı sigortalı olması engel teşkil etmez),

– İşe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişileri işe alan özel sektör işverenleri, işe aldıkları bu kişilerle ilgili olarak 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında bu madde kapsamındaki teşviklerden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla teşvik 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacağından, işverenler 1 Ocak 2018 – 27 Mart 2018 tarihleri arasında işe almış oldukları işçilerinden dolayı da aynı şartlarla bu teşvikten yararlanabileceklerdir.

Daha önce tescil edilmemiş olup, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri, daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri; maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar (12 veya 18 ay) bu destekten yararlandırılacaklar.

Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

• Teşvikin kapsamına gelince;

– İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi ve işveren hisselerinin tamamı teşvik kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Yani bu kapsamdaki prim teşvikinin üst sınırı 2018 yılı sonuna kadar günlük 67,65 TL, 30 gün üzerinden bildirilen bir işçi için ise 2.029,40 TL olacak. Örneğin; 30 günlük çalışması karşılığı aylık brüt ücreti yani prime esas kazancı 7.000 TL olan bir sigortalı için işverenin toplam 2.625 TL prim ödemesi gerekir. Bunun 30 X 67,65 = 2.029,50 TL’si teşvik kapsamında fondan karşılanacak. İşveren sadece kalan 595,5 liranın primini ödeyecek. Eğer işverenin 30 gün üzerinden ödemesi gereken toplam sigorta primi 2.029,50 TL’nin altında ise bu durumda primin tamamı teşvik kapsamında fondan karşılanacak. Yani bu teşvik kapsamında, 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için işverenlerin ödeyecekleri

– İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise sadece prime esas kazanç alt sınırı (2018 yılı için 2.029,50 TL) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2018 yılı için aylık 761,06 TL) teşvik kapsamında Fondan karşılanacak. Bu işyerlerinde çalışan sigortalılardan, brüt ücretleri prime esas kazanç alt sınırından (brüt asgari ücretten) yüksek olanların ise artan kısma ait sigorta primlerini işverenleri kendileri ödeyecek.

– Yukarıda belirtilen prim teşviki yanında, o işçiyle ilgili olarak asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacak.

– İşverenler bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacak.

• Teşvikin süresi

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacak.

II- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 20. Madde İle Getirilen Teşvik

• Bu teşvikten yararlanabilmek için;

– İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve işverenin bu sektörle ilgili ustalık belgesi sahibi olması,

– İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

– İşe alınan işçinin Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kayıtlı olması, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması ve 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

– İşe alındığı aydan önceki üç ayda 4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında 10 günden fazla sigortalılığının bulunmaması ve 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmaması (işe alınanın isteğe bağlı sigortalı olması engel teşkil etmez),

– İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması (Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmaya engel teşkil etmez.)

– İşe alınan kişinin 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

gerekmektedir.

• Teşvikin kapsamı ve süresine gelince;

– Teşvik kapsamına giren sigortalının işe alındığı tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, teşvik kapsamındaki sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Fondan karşılanacak. Sigortalının brüt ücreti asgari ücretten yüksek ise artan kısmın primini işveren ödeyecek.

– Bu teşvik, bir işverenden – bir Devlet’ten şeklinde de telaffuz edilebilecek bir teşvik olup, sağlanacak desteklerden sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılacak ve 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılamayacak. Örneğin 2018/Ocak ayında işe alınmış bir işçi için 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına ilişkin olarak yararlanılabilecek.

– Destek kapsamındaki sigortalılar yukarıda belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar (30 gün üzerinden gösterilen işçi için (1.603,20 TL), ücret desteği olarak İŞKUR tarafından işverene ödenecek ve destek tutarı Fondan karşılanacak.

– Madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanabilecek. Bakanlar Kurulu bu sayıyı artırabilecek.

– Yukarıda belirtilen prim teşviki yanında; o işçiyle ilgili olarak brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan ve prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. Damga vergisinin de aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

– İşverenler, bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacak. Bu destekten yararlanılmayan aylarda da destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yani bu madde kapsamındaki teşvikten işverenler bir ay yararlanıp bir ay yararlanmayacak olduğundan, teşvikten yararlanılamayan aylar için o sigortalılarla ilgili olarak eğer şartlar tutuyorsa işverenler sadece 5 puan ve ilave 6 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek; diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak. (isvesosyalguvenlik.com)