Anasayfa / Dosyalar / Deniz İş Mevzuatı Dosyalar / 854 Sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

854 Sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

1-854/50. Madde:

• 5 inci madde gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmayan,

• 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen,

beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekiline 2.195 TL, daha fazla işçi (beş işçiden fazla) çalıştıranlara 4.393 TL idarî para cezası verilir.

• 13 üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 2.928 TL idarî para cezası verilir.

2-854/51. Madde:

• 20 nci madde gereğince gemiadamının kıdem tazminatını ödemeyen,

• 28 inci madde gereğince gemiadamının fazla çalışma ücretini ödemeyen,

• 29 uncu madde gereğince gemiadamının ücretini zamanında ve tam olarak ödemeyen,

• 33 üncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunluluğuna uymayan,

• 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödeyen,

İşveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, 1.463 TL’den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında idarî para cezası verilir.

• 21 inci ve 23 üncü maddeler gereğince gemiadamının iade zorunluluğuna uymayan,

• 26 ncı maddede gösterilen iş sürelerine uymayan,

İşveren veya işveren vekili hakkında 1.463 TL idarî para cezası verilir.

Yuıkarıdaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır.

• Gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemiadamı için 1.756 TL idari para cezası verilir.

• 20 nci madde birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.

3-854/52. Madde:

Kanunun 35 inci maddesinde bahsi geçen tüzükte esasa müteallik ve birinci derecede olarak gösterilmiş bulunan vasıf ve şartlara riayet etmeyen işveren veya işveren vekili hakkında 1.463 TL idarî para cezası,

İkinci derecede olarak gösterilen vasıf ve şartlara riayet etmeyen işveren veya işveren vekili hakkında 731 TL idarî para cezası verilir.

4-854/53. Madde:

• Gemiadamı ücretlerine 38 inci maddede gösterilen esaslar dışında ücret kesme cezası uygulayan,

• 39 uncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymayarak yapan,

• 40 ıncı madde gereğince gemi adamına yıllık ücretli izin vermeyen,

• 41 inci madde gereğince gemi adamına hafta tatili izni uygulamayan,

• 42 nci madde gereğince gemi adamına hafta tatili ücretini ödemeyen,

• 43 üncü madde gereğince gemi adamına genel tatil ücretini ödemeyen,

İşveren veya işveren vekili hakkında 731 TL idari para cezası verilir.

5-Para Cezalarının Uygulanması:

854 sayılı Kanunda yazılı idarî para cezaları geminin bağlama limanının bulunduğu yer Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce verilir.

Önemli Açıklama! Yukarıda belirtilen idari para cezası tutarları 2013 yılı için geçerli olup, söz konusu cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.(isvesosyalguvenlik.com)