Anasayfa / Soru - Cevap / Acil Durum Planı Nedir – Her İşyerinde Zorunlu mu ?

Acil Durum Planı Nedir – Her İşyerinde Zorunlu mu ?

Sponsorlu Bağlantılar

Acil durum planı; işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

Acil durum ise; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ifade etmekte olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci maddesi ile tüm işverenlere;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleme ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alma,

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapma ve acil durum planlarını hazırlama,

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırma ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlama,

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapma,

yükümlülüğü getirilmiştir.

Kanunun “Tahliye başlıklı” 12 maddesinde de ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda çalışanların tahliyesi için işverene yerine getirmesi gereken yükümlülükler belirtilmiştir.

Belirtilen konularla ilgili ayrıntılı düzenleme ise İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır. Yönetmelik Mevzuat bölümünde yer almaktadır.

Dolayısıyla, tehlike sınıfına yani işyerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıflardan hangisinde yer aldığına ve çalıştırdığı işçi sayısına bakılmaksızın, yukarıda belirtilen yükümlülükler tüm işyerlerini kapsamaktadır.

Yukarıda belirtilen maddelerle aslında işverenlere ve işyerlerine acil durumlara karşı hazır olma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre tüm işyerlerinde;

İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planı hazırlanacak,

Acil durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar yapılacak,

İlkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla da irtibat sağlanacak,

Ciddi ve yakın tehlike bulunan yerlere, sadece gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenlerin girmesi sağlanacak, bunların dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmeleri istenemeyecek,

Ciddi ve yakın tehlikenin önlemez hale gelmesi durumunda, çalışanlar işlerini derhal bırakarak tahliye edilecek.

6331 sayılı Kanunun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.120 TL / aykırılığın devam ettiği her ay için 1.120 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, işyerlerinde ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan herhangi bir kaza meydana gelmesi ve kaza olayının ya da kaza olayı sonucu ölüm veya yararlanmanın, işverenin yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde, işveren ve işyeri yetkilileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumlu olacaklardır.