Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

21 Temmuz 1953 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 28 Temmuz 1953 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanmış ve 1 Ocak 1954 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Çok eski bir kanun olması ve başta vergi alacakları olmak üzere çok sayıda kamu alacağının tahsiliyle ilgili geniş kapsamlı bir kanun olması nedeniyle yayımlandığı günden buyana çok sayıda değişiklik yapılmış, ek ve geçici maddeler eklenmiştir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları, aynı idarelerin sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetlerinin uygulanmasından doğan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaktadır. Aynı şekilde muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her türlü alacak hakkında da bu kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim, idari para cezası ve diğer alacakları, çalışma mevzuatına ilişkin çeşitli kanunlarda öngörülen idari para cezaları da bu Kanun kapsamına girmekte ve bu kanun hükümlerine göre tahsil işlemleri yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarıyla ilgili olarak, gecikme zammı oranı ve hesabı, tahsil zamanaşımı ve tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin konularında 6183 sayılı Kanun hükümleri değil 5510 sayılı Kanun hükümleri yani Kurumun kendi mevzuatı uygulanmaktadır. Bu üç istisna dışında Kurumun bütün alacaklarıyla ilgili olarak bu Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik de bulunmaktadır.

Bu Kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili takip, haciz, icra gibi bütün işlemler de bu Kanuna göre uygulanmaktadır.

Kanunda;

– Kamu alacağını tahsile yetkili tahsil daireleri,

– Borçlunun ölümü,

– Borca karşılık teminat isteme,

– Şahsi kefalet,

– İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk,

– Kamu alacaklarında öncelik hakkı,

– Kamu alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları,

– Kamu alacağını kesip ödemek zorunda olanlar,

– Limited şirketlerin kamuya olan borçları ve ortakların sorumlulukları,

– Kamu borcuna karşı kanuni temsilcilerin sorumluluğu,

– Ödeme zamanı, deme şekli, özel ödeme şekilleri,

– Kamu borcu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı,

– Borcun tecil ve taksitlendirilmesi,

– Tecil, taksitlendirme ve gecikme zammı,

– Kamu alacağının cebren tahsili,

– Ödeme emri ve mal bildirimi,

– İcra ve haciz,

– Tahakkuk ve tahsil zamanaşımı,

– Tabii afetler veya tahsil imkansızlığı sebebiyle borcun silinmesi,

– Kamu alacağından dolayı ilgililerin sorumlulukları,

gibi konularda düzenlemeler yer almaktadır.