Anasayfa / Bilgi / Asgari İşçilik Uygulamalarında Yapılan Önemli Değişiklikler

Asgari İşçilik Uygulamalarında Yapılan Önemli Değişiklikler

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari işçilik uygulaması, işyerlerinden işin yürütümü için bildirilmesi gereken işçi sayısı, prim gün sayısı veya işçilik miktarına yetecek miktarda bildirim yapılıp yapılmadığının hesaplanmasına dayalı bir SGK uygulamasıdır.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar Asgari İşçilik Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler başlıklı yazıda mevcut olup, özellikle 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği değişiklikleri ile özel bina inşaatı ve ihale konusu işlere ait asgari işçilik uygulamalarında aşağıda belirtilen önemli değişiklikler yapılmıştır.

1- Devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı belirtilen ihale konusu işlerde Müdürlüklerde yapılan ön değerlendirmelerde, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli değilse, ancak ihale konusu işte kimlerin çalıştığı ihale makamınca Kuruma da bildirilmişse, bu durumda araştırma (ön değerlendirme) işleminde sadece bu kişilerin kazançları Kuruma bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınacak ve hesaplama buna göre yapılacak.

2- Özel bina inşaatlarında, inşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğde kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı sınıfı veya grubu Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden ünitece belirlenerek işlem yapılıyordu. Artık bu gibi durumlarda Müdürlüklerde yapılacak ön değerlendirmede Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili Tebliğde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınacak, eğer işveren itiraz ederse denetim ve kontrolle görevli memurlarca tespit yapılacak.

3- Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmayacak, yani bunlar asgari işçilik uygulaması dışında tutulacak.

4- Daha önceki uygulamaya göre, eğer o inşaat veya ihale konusu işle ilgili olarak Kurumda hiç işyeri dosyası açılmamışsa veya açılmış olsa bile hiç işçilik bildirilmemişse (300 metrekare altı inşaatlar hariç), Müdürlük herhangi bir ön değerlendirme işlemi yapmadan doğrudan dosyayı müfettiş incelemesine gönderiyordu. Müfettiş incelemesi sırasında da asgari işçilik oranı Müdürlükteki gibi yüzde 25 eksik değil tam olarak alınıyor, ayrıca idari para cezası uygulanıyordu. Bu tür işyerleri için sarfınazar yaptırma imkanı da yoktu. (Bkz. Asgari İşçilikte Teftişten Sarfınazar (İncelemeden Vazgeçme) Nedir ?) Yeni düzenlemeye göre; hiç dosya tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç işçilik bildirilmemiş özel bina inşaatları ve ihale konusu işlerde de Müdürlükler ön değerlendirme işlemi yapacak, dosyayı doğrudan müfettiş incelemesine göndermeyecek, ancak bu tür işlerde bildirim yapılmış diğer işlerden farklı olarak asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiği değil tamamı alınacak. Eğer işveren çıkan borca itiraz ederse dosya müfettiş incelemesine gönderilecek.

5- Daha önceci düzenlemeye göre, ilgili Müdürlük tarafından hesaplanan eksik işçilik tutarı işverene bir yazı ile tebliğ ediliyor, işveren yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödeyeceğini ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasını talep etmeyeceğini belirten bir dilekçe verirse borç kesinleşiyordur. Eğer işveren borca itiraz ederse, faturalarının olduğunu belirtirse veya bir aylık sürede herhangi bir başvuruda bulunmazsa dosya müfettiş incelemesine gönderiliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise işveren sadece Müdürlüğe bir aylık süre içerisinde başvurur ve borca itiraz ederse veya faturalarının olduğunu belirtir inceleme talep ederse dosya müfettişlik incelemesine gönderilecek, bunun dışında bir ay içerisinde başvurmasa bile borç kesinleşecek, dosya müfettiş incelemesine gönderilmeyecek, işveren çıkan fark işçiliği ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle müfettiş incelemesi yaptıracak işverenlerin, müdürlüğün eksik işçilik prim borcuyla ilgili yazısını aldıktan sonra bir ay içerisinde ilgili Müdürlüğe dilekçe vermeleri büyük önem taşımaktadır.

6- 12 Ocak 2018 tarihinde Yönetmeliği 112 nci maddesine eklenen onuncu fıkra uyarınca da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen işlerde Müdürlükler asgari işçilik değerlendirmesi yapmayacak, yani bu işler asgari işçilik uygulaması dışında bırakıldı. Söz konusu madde kapsamına; savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken ya da devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri girmektedir. (isvesosyalguvenlik.com)