Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Asgari İşçilik Uygulaması Kapsamında SMMM ve YMM’ler Tarafından Rapor Düzenleme Sınırı

Asgari İşçilik Uygulaması Kapsamında SMMM ve YMM’ler Tarafından Rapor Düzenleme Sınırı

Sponsorlu Bağlantılar

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerlerinin işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi uygulaması ilk olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 130 uncu maddesine 4958 saylı Kanunun 49 uncu maddesiyle eklenen bir fıkra ile getirilmiştir. Ardından, 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmış, daha sonra da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1/10/2008 tarihinden itibaren ise 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin yerini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 ve 85 inci maddeleri, söz konusu SSK Yönetmeliğinin yerini ise SGK tarafından çıkarılarak 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik almıştır. Uygulama halen söz konusu 5510/59-85 inci maddeler ve 27/9/2008 tarihli Yönetmelik hükümlerine istinaden yürütülmektedir.

Öte yandan, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi ile ilgili olarak, gerek 506 sayılı Kanunda, gerekse 5510 sayılı Kanunda herhangi bir rapor düzenleme sınırı yer almamış olmakla beraber, 14/07/2004 tarihli SSK yönetmeliğinin “Rapor Düzenleme Sınırı” başlıklı 8 inci maddesinde; “Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir.” hükmü yer almış, bu hükme istinaden de SSK Yönetim Kurulu, 2004 yılında; “istihkak ve maliyet tutarı 5.000.000 TL’ye (eski parayla 5 trilyon) kadar olan işlerle ilgili raporların serbest muhasebeci mali müşavirlerce düzenlenmesi, yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek olan raporlarda ise sınır aranılmaması” yönünde karar vermiştir (5/8/2004 tarih ve 1566 sayılı karar).

Daha sonra, 27/9/2008 tarihinde SGK tarafından yayımlanan yönetmeliğin 9 uncu maddesinde de aynı şekilde; “Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir.” Hükmü yer almıştır. Bu hükme istinaden de SGK Yönetim Kurulu 2010 yılında, SSK Yönetim Kurulu tarafından 2004 yılında alınmış olan kararın “istihkak ve maliyet tutarı 7.500.000 TL’ve kadar olan işlerle ilgili raporların serbest muhasebeci mali müşavirlerce düzenlenmesi” şeklinde değiştirilerek uygulanmasına karar vermiştir (3/12/2010 tarihli ve 2010/282 sayılı karar).

Son olarak günümüzün ekonomik şartlarının değişmesi üzerine Kurum Yönetim Kurulu almış olduğu 05/01/2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararla, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafında ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 01/01/2017 tarihinden itibaren 7.500.000 TL’den, 10.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

SGK Yönetim Kurulunun en son kararı uyarınca; ihaleli işlerle özel bina inşaatlarında istihkak veya maliyet tutarı 1.000.000 TL’ye kadar olan işlerle ilgili raporlar serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) tarafından düzenlenebilecek, yeminli mali müşavirlerle (YMM) ilgili olarak ise herhangi bir sınır aranmayacaktır. (isvesosyalguvenlik.com)