Anasayfa / Bağkur / Bağ-Kur’luların Tarımsal Kesinti Oranı Arttı

Bağ-Kur’luların Tarımsal Kesinti Oranı Arttı

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin on ikinci fıkrasında, “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ilâ % 5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden de Tarım Bağ-Kur sigortalılarının primlerinin sattıkları ürün bedelinden tahsiline ilişkin işlemlerin ayrıntılarını belirleyen Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu konuya ilişkin olarak 2/7/2013 tarih ve 2013/27 sayılı Genelge yayımlamıştı.

Söz konusu Tebliğin “Kesinti Oranı” başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasında “ Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla % 2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar” hükmü mevcut iken yine aynı tebliğin geçici birinci maddesinde ise “ 5 inci maddede belirtilen kesinti oranı 1/1/2014 tarihine kadar % 1 olarak uygulanır.” hükmü yer aldığından, 2013 yılı için kesintiler yüzde 1 üzerinden yapılmıştı.

Ancak geçici maddede öngörülen süre dolduğundan, tarımsal kesinti işlemlerinde ürün alım tarihi (müstahsil makbuzunun tarihi) 1/1/2014 tarihi veya sonrasına ait olanlarda artık kesinti oranı %2 olarak uygulanacak.