Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışılığın (sigortasız işçi çalıştırmanın) önlenmesi için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü maddesi gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yönetmelik ve tebliğde belirtilen kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılmış, 6 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; 5510 sayılı Kanunun söz konusu 100 üncü maddesi ve 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki bankaları, döner sermayeli kuruluşları, gerçek ve tüzel kişileri, kamu kurumlarını, kamu idarelerini, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşları, diğer kuruluşlar ile sigortalı ve işverenleri kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; bankalar, diğer kuruluşlar, durum tespiti, elektronik ortam, e-sigorta, işyeri, işveren, işyeri sahibi, kamu idareleri, prime esas kazanç, sigorta primi, sigortalı, ünite itiraz komisyonu gibi kavramların tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Birinci kısım alınacak bilgi ve belgeler başlıklı ikinci bölümünde; bilgi ve belgelerle ilgili genel hükümler, bilgi ve belge istenmesinde kurumun yetkileri, bilgi ve belgelerin doğrudan – münferiden veya protokolle istenilmesi, bilgi ve belgelerin kuruma verilme/alınma usulü,

– İkinci kısım işyeri ve sigortalılara ilişkin işlemler başlıklı birinci bölümünde; işyerleri ve sigortalılar için re’sen yapılacak işlemler, işyerleri ve sigortalılara ilişkin işlemlerde ortak hükümler, bilgi ve belgelerin paylaşımı,

– Ortak hükümler başlıklı ikinci bölümünde; sigortalılık kontrolü, bilgilerin verilme/alınma periyodu, bilgi işlem sisteminde meydana gelebilecek arızalar, idari para cezası,

– Son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; alt düzenleyici işlemler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.