Anasayfa / Dosyalar / Basın İş Mevzuatı Dosyalar / Basın İş Kanununda İşyeri İle İlgili Bildirim

Basın İş Kanununda İşyeri İle İlgili Bildirim

Sponsorlu Bağlantılar

5953 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, Kanun kapsamına girecek mahiyetteki bir müesseseyi;

• İşletmekte olanların,

• Kuranların,

• Devir alanların,

• Kapatanların

• Bu tür bir müessesenin faaliyet konusunu kısmen veya tamamen değiştirenlerin,

• Kendisine intikal eden (mirasla geçen) böyle bir müesseseyi işletmeye devam eden veya kapatanların,

müessesenin unvan ve adresini, müessese sahibinin isim ve kimlik bilgileriyle adresini, yapılan işin nev’ini, burada çalışanların sayısını, bir intikal (mirasla geçme) söz konusu ise bunun şeklini ve tarihini; müesseseyi işletmeye başlama, kapatma, devir alma veya faaliyet konusunu değiştirme tarihinden itibaren bir ay içinde o iş yerinin kurulu bulunduğu mahal için İş Kanununun uygulanmasıyla görevli makama (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne) yazılı olarak bizzat veya taahhütlü mektupla bildirmeleri gerekmekteydi.

Ancak işverenler tarafından aynı işyeri veya aynı sigortalıyla ilgili olarak birden fazla kuruma ayrı ayrı belge verilmesi yükümlülüğü işverenin yükünü artırdığından, 18/2/2009 tarih – 5838 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek 1 inci madde eklenerek, 01.08.2009 tarihinden itibaren işverenler tarafından 5510 sayılı Kanunun 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği, dolayısıyla artık işverenlerin sadece 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı işe giriş bildirgesi, 9 uncu maddesi uyarınca işten ayrılış bildirgesi, 11 inci maddesi uyarınca da işyeri bildirgesi vermek zorunda olacakları hükme bağlandı. Bu nedenle işverenler 5953 sayılı Kanun üçüncü maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne (Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne) yapmaları gereken bildirimi artık yapmayacaklar.(isvesosyalguvenlik.com)