Anasayfa / Eski Haberler / Bazı SGK İdari Para Cezalarına İki Kez İndirim Uygulanacak

Bazı SGK İdari Para Cezalarına İki Kez İndirim Uygulanacak

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere (27/01/2012 tarihli haber), 26/1/2012 tarihli ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası;

“Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. ”

şeklinde değiştirilmişti.

Sadece işyeri bildirgesi için uygulanan idari para cezası indirimi, söz konusu ikinci fıkradaki değişiklikle 102 nci maddenin birinci fıkrasının işyeri bildirgesiyle ilgili (b) bendi yanında (a), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar için de getirilmişti. Ayrıca daha önce üçte iki oranında uygulanan idari para cezası miktarı, yapılan bu yeni düzenleme ile dörtte bir olarak uygulanacak, yani kapsama giren idari para cezası tutarında dörtte üç oranında indirim yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı Genel Yazıda, (a), (b), (g), (h) ve (j) bentleri kapsamına giren fiileri ve indirim oranlarını ayrıntılı olarak belirtti.

Genel Yazıda yer alan açıklamalara göre;

6270 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden söz konusu fıkra kapsamına, işverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra kendiliğinden verilen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin yanı sıra;

• Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın,

• Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

• Kamu idareleri ile bankalarca, sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

• Ticaret sicil memurluklarınca, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

• Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller girmektedir.

Diğer taraftan, anılan fıkrada öngörülen indirimden yararlanılabilmesi için cezaya konu olan bilgi ve belgelerin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının en geç tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Kapsama giren idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmeden ve yargı yoluna başvurulmadan ödenecek olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.” hükmü de dikkate alınarak, tebliğ edilen ceza tutarının yalnızca 1/4’ünün 3/4’ü tahsil edilecektir. Yani yeni düzenleme ile getirilen dörtte üç oranındaki indirim yapıldıktan sonra bulunacak miktara ayrıca dörtte bir (% 25) oranındaki peşin ödeme indirimi de eklenecek.

Diğer taraftan, 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sonuna 5335 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile eklenen fıkra uyarınca, idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde bir Türk Lirası’nın (1.00 TL) altında kalan tutarların dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden, her bir fiil bazında yapılan hesaplama sonucunda uygulanacak idari para cezalarının, varsa Kuruş kısmı atılarak tebliğ ve tahsil edilecek.

Konuyla ilgili olarak bilgisayar programlarında gerekli değişiklikler yapılana kadar, kapsama giren idari para cezaları yukarıda belirtildiği şekilde manuel olarak hesaplanarak tahsil edilecek.

Söz konusu Genel Yazıda ayrıca konuya ilişkin olarak örnek açıklamalara da yer verilmiştir. Bahse konu Genel Yazıya, http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genel Yazılar bölümünden ulaşabilirsiniz.