Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / Beş Puanlık Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları

Beş Puanlık Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

Gelir vergisi mükellefi olup, vergisini düzenli ödeyenlere; 6824 sayılı Torba Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 5 puanlık vergi indiriminden yararlanma imkanı getirildi. Uygulama 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Vergi İndiriminden Yararlanacak Mükellefler

– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

– Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere, kurumlar vergisi mükellefleri,

getirilen vergi indiriminden yararlanabilecek.

Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları

1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler, her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu maddede belirtilen şartların ihlali sayılmayacak.

2- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak indirimden yararlanacaklar hakkında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu maddedeki şart ihlal edilmiş sayılmaz.

3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

Uygulanacak Vergi İndiriminin Miktarı

İndirim kapsamında, şartları taşıyan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Ancak hesaplanan indirim tutarı hiçbir şekilde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu yüzde 5’lik indirim oranını ve uygulanacak en yüksek indirim tutarını iki katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

İndirim Hakkının Kaybedilmesi veya İndirim Nedeniyle Ödenmeyen Verginin Sonradan Mükelleften Alınması

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Kaçakçılık Suçları ve Cezaları başlıklı 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, indirimden yararlanamazlar.

Madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. (isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu