Anasayfa / Bilgi / Bildirimi Yapılan Olay İş Kazası Sayılmazsa Sonucu Ağır Olabilir

Bildirimi Yapılan Olay İş Kazası Sayılmazsa Sonucu Ağır Olabilir

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek 5510 sayılı Kanun, gerekse 6331 sayılı Kanun uyarınca, sigortalısı iş kazası geçiren işverenin kazadan sonraki üç iş günü içinde İş Kazası Bildirim Formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapması gerekmektedir.

Bu bildirim (Bkz. İş Kazası Bildiriminin Esasları Nelerdir ?), Kurumun olaydan haberdar olması ve olayın gerçekten iş kazası kapsamına girip girmediğinin tespiti ile işçi, işveren, üçüncü kişilerin sorumluluklarının olup olmadığını tespit için inceleme – soruşturma yapması açısından gereklidir. Ayrıca işverence yapılan iş kazası bildirimi sadece bir iddia ve ihbardan ibaret olup, olayın gerçekten iş kazası sayılıp sayılmayacağına, ilgili komisyonun değerlendirmesi veya müfettişler tarafından yapılacak inceleme / soruşturma sonucuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu karar vermektedir.

Bu bildirimi süresinde yapmayan işverene ise idari para cezası uygulandığı gibi (Bkz. İş Kazasını Süresinde Bildirmeme Cezasını Artık SGK Uyguluyor başlıklı yazı.), ayrıca 5510 sayılı Kanunun 23/2. maddesinde, iş kazasının süresinde işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla işverenin iş kazasını süresinde bildirmesi büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde meydana gelen kaza olaylarının iş kazası olarak bildirilmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü SGK artık işyerinde meydana gelen kalp krizi, beyin kanaması gibi olayları dahi iş kazası saymakta yani işyerinde sigortalıların maruz kaldığı tüm kazalar iş kazası olarak sayılmaktadır. (Bkz. Kalp Krizi ve Beyin Kanaması Olayları da SGK’ya Bildirilecek) Kurum özellikle en son 29/09/2016 tarihinde çıkarmış olduğu 2016-21 sayılı ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu genelgede bunu açıkça belirtmiştir.

Buna karşılık, kaza olayı işyeri dışında meydana geldiyse durum değişmektedir. Çünkü çalışanların işyeri dışında maruz kaldıkları kazaların sadece bazıları iş kazası sayılmaktadır. (Bkz. İş Kazası Sayılan Hal ve Durumlar.)

Bu nedenle işyeri dışında meydana gelen ve işverence iş kazası olarak bildirilen bir kaza olayının, 5510/13 üncü maddesi yani iş kazası kapsamına girmemesi nedeniyle Kurum tarafından iş kazası sayılmaması halinde bunun ciddi sonuçları doğabilmektedir. Çünkü 5510 sayılı Kanunun 13/4. maddesinde;  yapılacak soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığının anlaşılması halinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemelerin, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, “Yersiz ödemelerin geri alınması” başlıklı 96 ncı maddesi hükmüne göre tahsil edileceği belirtilmiştir.

Geri alınacak yersiz ödemeler ne olabilir ?

İş kazasının en önemli özelliği, kaza geçiren kişinin tedavisinin sağlanması, istirahatli (raporlu) olduğu süreler için kendisine geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenmesi, meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 10 veya fazla olması halinde kendisine sürekli iş göremezlik ödeneği ödenmesi için herhangi bir prim gün sayısının aranmamasıdır. Kişi ilk defa işe girdiği gün iş kazası geçirmiş olsa bile bu yardımlar aynen yapılmaktadır.

İş kazası sayılmayan kaza olayı ise hastalık kapsamına girmekte olup, hastalık sigortasından sürekli iş göremezlik geliri bağlanması söz konusu olmadığı gibi, sigortalının tedavi giderlerinin karşılanması için geriye dönük bir yıl içerisinde en az 30 prim günü (Bkz. Sigortası Yeni Başlayan / İşe Yeni Giren Kişi Ne Zaman Sağlık Yardımı Almaya Hak Kazanır ?), rapor parası ödenebilmesi için de geriye dönük bir yıl içerisinde en az 90 prim günü bulunması gerekmektedir. (Bkz. Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Kimlere Verilir – Şartları Nelerdir?).

Dolayısıyla iş kazası olarak bildirilen olayın iş kazası sayılmadığı için hastalık kapsamına girmesi halinde;

– Sigortalının geriye dönük bir yıl içinde en az 30 prim günü yoksa bu olay nedeniyle Kurumca ödenen tedavi ve ilaç giderleri,

– Sigortalının geriye dönük bir yıl içinde en az 90 prim günü yoksa bu olay nedeniyle Kurumca ödenen rapor paraları,

yersiz ödeme kapsamına girer.

– Ayrıca iş kazası olarak bildirilen olay nedeniyle sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri veya hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmışsa hastalık sigortasında sürekli iş göremezlik geliri olmadığından, Kurumca yapılmış olan bu ödemeler de yersiz ödeme kapsamına girer.

– Yapılan yersiz ödemeler ise 5510/96. madde uyarınca gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.

– Bu arada ödenmekte olan rapor parası, sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm geliri ödemesi de durdurulur.

İş kazası konusunda ayrıntılı bilgi, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar – Tarafların Sorumluluk Halleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler-Önemli Süreçler başlıklı yazılarda yer almamaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)