Anasayfa / Eski Haberler / Birçok İdari Para Cezası 2013 Yılında Yüzde 7,8 Oranında Artacak

Birçok İdari Para Cezası 2013 Yılında Yüzde 7,8 Oranında Artacak

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere kanunlarda belirtilen idari para cezası tutarları, enflasyon nedeniyle zamanla parasal değerlerini kaybettiğinden, birçok kanunda belirtilen idari para cezası tutarlarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı hükmü yer almaktadır.

İdari para cezalarıyla ilgili genel hükümleri düzenleyen 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında da aynı şekilde;

“İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında ise “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığı tarafından % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve buna ilişkin 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda öngörülen idari para cezaları 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren % 7,80 artırılarak uygulanacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen idari para cezaları ise 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık brüt asgari ücrete göre hesaplandığından, bu idari para cezaları yeniden değerleme oranından etkilenmeyecektir. Dolayısıyla bu Kanunda öngörülen idari para cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında 2013 yılı için belirlenecek olan yeni asgari ücret oranında artırılacaktır.