Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Borçlar İçin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

Borçlar İçin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

Sponsorlu Bağlantılar

Başta 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim ve idari para cezası borçları olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarla ilgili olarak zaman zaman özel kanunlarla getirilen tecil (erteleme) ve taksitlendirme imkanları dışında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında da borçların tecil ve taksitlendirilmesi imkanı bulunmaktadır.

Kanunun 48 inci maddesinde amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu maddeye istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar da şartlar tutuyorsa 36 aya kadar ertelenebilmekte veya taksitlendirilmektedir. Bu konudaki karar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama Prim ve İdari Para Cezası Borçlarına Erteleme veya Taksitlendirme Yapılır mı başlıklı yazıda yer almaktadır.

Tecil ve taksitlendirme başvurusu aşağıda linki yer alan Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu ile yapılır.

Ayrıca işverenin mali durumunu belgeleyen Mali Durum Bildirim Formu / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirce düzenlenen mali durum raporu/ Bilanço ile teminatın değer tespitine ait raporun, form ekinde verilmesi gerekmektedir. Mali Durum Bildirim Formu ile Mali Durum Bildirim Formu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapora aşağıda verilen linklerden ulaşılabilir.

Mali durum tespitine ilişkin formda belirtilen bilgilerin işyeri kayıt ve belgeleri ile uyumlu olup olmadığı konusunda gerektiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri ve müfettişleri tarafından işyeriyle ilgili inceleme yapılabilir. Bu konuda Mali Durum Bildirim Formu ile Mali Durum Bildirim Formunu imzalayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirin de sorumluluğu vardır.

Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

Mali Durum Bildirim Formu

Mali Durum Bildirim Formu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapor