Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, 5510 sayılı Kanunun “Yönetmelikler” başlıklı 107 nci maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılmış, 11 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi ile bu Yönetmelikte yer alan yer alan; çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti ile ilgili tüm hükümler 01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin kapsamı 2 nci maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; arıza/hastalık listesi, balthazard formülü, cetveller, hak sahibi, iş kazası, kontrol muayenesi, kurum sağlık kurulu, meslek hastalığı, sağlık kurulu raporu, sigortalı, tam teşekküllü hastane, yükümlülük süresi, vazife ve harp malullüğü kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar başlıklı ikinci bölümünde; sağlık hizmeti sunucuları, sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi, iş kazası ile meslek hastalığı sonucu düzenlenecek istirahat raporları, raporların bağlayıcılığı, usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar, yeni/ek rapor düzenlenmesi,

– Kontrol muayeneleri başlıklı üçüncü bölümünde; kontrol muayenesi ve değerlendirme,

– Malul sayılmaya ilişkin usul ve esaslar dördüncü bölümünde; kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti, kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti, sigortalıların hak sahibi veya geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının çalışma gücü kaybı tespiti, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri, yaşlılık sigortası kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücü kaybı oranlarının  tespiti,

– Meslekte kazanma gücü azalma oranı tespitine ilişkin usul ve esaslar başlıklı beşinci bölümünde; meslek hastalığı, meslek hastalıkları listesi, meslekî bulaşıcı hastalıklar, pnömokonyoz meslek hastalığı, sigortalının mesleği, iş kazası ile meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespitinde kullanılan cetveller, meslekte kazanma gücü azalma oranının hesaplanması, balthazard formülünün uygulanması,

– Erken yaşlanma başlıklı altıncı bölümünde; erken yaşlanma hâli,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı yedinci bölümünde; yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki talepler, meslek hastalığı raporu düzenlemeye yetkili sağlık hizmet sunucuları,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.