Anasayfa / Eski Haberler / Danıştay’da Hangi Davaya Hangi Dairenin Bakacağı Yeniden Belirlendi – 26.12.2012

Danıştay’da Hangi Davaya Hangi Dairenin Bakacağı Yeniden Belirlendi – 26.12.2012

Sponsorlu Bağlantılar

2575 sayılı Danıştay Kanununun 27 nci maddesi gereğince, dava daireleri arasındaki işbölümü Danıştay Genel Kurulu tarafından 21/12/2012 tarihinde aşağıdaki gibi belirlenerek, buna ilişkin karar 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İş Bölümü Kararında yer alan ortak hükümler uyarınca;

– Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapacak,

– İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda görevli ve yetkili mahkeme tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılacak,

– Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda görevli ve yetkili mahkeme tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılacak,

– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenecek,

– Daha önce başka dairede görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle 31 Ocak 2013 tarihine kadar ilgili daireye devredilecek. Karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi talepleri de dahil, işbölümü kararı sonrası Danıştay’a gelecek olanlar ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyaları da bu kararla belirlenen dairece sonuçlandırılacak,

– Karar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak.

Kararda ayrıca, dairelerin iş bölümü ayrıntılı olarak belirlendi. Kararın yer aldığı 6 Aralık 2012 tarihli Resmî Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/adresinden ulaşabilirsiniz.