Anasayfa / Bilgi / Dava Açmadan Önce SGK’ya Başvuru Şartına Yeni İstisna Geldi

Dava Açmadan Önce SGK’ya Başvuru Şartına Yeni İstisna Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işlem ve uygulamalarına karşı hangi mahkemede dava açılacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilmiştir.

Söz konusu Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarına karşı idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bunun dışında 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarda iş mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Öte yandan; 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açılacak davalarla ilgili olarak 6552 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle bazı hükümler eklenmişti. Söz konusu hükümler uyarınca;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı dava açılabilmesi için dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi ve Kurum tarafından taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Dava öncesi Kuruma yapılacak müracaata Kurumun 60 gün içerisinde cevap vermemesi halinde talep reddedilmiş sayılır ve dava açma hakkı doğar.

Hizmet akdine tabi çalışmalara ait zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti yani hizmet tespit davaları ise istisna olup, bu nedenle açılacak davalarda dava açmadan önce Kuruma başvurmuş olma şartı aranmaz. Doğrudan İş Mahkemesinde dava açılabilir. Ancak bu davanın da Kuruma re’sen ihbar edilmesi gerekir. İhbar üzerine Kurum davalı (hakkında dava açılan) yanında davaya feri müdahil olarak katılır.

Yukarıdaki belirtildiği şekilde önce Kuruma başvuru yapılması gerektiği halde başvuru yapılmadan doğrudan açılan davaları mahkemeler dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddetmektedir.

Düzenleme ve uygulama bu şekilde olmakla beraber, hizmet tespit davalarıyla ilgili istisnanın yanında Yargıtay da bu uygulamaya yenir bir istisna getirdi. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi bir kararında (Esas No. 2015/11024, Karar No. 2015/15994, Tarihi: 08.09.2015); 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereğince takip edilen davalarda bu kanuna özgü süreler ve görevli mahkemeler bulunduğu için 6183 sayılı Kanundan kaynaklanan davalarda Kurum’a başvuru şartı olmadığını, 6183 sayılı Kanunda belirtilen hak düşürücü süreye riayet edilmek suretiyle davanın açılması gerektiğini belirtti.

Yagıtay’ın söz konusu kararına konu olayda; Davacı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen ödeme emirlerinin iptali ve icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi için mahkemeye dava açmış, ancak mahkeme dava açılmadan önce 6552 sayılı Kanun’un 64. Maddesi gereğince davalı Kurum’a müracaat olmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 21. Daire ise kararında; davanın yasal dayanağını oluşturan ödeme emrine itirazın 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde düzenlendiğini, 6183 sayılı Kanundan kaynaklanan davalarda da Kuruma başvuru şartı olmadığını,

hak düşürücü süreye riayet edilmek suretiyle davanın açılabileceğini belirtti.

Dolayısıyla Yargıtay’ın bu kararından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen ödeme emrinin iptaliyle ilgili olarak açılacak davalarda mahkemeler önceden Kuruma müracaat etmiş olma şartını aramayacak. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları da amme alacağı niteliğinde ve 6183 sayılı Kanuna tabi. (isvesosyalguvenlik.com)