Anasayfa / Dosyalar / Deniz İş Mevzuatı Dosyalar / Deniz İş Kanununda Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma

Deniz İş Kanununda Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma

Sponsorlu Bağlantılar

1-Normal Çalışma Süresi:

Deniz İş Kanununa tabi çalışanlar için genel bakımdan iş süresi, günde 8 ve haftada 48 saattir. Bu süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanır.

İş süresi, gemiadamının işbaşında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir.

İşveren veya işveren vekili, gemiadamlarının vardiyalarını, yemek ve dinlenme zamanlarını bir çizelge ile belirtmek ve bu çizelgeyi gemiadamlarının görebilecekleri bir yere asmak zorundadır.

2-Normal Çalışma Süresine Tabi Olmayanlar:

Aşağıdaki işleri görenler Deniz İş Kanununun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi değildirler. Bunlar;

a-Birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde birinci kaptan veya Deniz İş Kanununun 2 inci maddesinin (C) fıkrasında yazılı olduğu şekilde kendisine vekalet eden kimse (kılavuz kaptanlar dahil),

b-Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist,

c-Doktor ve sağlık memurları,

d-Hemşire ve hastabakıcılar,

e-Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemiadamları,

f-Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar.

3-Fazla Saatlerle Çalışma:

Deniz İş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle yapılan çalışmalar, fazla saatlerde çalışma sayılır.

Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan az olamaz.

Aşağıda yazılı haller fazla saatlerle çalışma sayılmaz.

a-Geminin, gemideki şahısların veya gemi yükünün selameti için kaptanın yapılmasını zaruri gördüğü işler,

b-Gümrük, karantina vesair sıhhi formaliteler dolayısiyle yerine getirilmesinde zorunluluk bulunan ilave işler,

c-Gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terketme, denizde çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri.

Fazla saatlerle çalışmaları belgelemek üzere işveren veya işveren vekili noterden tasdikli ayrı bir defter tutmak zorundadır. Bu defterde gemiadamına uygulanan zam nispetleriyle fazla çalışmanın yapıldığı gün ve o güne düşen miktarı ve gemiadamının hak ettiği fazla çalışma ücreti gösterilir. Fazla saatlerle çalışma ücretlerinin asıl ücretler için hizmet akdinde gösterilmiş bulunan zaman, yer ve devrelerde, işveren veya işveren vekili tarafından gemiadamlarına tam olarak ödenmesi zorunludur.(isvesosyalguvenlik.com)