Anasayfa / Dosyalar / Deniz İş Mevzuatı Dosyalar / Deniz İş Kanunundaki Bazı İşveren Yükümlülükleri

Deniz İş Kanunundaki Bazı İşveren Yükümlülükleri

Sponsorlu Bağlantılar

1-Çalışma ve Kimlik Karnesi Verme:

İşveren veya işveren vekili işe aldığı her gemiadamına en geç 15 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır. Deneme süresine tabi tutulan gemiadamları için bu onbeş günlük süre deneme süresinin bitiminden sonra başlar. Bu karne, ancak Türkiye İş Kurumu tarafından tek tip olarak ve parası karşılığında işverenlere verilir. Bu yükümlülük 6552 sayılı Kanunun 144 üncü maddesiyle 11 Eylül 2014 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.

2-Çalışma Belgesi Verme:

İşinden ayrılan gemiadamına, işveren veya işveren vekili tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Bu belgeye gemiadamı isterse, kendisinin durumu ve davranışlarıyla, çalışmasının ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. İşveren veya işveren vekilinin belgedeki imzası, gemiadamı dilerse bağlama limanındaki liman reisliği tarafından onaylanır.

İşveren veya işveren vekili, gemiadamının istediği belgeyi vermemekte direnir veya belgeye gemiadamı için doğru olmayan yazılar yazarsa, gemiadamının ya da yeni işine girdiği işverenin isteği üzerine, bağlama limanındaki liman reisliğince yapılacak inceleme sonucunu gösteren bir belge gemiadamına veya yeni işverene verilir. Liman reisliği tarafından yapılacak inceleme bir haftada bitirilir.

Belgenin vaktinde verilmemesi veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören gemiadamı ya da gemiadamını işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

3-Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma:

Deniz İş Kanunu kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve bununla ilgili yönetmeliğin bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre sakat ve eski hükümlü gemiadamı çalıştırmak zorundadır.

4-İaşe ve İkamet Yeri Sağlama:

a-İaşe Sağlama:

Deniz İş Kanununa tabi gemilerde iaşe servisi kurulması zorunludur. Gemiadamlarına, hizmete başladığı günden hizmetten çıkış anına kadar gemide işveren tarafından bedelsiz iaşe sağlanır. İaşenin zorunlu sebeplerle uygulanamaması halinde işveren veya vekilince başkaca münasip bir iaşe imkanı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır.

Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, şat ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden ödemek suretiyle yerine getirir.

b-İkamet Yeri Sağlama:

Gemiadamlarına işe giriş gününden başlayarak işten çıkış gününe kadar rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına ait olmak üzere gemi içinde ikamet yerleri bedelsiz olarak sağlanır.

Herhangi bir zorunlu sebep yüzünden gemiadamlarının gemide ikametine imkan olmazsa işveren veya işveren vekili tarafından başka bir ikamet imkanı sağlanır.

c-Yönetmelik:

Deniz İş Kanununa tabi gemilerde, gemiadamlarına tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbi alet ve malzeme, revirlerde bulunması gereken şartlar ve gemiadamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri, bu şart ve niteliklerinden hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin ve birinci derecede ve hangilerinin ikinci derecede sayılacakları, iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulların görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanarak 20.12.1989 tarih – 20378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Adamlarının İkamet Yerleri Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik’te belirtilmiştir.

Gemiadamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda belirtilen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın bedelini veya iaşenin hiç verilmemesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren vekilinden isteyebilir. Ancak gemiadamının, tazminde esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki aksamanın meydana geldiği günde durumu işveren veya işveren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır.(isvesosyalguvenlik.com)