Anasayfa / Dosyalar / Deniz İş Mevzuatı Dosyalar / Deniz İş Kanununun Kapsamı

Deniz İş Kanununun Kapsamı

Sponsorlu Bağlantılar

854 sayılı Deniz İş Kanunu; denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan, yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu ya da işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde de aynı hüküm uygulanır.

Deniz İş Kanununun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır.

Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerini yukarıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan gemilerle gemiadamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya tamamen teşmile yetkilidir.

Yukarıda belirtilen gemilerin 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulanmasını durduramaz.

Deniz İş Kanunu hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması gereken takip, denetim ve teftişler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Bu konuda İş Kanununun iş hayatının denetim ve teftişine ilişkin hükümleri ve aynı Kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri uygulanır.www.isvesosyalguvenlik.com