Anasayfa / Eski Haberler / Devamlı İşyeriyle Yapılan İhale Konusu İşlerle İlgili İlişiksizlik Belgesi Verilmesinde Kolaylık Getirildi

Devamlı İşyeriyle Yapılan İhale Konusu İşlerle İlgili İlişiksizlik Belgesi Verilmesinde Kolaylık Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği ve Dosyalar/Sosyal Güvenlik Mevzuatı/Asgari İşçilik Uygulaması bölümünde de belirtildiği üzere ihale konusu işler ile özel nitelikli bina inşaatları asgari işçilik uygulaması kapsamına girmektedir. Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumunda ayrı işyeri dosyası açtırılmaksızın devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak, işin bitiminden sonra söz konusu işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılıp yapılmadığı, yapılıp yapılamayacağı konusunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından hiçbir araştırma, değerlendirme yapılmadan direkt Kurum müfettişleri tarafından inceleme yapılmakta, inceleme sonucunda işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı/yapılabileceği kanaatine varılırsa ardından Kurumca ilişiksizlik belgesi verilmekte, eğer müfettiş tarafından işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılmadığı/yapılamayacağı kanaatine varılırsa eksik işçilik nedeniyle ek tahakkuk yapılmakta, bazen de ayrı işyeri dosyası tescil ettirilerek Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarınca tahakkuk yapılmakta, ayrıca gerekli idari para cezaları uygulanmakta, tahakkuk edilen prim ve idari para cezası tutarları işverence Kuruma ödendikten sonra ilişiksizlik belgesi verilmekteydi. Benzer şekilde, piyasadan hazır halde alınıp satılan mallara ilişkin ihale konusu işlerde de işçi/sigortalı çalıştırılmadan yapılıp yapılamayacağı konusunda bazen müfettiş incelemesi istenerek sonucuna göre ilişiksizlik belgesi verilmekteydi.

Ancak bu tür uygulamalar ilişiksizlik belgesi alınması hususunda gecikmelere ve işverenlerin yakınmalarına sebebiyet verdiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından önce Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı, daha sonra da 25/06/2010 tarihinde 2010/76 sayılı Genelge yayınlandı ve bazı kolaylaştırıcı, süreci hızlandırıcı uygulamalar getirildi.

Buna göre; devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı belirtilen ihale konusu işlerde Genelgede belirtilen usul ve esaslar, kıstaslar doğrultusunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılacak, söz konusu işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığının anlaşılması halinde ihale konusu işin yapıldığı süre içinde söz konusu işyerinden Kuruma borcun da bulunmaması kaydıyla müfettiş incelemesine gerek kalmaksızın işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir. Aynı şekilde Piyasadan hazır halde alınıp satılan mallar (işe özel olarak üretilmeyip piyasada standart olarak seri imalatı yapılan, ayrıca projelendirilmemiş, işe göre şekillendirilmemiş ve İdare için özel olarak imal edilmemiş mallar) için de ihale konusu işin yapıldığı süre içinde söz konusu işyerinden Kuruma borcun da bulunmaması kaydıyla müfettiş incelemesine gerek kalmaksızın işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı tespit edilemezse bu taktirde müfettiş incelemesine verilecek, müfettiş incelemesinin sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Doğrudan temin usulü ile yapılan işler için ise ilişiksizlik belgesi aranmayacaktır.

Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığı belirtilen ihale konusu işlerden dolayı talep edilen ilişiksizlik belgelerine ilişkin işlemler;

1-Kurumca denetim veya yazışma gerektirmeyen hallerde, talebin Kurum kayıtlarına intikalinden itibaren en geç 10 gün,

2-İl müdürlüğü denetim elemanlarınca denetim yapılmasını gerektiren hallerde;

2.1-İşverenden defter ve belgelerin istenmesi durumunda anılan defter ve belgelerin kontrol memuruna ibraz süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay,

2.2-Herhangi bir yazışma gerektirmeyen hallerde en geç bir ay,

3-Kurum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca inceleme yapılmasını gerektiren durumlarda, defter ve belgelerin müfettişe ibraz süresinin bitiminden itibaren üç ay,

içinde sonuçlandırılacaktır.(www.isvesosyalguvenlik.com)