Anasayfa / Bilgi / Dilekçenizi Almayan Memurun Aslında Suç İşlediğini Biliyor muydunuz ?

Dilekçenizi Almayan Memurun Aslında Suç İşlediğini Biliyor muydunuz ?

Sponsorlu Bağlantılar

Dilekçe hakkı aslında tüm bütün Türk vatandaşlarının en önemli haklarından biridir. Çünkü Anayasada bile düzenlenmiştir.

Hatta bu hak çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’de  Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu kurulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsmanlık) kurulmuş, Bilgi Edinme Hakkı getirilmiş, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hizmete girmiştir.

İşverenlerin ve çalışanların faydalanabileceği örnek dilekçeler SGK Başvuru Form ve Dilekçeleri bölümünde yer almaktadır.

Anayasamızın “VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinde;

– Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

– Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

– Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine (ombudsmana) başvurma hakkına sahiptir.

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

şeklinde hükümler yer almaktadır.

Ayrıca bununla da yetinilmemiş, 10 Kasım 1984 tarihli Resmi Gazete’de de 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup halen yürürlüktedir.

Bu Kanunda da Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimi düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun uyarıca;

– Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen  veya  gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir (Dilekçede bulunması zorunlu şartlar başlıklı 4. Madde).

– Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. ( Gönderilen makamda hata başlıklı 5. Madde)

– Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden sadece;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,

incelenemezler. (İncelenemeyecek dilekçeler başlıklı 6. Madde)

– Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. (Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi başlıklı 7. Madde)

Son olarak dilekçe hakkının kullanımıyla ilgili 23 Ocak 2004 tarihinde 2004/12 sayılı ve 19 Ocak 2006 tarihinde 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgeleri yayımlanmıştır. Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması konulu 2014/12 sayılı Genelgede vatandaşların sahip oldukları haklar ve ilgili kurum ve kuruluşların, idari makamların uyacakları kurallar ayrıntılı olarak belirtilmiş, 2006/3 sayılı Genelgede de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile insan hakları ihlallerine ilişkin müracaatların da bu bürolara bizzat ya da Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) – Doğrudan Başbakanlık numarası veya Başbakanlık web sayfası aracılığı ile yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu kadar anayasal, yasal ve idari düzenlemeye rağmen özellikle vatandaşlar bu konudaki haklarını tam olarak bilmediklerinden, zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarına, idari makamlara verilen dilekçeler işleme alınmamaktadır. Verilen dilekçenin işleme alınması ayrı, dilekçe de yer alan talebin kabul edilmesi ise ayrı bir konudur. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, her kamu görevlisi verilen dilekçeyi almak zorundadır. Dilekçede yer alan talepler eğer mevzuata uygun değilse kabul edilmeyebilir, bu durum da yine dilekçe sahibine yazılı olarak bildirilir.

Nitekim T.C. Yargıtay 5. Ceza Dairesi bir kararında; belediye başkanının talimatı doğrultusunda verilen dilekçeyi almayan memurun suç işlediğine, TCK’nın 121/1. maddesinde ”kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi” şeklinde tanımlanan dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçunu oluşturduğuna karar vermiş, yerel mahkemenin ilgili memur hakkında verdiği beraat kararını bozmuştur. (Esas No:2013/7283, Karar No:2015/11885, Karar Tarihi: 26/05/2015); (Karar memurlar.net’te yayımlanmıştır.)

Sonuç olarak hangi tür dilekçelerin incelenmeyeceği yukarıda belirtilmiş olup (İncelenemeyecek dilekçeler başlıklı 6. Madde), bunun dışında hangi mevki ve makam olursa olsun verilen dilekçeyi almak zorundadır. Aksi halde suç işlemiş olur. Bu konudaki şikayetler Başbakanlık BİMER veya TBMM Dilekçe Komisyonuna iletilebilir. (isvesosyalguvenlik.com)