Anasayfa / Bilgi / Eksik Gün Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

Eksik Gün Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 86 ncı ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesi uyarınca ayda 30 günden az çalışan, dolayısıyla aylık prim ve hizmet belgesinde gün sayısı 30’dan günden az gösterilen veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak, istisnai işyerleri hariç eksik bildirim sebebinin belgelenmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinde; ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi gerektiği, Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şartın aranmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıntılı düzenleme ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102 nci maddesinde ve İşveren Uygulama Tebliğinde yapılmıştır. Yönetmelik 102 nci madde uyarınca; (14) numaralı fıkrada belirtilen istisnai işyerleri hariç, adına eksik bildirimde bulunan sigortalılarla ilgili olarak, Yönetmelik ek 10’da yer alan eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formunun Kuruma verilmesi gerekmektedir. (14) numaralı fıkrada belirtilen istisnai işyerleri dışında ayrıca, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olup dolayısıyla bu işyerleri için eksik gün bildirim formunun verilmesine gerek yoktur.

Aylık prim ve hizmet belgeleri e-bildirge üzerinden verildiğinden, eksik gün bildirimine ilişkin formun ve eki belgelerin, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Müdürlüğe elden verilmesi veya aynı süre içinde Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Eksik gün bildirim formu ekinde verilmesi gereken belgeler ise aynı maddenin (12) numaralı fıkrasında belirtilmiş olup, buna göre;

– Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış sigortalının istirahatli olduğunu gösteren rapor,

– Sigortalının ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

– Sigortalının disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

– Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

– Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

– Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

eksik gün bildirim formu ekinde verilmesi gereken belgelerdir.

Dolayısıyla bu belgeler arasında puantaj kaydı en sık kullanılan belgelerdendir. Puantaj kaydında sigortalının ayın hangi günlerinde çalışıp, hangi günlerinde çalışmadığı veya günün hangi saatlerinde çalışıp hangi saatlerinde çalışmadığı gösterilir. Puantaj kaydına isimleri bulunan sigortalıların mutlaka imzalarının da bulunması gerekmektedir. Sigortalının kendisi yerine başkasının imza atması ise evrakta sahtecilik suçu kapsamına girer.

Öte yandan söz konusu eksik bildirme ait belgelerin verilmemesi veya verilmiş olmakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca geçersiz sayılması halinde eksik bildirime ait aylık prim ve hizmet belgesi işverenden istenir, verilmemesi halinde Kurumca re’sen düzenlenir, gerekli idari para cezaları da uygulanır.

Ayrıca 30 günden az çalışan bazı sigortalıların eksik güne ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekir. (Bkz. 30 Günden Az Çalışan Herkes GSS Primini 30 Güne Tamamlamak Zorunda mı?)

30 günden az çalışanlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılarla İlgili İşlemler başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)