Anasayfa / Haber / Elektronik Tebligat İçin Zorunlu Başvuru Süresi Doluyor

Elektronik Tebligat İçin Zorunlu Başvuru Süresi Doluyor

Sponsorlu Bağlantılar

Maliye Bakanlığı’nın tebligat konusunda yeni bir dönem başlattığını, Vergi Daireleri tarafından mükelleflere yapılacak bildirimlerin elektronik posta yoluyla mükelleflerin e-posta adreslerine yapılacağını daha önce duyurmuştuk.

Konuya Maliye PTT Yerine İnternet Üzerinden Tebligat Yapacak başlıklı yazımızda yer vermiştik.

Söz konusu uygulamanın asıl dayanağını; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde yer alan;

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmü oluşturmaktadır.

Bakanlık ayrıca bu konuya ilişkin olarak 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini çıkarmış ve söz konusu Tebliğ 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile mükelleflere uygulamanın başlayacağı 01 Ocak 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmak suretiyle elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirilmişti.

Ancak daha sonra 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu 456 Sıra No’lu Tebliğde değişiklik yapılarak başvuru tarihi 1 Nisan 2016 tarihine ertelenmişti.

Dolayısıyla herhangi bir erteleme daha olmaması halinde mükelleflerin vergi dairelerine başvurarak elektronik tebligat (e-posta) adresi almaları için tanınan süre 1 Nisan 2016 tarihinde sone eriyor.

Söz konusu düzenleme uyarınca elektronik tebligat aşağıda belirtilen mükelleflere yapılacak;

– Kurumlar vergisi mükellefleri.

– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar.

(Kazançları basit usulde tespit edilenlerle , gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler

hariç.)

– İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi dairelerine başvurmaları gerekirken, gelir vergisi mükellefleri başvuruyu internet vergi dairesine girerek yapabilecekler.

Öte yandan elektronik tebligat zorunluluğu kapsamına girdiği halde süresinde başvuru yapıp elektronik tebligat adresi almayanlara ve getirilen yükümlülüklere uymayanlara; Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 ve mükerrer 355 inci maddelerindeki cezai yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca bu mükellefler için re’sen oluşturulacak internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve parolası kendilerine tebliğ edilerek elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderilmeye başlanacak. (isvesosyalguvenlik.com)