Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / Emekli Sandığı Kapsamında İştirakçi Olanlardan Kimler İçin İsteğe Bağlı Sigortalılık Kabul Edilmemektedir ?

Emekli Sandığı Kapsamında İştirakçi Olanlardan Kimler İçin İsteğe Bağlı Sigortalılık Kabul Edilmemektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 25- EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA İŞTİRAKÇİ OLANLARDAN KİMLER İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK KABUL EDİLMEMEKTEDİR ?

CEVAP 25- 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin son paragrafı uyarınca;

– Herhangi bir nedenle kurumlarınca görevlerine son verilmiş veya Devlet memurluğundan çıkarılmış olanlar,

– 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin A/5 bendi uyarınca taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaları nedeniyle Devlet Memurluğuna alınma şartlarını kaybetmiş olanlar,

– 657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarından, yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakanlar,

-5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK) ve 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ve Ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması yapılmış olan ülkelerdeki sigorta mercilerinden herhangi birine tabi zorunlu yada isteğe bağlı sigortalı olanlar,

– Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alanlar,

isteğe bağlı iştirakçi olamayacaklardır.