Anasayfa / Haber / Endüstriyel Kazalar Güvenlik Raporu İle İlgili Tebliğ Yayımlandı

Endüstriyel Kazalar Güvenlik Raporu İle İlgili Tebliğ Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

30 Aralık 2013 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in Güvenlik raporu başlıklı 11 inci maddesinde; “Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.” hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin (12) numaralı fıkrasında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının güvenlik raporu ile ilgili bir tebliğ yayımlayacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 12 nci maddesinde de güvenlik raporunun güncellenmesi veya güncellenerek tekrar gönderilmesi hususları düzenlenmiştir.

Söz konusu 11 ve 12 nci maddeler doğrultusunda düzenlenmiş olan güvenlik raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Bu bakanlık da kendisine gönderilmiş olan güvenlik raporunu yeterli bulması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderir.

Bahse konu güvenlik raporunun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 24 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Güvenlik raporu hazırlaması gereken üst seviyeli kuruluş kapsamına; Yönetmelik Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar giriyor. Dolayısıyla güvenlik raporu hazırlama zorunluluğu bu kuruluşları kapsıyor.

Güvenlik raporu; üst seviyeli kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Yönetmeliğin eki Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu belgeyi ifade ediyor.

Söz konusu Tebliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.