Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik;  engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101 inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 4857 sayılı Kanunun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesine dayanarak hazırlanmış, 9 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 26 Eylül 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır

Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyonun kuruluş, çalışma usul ve esasları ile buna esas teşkil eden engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve projelere ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; engelli, eski hükümlü, hizmet sağlayıcı, istekli, komisyon, kursiyer, proje, proje başvuru rehberi, protokol, sözleşme, üst kuruluş, yüklenici kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Komisyonun oluşumu ve çalışma esasları başlıklı ikinci bölümünde; komisyon, teknik çalışma grubu, komisyonun çalışma esasları,

– Projelerin hazırlanması ve uygulanması başlıklı üçüncü bölümünde proje başvuru rehberi, hizmet sağlayıcılar, proje başvurusunun yapılması, projelerin değerlendirilmesi, projelerin uygulanması, raporlama, ödemeler, tanınırlık, projelerin izlenmesi ve denetimi,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; mevcut iş ve işlemler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.