Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / Geçici İş İlişkisi – Ödünç İşçi Verme

Geçici İş İlişkisi – Ödünç İşçi Verme

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi ile getirilmiştir. İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla, başka bir işverene iş görme görevini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu durumda mevcut iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Geçici iş ilişkisi altı ayı geçemez ve yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. İşverenin, ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.

Söz konusu maddede öngörülen yükümlülüklere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline 99 uncu madde gereğince bu durumdaki her işçi için 100 TL idari para cezası uygulanır. Güncel idari para cezası tutarları Pratik Bilgiler/İş Kanunu İdari Para Cezaları bölümünde yer almaktadır.

Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini sigortalıyı devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmesi kaydıyla kendisine verilecek üç haneli numara ile sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirebilir. Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına SGK’da ayrı işyeri dosyası açılmaz.

Not: Bu konuda 6715 sayılı Kanunla yeni düzenlemeler yapılmıştır. (Bkz. 6715 Sayılı Kanunla Gelen Esnek Çalışma Şekilleri) (isvesosyalguvenlik.com)