Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı ?

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası (GSS) uygulaması 1/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamış bir uygulama olup; ilk başta sadece 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalı olanları, emekli – dul – yetim aylığı alanları kapsamaktaydı. Daha sonraları da devlet memurları ve TSK personeli de GSS kapsamına alındı. Burada sayılanlar dışında kalan kişiler için ise genel sağlık sigortası zorunlu değildi. Ancak, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bazı istisnai kişiler hariç, genel sağlık sigortası herkes için zorunlu hale geldi, hatta yeşilkart kapsamındakiler bile GSS kapsamına alındı. Ayrıca bu zorunlulukla birlikte gelir testi uygulaması da hayatımıza girdi.

Belirtilen hususlarla ilgili olarak uygulamanın ne şekilde ve nasıl yürütüleceği Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan ve 28/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlendi. Ayrıca konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2011/69 ve 2012/2 Sayılı Genelge yayımlandı.

Öte yandan genel sağlık sigortasının herkes için zorunlu hale gelmesiyle birlikte, birçok kişi kendi başvurusu ve bilgisi dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği, prim borcu olduğu, gelir testine başvurması gerektiği yönünde Kurumdan tebligat ve ödeme emri almaya başladı.

Genel sağlık sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi, Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler – Ayrıntılı Açıklamalar bölümünde mevcut olup, burada Kurum tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olara tescil edilen ve GSS prim borcu çıkarılanların durumu ele alınacaktır.

1-Kendi Başvurusu ve Bilgisi Dışında Bazı Kişilerin GSS Kapsamına Alınmasının ve Prim Borcu Çıkarılmasının Dayanağı:

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, tutuklu ve hükümlüler, er – erbaş ve yedek subaylar hariç;

– 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olmayan,

– İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyen,

– SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı – geliri almayan,

– 31/12/2012 tarihi itibariyle yeşilkart kapsamında olmayan,

– Yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan,

– 4/a, 4/b veya isteğe bağlı sigorta kapsamındaki sigortalılığı sona eren,

– Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü sona eren,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında olmakla beraber daha sonra kapsam dışı kalarak genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkını kaybeden,

kişileri kendiliğinden, yani herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edip genel sağlık sigortası kapsamına almakta, Kurum bu şekilde genel sağlık sigortalısı olarak tescil ettiği kişiye, gelir testini yaptırmak üzere bir ay içinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bir yazıyla bildirmekte, gelir testi sonuçlanıp kişinin gerçek aylık geliri belirlenene kadar da mevzuat gereği bu kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL) olarak esas almakta ve genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmadığına, herhangi bir sağlık yardımı alıp almadığına bakmaksızın, bu kişi adına her ay kazancının % 12’si (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında GSS prim borcu tahakkuk ettirmektedir.

Dolayısıyla bazı kişilerin SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesinin ve çıkan prim borcunun dayanağı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüdür. Bu şekilde prim borcu çıkarılanlar daha çok, 18 yaşını doldurdukları için prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından yararlanma hakkını kaybeden, yaşlarını doldurmaları nedeniyle anneleri veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybeden çocuklar ile 4/a kapsamındayken işten ayrılmaları nedeniyle sigortalılık niteliğini yitiren işçilerden oluşmaktadır.

2-Çıkarılan GSS Prim Borcunun Mahiyeti ve Bağlayıcılığı:

Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilerek kişilere tebliğ edilen GSS prim borcunun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer prim alacaklarından hiçbir farkı olmayıp, 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci, Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler başlıklı 89 uncu maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi bir borçtur. Dolaysıyla her aya ait GSS prim borcunun takip eden sayın sonuna kadar ödenmesi zorunlu olduğu gibi, süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı ve cezası eklenmekte, ayrıca ödeme emrine rağmen ödenmemesi halinde Kurumun icra ve haciz yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

3-GSS Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı ?:

Yukarıda belirtildiği şekilde çıkarılan GSS prim borcu; ödenmesi zorunlu olan, hatta ödeme süresi geciktikçe gecikme zammı ve cezası üzerine eklenen bir borç olduğundan, bu borçtan kurutulmanın öncelikli yolu tabiî ki borcu ödemektir. Ancak bu herkesin bildiği bir yodur. Bunun dışında ise durma göre üç çözüm yolu vardır.

3.1-Re’sen GSS Tescil İşlemini ve Buna Bağlı Olarak Çıkarılan Prim Borcunu İptal Ettirmek:

Kurum yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerini uygularken, bazen re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmemesi gereken kişiyi sistem üzerinden re’sen GGS’li olarak tescil edebilmekte ve prim borcu çıkarabilmektedir.

Örneğin; 18 yaşını doldurana kadar çocuklar prim ödemelerine gerek kalmadan GSS yardımlarından yararlanabilirlerken, 18 yaşını doldurduklarında bu haklarını kaybettiklerinden, Kurum 18 yaşını dolduran çocuğu sistem üzerinden re’sen GSS’li olarak tescil edip prim borcu çıkarmaktadır. Ancak bu kişi eğer öğrenimine devam ediyorsa ve anne ya da babası da genel sağlık sigortalısı ise bu kişinin bekar olduğu sürece, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında GSS yardımlarından yararlanma hakkı bulunmakta, dolayısıyla bu kişi re’sen GSS’li olarak tescil edilmesi gereken kişi kapsamında bulunmamaktadır. Ancak, Kurum kişinin durumundan haberdar olmadığı için bu işlemi yaptığından, bu kişiye ait öğrenci belgesiyle birlikte Kuruma başvuru yapılması halinde re’sen GSS tescil işlemini ve tahakkuk ettirdiği prim borcunu iptal etmekte, bu kişiyi bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS kapsamına almakta yani sağlık aktivasyonunu yapmaktadır.

Yukarıdaki örneğe benzer şekilde;

– Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, yeni eğitim – öğretim yılına ait öğrenci belgesi Kuruma verilmediği için,

– Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılmak ve sigortalılık niteliğini kaybetmiş olmakla beraber, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – babası veya eşi üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

– Daha önce bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, işe girmesi veya evlenmesi nedeniyle bu hakkı kaybeden, ancak daha sonra işten ayrılması veya boşanması nedeniyle anne veya babası üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

bazı kişiler Kurum tarafından re’sen GSS’li olarak tescil edilmekte ve prim borcu çıkarılmaktadır. Buradaki örnekler çoğaltılabilir.

Yukarıda örneklendiği gibi, re’sen GSS’li olarak tescil edilmemesi gerektiği halde, Kurumun elindeki bilgi veya belge eksikliğinden re’sen GSS’li olarak tescil edilmiş ve prim borcu çıkarılmış kişilerle ilgili olarak Kuruma başvurulması halinde, Kurum tarafından yapılan tecil işlemi ve prim borcu tahakkuku iptal edilmekte, kişi durumuna uygun olarak bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde GSS kapsamına alınmaktadır.

3.2-Gelir Testine Başvurmak:

Yukarıda belirtilen kişiler dışında kalan, yani Kurumun yaptığı re’sen GSS tescil işlemi yerinde ve doğru olan kişilerle ilgili olarak tek yapılması gereken ise gelir testine başvurarak gerçek gelirini tespit ettirmektir. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişilere, hem tescil işleminden haberdar olmaları hem de bir ay içerisinde gelir testi için başvurmaları gerektiğine dair bilgilendirme yazısı yani gelir testine müracaat bildirimi göndermektedir.

Gelir testi ile ilgili başvurunun, re’sen GSS’li olarak tescil edilen kişinin ADNKS’de (adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde) kayıtlı ikametinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekmektedir. Gelir testi için başvuru yapılacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının adres ve diğer iletişim bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “http://www.aile.gov.tr” veya “http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtildiği şekilde, gelir testi başvurusu yapıldıktan sonra bir ay içerisinde Vakıf tarafından işlemler sonuçlandırılarak, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı belirlenir. Vakıf, kişinin tespit edilen aylık gelirini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu bilgi doğrultusunda ilgili kişinin GSS tescil işlemindeki gerekli değişiklikleri yapar, kişinin prim ödeyip ödemeyeceğini, prim ödeyecekse ödeyeceği primin aylık tutarının belirleyerek ilgili kişiye bir yazıyla bildirir. İlgili kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde gelir testini yapan Vakfa itirazda bulunabilir. Vakıf bu itirazı 15 gün içerisinde değerlendirerek sonucu Kuruma ve ilgili kişiye bildirir.

Gelir testi sonucuna göre ilgili kişinin;

– Kişi başına düşen aylık geliri, aylık brüt asgari ücretin üçte birinden (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den) az olduğu tespit edilirse, bu kişinin GSS tescili primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1 olarak) yenilenir ve genel sağlık sigortası primini devlet öder.

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den 940,50 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin üçte birinin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 37,62 TL) tutarında,

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL’den 1.881 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında,

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin iki katından (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 1.881 TL’den) fazla olduğu tespit edilirse asgari ücretin iki katının % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 225,72 TL) tutarında,

kişinin prim ödemesi gerekir.

Yukarıda belirtilen prim ödeme tutarları, gelir testinin yapıldığı tarihten itibaren ödenecek aylık primler için geçerlidir. Gelir testi sonuçlanmadan önceki aylar için çıkarılan prim borcuna geriye dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağı hususu ise gelir testi için müracaat edilen tarihe göre aşağıda belirtildiği şekilde değişir.

3.3-İtiraz Yoluna Başvurmak:

Yukarıda belirtilen yollardan çözüme ulaşamayan, buna karşılık kendisine çıkarılan GSS prim borcunun haksız ve yersiz olduğunu düşünen kişi itiraz yoluna başvurabilir. İtirazın öncelikle, prim borcunun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine dilekçe yapılması gerekir. İtiraz en geç 30 gün içinde Kurumca karara bağlanır. İtirazın Kurumca reddi halinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurulabilir. Ancak, mahkemeye dava açılması Kurumun takibini durdurmaz.

4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi?

Yukarıda belirtildiği üzere, gelir testi sonucunda kişinin tespit edilen aylık gelir durumuna göre GSS primi ödeyip ödemeyeceği, prim ödeyecekse ödeyeceği primin miktarı, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla burada gelir testi sonucunun, Kurum tarafından daha önce çıkarılmış olan prim borcunu etkileyip etkilemeyeceği sorusu akla gelmektedir. Örneğin; Kurum re’sen GSS tescilini yaptıktan sonra Yönetmelik gereği o kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret olarak kabul etmekte ve her ay için brüt asgari ücretin % 12’si tutarında o kişi adına GSS primi tahakkuk ettirmektedir. Gelir testi sonuçlanınca, söz konusu kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, prim ödemeyecek kişiler statüsüne gireceği ve artık GSS primini devlet ödeyeceği için, geriye dönük olarak çıkarılmış olan prim borcu ne olacak, silinecek mi yoksa ödenmesi gerekecek mi?. Veya tam tersi gelir testi sonucuna göre kişinin aylık geliri brüt asgari ücretin iki katından fazla çıkarsa, daha önce asgari ücret üzerinden çıkarılmış olan prim borcu iki katı üzerinden yeniden mi hesaplanarak ilgili kişiden tahsil edilecek.

Bu soruların cevabı, ilgili kişinin gelir testine başvurması için Kurum tarafından gönderilen yazıyı aldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi başvurusunu yapıp yapmadığına göre değişmektedir.

4.1-Gelir Testi İçin Bir Ay İçinde Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde gelir testine başvurulmuş olması halinde, gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

• Asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, Kurumun re’sen tescil ettiği tarih itibariyle, primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden tescil edilirler, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

• Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce asgari ücret üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu, asgari ücretin üçte biri üzerinden geriye dönük olarak yeniden hesaplanır, dolayısıyla bu kişi için daha önce çıkarılmış olan prim borcu üçte bire düşmüş olur.

• Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların her ay brüt asgari ücret üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu da zaten brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.

• Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için de daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların artık her ay brüt asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu ise brüt asgari ücret üzerinden yani daha düşük hesaplanmıştır.

4.2-Gelir Testi İçin Bir Ay Geçtikten Sonra Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katı kabul edilerek, daha önce brüt asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu brüt asgari ücretin iki katı üzerinden yeniden hesaplanarak tahakkuk ettirilir ve ödemesi için ilgili kişiye tebliğ edilir. Gelir testine bir aylık süre içinde başvurmayan ve tescil başlangıç tarihinden itibaren asgari ücretin iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi yaptırmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması halinde;

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu, dolayısıyla primi devlet tarafından ödenmesi gereken kişi statüsünde bulunduğu tespit edilenlerden,

– Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların, re’sen yapılmış olan GSS tescil işlemi tescil tarihinden itibaren primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden yapılır, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

– Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların ise daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz, söz konusu borcu aynen ödemeleri gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise primi devlet tarafından ödenecek kişiler (60/c-1) kapsamında tescil edilir, bu tarihten sonrası için GSS primi ödemeleri gerekmez.

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri veya daha fazla olduğu tespit edilenler için ise gelir testi sonucu geriye dönük olarak uygulanmaz. Yani daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz ve aynen ödenmesi gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise tespit edilen gelir durumlarına göre aylık GSS primini öderler.

5-Gelir Testine Başvuru Yapılmaması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği halde, gelir testi için başvuru yapılmaması halinde, Yönetmelik gereği o kişinin aylık geliri brüt asgari ücretin iki katı olarak kabul edilir ve bu şekilde her ay GSS prim borcu tahakkuk ettirilir. Eğer bu kişi daha sonra gelir testine başvurursa, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren tespit edilen gelir durumuna göre işlem yapılır.

6-Genel Sağlık Sigortasından Yararlanmamış Olmak Prim Borcunu Etkilemez:

Her ay tahakkuk ettirilen (çıkarılan) genel sağlık sigortası prim borcu, kişinin herhangi bir sağlık yardımı alıp almadığına, genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın tahakkuk ettirilmektedir. Bu nedenle ilgili kişinin hiçbir sağlık yardımı almamış olması, genel sağlık sigortasından hiç faydalanmamış olması, hatta genel sağlık sigortalısı olduğunu sonradan öğrenmesi, şu anki düzenlemeler çerçevesinde, o kişi adına çıkarılmış olan GSS prim borcunu hiçbir şekilde etkilemez, prim borcunun miktarında herhangi bir değişiklik yapılması veya borcun silinmesi talep edilemez.

7-GSS Prim Borcunun Ertelenmesi veya Taksitlendirilmesi:

Genel sağlık sigortası prim borcu da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer prim alacaklarıyla aynı hükümlere tabi oluğundan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür. Bu konudaki ayrıntılı bilgi Prim ve İdari Para Cezası Borçlarına Erteleme veya Taksitlendirme Yapılır mı? bölümünde yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)

305 comments

 1. YALNIZ YAŞIYORUM GELİR TESTİ YAPTIRDIM VERDİĞİM DİLEKÇEDE GELİRİNİZ BORCUNUZ YAZIYORDU 0 TL GELİRİM 80000 BİN TL BORCUM OLDUĞUNU BELİRTİP İMZALADIM .BANA 3800 TL GSS PRİM BORCU ÇIKARTTILAR NASIL OLUR BU BÖYLE DEDİM ADINA KÖYDE 200 METRE BAHÇE GÖZÜKÜYOR DENDİ BU BAHÇEYİ SATSAM 300O TL YAPMAZ BU NASIL ADALET.BUNU İTİRAZ ETTİM DEĞİŞEN BİRŞEY OLMADI FAİZ DEVAM EDİYOR BUNUN BİR MAHKEMESİ YOKMU İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE NASIL BU KONU BİLDİRİLİR BEN DEVLETTEN SİGORTA FALAN İSTEMEDİM HERHANGİ BİR HİZMET ALMADIM YAZIKLAR OLSUN.

 2. bu salakca sistemi çıkartan kesin fetocudur bu adaletsizliğe derhal dur denmelidir yazıktır gunahtır

 3. (hakan) ALO 170’i arayıp bildirin, bunun için dilekçe vermenize gerek yok, SGK kendi sisteminden memur olduğunuzu zaten görür.

 4. (Ahmet) Kendinize ait eviniz olduğu için belirli kıstaslara göre bu sizin için bir gelir sayılmış ve aylık geliriniz brüt asgari ücretin 3’te biri ile asgari ücret arasında çıkmış. Bu nedenle yapacak bir şey yok. Fikir sahibi olmak için aşağıdaki yazıya göz atabilirsiniz.
  Gelir Testinde Gelir ve Giderler Nasıl Hesaplanır – Neler Dikkate Alınır ?

 5. merhaba, ben 1 şubat’ta memur oldum. gss borcumu sorguladığımda mart ayı için borç yazıldığını gördüm. memur olduğum için otomatik olarak gss borcu ödemesinin durması gerekmez miydi. değilse bunu durdurmak için ne yapabilirim. dilekçe vermem gerektiği söyleniyor ama sgk’ya mesai saatleri içerisinde gidemiyorum. mart ayı için borcu sildirip aynı zamanda gss borç yazmasını durdurmak için ne yapabilirim.

 6. Halen işsizim ve herhangi bir gelirim yok. Gelir testi yaptırdım. Oturduğum ev bana ait olduğu için 65 tl’lik aylık prim ödemesi çıkartıldı. İtiraz ettim sonuç değişmedi. Sigorta prim ödemeleri gelir üzerinden hesaplanmıyor mu? 170 no’lu telefonu aradım bizimle ilgili bir durum değil sosyal yardımlaşma kurumuna gidin dendi. Bu uygulama yasaya uygun mu ve itiraz edebileceğim başka bir merci var mı? Teşekkür ederim.

 7. (Hakan) Gelir testinin yenilenmesi gereken haller ile işten ayrılan kişinin sağlık yardımlarından ne kadar süre yararlanabileceği ve GSS sigortalılığının ne zaman devreye gireceği aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir. Aslında e-Devlette belirttiğiniz şekilde bir uyarı çıkması enteresan. Çünkü işten ayrılan kişi sağlık yardımından yararlanma hakkını kaybedince SGK’nın sistemi o kişiyi otomatik olarak GSS kapsamına almaktadır. Siz herhangi bir SGK müdürlüğüne gidip durumu iletin, belirttiğimiz süre dolduysa sizi GSS kapsamına alırlar, gelir testini yenilemeniz gerekiyorsa size söylerler, yeniden gelir testi yaptırırsınız, eğer aylık gelirinize brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa yine yeşilkartlı gibi ücretsiz sağlık yardımı almaya devam edebilirsiniz.
  Hangi Hallerde Gelir Testinin Yenilenmesi Gerekir ?
  İşten Ayrılanların GSS Borcu Ne Zaman İşlemeye Başlar ?

 8. Merhaba. 2012 senesinde yaptırdığım gelir testinin sonucunda 60/1(c-1) olarak yeşil kart kullanmaktaydım. 27.05.2016 tarihinde işe girdiğim için yeşil kart sigortaya dönmüştü. Yalnız şuan işsiz olduğum için e-devlette “Herhangi bir kapsamda genel sağlık sigortalılığınızın bulunmadığı tespit edilmiştir” uyarısı alıyorum. Şuan oturduğum ev babama ait olduğu için kira ödemiyorum ve şuan herhangi bir gelirim yok. Tekrar gelir testi mi yaptırmalıyım. Yaptırırsam yeşil kart tekrar verirler mi?

 9. tsk ederim admin 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalıyım prim borcum fazla gözüküyo ondan dolayı ödeyememde saglıktan yararlanıyorsam güzel haber tekrar tskler

 10. (haşim) 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olduysanız borcunuzdan dolayı sağlık yardımı alamayabilirsiniz, ancak 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olduysanız borcunuz olsa da sağlık yardımı alabilirsiniz.

 11. mrb gss prim borcum gözüküyor gecen ay sigortamı baslattım yani sigortam var saglıktan yararlanabiliyormuyum yoksa prim borcum oldugu icin faydalanamıyomuyum

 12. (Aydın Erkan) O düzenleme anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlık yardımı alma imkanı olanlar için geçerli, siz bu imkandan yararlanamazsınız. Ancak işsizseniz, ailede sadece abiniz çalışıyorsa, gelir testinin yenilenmesi için tekrar başvurun, aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa prim ödemeden sağlıktan yararlanma hakkı elde edersiniz.

 13. Admin benim sorunum şu ben 25.05.2015 tarihinde üniversiteden mezun oldum.Su anda halen GSS 60/g1 bendinde GSS primi ödüyorum.Ailede sadece abim çalışıyor Annem babam işsiz ve sağlık için abimin üzerindeler. Ben bir işsiz olarak 25 yaşını doldurana kadar anne baba üstünde olmasam da devlet üniversite bitirenlerin GSS primini kendi karşılayacaktı ama halen sisteme borç geliyor şimdi SGK ya gitsem düzeltirler mi yoksa borç ödemeye devam mı ederim ?

 14. (Akkız) Aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkmış olsaydı, ücretsiz sağlık yardımı alma hakkı elde ederdiniz, demekki aylık geliriniz aylık brüt asgari ücretin üçte biri ile brüt asgari ücret arasında çıkmış. İtirazı da gelir testini yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmanız gerekir, çünkü bu SGK’yı ilgilendiren bir durum değil. Oradan sonuç alamazsanız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurabilirsiniz.

 15. (özgür) Söylenenler doğru. Çünkü gelir testi yapılırken aynı evde resmi olarak ikamet eden kişilerin gelir ve giderlerinin toplamı alınır, giderler düşülür, kalan gelir toplamı kişi sayısına bölünür, böylece aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir bulunur. Dolayısıyla giderler ne kadar yüksek gösterilirse kişi başına düşen aylık gelir o oranda düşük çıkar.
  Ancak bu doğru bir durum değil, çünkü gelir testi başvuru formunun altta yer alan imza bölümünde “yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim, hakkımda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını kabul ediyorum.” şeklinde ibare yer almakta ve bunun altına imza atılmaktadır. Bu nedenle başvuru formuna en doğru ve gerçekçi bilgiler yazılmalıdır.
  Ayrıca, GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’in “Devlet tarafından ödenen primlerin geri alınması ve cezai kovuşturma” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrası aynen aşağıdaki şekildedir.
  “MADDE 20 – (1) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı ve/veya SGK’ya ve vakfa ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.”

 16. (uğur) 16.01.2017 tarihinde size ulaşan SGK tebligatı GSS kapsamına alındığınız ve gelir testine başvurmanız gerektiğine dair bir tebligat ise bir ay içerisinde gelir testine başvurmanız ve sonucunda aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirinizin brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde geriye dönük tüm GSS borçlarınız silinir. 2 Ocak 2017 mesai bitimine kadar gelir testine başvurma zorunluluğu kendisine hiç tebligat gönderilmemiş veya daha önce tebligat gönderilmiş kişiler için geçerli.

 17. Öğretmenlik mezunuyum 2005 ten beri ama haa tayin yok. Sigortasız haftalik alarak mecburen bir işte çalışıyorum gelir tespiti için geldiler zaten gelir gideri zor karşılıyor öğrenim kredisi de ödüyorum. Bana ayda 75 TL gibi bir ödeme çıkarmışlar ve benim bunu ödemem mümkün değil ben ayı zor tamamlıyorum artı hastaneye gitmiyorum bir göz için gidiyorum 2 senede bir o da zaten gözlük parasını da benden alıyorlar. O kadar param olsa gider özel bir hastanede göz ameliyatı olurum hastaneye hiç gitmem. Hani devlet herkese ücretsiz sağlık hizmeti veriyordu. Yani ücretsiz hali buysa ücretlisi nasıl olacak acaba? Atamalara gelince bir şey yok bu sene bizim branştan alınan 121 kişi ve mezun 30 bine yaklaştı iş yok geçici işlerde az çok hayatımızı devam ettirelim diyoruz ona da müsade yok. Ben bu paraya nasıl itiraz edebilirim? İtiraz etmesem de odeyemeyecegim zaten en azından varsa eğer adalet hukuki yollardan demokratik bir şekilde odeyemeyecegimi ifade edeyim.

 18. öncelikle forum için teşekkür ederim.benim sorum gelir testi formu ile ilgili,ben annem ve babamla yaşıyorum ikiside asgari ücretle çalışiyor,birde küçük kardeşim var.formu doldururken giderleri olduğundan biraz yüksek yazarsam (gıda,sağlık,ulaşım) daha iyi olacağını söylüyorlar sizce doğruluk payı varmı,en sağlıklı bilgiyi sizden alabileceğimi düşünüyorum.iyi çalışmalar dilerim.

 19. (17.01.2017 at 22:18 cevabınıza istinaden..) sgk dan gelen tebligat 16.01.2017 tarihinde bana ulaştığı için daha önce yaptırmam gerektiğini bilmiyordum,tebligatın bana yeni geldiğini söylesem dikkate almazlarmı acaba.tebligatta da bu ayın sonuna kadar gelir testini yaptırmam gerektiği yaziyordu.ilginize teşekkür ederim.

 20. (Fahriye) Öğrenci olmanızın bir etkisi olmaz. Aylık 30 gün üzerinden sigortalı bildirilmediğinizden kalan eksik günler için her ay adınıza GSS primi tahakkuk etmiş olabilir, borç bundan kaynaklanıyordur. Aşağıda linki yer alan sayfadan bilgi talep edebilirsiniz.
  http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim

 21. (uğur) 2 Ocak 2017 mesai bitimine kadar gelir testi için başvurmuş olsaydınız çıkacak sonuca göre borcunuz silinebilirdi. Ancak şu an gelir testine başvursanız bile, sonuç ne çıkarsa çıksın geriye dönük borç silinmez. Bunun için yeni bir af çıkmasını beklemeniz lazım.

 22. 2014 te askere gittim geldigimde 800 tl borcum cıktı zaten durumum olsa sigortalı olurdum yok yere para ödüyoruz gecen sene işe girdim cıktım borcum görünmuyordu simdi 1140 tl borc görünüyor bide suan 1. ayda olmamıza ragmen 2. ayın parasını da eklemişler bu nasıl bi sistem allah hepsinin .. versin borcu da ödemeyi düşünmüyorum mal yerine konuluyoruz

 23. 19.09 2011 yılından beri ücretli öğretmenlik yapmaktayım.35 yaşındayım ve evli değilim.Gss ile ilgili olarak da gelir testi mi ilk olarak bu yasa çıktığında yaptırdım.Sık sık kontrol ediyorum.Daha önce ücrdtli öğretmenlere böyle bir borç çıkartılmıyordu.Gecen haziran ayında yine kontrol ettiğimde rakamdan emin değilim ama 850 tl civarında bi borç çıkartıldı.Gittim sordum ücretli öğretmenlere böyle bir borç olmamalı denildi sildiler.Bu yıl tekrar göreve başladığımda yine kontrol ettim.Yine borç göründü yine sildiler aynı şekilde aradan 1ay geçince yine kontrol ettim ve vaktim olmadığı için kuruma telefon açtıgımda silinen borçlarında yüklendiğini ve kesimlikle ödenmesi gerektiği söylendi.yapılandırma yaparsanız biraz düşecektir denildi ve yapılandırmaya gittiğimde borç ta ben azalma brklerken artma görülüo sürekli kontrol ediuorum şaka gibi öğlen 597 tl idi gece baktım 1505 tl ayrı gece baktım ayrı şuan 1678 tl rakam sürekli değişiyor dahada artmakta netleşmiş değil daha sürekli takip eden biri olarak bu durum çok canımı sıktı.Malumunuz aldığımız ne ki bir de borçla karşı karşıyayız.Bu durumda ne yapmam gerekior(cevabı sadece mail adresime gönderir burda yayınlanazsanız sevinirim.Şimdiden çok teşekkür ederim.)
  Sosyal güvencemi sormuşsunuz.Ücretli Öğretmenim ADMİN.Şuan 18 gün yatıyor.Bekar olduğum için babama da dönebiliyorum işsizlik halinde.BU arada çıkarılan net borç 1595 tl yapılandırma sonucunda 1250 tl.Hiç birşekilde bir bildiri yok sadece kendim sürekli takip ettiğim için bu durumdan haberdarım.Benimle aynı yıl aynı işe başlayan aynı yaşta aynı şartlara sahip bir başka arkadaşıma borç çıkmamış.Hala aklım mantığım almıyor.Ayrıca aöf öğrencisiyim bunun bir etkisi olurmu?

 24. merhaba! ben 2013 yılından beri işsizim.sgk 8.600 borç çıkarmış,ben abimin yanında kalıyorum,abim ve yengem asgari ücretli bir tane çocukları var ev kira,benim üzerime eski bir araç ve abimin kredi borçları var,gelir testi yaptırırsam borcum silinir mi, değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 25. (Hüseyin ÖZGÜLEN) SGK’nın sağlık provizyon aktivasyon sistemi (SPAS) bazen böyle hatalı işlemler yapabiliyor. Herhangi bir SGK Müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde borç silinir. Aslında çok önemli değil, ancak sistemde 60/g kapsamında GSS sigortalısı görünüyorsanız, borcunuzdan dolayı sağlık yardımı alamayabilirsiniz. Bu nedenle hatayı düzelttirmenizde fayda var.

 26. Hüseyin ÖZGÜLEN

  2006 dan beri aktif olarak devlet kurumunda memur olarak çalışmaktayım 2012 1 ayı ile 2012 9 ayı arasında gss prim borcu gözüküyor memur olmama rağmen nasıl gss prim borcu gözükür bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

 27. (Fahriye) Sizin öğretmenlikten dolayış sigortanız (sosyal güvenliğiniz) yok mu ?

 28. 19.09 2011 yılından beri ücretli öğretmenlik yapmaktayım.35 yaşındayım ve evli değilim.Gss ile ilgili olarak da gelir testi mi ilk olarak bu yasa çıktığında yaptırdım.Sık sık kontrol ediyorum.Daha önce ücrdtli öğretmenlere böyle bir borç çıkartılmıyordu.Gecen haziran ayında yine kontrol ettiğimde rakamdan emin değilim ama 850 tl civarında bi borç çıkartıldı.Gittim sordum ücretli öğretmenlere böyle bir borç olmamalı denildi sildiler.Bu yıl tekrar göreve başladığımda yine kontrol ettim.Yine borç göründü yine sildiler aynı şekilde aradan 1ay geçince yine kontrol ettim ve vaktim olmadığı için kuruma telefon açtıgımda silinen borçlarında yüklendiğini ve kesimlikle ödenmesi gerektiği söylendi.yapılandırma yaparsanız biraz düşecektir denildi ve yapılandırmaya gittiğimde borç ta ben azalma brklerken artma görülüo sürekli kontrol ediuorum şaka gibi öğlen 597 tl idi gece baktım 1505 tl ayrı gece baktım ayrı şuan 1678 tl rakam sürekli değişiyor dahada artmakta netleşmiş değil daha sürekli takip eden biri olarak bu durum çok canımı sıktı.Malumunuz aldığımız ne ki bir de borçla karşı karşıyayız.Bu durumda ne yapmam gerekior(cevabı sadece mail adresime gönderir burda yayınlanazsanız sevinirim.Şimdiden çok teşekkür ederim.)

 29. (Ahmet) Normalde mevzuat gereği SGK’nın re’sen GSS kapsamına aldığı kişiye durumu belirtir bir yazı göndermesi ve bir ay içerisinde gelir testi yaptırması gerektiğini bildirmesi gerekir. Eğer size böyle bir yazı gönderilmediyse gelir testine başvurmanız ve aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde borcunuzun silinmesi, fazla çıkarsa borcunuzun geriye dönük yeniden hesaplanması gerekir. Eğer yazı gönderilmiş ve size ya da bir yakınınıza tebliğ edilmişse bu durumda yapılacak bir işlem yok. En fazla ay sonuna kadar başvurusu devam eden yapılandırmaya başvurup borcun faizini sildirebilir ve kalan anaparayı 12 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. Buna da imkanınız yoksa yeni bir af çıkmasını bekleyeceksiniz.

 30. Merhaba. Ben Gss kanunu yasalaştığı tarihte ünide idim ve fakat bu yasadan baberdar değildim, ayrıca yasa tarihi itibariyle yaşım zaten 25 ten büyüktü.yasadan haberdar olduğumda ise 7 bin tl den fazla borç çıkarıldığını gördüm ve bağlı olduğum SGK kurumuna ulaşarak, tarafımı her hanği bir şekilde bu yasayla ilişik tebliğat gönderilmemiş olduğunu, Böylece bu yapılan borçlandırmanın yasal olmadığı söyledim. Yetkililer ise “elimizden bişey gelmez” diye başlarından savmışlardı. Şimdi ne yapmalıyım? Lütfen!

 31. (fatma) Bu GSS borcu maalesef toplumda çok sayıda kişinin en önemli sorunu. Eğer imkanınız varsa ay sonunda süresi bitecek olan GSS borç yapılandırmasına başvurup, borcunuzu 12 taksite böldürebilirsiniz, bu sırada faizler de silinir, borcunuz azalır. İmkanınız yoksa da yeni bir af çıkmasınız bekleyeceksiniz. Ancak şu an halen sosyal güvenceniz yoksa gecikmeden gelir testine başvurmanızda fayda var. En azından gelir durumunuza göre şimdiden sonra GSS primi ödemekten kurtulabilir ve ücretsiz sağlık yardımından yararlanabilirsiniz ya da şimdiden sonra her ay daha az borç tahakkuk eder.

 32. 2014 yılında banada borç çıkmıştı itiraz edip gilekçe verdim borç silindi sandım bugun baktığımda 1400 tl prim borcu çıkıyor ne yapmalıyım yardımcı olurmısunuz

 33. (umut) Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların gelir testine başvurarak borçlarını geriye dönük gelir testi sonucu tespit edilen aylık gelire göre yeniden hesaplatmaları veya sildirmeleri için tanınan süre 2 Ocak 2017 tarihinde sona erdi. Ancak mevcut borçlarına ait faizleri sildirip kalan borcu 12 aya kadar taksitlendirmek isteyenler için 31 Ocak 2017 mesai bitimine kadar yapılandırmaya başvurma imkanı var.
  GSS Borç Yapılandırma Fırsatı Devam Ediyor

 34. Merhaba,

  sorulan sorulara cevap olarak “Şu an devam eden GSS borç yapılandırması var, SGK müdürlüğüne başvurup yapılandırmadan yararlanabilirsiniz.” demişsiniz. 2 Ocak son gün değil miydi?

 35. (Emrullah) Şu an devam eden GSS borç yapılandırması var, SGK müdürlüğüne başvurup yapılandırmadan yararlanabilirsiniz.

 36. (Hakan Bilge) Herhangi bir geliriniz olmasa da ev ve arabanızın rayiç değeri esas alınarak belirli hesaplamalar dahilinde bunlar aylık gelir hesabınıza dahil edilmiş ve aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir aylık brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında çıkmış. Dolayısıyla her ay aylık brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si üzerinden GSS primi ödemeniz gerekecek. Maalesef 22 yıllık sigortanız da bu konuda işe yaramıyor, ihraç edildiğiniz tarihten itibaren 100. gün dolunca GSS hakkınızı kaybetmiş oldunuz. Tek yapacağınız gelir testi yapan sydv’ye itirazda bulunmak, ancak bu sonuç doğurur mu bilemeyiz. Çünkü sistemdeki veriler esas alınarak aylık gelir tespit edilmiştir.
  Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti

 37. Merhabalar.. Ben 18.03.1991 doğumluyum şuan icin hala üniversitede öğrenciyim gelir testi icin başvuru yaptım 700 küsür eskiden ödemem gereken borç çıktı ve bu aydan itibaren 71 lira çıktı bu ay içinde 700 küsürü ödemeden sigortalı olamayacağımı söyledi sgk eski borçlarımı Nasıl sildirebilirim

 38. Ben khk ile ihraç edilmiş bir öğretmenim. Aralık2016’nın 20’sinde sigortam kesildi. 28 aralıkta sydv’ye müracaat ettim. Henüz kredi borcu bitmiş bir evim ve on iki yaşında bir arabam var. Hiçbir gelirim yok. Ailemin yardımıyla geçiniyorum. Bir hafta sonra sgk’ya gittim. 71 TL prim borcum olduğunu söylediler. Ayrıca ocak ayı primi de 71 TL dediler. Benim hiç gelirim yokken nasıl prim çıkıyor. Ne yapabilirim? Benim 22 yıllık sigortam hiç mi işe yaramıyor. Teşekkür ediyorum…

 39. (abdurrahman) Şu an devam eden GSS borç yapılandırması var. Yararlanmak için bulunduğunuz SGK müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 40. merhaba ben 06.01.1991 doğumluyum 2016 nın 7.ayında üniversite mezunu oldum yaklaşık 1 ay önce hiç bir borcıum gözükmezken bugün baktığımda 2016 nın 2. ayından itibaren toplam 918 tl borcum gözükmekte ne yapmalıyım bu borç silinir mi?

 41. (Omer) GSS sigortalılığını SGK’nın sistemi otomatik olarak yapıyor ve o günden itibaren prim borcu işlemeye başlıyor. Eğer sigortalı olduğunuz dönem için de borç çıkıyorsa SGK’ya müracaat edin, borç silinir. Geriye borcunuz kalırsa bununla ilgili olarak da şu an devam eden yapılandırmadan yararlanabilirsiniz.

 42. Ben 2015 1.aydan beri 2 senedir gss ye gecmisim haberim yok 5000 lira borc cikiyor bu sure zarfinda ben 1 sene normal sigortali olarak calistim sigortali oldugum 1 seneyide borclandirmislar bu nasil bisey kafayi yicem

 43. (Zeliha) İşsizlik maaşı ve babanızdan yetim aylığı aldığınız süreler için GSS borcunuzun çıkmaması lazım. Bu borç boşlukta kalan süreler için olabilir. Bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğüne başvurun. Ayrıca şu an GSS borç yapılandırması devam ediyor. Müdürlüğe uğrayıp, durumunuzu iletip görüştükten sonra eğer halen GSS borcunuz kalırsa, bu durumda yapılandırmaya başvurun. Bunun için de eğer şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmadınızsa 2 Ocak 2017 (pazartesi) mesai bitimine kadar gelir testi için kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmanız gerekir.
  GSS Borç Yapılandırma Fırsatı Devam Ediyor

 44. Merhaba işten ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı almaya başladım yalnız maaş bittkten sonra babamdan kalma bagkur yetim aylıgı almaya başladım bagkurdan yararlandım az önce bakarken gss borcumu gördüm ne yapmlıyım yardımcı olun lütfen tşk

 45. (Kerem) Maalesef bu gelir testi konusu davul birinin elinde tokmak diğerinin elinde misali sorunlu bir konu. Gelir testini sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yapıyor, GSS işlemelerini ise SGK yapıyor, birbirlerine karışıp müdahale edemiyorlar. Böyle sorunlar olunca da topu birbirlerine atıyorlar. sgk.gov.tr adresinden Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün adresini alıp, oraya APS ile durumunuzu belirtir bir yazı gönderin. Umarız onlar çözüm bulur. Çünkü sizinki pek karşılaşılmış bir durum değil.

 46. E-Devlet’ten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kısmından Gelir Testi Sorgulama Sonucu bölümünden bakıyorum. Bir tablo çıkıyor karşımıza, başlığı, Gelir Testi Sonuçlarınız. Başvuran Kimlik No / Ad Soyad sütununun altında benim değil, ablamın adı geçiyor ilk 2 başvurunun ikisinde de. Zaten 3. müracaatı bizzat gerçekleştirmiştim, o üçüncüsünde de tabii olarak benim adım geçiyor işte. Nasıl olabiliyor bu ve nasıl düzelteceğim ki bunu? Kimin bu hatayı düzeltmek adına sisteme müdahale edebilme imkanı var?

  Şu an ikamet ettiğim şehirde değilim, bu hata düzeltilebilirse / düzeltilebilecek türdense 2 Ocak 2017’e kadar gidip düzeltebilmek istiyorum. 170’i arıyorum, önceki gelir testi müracaatlarının bizzat bana ait olmadığını anlatıyorum, 144’e yönlendiriliyorum, 144’ü arıyorum, aynı şekilde, önceki gelir testi müracaatlarının bizzat bana ait olmadığını anlatıyorum, 170’e yönlendiriliyorum. Veya zaten evvelce durumumu anlamamış olan bağlı bulunduğum sgk şubesini aramam teklif ediliyor.

  Ablam kendisi için gelir testi müracaatında bulunduğunda, evet, aynı adreste ikamet ediyorduk. Benim adıma gelir testi yaptırmış göründüğü tarihlerde de (yani 2012 ve 2013’te de) aynı adreste ikamet ediyorduk. 26 yaşımdan gün almaya başladığım 2015 senesinde ise aynı ikamet adresinde değildik. Bana gelince, ben ise aslında sadece ve sadece 1 kere gelir testine müracaat etmiştim -ki o gelir testi müracaatım da 1 hafta kadar evveldi ve sonucu da belli : G1

  Bahsettiğiniz yapılandırmanın geçmişe dönük borçların yeniden tanzimini mahallesef bir şarta bağlamış, İlk kez gelir testine müracaat edecekler için varmış bu şans. Ne alakaysa..? Zaten SGK şubemde de oradaki görevliler daha evvel gelir testim olması nedeniyle bu borçlara müdahale edemediklerini söylemişlerdi.

  Ne tuhaf, değil mi? Benim durumumda olan bir Allah’ın kulu daha yok mu ki bu tür bir şikayeti olanlara rastlamıyorum…

  Şimdi ne yapmalıyım sizce?

 47. (Kerem) Ablanız sizin adınıza nasıl gelir testi yaptırmış anlayamadık. Ablanız gelir testine başvurduğunda sizinle birlikte ikamet ediyor idiyse, aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin hesabında doğal olarak siz de dikkate alınmışsınızdır. Bunun dışında ablanızın başvurusuna istinaden sizin hakkınızda gelir testi yapılması mümkün değil. Mevzuat gereği SGK re’sen GSS kapsamına aldığı kişiye bir ay içerisinde gelir testine başvurması için yazı gönderir. Bu yazıya rağmen kişi gelir testine başvurmazsa, bu durumda aylık geliri brüt asgari ücretin iki katı (G3) kabul edilir ve buna göre her ay GSS primi tahakkuk ettirilir. Büyük ihtimalle sizin durumunuz da böyledir. Ancak şu an halen devam eden GSS borç yapılandırması var. Bu yapılandırmaya başvuranların borcu duruma göre ya tamamen siliniyor ya da azalabiliyor. Bu nedenle bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğüne gecikmeden başvurun.
  Gelir Testinde G0 – G1 – G2 – G3 Ne Demek ?
  GSS Borç Yapılandırma Fırsatı Devam Ediyor

 48. Merhaba Admin. 27 yaşındayım. E-Devlet’ten baktığımda, ablam benim adıma, biri 2012, diğeri 2013 senesinde olmak üzere toplamda 2 kez gelir testi yaptırmış görünüyor. Benim bundan haberim yok, ablamın da yok. Nasıl bir başkası benim adıma gelir testi yaptırmış gibi görünebiliyor? Sırf bu yüzden “ilk kez gelir testine müracaat edecek kişiler” sınıfına girmemiş oluyorum.

  Ablamın benim adıma yaptırmış gözüktüğü gelir testi sonuçlarından 2013 senesine ait olanına göre, G3 kapsamında görünüyorum. Yalnız ben 25 yaşıma kadar öğrenci olduğum için, 2014 senesinde fark ettiğim o zamana ait bana çıkarılan borcu, üniversiteden aldığım “şu şu yılları arasında üniversitemiz öğrencidir” şeklindeki öğrenci belgemi sgk’ya ilettiğimde borcum tamamen silinmişti.

  Bana gelince ben ise, bizzat ilk kez yakın bir geçmişte gelir testi müracaatında bulundum, sonucum da kısa sürede belli oldu, G1 kapsamında olduğum ifade ediliyordu E-Devlet’te.

  26 yaşına adım attığım ilk günden itibaren G3 kapsamında borçlandırılmaya başlanıyorum yine. Kabahatim ise bu biriken borçları geç fark etmem. Aslında takip etmiyor değildim; ne var ki, E-Devlet’ten bakarken, 4-A Sicil Kaydı, 4B Sicil Kaydı var mı yok mu, buna bakıyordum. Sorgumda “Kayıt bulunamamıştır.” veya buna benzer bir mesaj almış olmayı, borcum olmadığına yoruyordum. Nereden bileyim ki, bir de Prim Borcu Sorgulama diye bir ayrı bölüm varmış, görmedim, fark edemedim… Fark ettiğimde ise 9 BİN TL dolayında bir ağır yük omuzlarım üzerine yıkılmıştı. Bu koca enkazı, son 2 senedir hiçbir işte çalışmamış bir ferd hangi mecalle kaldırabilecekti acaba?

  Admin, yalnız şu var ki, benim adıma yapılan 2. müracaat ile benim bizzat müracaatım arasında yaklaşık olarak koca bir 3,5 sene var. Hadi benim kabahatim var da 26 yaşına bastığım günlerde gelir testi müracaatında bulunmadım. Peki hangi mantıkla benim 2015’teki durumumu, 2016’daki durumum araştırılmadan, bilinmeden G3 kapsamına alınıyorum? Bu, bana göre kesinlikle adilce değil. Geçmişe dönük bizlere çıkarılan borçların o zamanın şartları dikkate alınarak yeniden tanzim edilmesi gerekir. Sizce de öyle değil mi?

  Benim adıma 2 kez gelir testine müracaatta bulunmuş gibi görünen ablam, bu söz konusu (her nasıl oluyorsa) benim adıma olan gelir testi müracaatlarında, evet, bizimle aynı ikamet adresinde idi; ancak benim 26 yaşıma adım attığım tarihte, yani yeniden G3 kapsamında borçlandırılmaya başlandığım o tarihte, ablam bizimle aynı ikamet adresinde değildi. 25 yaşını doldurduğum 2015 senesine gelince, ben kendi durumumu SGK’ya bildirmedim 2015’te, evet, amenna. Peki SGK beni bildi mi 2015’te, 2016’da? Hayır. Peki öyleyse yine soruyorum, bu durumda, geçmişe dönük bana ve benzer durumda olan diğer herkese çıkarılan borçların yeniden tanzim edilmesi icab etmez mi?

  Ben 26 yaşıma bastığım ilk günden itibaren G3 kapsamında değerlendirilmeye sebep olacak kadar zengin değildim. Bunun için geç kaldığımızı, vaktin geçtiğini söylüyorlar. Peki ama 2015’teki ve 2016’daki hakiki vaziyetim, o değişti mi? Hayır.

  Admin sana sorularlım :

  1-) Bundan sonra bana çıkaracakları borçların G1 kapsamı dahilinde olması için yeniden SGK’ya gitmeme lüzum var mı?

  2-) SGK, benim haberim bile olmadan ama benim adıma yapılan müracaatları yok hükmünde sayamaz mı? Adalete uygun olan bu değil midir?

  3-) Bağlı bulunduğum muhtarlıktan 2015 – 2017 aralığına dair hanede kaç kişinin ve kimlerin ikamet ettiğini bildiren bir belge alabillmem mümkün mü? Bu mümkünse, ikamet adresinde yaşayan kişiler arasında ablam bulunmadığı için, yani bir reddedilemez bir değişim söz konusu olduğu için, SGK bunu dikkate almak zorunda kalır mı?

  4-) Yanlış anlamadıysam, 2014 senesindeki bir yasayla, 25 yaşından büyükler de dahil, bir kişinin ister 1 kez, ister 3 kez gelir testi müracaatı olsun, geriye dönük borçların, insanların geçmişteki durumlarına göre tanzim edilmesi söz konusu oldu. Doğru mu anlıyorum?

  5-) Farklı bir öneriniz var mı?

  6-) Yeni ve daha adil bir yasal düzenleme gerekmiyor mu sizce de? Neden, geçmişte gelir testi müracaatı olan ve geçmişte hiç gelir testi olmayan diye bir ayrıma gittiler / gitmiş olabilirler?

 49. (yilmaz) 2002 den beri yurt dışında olsanız da büyük ihtimalle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde halen Türkiye’de ikamet ediyor görünüyorsunuz. 1 Ocak 2012 tarihinde GSS herkes için zorunlu hale gelince ve siz Türkiye’de sigortalı olmayınca SGK sizi re’sen GSS kapsamına almış ve o tarihten beri her ay adınıza GSS prim borcu tahakkuk etmiş. Bunun için öncelikle Nüfustaki Türkiye ikamet adresinizi yurt dışı olarak beyan edin. Borca gelince. Daha önce SGK bu tür durumdakilerin yurtdışına çıkış tarihini ve yurtdışında yaşadıklarını belgelemeleri halinde GSS tescilini iptal ediyor ve geriye dönük tüm borcu da siliyordu. Ancak 18.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ ile bu konuda uygulama değişikliğine gidildi.
  Söz konusu Yönetmelik uyarınca; yurtdışında bulunduğunu öğrenim belgesi, çalışma belgesi, konsolosluktan alınacak belge, pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak yurt dışına gidiş-dönüş tarihlerini gösterir belgelerden biriyle kanıtlamanız halinde 18.04.2014 tarihinden önceki borcunuz silinir. Bu tarihten Nüfustaki adresinizi yurtdışı beyan ettiğiniz tarihe kadar olan borç ise silinmez. Bu borç için de şu an devam etmekte olan yapılandırmadan yararlanabilirsiniz.

 50. merhabalar
  ben Nisan 2002 den beri yurt disinda Almanya da yasiyorum, gecen yaz e devlet sifresi aldim ve oradan genel saglik sigortasi tescil ve prim borcum oldugunu ögrendim yani 01.2012 den bu güne yaklasik 11000 tl borcum gözüküyor bana hic bir sekilde mektup ya da posta gelmedi bununla ilgili benim ne yapmam lazim bilgilendiriseniz cok sevinirim
  saygilarimla
  Yilmaz

 51. (Serkan) Doğru GSS borçları o zaman silindi. Ancak süresinde gelir testine başvurup, gelir testi sonucunda aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkanların borçları silindi. Ancak şu an yeni bir yapılandırma daha var, henüz süresi bitmedi, gecikmeden SGK müdürlüğüne başvurun. Bu arada GSS borcu banka ATM’sinde görünmez, ancak e-Devletten görebilirsiniz.

 52. Geçen sene gelır testınde bulundum.odemek ıcın SSK gııtım. Form doldurdular sana bı hafta ıcınde doneceZ dedıker,ve o yıl secım olduğundan dolayı gss borcu olanların borcu sılıncek dendı Başbakan Erdoğan , ve Vakıfbank atm sınden baktığımda borcunuz bulunmamaktadır dedı, ve sımdı baktım borcun bulunuyor dıyor bu nasıl oluyor anlamadım, hükümet on parası bıttıde sımdı eskı borcun pesınemı düştü bu nasıl vur ıs anlamadım

 53. ödemeyin..ben prim borcum var diye muayenemi ücretli oldum..gelirim yok yıllarca çalışıp bir ev almışım..onu bile evin varsa değerinin 240 da biri senin gelirin sayılıyor..araban varsa 120 de biri .böyle saçmalık varmı…ben arabamı evimi satıp yemiyorum ki..yoksa devlet bana sat bunları bana ver diyorsa …alır….bu saçmalık diyeyim ayıp olmasın..

 54. (oguz) Bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
  GSS Borç Yapılandırma Fırsatı Devam Ediyor

 55. (Muhammed) Öncelikle gelir testi için bağlı olduğunuz yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmanız gerekir. Gelir testi sonucuna göre prim ödemeden veya bir miktar prim ödeyerek GSS’den yararlanabilirsiniz. gelir testi sonucunda aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliriniz brüt asgari ücretin üçte birinden fazla çıkarsa, bu durumda sağlıktan yararlanmanız için her ay düzenli prim ödemeniz gerekir. Böylece hastaneye gittiğinizde para ödemeniz de gerekmez. Özel hastaneler hariç.

 56. gss yürürlüğe girdikten sonra gelir testi yaptırdım ilk ödemeyi yaptım ama sonrasında ödeme yapmadım.yapılandırma yapmak istiyorum hangi kuruma başvuru yapmam gerekiyor ?

 57. Merhaba. Ben 01.07.2016 tarihinde işten ayrıldım. Ancak bana Aralık 2016 tarihiyle 196 tl gss borcu çıkartılmış. 03.12.2016 tarihinde hastahaneye gittim ve ücretli muayene oldum. Hem hastahaneye hemde gss için mi para vericem. Ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler

 58. (eray) Çalışan kişi işten ayrıldıktan belirli bir süre sonra sigortası tekrar başlamazsa SGK tarafından GSS kapsamına alınır ve borç işlemeye başlar. Sizin durum da aynı. Geriye dönük bu borcu ödemeniz gerekeceği gibi, sigortalı bir işe girmemeniz halinde de her ay borç işlemeye devam eder, ayrıca üzerine faiz eklenir. Şu an devam eden yapılandırmadan yararlanmak için en geç 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testi için başvurursanız, sonucunda tespit edilecek gelir durumunuza göre borcunuz azalabilir, ayrıca aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliriniz brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa bundan sonrası için de prim ödemeden GSS’den yararlanabilirsiniz, yani bir nevi yeşilkartlı olursunuz.
  İşten Ayrılanların GSS Borcu Ne Zaman İşlemeye Başlar ?
  GSS Borç Yapılandırma Fırsatı Devam Ediyor

 59. Merhabalar,
  Yaklaşık 7 aya yakındır işsizim. 4A sigortam aktif değil. Ancak GSS çalışan olarak görünmekte bu durumu yeni farkettim. Ne yapmalıyım? Geriye dönük borç ödemek zorunda kalır mıyım?

 60. (Yasemin) Bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğüne uğrayıp durumu anlatırsanız, ona göre size bir yazı verirler. Muhtemelen staj yapacağınız hastane bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babanız üzerinden sağlık yardımı alma hakkınız olup olmadığını öğrenmek istiyor. Çünkü iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yanında böyle bir hakkınız yoksa sizi ayrıca staj süresince GSS sigortalısı yapması gerekecek.

 61. Evet daha önce provizyon istediklerinde sistemde babamin üzerine görünüyordum. Sanirim suan babaminda sigortasi yok bagkuruda ödememis terk edilmis sigorta olaraj cikiyor e devletinde. Sisteme girince provizyon kisminda kendisi veya uzerinde bulundugu kisi tarafindan borclu gorunmektedir yazisi cikiyor ne yapmam lazim ögrenci belgesi ile sgk ya gitsem alabilir miyim

 62. (Yasemin) Bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babanız üzerinden sağlık yardımı alma durumunuz var mı ? Varsa üzerinden sağlık yardımı alma hakkınız olan kişinin sosyal güvencesi nedir ? BAĞ-KUR, SSK veya emeklilik gibi. Bunları bilmeden sorunuza cevap vermemiz zor. Veya sorgulamanızda 60/1-g gibi bir açıklama çıkıyor mu ? Bu arada eğer staj için isteniyorsa, 5510 sayılı Kanunun 5/1-b maddesi uyarınca; yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar (anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayanlar) hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağından, sizin staj süresince GSS’li olmanız gerekip gerekmediğini tespit için sağlik provizyon kagidi istemiş olabilirler. Bu durumda e-Devlet’de karşınıza çıkan söz konusu açıklama da yeterli olabilir.

 63. Merhaba, ben üniversite 2.siniftayim staj için sağlik provizyon kagidi almam gerekiyor ancak e devlete girdigimde’ kendisi veya üzerinde göründüğü kişiden borclu gözükmektedir’ tarzinda bir yorum cikiyor. Provizyon almak için ne yapmam lazim cuma gunune kadar vaktim var. 20 yaşindayım

 64. (Bade) Eğer tüm borcunuzu ödediyseniz, sistem tarafında otomatik olarak sağlık yardımı hak sahipliğinizin açılması lazım. Ancak borcunuzu ödemiş olmanız yetmez, yararlanmaya devam edebilmeniz için her ay GSS primlerinizi düzenli ödemeniz gerekir.
  Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Borcu Olmaması Gerekenler Kimlerdir ?

 65. .çalışmıyorum dolayısıyla saglık sigortasından yararlanamıyorum gelir testi yaptırdım aylık belirli bi ücret karsılıgı saglık sigortasından yararlanabilecegim söylendi. Gss borcumu yeni ödedim.şimdi saglık kuruluşlarından yararlanmak için başka bişe yapmama gerek var mı hemen yararlanabiliyomuyum

 66. (serhat) 2014 yılında 6552 sayılı Torba Kanunla getirilen yapılandırma kapsamında GSS borçlularına gelir testi yaptırıp sonucuna göre geriye dönük borçlarını sildirme imkanı tanınmıştı. Şu anda da 6736 sayılı Kanunla getirilen GSS borç yapılandırma başvuruları devam ediyor, ancak bu yeni yasayla böyle bir imkan tanınmadı. GSS borcunu ayrıca, Kurumun gelir testi yaptırılmasına dair yazısı tebliğ edildikten sonra 6 ay içerisinde gelir testi yaptırılması ve sonucunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde geriye dönük borç siliniyor. Bunun dışında şu an borçları sildirmek için diğer yollar aşağıda linki yer alan yazıda belirtilmiştir. Ancak ileride belki yeni bir yasal düzenleme yapılır, geriye dönük GSS borçları silinir. Çünkü iki üç defadır yapılandırma imkanı getiriliyor, ancak pek çözüm olmuyor, imkanı olmayan birçok kişi yapılandırmaya başvurmuyor.
  Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Hallerde Silinir ?

 67. Şuan doktor olarak çalışıyorum. Son sınıfta intörn doktor olduğum dönemde 25 yaşını doldurduğumdan itibaren 1200 tl borç çıkıyor. Bu dönemin borcunu sildirebilir miyim ? Başvurduğum SGK müdürlüğünde geriye dönük işlem yapamayacaklarını söylediler. Nereye başvurmam gerekir?

 68. çok lazımdı gss sanki

 69. diyorki zamanında görmüş olsaydın borcun silinirdi sana evrak gönderilmiştir diyor diyorum ağabey ben evrak falan görmedim gelmedi inan bir aspirin bile almadım hastaneden bir pansuman bile yaptırmaDIM anlamam diyor ödeyeceksin ben anlamıyorum işsiz olduğum için devlet bana yardım etmeli ama etmiyor birde madem çalışmıyorsun bana aylık şu kadar nerden bulursan bul öde diyor DEVLET BABA yok evim barkım eşim atıp avradım yok param yok ben devletçiyim ben devletini milletini bayrağını seven biriyim öylede kalmak istiyorum ben sana bakamam DEVLET BABA

 70. Şu SGK sistemi ne kadar saçma ve adaletsiz böyle; bağkur ve ssk çakışmaları olduğunda, ayrıca resmi işin bitiminden itibaren 3 ay ssk’nın geçerli olmasına rağmen sonradan 3 aylık prim borcu gözüküyor ve provizyon verilemiyor, sigortayı başlatıp bitirmeyi otomatik yapsalar böyle sorun çıkmaz halbuki, her sorunda SGK’ya gitmek zorunda mıyız, yeter ya

 71. Şu an yürürlükte olan düzenlemeye göre kurtulmak zor, şu an devam eden bir yapılandırma var, SGK’ya başvurup o yapılandırmadan yararlanabilirsiniz, böyle borç bir miktar azalır.

 72. Merhaba gss yururluğe girdigi gunden beri beni gss kasamina almislar benim bundan haberim bile yok ve sgk da sorgulattigimda 9.000 tl borclu gozukuyorum benim gss li oldugumdan haberim yok ve hicbir sekilde bu sigortadan yararlanmadim simdi devlet benden almadigim hizmetin bedelini istiyo bundan nasil kurtulabiliriz

 73. Eğer SGK size gelir testi yaptırmanız için yazı gönderdiğinde 6 ay içinde gelir testi yaptırmış olsaydınız, yeşil kart (primi Devlet tarafından ödenecekler) kapsamına alındığınız için geriye dönük borcunuz da silinirdi. Ancak bu süreyi geçirdiğiniz için gelir testi sonucu geriye dönük uygulanmamış ve birikmiş borçlarınız silinmemiş.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-prim-borclari-hangi-hallerde-silinir/

 74. gelir testine başvurusunda bulundum ve sonuç olarak yeşil kart verildi bana ,buna rağmen geçmişe dönük borcunuz 12bin tl deniyor ,bu nasıl adalet?benim param olmadıgını belgeleyen devlet 12bin tl isityor benden hemde beni en yüksek düzeyden borçlandırmış.o parayı verebiilecek biri dışarıdan zaten kendi sigortasını öder?bu konu hakkında yarımdı olabilecek var mı?yeşil kart verip 12bin tl ödeme istemek hangi mantıga sığar,o parayı ödeyebilecek durumdaysam yeşil kart neden veriliyor bana?

 75. Bu ne kadar adaletsiz, hukuksuz, mantıksız bir uygulamadır. Bu paraları isterken yüzünüz kızarmıyor mu? Ya arkadaş parasını ben ödedikten sonra beni sigortalasan ne olacak ? (aracını kaza yaparsam diye kasgo yaptırmak gibi) hastalanırsam giderim özel hastaneye tedavi olurum zaten sanki 27 yaşıma kadar 3-4 kere gitmişsem gitmişimdir. Sizin bu yaptığınız düpedüz haraç almak ! Böyle bir uygulamanın başka bir tarifi var mı ya arkadaş ben işsizim İŞSİZZZZZ sen bana yardım edeceğine benden para istiyorsun yaklaşık 4bin Tl. Benim suçum ne peki Tc. Vatandaşı olmak ve işsiz olmak öylemi ………… ben ödemeyeceğim.

 76. 25 yaşından öncesine ait borçlar silindi. Eğer sizinki bu kapsamda değilse, şu an yeni bir yapılandırma başladı. Ekim sonuna kadar süresi var. SGK’ya başvurup borcunuzu yeniden hesaplatıp peşin veya taksitle ödeyebilirsiniz.

 77. Gss den banada 2012 den 2013 temmuza kadar 560 tl borc geldi ozmnlar sigortamda yoktu ve simdi isimde var bagkurumuda duzenli oduyorum 3 senedir sanirim 25 yas altindakiler borclari siliniyormus ben 26 yasindayim kardesim sonuc ne olur yillardan beridir bir gitme su bela basimizdan napmak gerek kardesm ben ya ulan 1 kurus bile vermem haksiz yere para aliyorlar

 78. Brüt asgari ücretin iki aylık kazancı kabul ederseniz gelir testi yaptırmanız şart değil.

 79. Merhaba,
  Ben 1 yıldır işsizim. Gss prim borcum 159 TL olarak gözüküyor. Bu ay içerisinde ameliyat olma durumum var. Gelir testini yaptırmayıp bu borcu ödersem sigortam başlar mı ve herhangi bir sorun olur mu?
  Yardımcı olursanız sevinirim.

 80. Merhaba, benim gss prim borcum 159 TL olarak gözüküyor. 1 senedir çalışmıyorum. Bu ay içinde ameliyat olma durumum var. Gelir testine başvurmayıp borcu ödersem sigortam başlar mı ve herhangi bir sorun yaşar mıyım? Yardımcı olursanız sevinirim.

 81. Bildiğimiz kadarıyla burs alıyor olsanız da GSS primini sizin ödemeniz gerekiyor.

 82. Merhaba,

  Ben yabanci uyrukluyum ve bana 60/7 yabanci uyruklu ogrenciler tarafindan GSS prim borclandirilasi yapilmistir. 2012. yilin 10. ayindan itibaren 7.5 ay, toplam 289 TL ve 130 TL gecikme faizi. Ama bu aylar arasi ben doktoraya baslamistim ve bir endustriyel projeden burs aliyordum. Acaba benim bu borcumu odemem gerekiyor mu?

  Tesekkur ederim.

  Iyi calismalar dilerim…
  Mehrdad Karimzadehkhouei

 83. İsterseniz biraz bekleyin. GSS ile ilgili bazı düzenlemeler yapılacak. Belki af veya taksitlendirme getirilebilir.

 84. mrblar esim halk egitimde part time calisiyor yaz tatillerinde 4 ay calismiyor.2012 yilindan itibaren gss borcu varmis bugun ogrendik ne bir teblig kagidi geldi ne de baska birsey.Ben ogretmenim.Bu borclandirma yapilmadan gelir testi yapilmasi tebligi ilgili yazi ile gondermeleri gerekmez miydi? Buna itiraz etsem birsey çikar mi 2860 lira borc cikarmislar.

 85. İsterseniz biraz daha bekleyin. GSS ile ilgili bazı düzenlemeler yapılacak, muhtemelen kalan tüm borçlar da silinecek.

 86. Sayin admin. Benim icin onemli sizin icin belki herhun sorulardan biri olabilir. Beni mazur gorunuz. Sorum sudur ki 01/2012 ve 02/2012 tarihlerinde issizdim. Kanunda 01 ocak 2012 de yururluge girmis. Halen calismis oldugum kuruma 03/2012 tarihinde girdim. Ve gss borcumun 01/02/03/04/aylarini iptal etmisler 05 ayinda da 25 yasimi doldurdugumdan dolayi…gelir testimi yaptirip calismis oldugum kurum ve e devletten sigorta ise baslama tarihi ile ilgili belgelerle sgk ya basvurup suan itibariyle 8.000.00 kusur borcumu sildirebilirim lutfen sizden cevabinizi bekliyorum. Iyi gunler dilerim.

 87. Hatırlatmanız için çok teşekkür ederiz. Ancak incelediğimiz kadarıyla söz konusu yazıda bu yurt dışında bulunanların borçlarının silinmesiyle ilgili herhangi bir bilgi yok, dolaysıyla bu konuda güncelleme yapılmasını gerektirir bir dudum da yok. Öte yandan web sitemizde yayımlanan yazılar, yazının yazıldığı tarihte geçerli mevzuat ve uygulama dikkate alınarak yazılmaktadır. Aslında dediğiniz doğru, daha sonra mevzuat değişikliği olunca güncelleme yapılması gerekmektedir. Ancak sitemizde yayımlanmış o kadar çok yazı var ki. Mevzuat değişikliklerinde hatırladığımız yazılarda gerekli güncellemeleri yapıyoruz. Hatırlamadıklarımızla ilgili olarak ise yapacak bir şey yok. Yalnız yapılan ödemli mevzuat değişikliklerini ayrıca haber veya yazı olarak giriyoruz. Dolayısıyla mevzuat değişikliklerini ilgilendiren eski yazılarda güncelleme yapılmamış olsa bile o konuyla ilgili sitemizde ayrı yazı yayımlanmış oluyor. Öte yandan makalelerde ise güncelleme yapılması şeklinde bir uygulama olmayıp, makale yayımlandığı şekliyle kalır. Buna rağmen birçok makale üzerinde de yazı içeriğiyle ilgili daha sonra yapılmış olan mevzuat değişikliklerini not düşüyoruz. Yine de dikkatiniz ve hatırlatmanız için teşekkür ederiz.

 88. Sayın admin,

  Bir güncelleme yapmanız gerekli. Geçmişe dönük borç sildirme işlemi değişti. 18.04.2014 tarihli Genel Sağlık Sigortası Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğini incelemenizi öneririm. Eğer adres değişikliği yapılmamışsa ben o tarihlerde yurtdışındaydım demek yetmiyor. 18.04.2014 tarihinden önceki borçlar yurtdışına çıkış tarihini gösteren belgeyle siliniyor fakat sonrasındaki borçları sildirmek için aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ğ) bendine göre işlem yapılıyor. Bu da öğrenci belgesi, çalışma belgesi vs gibi farklı belgeleri içeriyor. Anlayacağınız yurtdışında işsiz durmak geçmişe dönük borcun silinmesi için yeterli bir sebep değil.

 89. 5510 sayılı Kanuna eklene geçici 69 uncu madde ile; yalnızca GSS kapsamında olanların 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Ancak bu borç silme işlemi sadece 25 Nisan 2016 tarihi ve öncesine ait ödenmemiş borçları kapsıyor. “Tahsilinden Vazgeçilen Tutar (Geçici 69’uncu Md.)” şeklindeki açıklamanın sebebi bu.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/gss-borclarinin-silinmesiyle-ilgili-ayrintilar-belli-oldu/

 90. Universite ikide okurken 2012 de cikan kanunla Genel Sağlık Sigortası Prim Borç Detay Bilgileri nden 600 gibi bi borc gorunuyor 2012 yilina ait ve simdi haberim olduTahsilinden Vazgeçilen Tutar (Geçici 69’uncu Md.) seklinde de bi baslik var ve 600 tl altinda yaziyor uzerinden epey zaman gecmis bana borc cikarmislar sonra da vazgecmisler herhalde anlamadim acaba nedir

 91. bayan öğrencilerde de 25 yaş sınırı var mı

 92. Ödemiyorum bir kurusta vermem soygunu kagit üstünde yapinca hirsizlik olmuyomu bumu adalet 1 milyon borcta yazsalar ödemem.

 93. 1-6704 sayılı Kanun uyarınca 25 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar olan borçlar silinmiştir.
  2-Nüfusta halen Türkiye’de ikamet ediyor görünüyorsanız, borcunuzu sildirseniz dahi sonra tekrar borç çıkabilir. Bu nedenle Nüfus Müdürlüğünden adres değişikliği yapmanız gerekir.
  3-Aşağıdaki linkte SGK’ya verilecek bazı dilekçe örnekleri yer almaktadır. Bunlardan birini indirip değişiklik yaparak kullanabilirsiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/sgk-basvuru-form-ve-dilekceleri/
  4-Dilekçeyi Türkiye’de en son ikamet ettiğiniz ildeki veya ilçedeki SGK Müdürlüğüne gönderebilirsiniz. Müdürlüklerin posta ve e-posta adreslerine http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/il_mudurlukleri linkinden ulaşabilirsiniz.

 94. Yurtdisinda yasadigim doneme ait cikan GSS borcumu sildirmek icin konsolosluktan gerekli ikamet belgesini aldim ve bu belgeyi ibraz etmek icin bilgiye ihtiyacim var. Bir de dilekce ornegine ihtiyacim var. 01/2012 – 09/2012 arasi ile 03/2016 ve gunumuze kadar cikarilan borcu silmelerini isteyecegim.

  Hangi adrese ibraz etmemiz gerekli , paylasabilirseniz sevinirim ? veya belgeleri tarayip gonderebilecegimiz bir email adresi varsa daha iyi olur ? veya bir fax numarasi ? yurtdisindan posta gondermek cok uzatiyor ve zahmetli oluyor.

  Ek olarak da dilekce ornegi paylasabilirseniz sevinirim. Simdiden yardimlariniz icin cok tesekkurler

 95. haramzıkkımolsun

  kardeşim bu ne ya

  eskiden böyle birşey yoktu

  hastaneye bile gitmiyorum

  çalışmıyorum iş bulamıyorum

  bide devlete para ödüyorum

  ülke için olsa canım feda

  ama haberleri izliyoruz nereler ne paralar harcanıyor

 96. Aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz sayfadan kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Ancak bunun için e-Devlet şifresi veya elektronik imza gerekmektedir.
  https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/

 97. Normalde işe girdiğiniz gün sitemin otomatik olarak GSS’yi durdurması, o tarihten itibaren artık borç işlememesi gerekirdi. Eğer söylediğiniz gibiyse sistemden kaynaklanan bir hata var demektir. İşyerinizin bulunduğu yerdeki SGK müdürlüğüne müracaat etmeniz halinde durumunuz kontrol edilir, gerçekten işe girdikten sonra da borç işlemeye devam etmişse, fazladan alınan prim size iade edilir.

 98. Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu nu internet üzerinden ödeme yapabiliyormuyum?

 99. merhabalar.Benim 1200 tl civarı bir borcum vardı.SGK gidip yapılandırma için konuştuğumda yetkili bayan bana 200 tl sine taksit yapılabileceği ve 1000 tl sini peşin ödemem gerektiği söyledi.Çalışmıyordum ödeyecek durumum yoktu.Ben de bayana 1000 lirayı peşin veren zaten 1200 tl yi de peşin ödeyebilir dedim ve ayrıldım SGK dan.Daha sonra annem bana sormadan gidip benim adıma bu borcu yapılandırmış.200 küsür tlsini taksit yapmış.Aradan bir süre geçti işe girdim.19.01.2016 tarihinden beri sigortam aktif..Dün de bankaya gidip borcu kapatayım dedim bankamatikte 1457 tl borcum cıktı ödedi.Şimdi e-devlet girdim .borç gözükmüyor fakat işe girdiğim tarih boyunca her ay sanki 30 gün gss varmış gibi bana 65,88 gibi bir borç yazılmış.Borcu ödemediğim sürece gss açık mı kalmış ben sigortalı bir işte çalıştığım halde?neden borç dondurulup ana para üstüne faiz koyulmamış da sanki gss devam ediyormuş gibi her ay bu para borç olarak yazılmış?tabloda bu yazıyor 60/1(g) Gelir Testine Tabi Olanlar 16.06.201 ..Devam Ediyor… primi ödedim sadece 1 ya da 2 taksit kaldı gss yapılandırmada bu ”devam ediyor” olayı ondan ötürü mü gözüküyor acaba?bir de ocaktan beri çalıştığım halde her ay bana 30 gün üzerinden neden gss borcu yazılmış bu normal mi? bana yardım ederseniz sevinirim.

 100. Yurtdışında yaşasanız da halen Türkiye’de ikamet kaydınız varsa yani Türkiye’de ikamet ediyor görünüyorsanız, sorun bundan kaynaklanmıştır. Yurtdışında olduğunuzu SGK’ya belgeleyebilmeniz halinde borç silinir. Ancak böyle bir sorunla karşılaşmamak için yurtdışında yaşamaya devam edecekseniz Nüfus Müdürlüğünden bu konudaki adres değişikliğini yaptırmanız isabetli olur. Aksi halde bu sorun devam eder.

 101. Selam gov,tr sifremi girdigimde 8.900 TL GSS Kaln pirim borcunuz var diyor ben hic bir yere borclanmadim, anlamadigim bu borc nerden ciktigi. Benim istege bagli sigortam vardi ve yatiriyordum. Yurtdisnda yasamaya basladigim tarihden beri yatirmiyorum.sigortaylanmi alakali nedir bu kalan borc anlamiyorum yardimci olursaniz cok sevinirim simdiden tesekkurederim. Saygilar

 102. sigortam yok dıe hastanayee gıtmeyen ben bakıorum kı 790 tl borcum cıkmıs ben bole soyan devlete ne diyim yorum halkıma kalmıs:)

 103. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 104. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 105. 25 yaşındayım 940 tl borç var bunun için sosyal yardımlaşma vakfına gittim öğrenci belgemle beraber ailedeki kişilerin fotokopisi istendi bide ad soyad imzaları götürdüm ve borç silinmedi SGK ya gidin dediler her ay 40 tl ödencekmiş bu neden ödeniyo sonuçta öğrenci oldum belli değilmi belgemi götürdüm sorlarımı yanıtlarmısınız teşekkürler şimdiden.

 106. 25 yaşındayım 940 tl borç var bunun için sosyal yardımlaşma vakfına gittim öğrenci belgemle beraber ailedeki kişilerin fotokopisi istendi bide ad soyad imzaları götürdüm ve borç silinmedi SGK ya gidin dediler her ay 40 tl ödencekmiş bu neden ödeniyo sonuçta öğrenci oldum belli değilmi belgemi götürdüm sorlarımı yanıtlarmısınız teşekkürler şimdiden.

 107. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 108. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 109. Merhaba admin.Ben de gss borcunu daha önceden sorguladım o dönem çalışmıyordum 4-5 ay kadar çalışmamıştım ve borç çıkmıyordu.2013 yılı ocak aynının 1 inde işe başladım sigortam yatıyordu.fakat 60/g olarak tescil kaydı yapılmış 2012-11-23 tarihinden itibaren.Ben çalışırken ve sigortam yatarken nasıl oluyor bu borç?önceki calısmadıgım o 4-5 ayın borcumu bilemiyorum.Simdi yine isi bıraktım şuan gidip gelir testi yaptırabilir miyim ve bu borcu sildirebilir miyim? bu arada evime hiçbir yazı veya tebliğat gelmedi tarafıma herhangi birşey bildirilmedi!!!

 110. Merhaba admin.Ben de gss borcunu daha önceden sorguladım o dönem çalışmıyordum 4-5 ay kadar çalışmamıştım ve borç çıkmıyordu.2013 yılı ocak aynının 1 inde işe başladım sigortam yatıyordu.fakat 60/g olarak tescil kaydı yapılmış 2012-11-23 tarihinden itibaren.Ben çalışırken ve sigortam yatarken nasıl oluyor bu borç?önceki calısmadıgım o 4-5 ayın borcumu bilemiyorum.Simdi yine isi bıraktım şuan gidip gelir testi yaptırabilir miyim ve bu borcu sildirebilir miyim? bu arada evime hiçbir yazı veya tebliğat gelmedi tarafıma herhangi birşey bildirilmedi!!!

 111. işsizler 1 ekmek alamazken bu borç nedir ileride insanlar bankalardan bile kredi çekemeyecek bu borçtan dolayı bu istege baglı olsun isteyen yaptırsın istemeyen yaptırmasın

 112. işsizler 1 ekmek alamazken bu borç nedir ileride insanlar bankalardan bile kredi çekemeyecek bu borçtan dolayı bu istege baglı olsun isteyen yaptırsın istemeyen yaptırmasın

 113. Sayın ziyaretçimiz, sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 114. Sayın ziyaretçimiz, sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 115. Bem 20 yaşındayım. ocak 1 2012 basvuru yapmıştım.öğrenci değildim üniversite sınavlarına hazırlanıyordum.Mayıs ayının sonunda sigortalı bir işe başvurdum.3 ay boyunca çalıştım.Daha sonra üniversiteyi kazandım.Öğrenci belgesini okumakta olduğum ildeki sgk ya verdim.yalnız o zaman babamın borcunu ödeyemediği için sağlıktan yararlanamıyorduk.şimdi borcu ödendi.yalnız bana 1.950 tl borç gözüküyor.Ben hem sigortalı işte çalışıp sonra da öğrenci olduğumu beyan ettim.bu borctan ödemek durumundamıyım. Bunun bir çözümü mü var mı ? Teşekkürler

 116. Bem 20 yaşındayım. ocak 1 2012 basvuru yapmıştım.öğrenci değildim üniversite sınavlarına hazırlanıyordum.Mayıs ayının sonunda sigortalı bir işe başvurdum.3 ay boyunca çalıştım.Daha sonra üniversiteyi kazandım.Öğrenci belgesini okumakta olduğum ildeki sgk ya verdim.yalnız o zaman babamın borcunu ödeyemediği için sağlıktan yararlanamıyorduk.şimdi borcu ödendi.yalnız bana 1.950 tl borç gözüküyor.Ben hem sigortalı işte çalışıp sonra da öğrenci olduğumu beyan ettim.bu borctan ödemek durumundamıyım. Bunun bir çözümü mü var mı ? Teşekkürler

 117. Sorunuz Forum bölümünden cevaplanmıştır.

 118. Sorunuz Forum bölümünden cevaplanmıştır.

 119. forum bölümü aktif değil cevaplarsanız sevinirim

 120. forum bölümü aktif değil cevaplarsanız sevinirim

 121. Sorularınız için lütfen FORUM bölümünü kullanın.

 122. Sorularınız için lütfen FORUM bölümünü kullanın.

 123. bana gelen tebligatta 01/01/2012 tarihinden 31/05/2013 tarihine kadar 4.153 TL borç çıkarılmış ancak ben 29/05/2012 tarihinde memur olarak atandım atandığım dönemden bu yana olan borçlarım başvurmam halinde silinir mi? şimdiden teşekkürler

 124. bana gelen tebligatta 01/01/2012 tarihinden 31/05/2013 tarihine kadar 4.153 TL borç çıkarılmış ancak ben 29/05/2012 tarihinde memur olarak atandım atandığım dönemden bu yana olan borçlarım başvurmam halinde silinir mi? şimdiden teşekkürler

 125. 1-Gelir testi yaptırmamış olsanız bile, çıkan borçtan askerde olduğunuz ayları kapsayanlar SGK’ya başvurmanız halinde silinir.
  2-Gelir testi yaptırmanız gerektiğine dair yazıyı aldığınız tarihten itibaren 6 ay geçmemişse, gelir testine başvurmanız halinde aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, askerde olduğunuz aylar dışındaki aylara ait borçlar da silinir. Eğer aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden fazla, ancak asgari ücretin altında çıkarsa bu durumda da borcunuz yeniden hesaplanır ve yaklaşık üçte birine düşer.

 126. 1-Gelir testi yaptırmamış olsanız bile, çıkan borçtan askerde olduğunuz ayları kapsayanlar SGK’ya başvurmanız halinde silinir.
  2-Gelir testi yaptırmanız gerektiğine dair yazıyı aldığınız tarihten itibaren 6 ay geçmemişse, gelir testine başvurmanız halinde aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, askerde olduğunuz aylar dışındaki aylara ait borçlar da silinir. Eğer aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden fazla, ancak asgari ücretin altında çıkarsa bu durumda da borcunuz yeniden hesaplanır ve yaklaşık üçte birine düşer.

 127. Merhabalar. 27 yaşındayım. 2007 yılında sadece başlatmış olmak için 1 aylığına sigortalı gibi görünüp prim yatırmıştım. sonra bu mecburi sigortalı olma durumu çıktı. gittim tekrar başvurdum herhangi bi yerde çalışmadığım için 35 lira civarında bi prim ödeyeceğim söylendi. gelir testi yaptırmadım o zaman. son 6 aydır askerdeydim geçen hafta geldim. bana bi yazı gelmiş gss primleri konu başlığıyla. 1959 lira borcum olduğu yazıyor. 2007deki 1 aylık zaman dilimi hariç hiçbir yerde çalışmadım ve son 6 aydır askerdim bu borç nasıl oldu anlamadım. aylık 117 lira tahakkuk ettirilmiş sanırım asgari ücret üzerinden. şimdi gidip gelir testi yaptırsam ve şu zamanlar arasında askerdim gibisinden bi belge götürsem bu borç silinirmi?

 128. Merhabalar. 27 yaşındayım. 2007 yılında sadece başlatmış olmak için 1 aylığına sigortalı gibi görünüp prim yatırmıştım. sonra bu mecburi sigortalı olma durumu çıktı. gittim tekrar başvurdum herhangi bi yerde çalışmadığım için 35 lira civarında bi prim ödeyeceğim söylendi. gelir testi yaptırmadım o zaman. son 6 aydır askerdeydim geçen hafta geldim. bana bi yazı gelmiş gss primleri konu başlığıyla. 1959 lira borcum olduğu yazıyor. 2007deki 1 aylık zaman dilimi hariç hiçbir yerde çalışmadım ve son 6 aydır askerdim bu borç nasıl oldu anlamadım. aylık 117 lira tahakkuk ettirilmiş sanırım asgari ücret üzerinden. şimdi gidip gelir testi yaptırsam ve şu zamanlar arasında askerdim gibisinden bi belge götürsem bu borç silinirmi?

 129. Maalesef itiraz etmenizle borç silinmez. Ancak gelir testine başvurursanız, gelir testi sonucunda tespit edilen aylık gelir durumunuza bağlı olarak bu borç bir miktar azalır. Hatta gelir testi başvurusu yapmanız gerektiğine dair yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay geçmemişse ve gelir testi sonucu aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa borcun tamamı silinir.

 130. Maalesef itiraz etmenizle borç silinmez. Ancak gelir testine başvurursanız, gelir testi sonucunda tespit edilen aylık gelir durumunuza bağlı olarak bu borç bir miktar azalır. Hatta gelir testi başvurusu yapmanız gerektiğine dair yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay geçmemişse ve gelir testi sonucu aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa borcun tamamı silinir.

 131. merhaba
  ben şuan 24 yaşındayım ve 4 yıldır üniversite okuyorum gelir testini geç yaptırdım tebligat geldi ve 2500 küsür borç var diyor ailemin sağlık güvencesi yok onlardan yararlanamıyorum itiraz etsem borç silinir mi?
  (halen öğrenciyim) ilgilenirmisiniz?

 132. merhaba
  ben şuan 24 yaşındayım ve 4 yıldır üniversite okuyorum gelir testini geç yaptırdım tebligat geldi ve 2500 küsür borç var diyor ailemin sağlık güvencesi yok onlardan yararlanamıyorum itiraz etsem borç silinir mi?
  (halen öğrenciyim) ilgilenirmisiniz?

 133. Yüksek öğrenime devam etseniz ve 25 yaşınız doldurmamış olsanız bile, anne veya babanız üzerinden sağlık yardımı alma imkanınız yoksa, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyorsanız, zorunlu gss kapsamına girersiniz. Bu nedenle gelir testi yaptırmanız gerekir. Sonucuna göre prim ödemeden veya ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz.

 134. Yüksek öğrenime devam etseniz ve 25 yaşınız doldurmamış olsanız bile, anne veya babanız üzerinden sağlık yardımı alma imkanınız yoksa, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyorsanız, zorunlu gss kapsamına girersiniz. Bu nedenle gelir testi yaptırmanız gerekir. Sonucuna göre prim ödemeden veya ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz.

 135. Merhabalar ben ünv 2.sınıf öğrencisiyim gss ile ilgili bir kağıt gelmişti öğrenci belgemle gidip onaylatmıştık gelir tesbiti felan.bugün bir arkadaş için sgk ya gitmiştik benimde sorguladık sgk ve 1985 tl borç olduğunu söyledi okuyorum öğrenciyim böyle bir borç nasıl gelir 25 yaş olayı varsa 19 kasımda 25 oluyorum bu nasıl iştir ya önce okul okuduğumuz sürece okul da sgk lı gözüküyorduk sorun yoktu 6 ayda bir güncelliyorduk ama gss öğrenci belgemle hallettiğimiz halde borcum olduğunu bugün öğrendim borçtan dolayı ihbarname felan gelmedi öğrenci belgemle gidip itiraz da bulunsam borcum silinirmi çünkü okuduğum dönemde olmul bu borç itiraz için ne yapmam lazım nereye başvuru yapmam lazım durdurmazsan her ay 120 tl artar dedi memur.Lütfen yardımcı olun hocam bilgilendirirseniz sevinirim.

 136. Merhabalar ben ünv 2.sınıf öğrencisiyim gss ile ilgili bir kağıt gelmişti öğrenci belgemle gidip onaylatmıştık gelir tesbiti felan.bugün bir arkadaş için sgk ya gitmiştik benimde sorguladık sgk ve 1985 tl borç olduğunu söyledi okuyorum öğrenciyim böyle bir borç nasıl gelir 25 yaş olayı varsa 19 kasımda 25 oluyorum bu nasıl iştir ya önce okul okuduğumuz sürece okul da sgk lı gözüküyorduk sorun yoktu 6 ayda bir güncelliyorduk ama gss öğrenci belgemle hallettiğimiz halde borcum olduğunu bugün öğrendim borçtan dolayı ihbarname felan gelmedi öğrenci belgemle gidip itiraz da bulunsam borcum silinirmi çünkü okuduğum dönemde olmul bu borç itiraz için ne yapmam lazım nereye başvuru yapmam lazım durdurmazsan her ay 120 tl artar dedi memur.Lütfen yardımcı olun hocam bilgilendirirseniz sevinirim.

 137. http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-kapsaminda-gelir-tespiti-tescil-ve-izleme-surecine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik/#.UaO5JmxrOFk linkteki yönetmeliğin 12 nci maddesinde, hangi hallerde gelir testinin yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir. Maddeden de anlaşılacağı üzere; yapılan gelir tespiti sonucu 6/c-1 (yeşil kart) kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, gelir durumlarının ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişmesi hâlinde bir ay içinde vakfa başvurmak zorundadırlar. Ayrıca Vakıf da genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait verileri BSYHP’de otomatik olarak günceller.
  Bu güncelleme sırasında tespit ettiği değişiklikler üzerine, kişilerin bildirimini beklemeksizin gelir tespitini yeniler. Yine genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir. Dolayısıyla sizin başvurunuz ya da otomatik güncelleme sırasındaki durum değişikliğinizin tespit edilmesi üzerine gelir testiniz yenilenir. Gelir testi sonucunda, aylık gelirinizde artış olduğu yani aylık asgari ücretin üçte birini aştığı, dolaysıyla prim ödemeniz gerektiği sonucu ortaya çıkarsa, bu durumda gelir durumunuzdaki değişikliğin tarihi tespit edilebiliyorsa o tarihten itibaren ödemeniz gereken primler geriye dönük olarak hesaplanır ve sizden talep edilir. Eğer gelir durumunuzdaki değişikliğin hangi tarihte meydana geldiği tespit edilemiyorsa bu durumda, geriye dönük olarak değil başvuru tarihinizden itibaren prim borcu çıkarılır.

 138. http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-kapsaminda-gelir-tespiti-tescil-ve-izleme-surecine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik/#.UaO5JmxrOFk linkteki yönetmeliğin 12 nci maddesinde, hangi hallerde gelir testinin yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir. Maddeden de anlaşılacağı üzere; yapılan gelir tespiti sonucu 6/c-1 (yeşil kart) kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, gelir durumlarının ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişmesi hâlinde bir ay içinde vakfa başvurmak zorundadırlar. Ayrıca Vakıf da genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait verileri BSYHP’de otomatik olarak günceller.
  Bu güncelleme sırasında tespit ettiği değişiklikler üzerine, kişilerin bildirimini beklemeksizin gelir tespitini yeniler. Yine genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir. Dolayısıyla sizin başvurunuz ya da otomatik güncelleme sırasındaki durum değişikliğinizin tespit edilmesi üzerine gelir testiniz yenilenir. Gelir testi sonucunda, aylık gelirinizde artış olduğu yani aylık asgari ücretin üçte birini aştığı, dolaysıyla prim ödemeniz gerektiği sonucu ortaya çıkarsa, bu durumda gelir durumunuzdaki değişikliğin tarihi tespit edilebiliyorsa o tarihten itibaren ödemeniz gereken primler geriye dönük olarak hesaplanır ve sizden talep edilir. Eğer gelir durumunuzdaki değişikliğin hangi tarihte meydana geldiği tespit edilemiyorsa bu durumda, geriye dönük olarak değil başvuru tarihinizden itibaren prim borcu çıkarılır.

 139. Şu anki prim borcunuz, aylık geliriniz asgari ücret kabul edilerek hesaplanan aylık prim üzerinden oluşan borç toplamı, hatta gelir testi yaptırmanız için SGK size yazı gönderdiyse, gelir testi yaptırmadığınız için aylık geliriniz asgari ücretin iki katı kabul edilerek hesaplanan primlerden oluşan borçtur. Gelir testi yaptırdığınızda, aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, gss primini devlet ödeyeceğinden, duruma göre geriye dönük prim borcunuzun tamamı veya bir kısmı silinir, o tarihten sonra da prim ödemeden gss’den yararlanabilirsiniz. Aylık geliriniz asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında çıkarsa yine duruma göre geriye dönük borcunuzun bir kısmı veya tamamı üçte bire iner. Gelir testinin hangi durumlarda geriye doğru etki edeceği, hangi durumda etki etmeyeceği, yukarıdaki yazıda belirtilmiştir.

 140. Şu anki prim borcunuz, aylık geliriniz asgari ücret kabul edilerek hesaplanan aylık prim üzerinden oluşan borç toplamı, hatta gelir testi yaptırmanız için SGK size yazı gönderdiyse, gelir testi yaptırmadığınız için aylık geliriniz asgari ücretin iki katı kabul edilerek hesaplanan primlerden oluşan borçtur. Gelir testi yaptırdığınızda, aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, gss primini devlet ödeyeceğinden, duruma göre geriye dönük prim borcunuzun tamamı veya bir kısmı silinir, o tarihten sonra da prim ödemeden gss’den yararlanabilirsiniz. Aylık geliriniz asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında çıkarsa yine duruma göre geriye dönük borcunuzun bir kısmı veya tamamı üçte bire iner. Gelir testinin hangi durumlarda geriye doğru etki edeceği, hangi durumda etki etmeyeceği, yukarıdaki yazıda belirtilmiştir.

 141. Slm admin bugun kaymakamliga gittim ve onlarda bana gelir tespiti yaparsaniz 1985 degilde ortalama 500 . 600 civarinda olur ne kadar dogru cevaplarsaniz sevinirim

 142. Slm admin bugun kaymakamliga gittim ve onlarda bana gelir tespiti yaparsaniz 1985 degilde ortalama 500 . 600 civarinda olur ne kadar dogru cevaplarsaniz sevinirim

 143. sayın admin,

  gss çıkar çıkmaz, gelir testi yaptırdım 60c-0 mı (primi devlet tarafından ödenen) olarak tescil edildi.
  Daha sonra aile geliri değişti kardeşim işe girdi, sgk ya kurumu sigortasnın basladıgını bildirmiş, fakat kaymakamlığa gidipte gelir testinin yenilenmesi için basvurmadık. halen yeşilkart gibi provizyon alıyorum. tesadüfen kontrol ettim herhangi bir borç görünmüyor. 3 ayda bir sistemin otomotik kontrol edip durumu düzeltmesi gerekmez miydi? şimdi biz durumu kaymakamlıktaki ilgili birime bildirmedik diye cezalı duruma düşer miyiz? gelir 3250 lira – kira da oturuyoruz. şimdi bize geriye dönük ne kadar borç çıkar? bundan kurtulmanın yolu var mı?

 144. sayın admin,

  gss çıkar çıkmaz, gelir testi yaptırdım 60c-0 mı (primi devlet tarafından ödenen) olarak tescil edildi.
  Daha sonra aile geliri değişti kardeşim işe girdi, sgk ya kurumu sigortasnın basladıgını bildirmiş, fakat kaymakamlığa gidipte gelir testinin yenilenmesi için basvurmadık. halen yeşilkart gibi provizyon alıyorum. tesadüfen kontrol ettim herhangi bir borç görünmüyor. 3 ayda bir sistemin otomotik kontrol edip durumu düzeltmesi gerekmez miydi? şimdi biz durumu kaymakamlıktaki ilgili birime bildirmedik diye cezalı duruma düşer miyiz? gelir 3250 lira – kira da oturuyoruz. şimdi bize geriye dönük ne kadar borç çıkar? bundan kurtulmanın yolu var mı?

 145. tamamen saçma bir durum insanların haberi bile olmadan cezalandırılıyorlar hem insanlara zorla birşey ler SATAMAZSINIZ öyle değilmi pazarlamanın başka bir yolunu görüyoruz şu anda sonuçta bunun sağlıkla falan ilgisi yok tamamen pazarlama ve satış

 146. tamamen saçma bir durum insanların haberi bile olmadan cezalandırılıyorlar hem insanlara zorla birşey ler SATAMAZSINIZ öyle değilmi pazarlamanın başka bir yolunu görüyoruz şu anda sonuçta bunun sağlıkla falan ilgisi yok tamamen pazarlama ve satış

 147. Sigortasız kaldığınız ve re’sen gss’li olarak tescil edildiğiniz döneme ilişkin prim borcunuz hesaplanırken gelir testi sonucu tespit edilen gelir değil, asgari ücret aylık geliriniz olarak esas alınmış, bu nedenle prim borcunuz yüksek çıkmış olabilir. SGK’ya müracaat etmeniz yerinde olur.

 148. Sigortasız kaldığınız ve re’sen gss’li olarak tescil edildiğiniz döneme ilişkin prim borcunuz hesaplanırken gelir testi sonucu tespit edilen gelir değil, asgari ücret aylık geliriniz olarak esas alınmış, bu nedenle prim borcunuz yüksek çıkmış olabilir. SGK’ya müracaat etmeniz yerinde olur.

 149. Normalde otomatik sağlık provizyon aktivasyon sistemi (SPAS) tarafından bu işlemler otomatik yapılıyor, dolayısıyla işe başlama – işten ayrılma hallerinde herhangi bir bildirim yapılmasına gerek yok. Ancak bazen sistem tarafından hatalı tescil veya silme işlemleri yapılabiliyor. Bu tür durumlarda SGK’ya müracaat edip hatanın düzelttirilmesi gerekiyor.

 150. Normalde otomatik sağlık provizyon aktivasyon sistemi (SPAS) tarafından bu işlemler otomatik yapılıyor, dolayısıyla işe başlama – işten ayrılma hallerinde herhangi bir bildirim yapılmasına gerek yok. Ancak bazen sistem tarafından hatalı tescil veya silme işlemleri yapılabiliyor. Bu tür durumlarda SGK’ya müracaat edip hatanın düzelttirilmesi gerekiyor.

 151. ıbrahim alaskalı

  ve bu SGK OLSUN GSS KURUMU OLSUN ONLAR SISTEM UZERINDEN BENIM ISE BAŞLADIĞIMDA HIZMETE DAYALI SIGORTAMIN BAŞLADIĞINI VE IŞTEN ÇIKTIĞIMDA HIZMETE DAYALI SIGORTAMIN YATMADIĞINI GENEL SAĞLIK SIGORTASINA ÖDEME YAPACAĞIMI BILIYORLAR DEĞILMI YANI HER SEFERINDE ISE GIRDIM BILDIR IŞTEN ÇIKTIM BILDIR GIBI BIR SÖZ KONUSU YOKTUR UMARIM

 152. ıbrahim alaskalı

  ve bu SGK OLSUN GSS KURUMU OLSUN ONLAR SISTEM UZERINDEN BENIM ISE BAŞLADIĞIMDA HIZMETE DAYALI SIGORTAMIN BAŞLADIĞINI VE IŞTEN ÇIKTIĞIMDA HIZMETE DAYALI SIGORTAMIN YATMADIĞINI GENEL SAĞLIK SIGORTASINA ÖDEME YAPACAĞIMI BILIYORLAR DEĞILMI YANI HER SEFERINDE ISE GIRDIM BILDIR IŞTEN ÇIKTIM BILDIR GIBI BIR SÖZ KONUSU YOKTUR UMARIM

 153. ıbrahim alaskalı

  selamin aleykum Admin . Öğrenmek istedim bir konu var GSS ına yürürlüğe girdiği gün basvurumu yaptım ve aylık 36 lira ödeyeceğimi bildirdiler 4 ay düzenli ödedim ise girdim Mayıs 2012 de hizmete dayalı sigortam başladi ve 2012 Eylülde işten ayrıldım . 2012 Eylülden =2013 Şubat ayına kadar çalışmadım 2013 şubatta sigortam tekrar başladi ve halen yatıyor arada 5 aylık GSS ına borçlandım ve bugün borcum ne kadar diye baktığımda faiziyle gecikme zammıyla en fazla 200lira olur diye bekliyordum ama 531 lira borç gözüküyor bu nasıl oluyor yoksa çalıştığım zamanda sigortam yatıyordu işveren tarafından acaba her ise girdiğimde çıktığımda bunu bildirmem mi gerekiyor.

 154. ıbrahim alaskalı

  selamin aleykum Admin . Öğrenmek istedim bir konu var GSS ına yürürlüğe girdiği gün basvurumu yaptım ve aylık 36 lira ödeyeceğimi bildirdiler 4 ay düzenli ödedim ise girdim Mayıs 2012 de hizmete dayalı sigortam başladi ve 2012 Eylülde işten ayrıldım . 2012 Eylülden =2013 Şubat ayına kadar çalışmadım 2013 şubatta sigortam tekrar başladi ve halen yatıyor arada 5 aylık GSS ına borçlandım ve bugün borcum ne kadar diye baktığımda faiziyle gecikme zammıyla en fazla 200lira olur diye bekliyordum ama 531 lira borç gözüküyor bu nasıl oluyor yoksa çalıştığım zamanda sigortam yatıyordu işveren tarafından acaba her ise girdiğimde çıktığımda bunu bildirmem mi gerekiyor.

 155. Maalesef, gss tescili 1 ocak 2012 tarihinden beri zorunlu, yani kişilerin isteğine bağlı değil. SGK hiçbir sosyal güvenliği ve emekliliği olmayan, yakınları üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunmayan kişileri re’sen (otomatik olarak) gss’li olarak tescil ediyor ve bu tescil tarihinden itibaren her ay için gss primi tahakkuk ettiriyor. Eğer sizin gss tesciliniz de bu şekildeyse yapılacak bir şey yok. İmkanınız varsa borcunuzu ödeyebilirsiniz, yoksa mecburen bekleyeceksiniz. Şu an sigortanız olduğuna göre bu kapsamda sağlık yardımı alırsınız. Sizinle benzer durumda olan çok sayıda kişi var. Yorumları ve sorulara verdiğimiz cevapları okuyabilirsiniz.

 156. Maalesef, gss tescili 1 ocak 2012 tarihinden beri zorunlu, yani kişilerin isteğine bağlı değil. SGK hiçbir sosyal güvenliği ve emekliliği olmayan, yakınları üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunmayan kişileri re’sen (otomatik olarak) gss’li olarak tescil ediyor ve bu tescil tarihinden itibaren her ay için gss primi tahakkuk ettiriyor. Eğer sizin gss tesciliniz de bu şekildeyse yapılacak bir şey yok. İmkanınız varsa borcunuzu ödeyebilirsiniz, yoksa mecburen bekleyeceksiniz. Şu an sigortanız olduğuna göre bu kapsamda sağlık yardımı alırsınız. Sizinle benzer durumda olan çok sayıda kişi var. Yorumları ve sorulara verdiğimiz cevapları okuyabilirsiniz.

 157. Yaklasik 1 yil zorunlu hale gelmis ve her ay 40 tlden olsa 12 ay 500 kusurolurne alaka 1985tl

 158. Yaklasik 1 yil zorunlu hale gelmis ve her ay 40 tlden olsa 12 ay 500 kusurolurne alaka 1985tl

 159. Slm admin ben simdiye kadar boyle bi bildiri duymadim isitmedim ve su an icin ise 3 aydirsigortali calisiyorum ve 1985 tl borcum oldugunu ogrendim benim madi durumum bunu krsilayamaz devlet zaten bole bisey cikarmissin sozde halka yardim e peki bune milet 40 tl veremezken 2binlirayi nasil vercek nasil temize cikarabilirim tesekur

 160. Slm admin ben simdiye kadar boyle bi bildiri duymadim isitmedim ve su an icin ise 3 aydirsigortali calisiyorum ve 1985 tl borcum oldugunu ogrendim benim madi durumum bunu krsilayamaz devlet zaten bole bisey cikarmissin sozde halka yardim e peki bune milet 40 tl veremezken 2binlirayi nasil vercek nasil temize cikarabilirim tesekur

 161. Normalde işten ayrılan biri 10 uncu gün sigortalılık niteliğini yitirdiğinden, 10 gün daha sağlık yardımlarından yararlanır. 10 uncu günden itibaren bu kişinin geriye dönük bir yıl içerisinde 90 gün pim ödemesi olması şartıyla bu kişi 90 gün daha sağlık yardımı alabilir. Dolayısıyla bu süre içerisinde SGK bu kişiyi re’sen gss’li olarak tescil etmez. Bu süre dolduktan sonra o kişi halen işe girmemişse yani sigortasızsa, onu re’sen gss’li olarak tescil eder ve bu tarihten sonra her ay sonunda o kişi adına aylık gss prim borcu tahakkuk ettirir. Verdiğiniz tarihlere göre bu işte bir yanlışlık var. Bu nedenle ilgili SGK il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne durumu belirtir bir yazıyla müracaat etmeniz yerinde olur. Bir yanlışlık varsa düzeltilir.

 162. Normalde işten ayrılan biri 10 uncu gün sigortalılık niteliğini yitirdiğinden, 10 gün daha sağlık yardımlarından yararlanır. 10 uncu günden itibaren bu kişinin geriye dönük bir yıl içerisinde 90 gün pim ödemesi olması şartıyla bu kişi 90 gün daha sağlık yardımı alabilir. Dolayısıyla bu süre içerisinde SGK bu kişiyi re’sen gss’li olarak tescil etmez. Bu süre dolduktan sonra o kişi halen işe girmemişse yani sigortasızsa, onu re’sen gss’li olarak tescil eder ve bu tarihten sonra her ay sonunda o kişi adına aylık gss prim borcu tahakkuk ettirir. Verdiğiniz tarihlere göre bu işte bir yanlışlık var. Bu nedenle ilgili SGK il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne durumu belirtir bir yazıyla müracaat etmeniz yerinde olur. Bir yanlışlık varsa düzeltilir.

 163. Muhtemelen, adrese dayalı nüfus kayıt siteminde Türkiye’de oturuyor görünüyorsunuz, Türkiye’de oturduğunuz ve hiç bir sosyal güvenliğiniz olmadığı için de SGK sizi re’sen gss’li olarak tescil etmiş ve prim borcu çıkmış. Yurtdışında bulunduğunuza dair belgelerle SGK’ya başvurmanız halinde re’sen tesciliniz ve gss prim borçlarınız silinir.

 164. Muhtemelen, adrese dayalı nüfus kayıt siteminde Türkiye’de oturuyor görünüyorsunuz, Türkiye’de oturduğunuz ve hiç bir sosyal güvenliğiniz olmadığı için de SGK sizi re’sen gss’li olarak tescil etmiş ve prim borcu çıkmış. Yurtdışında bulunduğunuza dair belgelerle SGK’ya başvurmanız halinde re’sen tesciliniz ve gss prim borçlarınız silinir.

 165. 1-İşsizlik ödeneği alınan dönemde o kişinin gss primleri işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Eğer gss borcu ödenek aldığınız döneme aitse, SGK’ya müracaat etmeniz halinde silinir.
  2-SGK re’sen gss’li olarak tescil ettiği kişinin aylık gelirini asgari ücret olarak kabul edip, buna göre her ay prim tahakkuk ettiriyor. Bu kişiye gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazı gönderiyor. Kişi bu yazıyı aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine müracaat derse, gelir testi sonucuna göre işlem yapıyor. Eğer o kişi bir ay içinde gelir testine başvurmamışsa, bu defa o kişinin aylık gelirini asgari ücretin iki katı kabul ediyor ve bu şekilde o kişi adına her ay yüksek miktarda gss primi tahakkuk ettiriyor. Sizin gss prim borcunuz bu nedenle yüksek çıkmış olabilir. Gelir testi yaptırmanız gerektiğine dair yazı size ulaşmamış olsa bile bir yakınınıza tebliğ edilmiş olabilir.
  3-Sizin yapmanız gereken, bir an önce gelir testi için başvurun, çünkü gelir testi yazısı gönderildikten sonra altı ay içerisinde gelir testine başvurulması halinde, gelir testi sonucu geriye dönük olarak uygulanıyor, duruma göre o kişinin prim borcu ya tamamen siliniyor, veya yeniden hesaplanıyor.

 166. 1-İşsizlik ödeneği alınan dönemde o kişinin gss primleri işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Eğer gss borcu ödenek aldığınız döneme aitse, SGK’ya müracaat etmeniz halinde silinir.
  2-SGK re’sen gss’li olarak tescil ettiği kişinin aylık gelirini asgari ücret olarak kabul edip, buna göre her ay prim tahakkuk ettiriyor. Bu kişiye gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazı gönderiyor. Kişi bu yazıyı aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine müracaat derse, gelir testi sonucuna göre işlem yapıyor. Eğer o kişi bir ay içinde gelir testine başvurmamışsa, bu defa o kişinin aylık gelirini asgari ücretin iki katı kabul ediyor ve bu şekilde o kişi adına her ay yüksek miktarda gss primi tahakkuk ettiriyor. Sizin gss prim borcunuz bu nedenle yüksek çıkmış olabilir. Gelir testi yaptırmanız gerektiğine dair yazı size ulaşmamış olsa bile bir yakınınıza tebliğ edilmiş olabilir.
  3-Sizin yapmanız gereken, bir an önce gelir testi için başvurun, çünkü gelir testi yazısı gönderildikten sonra altı ay içerisinde gelir testine başvurulması halinde, gelir testi sonucu geriye dönük olarak uygulanıyor, duruma göre o kişinin prim borcu ya tamamen siliniyor, veya yeniden hesaplanıyor.

 167. O güne kadar işlemiş olan gecikmeler silinmez.

 168. O güne kadar işlemiş olan gecikmeler silinmez.

 169. 1-SGK’nın re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişinin aylık geliri asgari ücret kabul ediliyor ve ona göre her ay prim borcu tahakkuk ettiriliyor. Eğer bu kişi gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazıyı aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurursa, gelir testi sonucuna göre çıkan borç siliniyor veya yeniden hesaplanıyor. O tarihten sonra da prim borcu açısından gelir testi sonucuna göre işlem yapılıyor. Eğer bu kişi yazıyı aldıktan sonra gelir testi yaptırmazsa bu sefer aylık geliri asgari ücretin iki katı kabul ediliyor ve buna göre prim borcu tahakkuk ettiriliyor. Muhtemelen SGK size gelir yaptırmanız için yazı gönderdi, buna rağmen gelir testi yaptırmadığınız için sizin aylık geliriniz asgari ücretin iki katı kabul edildi, bu nedenle her ay gss prim borcunuz üst tutar üzerinden tahakkuk ediyor. Yani bunun üzerinizde araba olmasıyla ilgisi yok.
  2-Bunun için geciktirmeden gelir testine başvurun. Sonucuna göre işlem yapılır. Arabanın tesciliniz üzerinizden başka birine devretmeniz, gelir testi sırasındaki aylık gelirinizin hesabına etki eder, geliriniz bir miktar daha düşük çıkar veya durumunuza göre hiç geliriniz çıkmayabilir.

 170. 1-SGK’nın re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişinin aylık geliri asgari ücret kabul ediliyor ve ona göre her ay prim borcu tahakkuk ettiriliyor. Eğer bu kişi gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazıyı aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurursa, gelir testi sonucuna göre çıkan borç siliniyor veya yeniden hesaplanıyor. O tarihten sonra da prim borcu açısından gelir testi sonucuna göre işlem yapılıyor. Eğer bu kişi yazıyı aldıktan sonra gelir testi yaptırmazsa bu sefer aylık geliri asgari ücretin iki katı kabul ediliyor ve buna göre prim borcu tahakkuk ettiriliyor. Muhtemelen SGK size gelir yaptırmanız için yazı gönderdi, buna rağmen gelir testi yaptırmadığınız için sizin aylık geliriniz asgari ücretin iki katı kabul edildi, bu nedenle her ay gss prim borcunuz üst tutar üzerinden tahakkuk ediyor. Yani bunun üzerinizde araba olmasıyla ilgisi yok.
  2-Bunun için geciktirmeden gelir testine başvurun. Sonucuna göre işlem yapılır. Arabanın tesciliniz üzerinizden başka birine devretmeniz, gelir testi sırasındaki aylık gelirinizin hesabına etki eder, geliriniz bir miktar daha düşük çıkar veya durumunuza göre hiç geliriniz çıkmayabilir.

 171. Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için http://www.aile.gov.tr/upload/aile.gov.tr/mce/mevzuat/genelge_07.pdf linkteki genelgeyi okuyabilirsiniz.

 172. Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için http://www.aile.gov.tr/upload/aile.gov.tr/mce/mevzuat/genelge_07.pdf linkteki genelgeyi okuyabilirsiniz.

 173. admin diğer cevap ve yorumları okuyun demişsinde benimkiyle aynı durumda olan göremedim baktığımda . işten çıkış ve giriş tarihlerinide yazdım normal mi yani borç çıkması yoksa 1. ayın 14 ü kapsama dahil edilmişim 2. ayın 5 i işbaşı yapmışım 442 tl nasıl çıkıyo bunu soruyorum . aylık 35 tl yazıyo normalde benim 1 ay bile olmamış

 174. admin diğer cevap ve yorumları okuyun demişsinde benimkiyle aynı durumda olan göremedim baktığımda . işten çıkış ve giriş tarihlerinide yazdım normal mi yani borç çıkması yoksa 1. ayın 14 ü kapsama dahil edilmişim 2. ayın 5 i işbaşı yapmışım 442 tl nasıl çıkıyo bunu soruyorum . aylık 35 tl yazıyo normalde benim 1 ay bile olmamış

 175. 1-SGK’nın re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişinin aylık geliri asgari ücret kabul ediliyor ve ona göre her ay prim borcu tahakkuk ettiriliyor. Eğer bu kişi gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazıyı aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurursa, gelir testi sonucuna göre çıkan borç siliniyor veya yeniden hesaplanıyor. O tarihten sonra da prim borcu açısından gelir testi sonucuna göre işlem yapılıyor. Eğer bu kişi yazıyı aldıktan sonra gelir testi yaptırmazsa bu sefer aylık geliri asgari ücretin iki katı kabul ediliyor ve buna göre prim borcu tahakkuk ettiriliyor. http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-prim-tutarlari/#.UaDjFWxrOFk
  2-Normalde işşizlik ödeneği alınan dönemde o kişinin GSS primi de İşsizlik Sigortası Fonundan ödeniyor. Eğer size çıkarılan GSS prim borcu işsizlik ödeneği aldığınız döneme aitse, SGK’ya müracaat etmeniz halinde borç silinir.
  3-Gelir testine başvurduğunuzda, gelir testi sonucu tespit edilen gelir tutarı başvuru tarihinden itibaren tahakkuk edecek GSS prim borcu için geçerli olur. Ancak bazı şartlarla geriye dönük borca da uygulanır. Bu konuda ayrıntılı bilgi yukarıdaki yazının 4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi? başlıklı bölümünde mevcut.

 176. 1-SGK’nın re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişinin aylık geliri asgari ücret kabul ediliyor ve ona göre her ay prim borcu tahakkuk ettiriliyor. Eğer bu kişi gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazıyı aldıktan sonra bir ay içinde gelir testine başvurursa, gelir testi sonucuna göre çıkan borç siliniyor veya yeniden hesaplanıyor. O tarihten sonra da prim borcu açısından gelir testi sonucuna göre işlem yapılıyor. Eğer bu kişi yazıyı aldıktan sonra gelir testi yaptırmazsa bu sefer aylık geliri asgari ücretin iki katı kabul ediliyor ve buna göre prim borcu tahakkuk ettiriliyor. http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-prim-tutarlari/#.UaDjFWxrOFk
  2-Normalde işşizlik ödeneği alınan dönemde o kişinin GSS primi de İşsizlik Sigortası Fonundan ödeniyor. Eğer size çıkarılan GSS prim borcu işsizlik ödeneği aldığınız döneme aitse, SGK’ya müracaat etmeniz halinde borç silinir.
  3-Gelir testine başvurduğunuzda, gelir testi sonucu tespit edilen gelir tutarı başvuru tarihinden itibaren tahakkuk edecek GSS prim borcu için geçerli olur. Ancak bazı şartlarla geriye dönük borca da uygulanır. Bu konuda ayrıntılı bilgi yukarıdaki yazının 4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi? başlıklı bölümünde mevcut.

 177. Maalesef doğrudur. Çünkü SGK 1/1/2012 tarihinden beri, hiç bir sosyal güvenliği veya emekliliği olmayan, başkaları üzerinden sağlık yardımı alamayan kişileri re’sen (otomatik olarak) GSS’li olarak tescil ediyor ve ondan sonra her ay bu kişi adına GSS prim borcu tahakkuk ediyor. Bu konuda diğer yorumları ve verdiğimiz cevapları okuyabilirsiniz.

 178. Maalesef doğrudur. Çünkü SGK 1/1/2012 tarihinden beri, hiç bir sosyal güvenliği veya emekliliği olmayan, başkaları üzerinden sağlık yardımı alamayan kişileri re’sen (otomatik olarak) GSS’li olarak tescil ediyor ve ondan sonra her ay bu kişi adına GSS prim borcu tahakkuk ediyor. Bu konuda diğer yorumları ve verdiğimiz cevapları okuyabilirsiniz.

 179. GSS prim borcu da diğer sigorta prim borçlarıyla aynı şartlara tabi. 6183 sayılı Kanuna istinaden SGK taksitlendirme yapabilir. Ancak bunun şartları var. http://www.isvesosyalguvenlik.com/prim-ve-idari-para-cezasi-borclarina-erteleme-veya-taksitlendirme-yapilir-mi/#.UaDg92xrOFk

 180. GSS prim borcu da diğer sigorta prim borçlarıyla aynı şartlara tabi. 6183 sayılı Kanuna istinaden SGK taksitlendirme yapabilir. Ancak bunun şartları var. http://www.isvesosyalguvenlik.com/prim-ve-idari-para-cezasi-borclarina-erteleme-veya-taksitlendirme-yapilir-mi/#.UaDg92xrOFk

 181. İyi günler,
  Ben Malta bayraklı gemilerde denizci olarak çalışmakta ve doğal olarak o gemilerde yaşamaktayım.
  Türkiyeye sadece dinlenmek ve ailemi ziyaret için gelmekteyim Yani 1 sene içinde en fazla 4 ay Türkiyede yaşamaktayım. Yani Türkiyede geçirdiğim 4 ay boyunca işsizim bir gelirim yok. Yabancı bir ülkede (malta) çalıştığım için sigortalı değilim. GSS gelir testi yaptırmam gerektiği bildirimi yapıldığı sırada da doğal olarak yurt dışındaydım. Sisteme girdiğimde 2000 TL civarında borcum görünmekte.Ne yapmalıyım, bu parayı Türkiyede çalışmamama ve yaşamamama rağmen ödemeli miyim?

 182. İyi günler,
  Ben Malta bayraklı gemilerde denizci olarak çalışmakta ve doğal olarak o gemilerde yaşamaktayım.
  Türkiyeye sadece dinlenmek ve ailemi ziyaret için gelmekteyim Yani 1 sene içinde en fazla 4 ay Türkiyede yaşamaktayım. Yani Türkiyede geçirdiğim 4 ay boyunca işsizim bir gelirim yok. Yabancı bir ülkede (malta) çalıştığım için sigortalı değilim. GSS gelir testi yaptırmam gerektiği bildirimi yapıldığı sırada da doğal olarak yurt dışındaydım. Sisteme girdiğimde 2000 TL civarında borcum görünmekte.Ne yapmalıyım, bu parayı Türkiyede çalışmamama ve yaşamamama rağmen ödemeli miyim?

 183. MERHABA. 05.10.2012 DE İŞTEN ÇIKTIM . 05.02.2013 TARİHİNDE YENİ BİR İŞE BAŞLADIM .İŞSİZ KALDIĞIM SÜRE İÇİNDE GSS KAYIT YAPTIRMAYA GİTTİĞİMDE 120 GÜN İŞSİZ KALDIĞINIZ SÜRE YAPTIRMANIZA GEREK YOK DEDİLER.DÜN HABERLERDE GÖRDÜM .BİR KONTROL EDEYİM DEDİM .14.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN 60/G KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR KAPSAM TÜRÜ İLE TESCİL KAYDINIZ BULUNMAKTADIR YAZIYOR . 1. AYIN 14 ÜNDE BENİ BU KAPSAMIN İÇİNE SOKMUŞLAR BEN 2. AYIN 5. İŞE BAŞLAMIŞIM 20 GÜNDE 442 TL BORÇ NASIL OLUYO .ZİRAAT BANKASI GSS 2013 BORÇ SORGULAMADAN BAKTIM 442 TL BORÇ ÇIKIYOR .GSS YE BAŞVURMALISINIZ DİYE Bİ TEBLİĞ YOK GÖDERMEDİLER .BORCUMUZUN OLDUĞUNA DAİR BİR TEBLİĞDE GELMEDİ .NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM SİZCE . TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN .İYİ ÇALIŞMALAR.

 184. MERHABA. 05.10.2012 DE İŞTEN ÇIKTIM . 05.02.2013 TARİHİNDE YENİ BİR İŞE BAŞLADIM .İŞSİZ KALDIĞIM SÜRE İÇİNDE GSS KAYIT YAPTIRMAYA GİTTİĞİMDE 120 GÜN İŞSİZ KALDIĞINIZ SÜRE YAPTIRMANIZA GEREK YOK DEDİLER.DÜN HABERLERDE GÖRDÜM .BİR KONTROL EDEYİM DEDİM .14.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN 60/G KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR KAPSAM TÜRÜ İLE TESCİL KAYDINIZ BULUNMAKTADIR YAZIYOR . 1. AYIN 14 ÜNDE BENİ BU KAPSAMIN İÇİNE SOKMUŞLAR BEN 2. AYIN 5. İŞE BAŞLAMIŞIM 20 GÜNDE 442 TL BORÇ NASIL OLUYO .ZİRAAT BANKASI GSS 2013 BORÇ SORGULAMADAN BAKTIM 442 TL BORÇ ÇIKIYOR .GSS YE BAŞVURMALISINIZ DİYE Bİ TEBLİĞ YOK GÖDERMEDİLER .BORCUMUZUN OLDUĞUNA DAİR BİR TEBLİĞDE GELMEDİ .NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM SİZCE . TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN .İYİ ÇALIŞMALAR.

 185. 31 mayıs gunune kadar prim borcu odendıgı takdırde gecıkmeler sılınıcek mı.

 186. 31 mayıs gunune kadar prim borcu odendıgı takdırde gecıkmeler sılınıcek mı.

 187. merhaba bu konuda yardımcı olurmusunuz. ben 1985 dogumluyum.sigortam hıc olmadısadece bır gunluk olmuştu çalıştığım yerde .bır de meslek lısesı mezunu olduğum için okul dönemım de olmuştu.ordan kalma ssk sigora sicil numaram var elimde.Daha sonra yeşilkarım vardı. şimdide genel sağlık sigortası var başvurmadığım için şuan yuklu para ödemem gerekıyor babam sigortalı ben ondan bakınamıyorum çalışmıyorum da.işe gırdıgım durumda bunu ödedıgımde ve sigortalı bır işte oldugum sürece bu ödemeyi yapıcakmıyım. okuyorum şuan da daha önce sgk ya gıttıgımde 9-10 aylık bır acık varmış onu odedıgım zaman ssk dan yararlanabailecegımı söyledı. şaun benlkı 2 mılyardsan fazladır. ustelık benım uztumde arabada var. bu yüzden prim borcu ıkı kat cıkıyor bende. başvurmadgıgım ıcınde yuksek ne yapabılırım . arabayı üztemden c ektıgım zaman.hallebılırmıyım. sayın admın.

 188. merhaba bu konuda yardımcı olurmusunuz. ben 1985 dogumluyum.sigortam hıc olmadısadece bır gunluk olmuştu çalıştığım yerde .bır de meslek lısesı mezunu olduğum için okul dönemım de olmuştu.ordan kalma ssk sigora sicil numaram var elimde.Daha sonra yeşilkarım vardı. şimdide genel sağlık sigortası var başvurmadığım için şuan yuklu para ödemem gerekıyor babam sigortalı ben ondan bakınamıyorum çalışmıyorum da.işe gırdıgım durumda bunu ödedıgımde ve sigortalı bır işte oldugum sürece bu ödemeyi yapıcakmıyım. okuyorum şuan da daha önce sgk ya gıttıgımde 9-10 aylık bır acık varmış onu odedıgım zaman ssk dan yararlanabailecegımı söyledı. şaun benlkı 2 mılyardsan fazladır. ustelık benım uztumde arabada var. bu yüzden prim borcu ıkı kat cıkıyor bende. başvurmadgıgım ıcınde yuksek ne yapabılırım . arabayı üztemden c ektıgım zaman.hallebılırmıyım. sayın admın.

 189. Merhaba,
  Öncelikle bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
  Ben çalışmıyorum. Kiradayım.Üzerime kayıtlı bir otomobil ile, bankada bir miktar birikimim var.
  Gelir testinde, üzerinize kayıtlı otomobil, bankadaki mevduatınızda dikkate alınıyormu. Yoksa maaş şeklinde olan sürekli bir geliremi bakılıyor.
  Çok teşekkürler
  Saygılarımla,

 190. Merhaba,
  Öncelikle bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
  Ben çalışmıyorum. Kiradayım.Üzerime kayıtlı bir otomobil ile, bankada bir miktar birikimim var.
  Gelir testinde, üzerinize kayıtlı otomobil, bankadaki mevduatınızda dikkate alınıyormu. Yoksa maaş şeklinde olan sürekli bir geliremi bakılıyor.
  Çok teşekkürler
  Saygılarımla,

 191. bilal kırkgül

  temmuz 2012 de işten çıkartıldım ve bu sebepten dolayı işsizlik maaşına başvurdum. 31.01.2013 tarihinde son işsizlik maaşımı aldım. üniversiteden de 13.03.2013 tarihinde mezun oldum. şuanda tarafıma 713 TL gibi bir rakam borç gözükmektedir. bu borcun kaç aylık olduguna dair de bir bilgim yok. tarafıma tahakkuk eden bu borç işsizlik maaşı veya ögrencilik dönemimde başladı ise gereklli evraklarla ( üniversite diploması, işsizlik maaşı aldığıma dair dekont vb. ) kuruma müracatta bulunursam bu döneme ait borçlarımı silerler mi ?

  27.05.2013 tarihinde gelir testine başvurursam ödemem gereken tutar mayıs ayına ait mi olucak yoksa haziran için mi ?

 192. bilal kırkgül

  temmuz 2012 de işten çıkartıldım ve bu sebepten dolayı işsizlik maaşına başvurdum. 31.01.2013 tarihinde son işsizlik maaşımı aldım. üniversiteden de 13.03.2013 tarihinde mezun oldum. şuanda tarafıma 713 TL gibi bir rakam borç gözükmektedir. bu borcun kaç aylık olduguna dair de bir bilgim yok. tarafıma tahakkuk eden bu borç işsizlik maaşı veya ögrencilik dönemimde başladı ise gereklli evraklarla ( üniversite diploması, işsizlik maaşı aldığıma dair dekont vb. ) kuruma müracatta bulunursam bu döneme ait borçlarımı silerler mi ?

  27.05.2013 tarihinde gelir testine başvurursam ödemem gereken tutar mayıs ayına ait mi olucak yoksa haziran için mi ?

 193. Merhaba 21 yasındayım ve sadece gecen sene 1aylık sigorta girişinde bulundum ve şimdi 1200 lira borcum oldugunu öğrendim bu işlem ile ilgili hiçbir haberim yoktu bu borç ne kadar doğru

 194. Merhaba 21 yasındayım ve sadece gecen sene 1aylık sigorta girişinde bulundum ve şimdi 1200 lira borcum oldugunu öğrendim bu işlem ile ilgili hiçbir haberim yoktu bu borç ne kadar doğru

 195. mesut göğkuş

  şimdi kontrol ettim.1200 tl borç çıktı.Yaklaşık bir yıldır çalışmıyordum fakat 3 gün evvel işe girdim.bu borcu taksitlendirme yolu varmı yoksa hepsini birmi ödememiz gerekiyor.

 196. mesut göğkuş

  şimdi kontrol ettim.1200 tl borç çıktı.Yaklaşık bir yıldır çalışmıyordum fakat 3 gün evvel işe girdim.bu borcu taksitlendirme yolu varmı yoksa hepsini birmi ödememiz gerekiyor.

 197. SGK işten çıkanı hemen gss’li olarak tescil etmiyor. İşten çıkan kişinin bir süre daha sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğundan, bu hakkı kaybedince SGK res’sen tescil yapıyor ve ondan sonra her ay için gss prim borcu tahakkuk ediyor. Ancak, siz bir sürprizle karşılaşmamak için doğrudan bağlı olduğunuz kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurun. Zaten vakıf gelir testi sonucunun hem size hem SGK’ya gönderir. SGK’da ortaya çıkan gelir durumunuza göre sizi gss’li olarak tescil eder ve tespit edilen gelir durumunuza göre ya prim ödemeden ya da prim ödeyerek sağlıktan yararlanırsınız.

 198. SGK işten çıkanı hemen gss’li olarak tescil etmiyor. İşten çıkan kişinin bir süre daha sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğundan, bu hakkı kaybedince SGK res’sen tescil yapıyor ve ondan sonra her ay için gss prim borcu tahakkuk ediyor. Ancak, siz bir sürprizle karşılaşmamak için doğrudan bağlı olduğunuz kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurun. Zaten vakıf gelir testi sonucunun hem size hem SGK’ya gönderir. SGK’da ortaya çıkan gelir durumunuza göre sizi gss’li olarak tescil eder ve tespit edilen gelir durumunuza göre ya prim ödemeden ya da prim ödeyerek sağlıktan yararlanırsınız.

 199. Ödeme imkanınız yok ve ödeyemeyecekseniz yapabileceğiniz bir şey de yok. Zaten bu tür gss borcu olanların sayısı çok fazla. SGK’da şimdilik bunların pek üzerine girmiyor. Buna bir çözüm bulunacak herhalde.

 200. Ödeme imkanınız yok ve ödeyemeyecekseniz yapabileceğiniz bir şey de yok. Zaten bu tür gss borcu olanların sayısı çok fazla. SGK’da şimdilik bunların pek üzerine girmiyor. Buna bir çözüm bulunacak herhalde.

 201. Merhaba,
  özel sektördeki işimden 31.01.2013’de ayrıldım.GSS çıktığında sigortalı olarak çalıştığım için gelir testi yaptırmadım. Şu an çalışmıyorum. Bir gelirimde yok.
  E devlet şifremle, SGK ya borcum varmı bakmak istedim. Ama GSS tescilimde yapılmamış görünüyor. Yani SGK beni re’sen GSS’li olarak tesci lde etmemiş. İleride birgün faizli ceza ödemek istemiyorum. Hangi adımları izlemem gerekiyor, yardımcı olabilirmisiniz.SGK yamı gitmeliyim, gelir testimi yaptırmalıyım.
  Çok teşekkürler
  Saygılarımla,

 202. Merhaba,
  özel sektördeki işimden 31.01.2013’de ayrıldım.GSS çıktığında sigortalı olarak çalıştığım için gelir testi yaptırmadım. Şu an çalışmıyorum. Bir gelirimde yok.
  E devlet şifremle, SGK ya borcum varmı bakmak istedim. Ama GSS tescilimde yapılmamış görünüyor. Yani SGK beni re’sen GSS’li olarak tesci lde etmemiş. İleride birgün faizli ceza ödemek istemiyorum. Hangi adımları izlemem gerekiyor, yardımcı olabilirmisiniz.SGK yamı gitmeliyim, gelir testimi yaptırmalıyım.
  Çok teşekkürler
  Saygılarımla,

 203. Merhaba, 1 seneye yakın işsizim ve gss prim borcuna baktığımda 1900 küsür borcum olduğu gözükmekte
  ortak gelir olarakta; babam emekli ve kız kardeşim çalıştığından kişi başına düşen gelir 300 tl yi geçmektedir.
  Bende çalışmadığımdan, elime para geçmediğinden bu parayı kardeşimden yada babamdan istemek durumundayım. melesefki, bu duruma yanıtları olumsuz, yani kendi başının çaresine bak oluyor.
  Şimdi ben bu parayı nasıl ödemem gerekiyor yada ödetmem gerekiyor. Bu borç onların hanesine yazılsa
  bu konuda endişem olmazdı ama benim haneme yaıldığından artık dolandırıcılıkmı yapayım yoksa illegal işlermi çevireyim bi şekilde ödeyim diye düşünmekteyim. Bu durum için ne yapabilirim!!!!!

 204. Merhaba, 1 seneye yakın işsizim ve gss prim borcuna baktığımda 1900 küsür borcum olduğu gözükmekte
  ortak gelir olarakta; babam emekli ve kız kardeşim çalıştığından kişi başına düşen gelir 300 tl yi geçmektedir.
  Bende çalışmadığımdan, elime para geçmediğinden bu parayı kardeşimden yada babamdan istemek durumundayım. melesefki, bu duruma yanıtları olumsuz, yani kendi başının çaresine bak oluyor.
  Şimdi ben bu parayı nasıl ödemem gerekiyor yada ödetmem gerekiyor. Bu borç onların hanesine yazılsa
  bu konuda endişem olmazdı ama benim haneme yaıldığından artık dolandırıcılıkmı yapayım yoksa illegal işlermi çevireyim bi şekilde ödeyim diye düşünmekteyim. Bu durum için ne yapabilirim!!!!!

 205. Annenizle birlikte yaşadığınız sürece annenizin geliri de sizin geliriniz gibi ortak değerlendirilir, dolayısıyla sizin hiç bir geliriniz olmasa bile annenizden dolayı sizin payınıza düşen aylık gelir (aile içinde kişi başına düşen gelir) asgari ücretin üçte birinden az fazla çıkabilir, bu durumda prim ödemesi gereken kişi statüsünde değerlendirilirsiniz. Ancak annenizden ayrı yaşadığınız taktirde, yapılacak gelir testinde sadece sizin gelir durumunuz değerlendirilir. Annenizden ayrıldıktan sonra gelir testinin yenilenmesi için başvurmanız gerekir. Gelir testinin hangi durumda yenileneceği http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-kapsaminda-gelir-tespiti-tescil-ve-izleme-surecine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik/#.UZ-uA2xrOFk linkteki yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilmiştir. Ancak bu durumda yapılacak gelir testi geriye dönük borcunuzu etkilemeyebilir. Gelir testinin sonradan yapılması halinde hangi durumlarda geriye dönük borcu etkileyeceği yukarıdaki yazının 4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi? başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklanmıştır.

 206. Annenizle birlikte yaşadığınız sürece annenizin geliri de sizin geliriniz gibi ortak değerlendirilir, dolayısıyla sizin hiç bir geliriniz olmasa bile annenizden dolayı sizin payınıza düşen aylık gelir (aile içinde kişi başına düşen gelir) asgari ücretin üçte birinden az fazla çıkabilir, bu durumda prim ödemesi gereken kişi statüsünde değerlendirilirsiniz. Ancak annenizden ayrı yaşadığınız taktirde, yapılacak gelir testinde sadece sizin gelir durumunuz değerlendirilir. Annenizden ayrıldıktan sonra gelir testinin yenilenmesi için başvurmanız gerekir. Gelir testinin hangi durumda yenileneceği http://www.isvesosyalguvenlik.com/genel-saglik-sigortasi-kapsaminda-gelir-tespiti-tescil-ve-izleme-surecine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik/#.UZ-uA2xrOFk linkteki yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilmiştir. Ancak bu durumda yapılacak gelir testi geriye dönük borcunuzu etkilemeyebilir. Gelir testinin sonradan yapılması halinde hangi durumlarda geriye dönük borcu etkileyeceği yukarıdaki yazının 4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi? başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklanmıştır.

 207. Eğer borç çıkarılan dönemde asker, anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olan öğrenci statüsünde değil idiyseniz, dolayısıyla yersiz olarak gss kapsamına alınmanız gibi bir durum yoksa, yapılan gss tescili ve buna bağlı prim borcu silinmez. Öte yandan şu an sigortalı olarak çalışıyorsunuz, gelir testi yaptırsanız, borç geçmiş aylara ait olduğu ve yazıda da belirtildiği üzere çok istisnai durumlar hariç gelir testi geriye yürümediği için, (sadece SGK’dan gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazıyı aldıktan sonra 6 ay içinde gelir testine başvuran ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkanların gss prim borcu silinmektedir) şu an yaptıracağınız gelir testi de sonuç getirmeyebilir. Bu nedenle imkanınız varsa borcu ödeyebilirsiniz. İmkanının yoksa beklemekten başka yapacağınız bir şey yok. Çünkü bu durum sadece sizin sorununuz değil, bu şekilde çok sayıda gss prim borcu olan var. Zaten SGK’da bu borçluların üzerine pek gitmiyor. Sadece bunlardan bazıları sağlık yardımı alamıyor.

 208. Eğer borç çıkarılan dönemde asker, anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olan öğrenci statüsünde değil idiyseniz, dolayısıyla yersiz olarak gss kapsamına alınmanız gibi bir durum yoksa, yapılan gss tescili ve buna bağlı prim borcu silinmez. Öte yandan şu an sigortalı olarak çalışıyorsunuz, gelir testi yaptırsanız, borç geçmiş aylara ait olduğu ve yazıda da belirtildiği üzere çok istisnai durumlar hariç gelir testi geriye yürümediği için, (sadece SGK’dan gelir testi yaptırması gerektiğine dair yazıyı aldıktan sonra 6 ay içinde gelir testine başvuran ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkanların gss prim borcu silinmektedir) şu an yaptıracağınız gelir testi de sonuç getirmeyebilir. Bu nedenle imkanınız varsa borcu ödeyebilirsiniz. İmkanının yoksa beklemekten başka yapacağınız bir şey yok. Çünkü bu durum sadece sizin sorununuz değil, bu şekilde çok sayıda gss prim borcu olan var. Zaten SGK’da bu borçluların üzerine pek gitmiyor. Sadece bunlardan bazıları sağlık yardımı alamıyor.

 209. özkan kılıç

  Merhaba, benim sigorta başlandıgıc 2006 yılı ancak 2012 yılına kadar sigortalı bir işte çalışmadım. öğrencilik askerlik vesaire sebeplerden. 06.02.2012 tarihinde sigortalı bir işte çalışmaya başladım. GSS den 2000tl ye yakın borcum görünüyor. bu borca nasıl itiraz edebilirim?

 210. özkan kılıç

  Merhaba, benim sigorta başlandıgıc 2006 yılı ancak 2012 yılına kadar sigortalı bir işte çalışmadım. öğrencilik askerlik vesaire sebeplerden. 06.02.2012 tarihinde sigortalı bir işte çalışmaya başladım. GSS den 2000tl ye yakın borcum görünüyor. bu borca nasıl itiraz edebilirim?

 211. merhaba bana 1917 tl borç çıkartılmış annemın evınde kalıyorum gelır testı yaptırınca mal mulk çıkıyor annemın uzerıne ben kıraya çıksam ıkametgahı degiştırsem itiraz hakkım olurmu ben bu borcu odemek ıstemıyorum

 212. merhaba bana 1917 tl borç çıkartılmış annemın evınde kalıyorum gelır testı yaptırınca mal mulk çıkıyor annemın uzerıne ben kıraya çıksam ıkametgahı degiştırsem itiraz hakkım olurmu ben bu borcu odemek ıstemıyorum

 213. 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kişi işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 uncu gün sigortalılık niteliğini yitirir. Sigortalılık niteliği yitirdikten sonra geriye dönük bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemesi varsa 90 gün daha sağlık yardımı alır. Eğer bu kişi herhangi bir işe girmemişse, bu şekilde sağlık yardımı alma hakkını kaybettikten sonra SGK o kişiyi re’sen GSS’li olarak tescil eder ve bu tescil işleminden sonra o kişi adına her ay GSS prim borcu tahakkuk eder. Eğere buna aykırı GSS tesciliniz yapılmışsa ilgili müdürlüğe itiraz edebilirsiniz. Hatalı bir işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde gerekli düzeltme yapılır.

 214. 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kişi işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 uncu gün sigortalılık niteliğini yitirir. Sigortalılık niteliği yitirdikten sonra geriye dönük bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemesi varsa 90 gün daha sağlık yardımı alır. Eğer bu kişi herhangi bir işe girmemişse, bu şekilde sağlık yardımı alma hakkını kaybettikten sonra SGK o kişiyi re’sen GSS’li olarak tescil eder ve bu tescil işleminden sonra o kişi adına her ay GSS prim borcu tahakkuk eder. Eğere buna aykırı GSS tesciliniz yapılmışsa ilgili müdürlüğe itiraz edebilirsiniz. Hatalı bir işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde gerekli düzeltme yapılır.

 215. atakan cindemir

  ben sigortadan 31.03.2012 çıktım.sonra 01.09.2012 tekrar işe başladım sigortalı oldum halen sigortalıyım. bu iki tarih arasında 5 ay sigortasız kaldım.işsizlik maaşınada gelir testine de başvurmadım. gss 1211 tl borç gözüküyo.işten çıktıktan sonra sağlıktan 3 ay yaralansam geriye 2 ay kalır bu kadar borç neyin nesi. nereye itiraz edebilirim.sonuç alırmıyım..

 216. atakan cindemir

  ben sigortadan 31.03.2012 çıktım.sonra 01.09.2012 tekrar işe başladım sigortalı oldum halen sigortalıyım. bu iki tarih arasında 5 ay sigortasız kaldım.işsizlik maaşınada gelir testine de başvurmadım. gss 1211 tl borç gözüküyo.işten çıktıktan sonra sağlıktan 3 ay yaralansam geriye 2 ay kalır bu kadar borç neyin nesi. nereye itiraz edebilirim.sonuç alırmıyım..

 217. Devlet kazanılan paraya göre prim borcu çıkartıyor ama hiç evden çıkan paraya bakmıyor ben aylık 1500 TL alsam ne olacak doğalgaz faturası kışın 400 tl geldikten sonra

 218. Devlet kazanılan paraya göre prim borcu çıkartıyor ama hiç evden çıkan paraya bakmıyor ben aylık 1500 TL alsam ne olacak doğalgaz faturası kışın 400 tl geldikten sonra

 219. Birincisi, gss prim borcunun normal prim borcundan farkı olmadığından, zamanında ödenmemesi halinde bu borca gecikme zammı ve cezası eklenir, dolayısıyla borç ödenene kadar artmaya devam eder.
  İkincisi, çalıştığınız yerden yapılan sigorta kapsamında gss’den yararlanabilmeniz için eğer Kurum otomatik sağlık aktivasyonu yapmamışsa, ilgili müdürlüğe başvurarak sağlık aktivasyonu yaptırarak, sağlık yardımlarından yararlanabilirsiniz. Bununla ilgili sorgulamayı https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ linkinden yapabilirsiniz.

 220. Birincisi, gss prim borcunun normal prim borcundan farkı olmadığından, zamanında ödenmemesi halinde bu borca gecikme zammı ve cezası eklenir, dolayısıyla borç ödenene kadar artmaya devam eder.
  İkincisi, çalıştığınız yerden yapılan sigorta kapsamında gss’den yararlanabilmeniz için eğer Kurum otomatik sağlık aktivasyonu yapmamışsa, ilgili müdürlüğe başvurarak sağlık aktivasyonu yaptırarak, sağlık yardımlarından yararlanabilirsiniz. Bununla ilgili sorgulamayı https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ linkinden yapabilirsiniz.

 221. Merhaba
  Ben Genel sağlık sigortasında 2 yıldır her ay 37 küsür lira ödeyip Sağlıktan faydalanıyordum fakat son 4 aydır ödeme yapmadım ve borcum 150 tl idi , son 2 08.03 2013’den bu yanada sigortalı işte çalışıyorum ve sigortam ödeniyor fakat borcuma baktığımda 241 tl olmuş ve hala üstüne her ay borç yüklenmeye devam edilmiş.Şimdi ben nasıl bu borcu kapattıracağım ve normal çalıştığım yerin sigorta ödemesinden faydalacağım ? yardımdıcı olurmusunuz? teşekkürler

 222. Merhaba
  Ben Genel sağlık sigortasında 2 yıldır her ay 37 küsür lira ödeyip Sağlıktan faydalanıyordum fakat son 4 aydır ödeme yapmadım ve borcum 150 tl idi , son 2 08.03 2013’den bu yanada sigortalı işte çalışıyorum ve sigortam ödeniyor fakat borcuma baktığımda 241 tl olmuş ve hala üstüne her ay borç yüklenmeye devam edilmiş.Şimdi ben nasıl bu borcu kapattıracağım ve normal çalıştığım yerin sigorta ödemesinden faydalacağım ? yardımdıcı olurmusunuz? teşekkürler

 223. Part-time çalıştığınıza göre eksik günlere ait gss priminizi 30 güne tamamlamanız gerekiyor. Çıkan gss prim borcu eksik günlere ait prim borcu olabilir. Bunun için gelir testi yaptırmanız gerekir. Gelir testi sonucu tespit edilecek aylık gelir durumunuza göre ya hiç prim ödemezsiniz ya da gelirinize tekabül eden tutarda gss primi ödersiniz. Gelir testinin geriye dönük borcunuzu etkileyip etkilemeyeceği de 4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi? başlığı altında detaylı açıklanmıştır.

 224. Part-time çalıştığınıza göre eksik günlere ait gss priminizi 30 güne tamamlamanız gerekiyor. Çıkan gss prim borcu eksik günlere ait prim borcu olabilir. Bunun için gelir testi yaptırmanız gerekir. Gelir testi sonucu tespit edilecek aylık gelir durumunuza göre ya hiç prim ödemezsiniz ya da gelirinize tekabül eden tutarda gss primi ödersiniz. Gelir testinin geriye dönük borcunuzu etkileyip etkilemeyeceği de 4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi? başlığı altında detaylı açıklanmıştır.

 225. Part-time olarak mali müşavirlikte çalışıyorum. Bana yarı zamanlı olarak Siğorta gösteriyorlar. Net maaşım 375tl, buna yol parası da eklenerek 500tl oluyor. Ayrıca eğitimim için burslu olarak yurt dışına çıkacağım. Bu durumun engel olmasından korkuyorum.

 226. Part-time olarak mali müşavirlikte çalışıyorum. Bana yarı zamanlı olarak Siğorta gösteriyorlar. Net maaşım 375tl, buna yol parası da eklenerek 500tl oluyor. Ayrıca eğitimim için burslu olarak yurt dışına çıkacağım. Bu durumun engel olmasından korkuyorum.

 227. Gelir testinde maalesef aynı aile içerisinde yaşayanların gelirleri birlikte değerlendiriliyor. Siz işsiz olsanız bile birlikte yaşadığınız için anne ve babanızın geliri dikkate alınmıştır. Yalnız bu 700 TL borç gelir testinden önceki döneme ait olabilir. Gelir testi sonucunda sizin aylık geliriniz ne kadar çıkmış o önemli. Ancak onu belirtmemişsiniz.

 228. Gelir testinde maalesef aynı aile içerisinde yaşayanların gelirleri birlikte değerlendiriliyor. Siz işsiz olsanız bile birlikte yaşadığınız için anne ve babanızın geliri dikkate alınmıştır. Yalnız bu 700 TL borç gelir testinden önceki döneme ait olabilir. Gelir testi sonucunda sizin aylık geliriniz ne kadar çıkmış o önemli. Ancak onu belirtmemişsiniz.

 229. Gelir tespitini yaptırmam halinde bu borcu sildirebilir miyim?

 230. Gelir tespitini yaptırmam halinde bu borcu sildirebilir miyim?

 231. Gelir testi sonucu tespit edilen aylık gelirinizi belirtmediğinizden bir değerlendirme yapamamayız.

 232. Gelir testi sonucu tespit edilen aylık gelirinizi belirtmediğinizden bir değerlendirme yapamamayız.

 233. Merhaba, 3. sınıf üniversite öğrencisiyim. Gelir testi yapılacak olmasından bugün haberim oldu. Memleketimden farklı bir ilde okuduğum için bana gelen bir zarf varsa benim bundan haberim bile olmadı. Bugün itibari ile 1.686 tl borcum olduğu görünmekte. 2012 kasın ayından itibaren part-time olarak harçlığımı çıkartmak için çalışmaktayım. Daha önce öğrenci belgem ile başvuruda bulundum. İşlemim tamamlandığı söylendi ve başka bir şey söylenmedi. Bu borcu bugün öğrendim. Öğrenciyim, çalışarak harçlığımı çıkartıyorum ve yapılması gerekenler bana iletilmedi. Şuan bu durumdan nasıl kurtulabilirim. Öğrenci bir vatandaşa bu kadar borç nasıl yüklenebilir!
  Zaten paramız yok, bu durumdan bir çıkış yolu için ne yapmam gerekiyor?
  Lütfen yardımcı olur musunuz?

 234. Merhaba, 3. sınıf üniversite öğrencisiyim. Gelir testi yapılacak olmasından bugün haberim oldu. Memleketimden farklı bir ilde okuduğum için bana gelen bir zarf varsa benim bundan haberim bile olmadı. Bugün itibari ile 1.686 tl borcum olduğu görünmekte. 2012 kasın ayından itibaren part-time olarak harçlığımı çıkartmak için çalışmaktayım. Daha önce öğrenci belgem ile başvuruda bulundum. İşlemim tamamlandığı söylendi ve başka bir şey söylenmedi. Bu borcu bugün öğrendim. Öğrenciyim, çalışarak harçlığımı çıkartıyorum ve yapılması gerekenler bana iletilmedi. Şuan bu durumdan nasıl kurtulabilirim. Öğrenci bir vatandaşa bu kadar borç nasıl yüklenebilir!
  Zaten paramız yok, bu durumdan bir çıkış yolu için ne yapmam gerekiyor?
  Lütfen yardımcı olur musunuz?

 235. Öğrenci belgesiyle birlikte yazıyı gönderen müdürlüğe başvurmanız halinde borç silinir.

 236. Öğrenci belgesiyle birlikte yazıyı gönderen müdürlüğe başvurmanız halinde borç silinir.

 237. merhaba 20 yaşındayım geçen yaz 2 buçuk aylığına bir yerde sigortalı olarak çalıştım ardından ayrıldım ancak bugün elime bir mektup geldi sgk dan gss gelir testi yaptırmanı gerekiyor falan diye. şu anda üniversite öğrencisiyim, ben zaten babamdan dolayı 25 yaşına kadar sgk lıyım, ve babamın sgk sından faydalanıyorum diye biliyordum şimdi ne yapmam gerekiyor ?

 238. merhaba 20 yaşındayım geçen yaz 2 buçuk aylığına bir yerde sigortalı olarak çalıştım ardından ayrıldım ancak bugün elime bir mektup geldi sgk dan gss gelir testi yaptırmanı gerekiyor falan diye. şu anda üniversite öğrencisiyim, ben zaten babamdan dolayı 25 yaşına kadar sgk lıyım, ve babamın sgk sından faydalanıyorum diye biliyordum şimdi ne yapmam gerekiyor ?

 239. gss gelir testi yaptırmıstım ve sonrada borc olarak 147tl ceza geldı gelirim yok neye gore ayarlama yapıyorlar sonrada itiraz ettim itiraz ettikten sonrada bagkura yazıldım sonuc ne olur

 240. gss gelir testi yaptırmıstım ve sonrada borc olarak 147tl ceza geldı gelirim yok neye gore ayarlama yapıyorlar sonrada itiraz ettim itiraz ettikten sonrada bagkura yazıldım sonuc ne olur

 241. merhaba admin sorumu yanıtlarsan sevinirim..2 yıldır çalışmıyoırum ve gecen yıl genel saglık sigortası testine girip işsiz oldugumu ve gelirimin olmadıgını beyan ettim..yasım 30bu arada ailemle yasıyorum bunuda belirteyim..dedigim gibi 2 yıldır çalışmadıgımı beyan etmeme ragmen 700 tl tutarında bir borcum çıktı..şimdi sana soruyorum çalışmayan işi gücü olmayan bir vatandastan bu parayı almak harac kesmek degilmdir.akıl var mantık var çalışmayan işi gücü olmayan vatandastan devlet nasıl para talep eder..nasıl ödüyecem şimdi ben bu parayı..devlet benım ailemin emekli maasınamı güvenmişte bu borcu çıkarmıs merak ediyorum..ben bu haraç adı altında usulsuzce istenilen parayı ödemneyecegim..bu konu hakkında fikrini almak istiyorum..saygılar

 242. merhaba admin sorumu yanıtlarsan sevinirim..2 yıldır çalışmıyoırum ve gecen yıl genel saglık sigortası testine girip işsiz oldugumu ve gelirimin olmadıgını beyan ettim..yasım 30bu arada ailemle yasıyorum bunuda belirteyim..dedigim gibi 2 yıldır çalışmadıgımı beyan etmeme ragmen 700 tl tutarında bir borcum çıktı..şimdi sana soruyorum çalışmayan işi gücü olmayan bir vatandastan bu parayı almak harac kesmek degilmdir.akıl var mantık var çalışmayan işi gücü olmayan vatandastan devlet nasıl para talep eder..nasıl ödüyecem şimdi ben bu parayı..devlet benım ailemin emekli maasınamı güvenmişte bu borcu çıkarmıs merak ediyorum..ben bu haraç adı altında usulsuzce istenilen parayı ödemneyecegim..bu konu hakkında fikrini almak istiyorum..saygılar

 243. Maalesef gss tescili için gelir testi yapılmış olma şartı yok. Gelir testi sadece kişiden prim alınıp alınmayacağını, alınacaksa aylık ne kadar prim alınacağını belirlemek için yapılıyor. Öte erkek çocuklar eğer yüksek öğrenim görüyorlarsa 25 yaşını doldurana kadar anne veya babaları üzerinden (bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde) sağlık yardımı alabiliyorlar. Eğer öğrenci değillerse 18 yaşını doldurduktan sonra anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybediyorlar. Bunun tek istisnası malul erkek çocukları. Bekar oldukları sürece onlarda yaş sınırlaması yok.

 244. Maalesef gss tescili için gelir testi yapılmış olma şartı yok. Gelir testi sadece kişiden prim alınıp alınmayacağını, alınacaksa aylık ne kadar prim alınacağını belirlemek için yapılıyor. Öte erkek çocuklar eğer yüksek öğrenim görüyorlarsa 25 yaşını doldurana kadar anne veya babaları üzerinden (bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde) sağlık yardımı alabiliyorlar. Eğer öğrenci değillerse 18 yaşını doldurduktan sonra anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybediyorlar. Bunun tek istisnası malul erkek çocukları. Bekar oldukları sürece onlarda yaş sınırlaması yok.

 245. Bazen böyle hatalı GSS tescilleri yapılabiliyor. Prim borcunu çıkaran müdürlüğe durumu belirtir bir yazı göndermeniz halinde borç silinir.

 246. Bazen böyle hatalı GSS tescilleri yapılabiliyor. Prim borcunu çıkaran müdürlüğe durumu belirtir bir yazı göndermeniz halinde borç silinir.

 247. Ben kadrolu öğretmenim. Tarafıma SGK’dan GSS.prim borcu olduğuna dair bir yazı geldi ve yazıda genel sağlık sigortalılığınızdan dolayı 31/05/2013 tarihine kadar 1885.00TL. borcun anlaşmalı bankalar vasıtasıyla ödenmesi ifade ediliyor. Bişey anlamadım bundan. Bilgi verebilirmisiniz, memurların primlerini devlet ödemiyor mu?Teşekkür ederim.

 248. Ben kadrolu öğretmenim. Tarafıma SGK’dan GSS.prim borcu olduğuna dair bir yazı geldi ve yazıda genel sağlık sigortalılığınızdan dolayı 31/05/2013 tarihine kadar 1885.00TL. borcun anlaşmalı bankalar vasıtasıyla ödenmesi ifade ediliyor. Bişey anlamadım bundan. Bilgi verebilirmisiniz, memurların primlerini devlet ödemiyor mu?Teşekkür ederim.

 249. ARKADAŞLAR BÖYLE SAÇMA SAPAN BİR UYGULAMA NEREDE VAR. ÇOCUK İKİ YILLIK ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ İŞSİZ BABA KENDİ MAAŞINDAN ARTIRABİLİRSE ÇOCUĞUNA HARÇLIK VERECEK AŞ YOK İŞ YOK VE 8 AY BOYUNCA BİR SAĞLIK KURUMUNDAN BİR ASPİRİN DAHİ ALMAMIŞ BU ÇOCUĞA 855 TL PRİM ÖDEME EMRİ GELİYOR…

 250. ARKADAŞLAR BÖYLE SAÇMA SAPAN BİR UYGULAMA NEREDE VAR. ÇOCUK İKİ YILLIK ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ İŞSİZ BABA KENDİ MAAŞINDAN ARTIRABİLİRSE ÇOCUĞUNA HARÇLIK VERECEK AŞ YOK İŞ YOK VE 8 AY BOYUNCA BİR SAĞLIK KURUMUNDAN BİR ASPİRİN DAHİ ALMAMIŞ BU ÇOCUĞA 855 TL PRİM ÖDEME EMRİ GELİYOR…

 251. Babam devlet memuru ve ben 23 yaşındayım, üniversiteden temmuz ayında mezun oldum yani öğrenci değilim şu an. Bir kaç arkadaşıma gss prim borcu çıkmış beni de uyardılar sana da çıkmış olabilir diye. Bende ertesi gün sgk’ya gittim kadın bana ekim ayında işe girip çıkmışsın, o aydan itibaren gelir tespiti yaptırman gerekirdi, yaptırmadığın için ceza yemişsin dedi. Yanımda babası devlet memuru olan aynı yaşta bir arkadaşım daha vardı o da baktırdı ve ona baban devlet memuru olduğu için 2015 yılına kadar babanızın sağlık güvencesinden yararlanabilirsin dedi ( halbuki öğrenciyse 25 yaşına kadar yararlanabilir, öğrenciliği bittiği için benimle aynı şekilde değerlendirilmesi gerekmez mi?) . Ayrıca sosyal güvencesiz duruma düşmem üzerinden 6 ay geçmesine rağmen bana gelir tespiti yaptırmama dair bir tebligat da gelmedi, tebligat gelmediği gerekçesiyle itiraz etsem bir sonuç alabilir miyim?

 252. Babam devlet memuru ve ben 23 yaşındayım, üniversiteden temmuz ayında mezun oldum yani öğrenci değilim şu an. Bir kaç arkadaşıma gss prim borcu çıkmış beni de uyardılar sana da çıkmış olabilir diye. Bende ertesi gün sgk’ya gittim kadın bana ekim ayında işe girip çıkmışsın, o aydan itibaren gelir tespiti yaptırman gerekirdi, yaptırmadığın için ceza yemişsin dedi. Yanımda babası devlet memuru olan aynı yaşta bir arkadaşım daha vardı o da baktırdı ve ona baban devlet memuru olduğu için 2015 yılına kadar babanızın sağlık güvencesinden yararlanabilirsin dedi ( halbuki öğrenciyse 25 yaşına kadar yararlanabilir, öğrenciliği bittiği için benimle aynı şekilde değerlendirilmesi gerekmez mi?) . Ayrıca sosyal güvencesiz duruma düşmem üzerinden 6 ay geçmesine rağmen bana gelir tespiti yaptırmama dair bir tebligat da gelmedi, tebligat gelmediği gerekçesiyle itiraz etsem bir sonuç alabilir miyim?

 253. Ziraat Bankası’na T.C. Kimlik Numaranız adına yatırılır. Bankadan takip edebilirsiniz. Faiz eklenmez, sadece anapara yatırılır.

 254. Ziraat Bankası’na T.C. Kimlik Numaranız adına yatırılır. Bankadan takip edebilirsiniz. Faiz eklenmez, sadece anapara yatırılır.

 255. Bahsettiğiniz gibi gelir testi için bir ay içerisinde başvurulacağı belirtilmiş. Ancak GSS prim borcu, gelir testi yapılmış olsun olmasın, SGK’nın kişiyi GSS’li olarak tescil ettiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Gelir testinin tek esprisi, yazı tebliğ edildikten sonra bir ay içinde gelir testine başvuru yapılmışsa, test sonucuna göre çıkarılmış olan prim borcu azaltılıp artırılabiliyor ya da tamamen siliniyor. Öte yandan GSS prim borcunun diğer prim borçlarından hiç bir farkı yoktur. Ancak Kurum diğer prim borcunda olduğu gibi borçlunun üzerine fazla gitmiyor, esnek davranabiliyor.

 256. Bahsettiğiniz gibi gelir testi için bir ay içerisinde başvurulacağı belirtilmiş. Ancak GSS prim borcu, gelir testi yapılmış olsun olmasın, SGK’nın kişiyi GSS’li olarak tescil ettiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Gelir testinin tek esprisi, yazı tebliğ edildikten sonra bir ay içinde gelir testine başvuru yapılmışsa, test sonucuna göre çıkarılmış olan prim borcu azaltılıp artırılabiliyor ya da tamamen siliniyor. Öte yandan GSS prim borcunun diğer prim borçlarından hiç bir farkı yoktur. Ancak Kurum diğer prim borcunda olduğu gibi borçlunun üzerine fazla gitmiyor, esnek davranabiliyor.

 257. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bir yazıyla bildirmekte
  gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.deniliyor.Fakat bana herhangi bir bildirimde bulunulmadı 31.12.2012 itibari ile sigortam sona erdi.13.05.2013 itibari ile 1866 tl adıma borç görünüyor.Ne yapmalıyım.Bu borcu ödeyecek gücüm yok.
  Ayrıca GSS aynı sgk gibi primler ödeniyor mu? Gün sayısına ekleniyor mu?

 258. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bir yazıyla bildirmekte
  gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.deniliyor.Fakat bana herhangi bir bildirimde bulunulmadı 31.12.2012 itibari ile sigortam sona erdi.13.05.2013 itibari ile 1866 tl adıma borç görünüyor.Ne yapmalıyım.Bu borcu ödeyecek gücüm yok.
  Ayrıca GSS aynı sgk gibi primler ödeniyor mu? Gün sayısına ekleniyor mu?

 259. 3 ay önce yatırmış olduğum 890 TL GSS borcu ödemesinde bir yanlışlık olmuş.630 TL fazla (fuzuli ödeme) ödeme yaptığım gözüküyor,paranın iadesi için dilekce yazdım ve verdim 20 gün sonra geri iade edilecek dediler.para nereye yatacak acaba biliginiz varmıdır?
  bankadan mı kontrol edeceim ssk danmı ?
  ve fazla ödeme yamış olduğum paranın faizi de yatırılacakmı?

 260. 3 ay önce yatırmış olduğum 890 TL GSS borcu ödemesinde bir yanlışlık olmuş.630 TL fazla (fuzuli ödeme) ödeme yaptığım gözüküyor,paranın iadesi için dilekce yazdım ve verdim 20 gün sonra geri iade edilecek dediler.para nereye yatacak acaba biliginiz varmıdır?
  bankadan mı kontrol edeceim ssk danmı ?
  ve fazla ödeme yamış olduğum paranın faizi de yatırılacakmı?

 261. Şu anki düzenleme çerçevesinde, çalışmadığınız ayların primini kendiniz isteğe bağlı sigortalı olarak ödeyebilirsiniz.

 262. Şu anki düzenleme çerçevesinde, çalışmadığınız ayların primini kendiniz isteğe bağlı sigortalı olarak ödeyebilirsiniz.

 263. Merhaba ben ticaret gemilrinde çalışıyorum sözleşmelerimiz 7 ay civarında oluyor sözleşmız bıtınce bazen 6 7 ay gemiye çıkamıyoruz bu boşluk
  ta herhangi bir gelirim olmuyor. bu durumda bizim pirim ödemeiz nasıl belirleniyor teşekurler.

 264. Merhaba ben ticaret gemilrinde çalışıyorum sözleşmelerimiz 7 ay civarında oluyor sözleşmız bıtınce bazen 6 7 ay gemiye çıkamıyoruz bu boşluk
  ta herhangi bir gelirim olmuyor. bu durumda bizim pirim ödemeiz nasıl belirleniyor teşekurler.

 265. kesinti yıda bir kez olmuş vede her yıl olmuş. ay olarak kesinti olmuyor yani. başlangıç tarihini işleme korsak toplu para ödememiz gerekiyormuş bizim. onun içinde bağkura af bekliyoruz. toplu ödeme yapınca o gss gorcuna itiraz edebilir miyiz

 266. kesinti yıda bir kez olmuş vede her yıl olmuş. ay olarak kesinti olmuyor yani. başlangıç tarihini işleme korsak toplu para ödememiz gerekiyormuş bizim. onun içinde bağkura af bekliyoruz. toplu ödeme yapınca o gss gorcuna itiraz edebilir miyiz

 267. GSS borcunun ait olduğu aylar için BAĞ-KUR kesintisi yapılmışsa ve bu kesintinin için GSS primi de varsa başvurmanız halinde GSS borcu silinir.

 268. GSS borcunun ait olduğu aylar için BAĞ-KUR kesintisi yapılmışsa ve bu kesintinin için GSS primi de varsa başvurmanız halinde GSS borcu silinir.

 269. merhabalar admin. babam gssye kayıt yaptırmadı ve şimdi 2000 borcu var. biz bu borçtan nasıl kurtulabiliriz. babamın geçmişte çiftçi olarak pancar satmış ve ondan her yıl bağkura para kesmişler. ama resmi bir başvurusu olmamış . biz o kesintileri işleme koyarsak bu borçtan kurtulabilirmiyiz. sgk ya gittiğinde kesintinin başladığı tarihten bağkurlu olabileceğini söylemişlerdi. bağkura kesintide 96 larda falan başlamış.

 270. merhabalar admin. babam gssye kayıt yaptırmadı ve şimdi 2000 borcu var. biz bu borçtan nasıl kurtulabiliriz. babamın geçmişte çiftçi olarak pancar satmış ve ondan her yıl bağkura para kesmişler. ama resmi bir başvurusu olmamış . biz o kesintileri işleme koyarsak bu borçtan kurtulabilirmiyiz. sgk ya gittiğinde kesintinin başladığı tarihten bağkurlu olabileceğini söylemişlerdi. bağkura kesintide 96 larda falan başlamış.

 271. Öğrenci belgesiyle birlikte borç çıkaran ilgili müdürlüğe başvuruda bulunun, borç çıkarılan dönemde öğrenci olduğunuz anlaşılırsa borç silinir. Ancak lise ve dengi öğrenim görenler 20 yaşını, yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurduklarında bu hakkı kaybederler.

 272. Öğrenci belgesiyle birlikte borç çıkaran ilgili müdürlüğe başvuruda bulunun, borç çıkarılan dönemde öğrenci olduğunuz anlaşılırsa borç silinir. Ancak lise ve dengi öğrenim görenler 20 yaşını, yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurduklarında bu hakkı kaybederler.

 273. halenogrenciyim.4236ytl borcum cikti.babamin guvencesi var.bu borctan nasil kurtulabilirim.tesekkur ederim

 274. halenogrenciyim.4236ytl borcum cikti.babamin guvencesi var.bu borctan nasil kurtulabilirim.tesekkur ederim

 275. bilge öğrenci

  Bu genel sağlık sigortası karışık karman çorman edilmiş sonrada kabaca derli toplu hale getirilmeye çalışılmış gibi. Madem ki Devlet gelirimizden zorunlu pay çıkartıyo, o halde neden bunu verdiğimiz vergilerden ödemiyo, o vergiler nereye gidiyor. Vatandaş bankalarla bilmem faiziyle uğraşarak devletin saçma sapan uygulamalarına piyon oluyor. Zorla durduk yere bankayla işe yaramayan hastanelerle uğraşmak zorundayız, zaten bu sağlık sigortası ne hastanenin parasını ne de ilacın parasını karşılamıyor, ne işe yarıyo, birileri zengin ediliyo. Bu sistem şöyle olmalı: alınan maaştan, aylık kazançtan kesinti yapmalılar, bu da zaten yüzde birlik bişey olmalı, herkes hastane etkinliği yapmıyo, yılda iki kez belki gidiyor. Doğrusu budur ha böyle yapmıyosan herkes istediği hastaneye gider ve devletin ona verdiği indirim kartını göstererek yüzde indirimi kaçsa ona göre para öder hastaneye, boşyere insanlar para ödeyip birde bunun zorunlu kendi ayağıyla emeğiyle ödenmesi saçmalık, birde üstüne yetersiz ve saçma bir uygulama.

 276. bilge öğrenci

  Bu genel sağlık sigortası karışık karman çorman edilmiş sonrada kabaca derli toplu hale getirilmeye çalışılmış gibi. Madem ki Devlet gelirimizden zorunlu pay çıkartıyo, o halde neden bunu verdiğimiz vergilerden ödemiyo, o vergiler nereye gidiyor. Vatandaş bankalarla bilmem faiziyle uğraşarak devletin saçma sapan uygulamalarına piyon oluyor. Zorla durduk yere bankayla işe yaramayan hastanelerle uğraşmak zorundayız, zaten bu sağlık sigortası ne hastanenin parasını ne de ilacın parasını karşılamıyor, ne işe yarıyo, birileri zengin ediliyo. Bu sistem şöyle olmalı: alınan maaştan, aylık kazançtan kesinti yapmalılar, bu da zaten yüzde birlik bişey olmalı, herkes hastane etkinliği yapmıyo, yılda iki kez belki gidiyor. Doğrusu budur ha böyle yapmıyosan herkes istediği hastaneye gider ve devletin ona verdiği indirim kartını göstererek yüzde indirimi kaçsa ona göre para öder hastaneye, boşyere insanlar para ödeyip birde bunun zorunlu kendi ayağıyla emeğiyle ödenmesi saçmalık, birde üstüne yetersiz ve saçma bir uygulama.

 277. dün muhtara yazı geldi aynı anlatılan gibi hiçbir başvuru yapmadan devlet Re’sen otomatik yapmış ve 2326 tl borcunuz bulunmaktadır diyor.Bunun arkasını bırakmıyacam hertürl yola başvuracam. Başvurmadığım birşeyden benim borcum olamaz.Ben sigortam yok diye hastalandığımda hastaneye bile gitmedim.

 278. dün muhtara yazı geldi aynı anlatılan gibi hiçbir başvuru yapmadan devlet Re’sen otomatik yapmış ve 2326 tl borcunuz bulunmaktadır diyor.Bunun arkasını bırakmıyacam hertürl yola başvuracam. Başvurmadığım birşeyden benim borcum olamaz.Ben sigortam yok diye hastalandığımda hastaneye bile gitmedim.

 279. Borcunuz sisteme işlenmemiş veya gss çıkışınız yapılmış olabilir. İlgili müdürlük ile görüşebilirsiniz. Ancak, acele etmenize gerek yok, her ayın gss primi takip eden ayın sonuna kadar ödenebilir.

 280. Borcunuz sisteme işlenmemiş veya gss çıkışınız yapılmış olabilir. İlgili müdürlük ile görüşebilirsiniz. Ancak, acele etmenize gerek yok, her ayın gss primi takip eden ayın sonuna kadar ödenebilir.

 281. internetten heray, ayın 7-8 inde prim borcunu öderken bu ay bugüne kadar (9.5.2013) borç gözükmüyor mesajı geliyor birtürlü GSS primini ödeyemiyorum.

 282. internetten heray, ayın 7-8 inde prim borcunu öderken bu ay bugüne kadar (9.5.2013) borç gözükmüyor mesajı geliyor birtürlü GSS primini ödeyemiyorum.

 283. İtiraz dilekçesi için herhangi bir şekil şartı yoktur. Dilekçenin üst kısmında hangi müdürlüğe itiraz edilecekse onun isminin yazılması (“…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne” veya “…… Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne” şeklinde), bir iki satır boşluk bıraktıktan sonra durumu kısaca anlatan itiraz metninin yazılması ve metnin “Arz ederim” cümlesiyle bitirilmesi, bir iki satır boş bıraktıktan sonra, sol tarafa T.C. Kimlik Numarası, adres ve telefonun yazılması, sağ tarafa ise ad – soyadın yazılarak hemen altına imza atılması yeterli olur.

 284. İtiraz dilekçesi için herhangi bir şekil şartı yoktur. Dilekçenin üst kısmında hangi müdürlüğe itiraz edilecekse onun isminin yazılması (“…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne” veya “…… Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne” şeklinde), bir iki satır boşluk bıraktıktan sonra durumu kısaca anlatan itiraz metninin yazılması ve metnin “Arz ederim” cümlesiyle bitirilmesi, bir iki satır boş bıraktıktan sonra, sol tarafa T.C. Kimlik Numarası, adres ve telefonun yazılması, sağ tarafa ise ad – soyadın yazılarak hemen altına imza atılması yeterli olur.

 285. Sizi re’sen GSS’li olarak tescil eden SGK il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne itiraz başvurusu yapmanız gerekir.

 286. Sizi re’sen GSS’li olarak tescil eden SGK il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne itiraz başvurusu yapmanız gerekir.

 287. GSS priminin normal prim borcundan
  farkı olmadığı için, SGK bu borcun
  ödenmesini ölenin mirasçılarından (mirası
  reddetmemiş mrasçılarından) isteyebilir. demissiniz peki durmu yoksa dul bayan bunu nasil itiraz edebilir.itiraz dilekcesi nasildir. ornek verebilirmisiniz

 288. GSS priminin normal prim borcundan
  farkı olmadığı için, SGK bu borcun
  ödenmesini ölenin mirasçılarından (mirası
  reddetmemiş mrasçılarından) isteyebilir. demissiniz peki durmu yoksa dul bayan bunu nasil itiraz edebilir.itiraz dilekcesi nasildir. ornek verebilirmisiniz

 289. Benim 2012 nin 6.ayina sigortam yoktu ve bu gss denen seyden1ay once haberim oldu ve suan2000liraya yakin borcum gorunuyo bunun itirazini nere yada nasil yapicam

 290. Benim 2012 nin 6.ayina sigortam yoktu ve bu gss denen seyden1ay once haberim oldu ve suan2000liraya yakin borcum gorunuyo bunun itirazini nere yada nasil yapicam

 291. Bir yanlışlık olmalı, çünkü işsizlik ödemesi alınan dönemde GSS primleri de işsizlik sigortası kapsamında İş-Kur tarafından ödenmektedir. Durumu belirten bir dilekçeyle GSS prim borcunu gönderen SGK Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmanız halinde, prim borcu ödenek aldığınız döneme aitse silinir.

 292. Bir yanlışlık olmalı, çünkü işsizlik ödemesi alınan dönemde GSS primleri de işsizlik sigortası kapsamında İş-Kur tarafından ödenmektedir. Durumu belirten bir dilekçeyle GSS prim borcunu gönderen SGK Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmanız halinde, prim borcu ödenek aldığınız döneme aitse silinir.

 293. merhaba
  işsizlik maaşı aldığım döneme ait döneme ait gss prim borcu çıkarılmış.daha sonra çalışmaya devam ettim ve primllerim düzenli yatıyor.
  borcun çıkarılması doğru mudur ve iptali için ne yapmalıyım?
  teşekkürler

 294. merhaba
  işsizlik maaşı aldığım döneme ait döneme ait gss prim borcu çıkarılmış.daha sonra çalışmaya devam ettim ve primllerim düzenli yatıyor.
  borcun çıkarılması doğru mudur ve iptali için ne yapmalıyım?
  teşekkürler

 295. Gelir testi sonucunda aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden fazla çıktıysa, her ay GSS primi ödemeniz gerektiğinden, bu gelen boçrçta bir kaç aylık GSS priminize ait olabilir. Eğer bu şekildeyse ödemeniz gerekir.

 296. Gelir testi sonucunda aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden fazla çıktıysa, her ay GSS primi ödemeniz gerektiğinden, bu gelen boçrçta bir kaç aylık GSS priminize ait olabilir. Eğer bu şekildeyse ödemeniz gerekir.

 297. ben gelir testini yaptırdım. geçen yıl ama bana geçenlerde 594 lira borcunuz var diye bir yazı geldi ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

 298. ben gelir testini yaptırdım. geçen yıl ama bana geçenlerde 594 lira borcunuz var diye bir yazı geldi ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

 299. GSS priminin normal prim borcundan farkı olmadığı için, SGK bu borcun ödenmesini ölenin mirasçılarından (mirası reddetmemiş mrasçılarından) isteyebilir.

 300. GSS priminin normal prim borcundan farkı olmadığı için, SGK bu borcun ödenmesini ölenin mirasçılarından (mirası reddetmemiş mrasçılarından) isteyebilir.

 301. İSMAİL BALTACI

  GSS PRİM OLUP ÖDEYEMEDEN VEFAT EDEN KİŞİNİN PRİM BORCU NE OLUR.

 302. İSMAİL BALTACI

  GSS PRİM OLUP ÖDEYEMEDEN VEFAT EDEN KİŞİNİN PRİM BORCU NE OLUR.

 303. peki borcları nerden goruyoruz ?

 304. peki borcları nerden goruyoruz ?

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*