Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek üzere çıkarılan bu Yönetmelik 18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 32 ve 33 üncü maddeleri 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, sağlık hizmeti sunucularını, işverenleri, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde; aile hekimi, asgari ücret, ayakta tedavi, fatura dönemi, fatura teslim süresi ve tarihi, gelir, iyileştirme araç ve gereçleri, katılım payı, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, misyon şefliği, mutat taşıt, ortez, otelcilik hizmeti, ödeme dönemi, ödeme komisyonu, protez, sağlık raporu, uzman hekim raporu, sağlık kurulu raporu, sığınmacı ve vatansız, tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi gibi kavramların tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İkinci bölümünde sağlık kartı düzenlenmesi,

– Üçüncü bölümünde; finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin amacı ve kapsamı, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin belirlenmesi, finansmanı sağlanan ilaçların, tıbbî malzemelerin ve diğer sağlık hizmetlerinin temin esasları, yardımcı üreme yöntemi tedavileri, finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri, yol – gündelik ve refakatçi giderleri, komisyonlar,

– Dördüncü bölümünde; katılım payı alınacak sağlık hizmetleri, katılım payı tahsili ve iadesi, katılım payı alınmayacak hâller – sağlık hizmetleri ve kişiler, hizmet basamakları ve sevk zinciri, kimlik tespiti, acil hâller ve acil sağlık hizmetleri, istisnai sağlık hizmetleri, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının alabileceği ilave ücretler,

– Beşinci bölümünde; yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilme hâlinde sağlanacak sağlık hizmetleri, Türkiye’de tahlil – tetkik ve tedavinin mümkün olmaması nedeniyle yurt dışında sağlanacak sağlık hizmetleri, yurt dışı tahlil – tetkik ve tedaviye ilişkin ödemeler ve belgelerin onaylanması,

– Altıncı bölümünde; sağlık hizmetleri ile yol gideri – gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurumca ödenecek tutarlarının belirlenmesi, sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları faturalarının incelenmesi ve ödeme işlemleri, genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılacak ödemeler,

– Yedinci bölümünde; işverenin iş kazası ve meslek hastalığı hâlinde sorumluluğu ve rücu, üçüncü kişilere rücu, yersiz ödemelerin geri alınması,

– Sekizinci bölümünde; sağlık hizmeti sunucularına ilişkin Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi, sağlık hizmeti sunucularına uygulanacak idarî yaptırımlar ve fesih,

– Dokuzuncu bölümünde; çeşitli ve malî hükümler,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.